ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦੁ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਮਨਿ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥
ਸਬਦੋ ਤ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨਿ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦੁ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥੧॥


ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰਿ ਨਾਲੇ ॥
ਹਰਿ ਨਾਲਿ ਰਹੁ ਤੂ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਦੂਖ ਸਭਿ ਵਿਸਾਰਣਾ ॥
ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਓਹੁ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰਣਾ ॥
ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰਿ ਨਾਲੇ ॥੨॥


ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰਿ ਤੇਰੈ ॥
ਘਰਿ ਤ ਤੇਰੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਦੇਹਿ ਸੁ ਪਾਵਏ ॥
ਸਦਾ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸਾਵਏ ॥
ਨਾਮੁ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰਿ ਤੇਰੈ ॥੩॥


ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥
ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਮੇਰਾ ਜਿਨਿ ਭੁਖਾ ਸਭਿ ਗਵਾਈਆ ॥
ਕਰਿ ਸਾਂਤਿ ਸੁਖ ਮਨਿ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨਿ ਇਛਾ ਸਭਿ ਪੁਜਾਈਆ ॥
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆ ਏਹਿ ਵਡਿਆਈਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸਬਦਿ ਧਰਹੁ ਪਿਆਰੋ ॥
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥੪॥


ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਸਭਾਗੈ ॥
ਘਰਿ ਸਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਧਾਰੀਆ ॥
ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧੁ ਵਸਿ ਕੀਤੇ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਰਿਆ ॥
ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ ਪਾਇਆ ਤੁਧੁ ਜਿਨ ਕਉ ਸਿ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ॥੫॥


ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨੁ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ॥
ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝਹੁ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ॥
ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਸਮਰਥ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥
ਏਸ ਨਉ ਹੋਰੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਸਬਦਿ ਲਾਗਿ ਸਵਾਰੀਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਲਿਵੈ ਬਾਝਹੁ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ॥੬॥


ਆਨੰਦੁ ਆਨੰਦੁ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦੁ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ॥
ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਕਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਾਰਿਆ ॥
ਅੰਦਰਹੁ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹੁ ਤੁਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਚੈ ਸਵਾਰਿਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹੁ ਅਨੰਦੁ ਹੈ ਆਨੰਦੁ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ॥੭॥


ਬਾਬਾ ਜਿਸੁ ਤੂ ਦੇਹਿ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ॥
ਪਾਵੈ ਤ ਸੋ ਜਨੁ ਦੇਹਿ ਜਿਸ ਨੋ ਹੋਰਿ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਵੇਚਾਰਿਆ ॥
ਇਕਿ ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਫਿਰਹਿ ਦਹ ਦਿਸਿ ਇਕਿ ਨਾਮਿ ਲਾਗਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨੁ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲੁ ਜਿਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵਏ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਸੁ ਦੇਹਿ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵਏ ॥੮॥


ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਹੋ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀ ॥
ਕਰਹ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤੁ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਸਉਪਿ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਮਿ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ ॥
ਹੁਕਮੁ ਮੰਨਿਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਕਥਿਹੁ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੯॥


ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂ ਸੁਣਿ ਮੰਨ ਮੇਰਿਆ ॥
ਏਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨਿ ਏਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ॥
ਮਾਇਆ ਤ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨਿ ਠਗਉਲੀ ਪਾਈਆ ॥
ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੁ ਜਿਨਿ ਮੋਹੁ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੦॥


ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥
ਏਹੁ ਕੁਟੰਬੁ ਤੂ ਜਿ ਦੇਖਦਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥
ਸਾਥਿ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਈਐ ॥
ਐਸਾ ਕੰਮੁ ਮੂਲੇ ਨ ਕੀਚੈ ਜਿਤੁ ਅੰਤਿ ਪਛੋਤਾਈਐ ॥
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਿ ਤੂ ਹੋਵੈ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥੧੧॥


ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਅੰਤੋ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਤੂ ਜਾਣਹੇ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਖੇਲੁ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖਿ ਵਖਾਣਏ ॥
ਆਖਹਿ ਤ ਵੇਖਹਿ ਸਭੁ ਤੂਹੈ ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤੂ ਸਦਾ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥


ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਖੋਜਦੇ ਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥
ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਨੀ ਸਚਾ ਮਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤੁਧੁ ਉਪਾਏ ਇਕਿ ਵੇਖਿ ਪਰਸਣਿ ਆਇਆ ॥
ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਚੂਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਤੁਠਾ ਤਿਨਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥੧੩॥


ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ॥
ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਹ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗਿ ਚਲਣਾ ॥
ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਜਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ॥
ਖੰਨਿਅਹੁ ਤਿਖੀ ਵਾਲਹੁ ਨਿਕੀ ਏਤੁ ਮਾਰਗਿ ਜਾਣਾ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪੁ ਤਜਿਆ ਹਰਿ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗਹੁ ਜੁਗੁ ਨਿਰਾਲੀ ॥੧੪॥


ਜਿਉ ਤੂ ਚਲਾਇਹਿ ਤਿਵ ਚਲਹ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰੁ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥
ਜਿਵ ਤੂ ਚਲਾਇਹਿ ਤਿਵੈ ਚਲਹ ਜਿਨਾ ਮਾਰਗਿ ਪਾਵਹੇ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮਿ ਲਾਇਹਿ ਸਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ ॥
ਜਿਸ ਨੋ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਹਿ ਆਪਣੀ ਸਿ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹੇ ॥੧੫॥


ਏਹੁ ਸੋਹਿਲਾ ਸਬਦੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥
ਸਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ॥
ਏਹੁ ਤਿਨ ਕੈ ਮੰਨਿ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਧੁਰਹੁ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ॥
ਇਕਿ ਫਿਰਹਿ ਘਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗਲਾ ਗਲੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਦੁ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ॥੧੬॥


ਪਵਿਤੁ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥
ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿਤੁ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ॥
ਪਵਿਤੁ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਪਵਿਤੁ ਸੰਗਤਿ ਸਬਾਈਆ ॥
ਕਹਦੇ ਪਵਿਤੁ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿਤੁ ਸੇ ਪਵਿਤੁ ਜਿਨੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੇ ਪਵਿਤੁ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥੧੭॥


ਕਰਮੀ ਸਹਜੁ ਨ ਊਪਜੈ ਵਿਣੁ ਸਹਜੈ ਸਹਸਾ ਨ ਜਾਇ ॥
ਨਹ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮਿ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥
ਸਹਸੈ ਜੀਉ ਮਲੀਣੁ ਹੈ ਕਿਤੁ ਸੰਜਮਿ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ॥
ਮੰਨੁ ਧੋਵਹੁ ਸਬਦਿ ਲਾਗਹੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹਹੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਹਜੁ ਉਪਜੈ ਇਹੁ ਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਇ ॥੧੮॥


ਜੀਅਹੁ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰਹੁ ਨਿਰਮਲ ॥
ਬਾਹਰਹੁ ਨਿਰਮਲ ਜੀਅਹੁ ਤ ਮੈਲੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ ॥
ਏਹ ਤਿਸਨਾ ਵਡਾ ਰੋਗੁ ਲਗਾ ਮਰਣੁ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ॥
ਵੇਦਾ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਉਤਮੁ ਸੋ ਸੁਣਹਿ ਨਾਹੀ ਫਿਰਹਿ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨ ਸਚੁ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ ॥੧੯॥


ਜੀਅਹੁ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰਹੁ ਨਿਰਮਲ ॥
ਬਾਹਰਹੁ ਤ ਨਿਰਮਲ ਜੀਅਹੁ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਣੀ ਕਮਾਣੀ ॥
ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਇ ਪਹੁਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸਚਿ ਸਮਾਣੀ ॥
ਜਨਮੁ ਰਤਨੁ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨ ਮੰਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਦਾ ਰਹਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ॥੨੦॥


ਜੇ ਕੋ ਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ॥
ਹੋਵੈ ਤ ਸਨਮੁਖੁ ਸਿਖੁ ਕੋਈ ਜੀਅਹੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ॥
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ ॥
ਆਪੁ ਛਡਿ ਸਦਾ ਰਹੈ ਪਰਣੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸੋ ਸਿਖੁ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਏ ॥੨੧॥


ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵੈ ॥
ਪਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁਛਹੁ ਬਿਬੇਕੀਆ ਜਾਏ ॥
ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮਿ ਆਵੈ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਏ ॥
ਫਿਰਿ ਮੁਕਤਿ ਪਾਏ ਲਾਗਿ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਵੀਚਾਰਿ ਦੇਖਹੁ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਏ ॥੨੨॥


ਆਵਹੁ ਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਹੋ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥
ਬਾਣੀ ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਸਿਰਿ ਬਾਣੀ ॥
ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥
ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਜਪਿਹੁ ਸਾਰਿਗਪਾਣੀ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਏਹ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥੨੩॥


ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥
ਬਾਣੀ ਤ ਕਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥
ਕਹਦੇ ਕਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕਚੇ ਕਚੀ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ॥
ਚਿਤੁ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਿ ਲਇਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਨਿ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥੨੪॥


ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤੁ ਜੜਾਉ ॥
ਸਬਦੁ ਰਤਨੁ ਜਿਤੁ ਮੰਨੁ ਲਾਗਾ ਏਹੁ ਹੋਆ ਸਮਾਉ ॥
ਸਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਮਿਲਿਆ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ਭਾਉ ॥
ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨੁ ਆਪੇ ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਦੁ ਰਤਨੁ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤੁ ਜੜਾਉ ॥੨੫॥


ਸਿਵ ਸਕਤਿ ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਕੈ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਾਏ ॥
ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਾਏ ਆਪਿ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ॥
ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤੁ ਸਬਦੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ਏਕਸ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਆਪਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝਾਏ ॥੨੬॥


ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਬੀਚਾਰਦੇ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥
ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥
ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰੁ ਭ੍ਰਮਿ ਸੁਤਾ ਸੁਤਿਆ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨਾ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੋ ਤਤੁ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੋ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥੨੭॥


ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥
ਮਨਹੁ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏਵਡੁ ਦਾਤਾ ਜਿ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਆਹਾਰੁ ਪਹੁਚਾਵਏ ॥
ਓਸ ਨੋ ਕਿਹੁ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਉ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵਏ ॥
ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸਮਾਲੀਐ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਵਡੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥੨੮॥


ਜੈਸੀ ਅਗਨਿ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰਿ ਮਾਇਆ ॥
ਮਾਇਆ ਅਗਨਿ ਸਭ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥
ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਰਿ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥
ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰੁ ਵਰਤਾਇਆ ॥
ਏਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹੁ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ॥੨੯॥


ਹਰਿ ਆਪਿ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ ਮੁਲਿ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
ਮੁਲਿ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਕਿਸੈ ਵਿਟਹੁ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲਲਾਇ ॥
ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਨੋ ਸਿਰੁ ਸਉਪੀਐ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਜਾਇ ॥
ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸੁ ਮਿਲਿ ਰਹੈ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥
ਹਰਿ ਆਪਿ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰਿ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੩੦॥


ਹਰਿ ਰਾਸਿ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥
ਹਰਿ ਰਾਸਿ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸਿ ਜਾਣੀ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਤ ਜਪਿਹੁ ਜੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਖਟਿਹੁ ਦਿਹਾੜੀ ॥
ਏਹੁ ਧਨੁ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰਿ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਰਾਸਿ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩੧॥


ਏ ਰਸਨਾ ਤੂ ਅਨ ਰਸਿ ਰਾਚਿ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥
ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਇ ਹੋਰਤੁ ਕਿਤੈ ਜਿਚਰੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥
ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇ ਪਲੈ ਪੀਐ ਹਰਿ ਰਸੁ ਬਹੁੜਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥
ਏਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਜਿਸੁ ਆਇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹੋਰਿ ਅਨ ਰਸ ਸਭਿ ਵੀਸਰੇ ਜਾ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੩੨॥


ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰਿ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਰਖੀ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ॥
ਹਰਿ ਜੋਤਿ ਰਖੀ ਤੁਧੁ ਵਿਚਿ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ॥
ਹਰਿ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਉਪਾਇ ਜਗਤੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਤਾ ਚਲਤੁ ਹੋਆ ਚਲਤੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ ਮੂਲੁ ਰਚਿਆ ਜੋਤਿ ਰਾਖੀ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ॥੩੩॥


ਮਨਿ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮੁ ਸੁਣਿਆ ॥
ਹਰਿ ਮੰਗਲੁ ਗਾਉ ਸਖੀ ਗ੍ਰਿਹੁ ਮੰਦਰੁ ਬਣਿਆ ॥
ਹਰਿ ਗਾਉ ਮੰਗਲੁ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗੁ ਦੂਖੁ ਨ ਵਿਆਪਏ ॥
ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰੁ ਜਾਪਏ ॥
ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਜਾਣੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਭੋਗੋ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ਮਿਲਿਆ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜੋਗੋ ॥੩੪॥


ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇ ਕੈ ਕਿਆ ਤੁਧੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥
ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧੁ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ॥
ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਰਚਨੁ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰਿ ਮਨਿ ਨ ਵਸਾਇਆ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਆ ਜਿਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥੩੫॥


ਏ ਨੇਤ੍ਰਹੁ ਮੇਰਿਹੋ ਹਰਿ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੇਖਹੁ ਕੋਈ ॥
ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੇਖਹੁ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥
ਏਹੁ ਵਿਸੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਏਹੁ ਹਰਿ ਕਾ ਰੂਪੁ ਹੈ ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰਿ ਇਕੁ ਹੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹਿ ਨੇਤ੍ਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਹੋਈ ॥੩੬॥


ਏ ਸ੍ਰਵਣਹੁ ਮੇਰਿਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ॥
ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰਿ ਲਾਏ ਸੁਣਹੁ ਸਤਿ ਬਾਣੀ ॥
ਜਿਤੁ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸਿ ਸਮਾਣੀ ॥
ਸਚੁ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸੁਣਹੁ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋਵਹੁ ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ॥੩੭॥


ਹਰਿ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥
ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਉਣ ਨਉ ਦੁਆਰੇ ਪਰਗਟੁ ਕੀਏ ਦਸਵਾ ਗੁਪਤੁ ਰਖਾਇਆ ॥
ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਇਕਨਾ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥
ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧਿ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਪਿਆਰੈ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩੮॥


ਏਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਘਰਿ ਗਾਵਹੁ ॥
ਗਾਵਹੁ ਤ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰਿ ਸਾਚੈ ਜਿਥੈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਧਿਆਵਹੇ ॥
ਸਚੋ ਧਿਆਵਹਿ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵਹੇ ॥
ਇਹੁ ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਵਹੇ ॥
ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੁ ਸੋਹਿਲਾ ਸਚੈ ਘਰਿ ਗਾਵਹੇ ॥੩੯॥


ਅਨਦੁ ਸੁਣਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ॥
ਦੂਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥
ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿਤੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੪੦॥੧॥

raamakalee mahalaa 3 anandu


ik oankaar satigur prasaad |
anand bheaa meree maae satiguroo mai paaeaa |


satigur ta paaeaa sehaj setee man vajeea vaadhaaeea |
raag ratan paravaar pareea sabad gaavan aaeea |
sabado ta gaavahu haree keraa man jinee vasaaeaa |
kahai naanak anand hoaa satiguroo mai paaeaa |1|


e man meriaa too sadaa rahu har naale |
har naal rahu too man mere dookh sabh visaaranaa |
angeekaar ohu kare teraa kaaraj sabh savaaranaa |
sabhanaa galaa samarath suaamee so kiau manahu visaare |
kahai naanak man mere sadaa rahu har naale |2|


saache saahibaa kiaa naahee ghar terai |
ghar ta terai sabh kichh hai jis dehi su paave |
sadaa sifat salaah teree naam man vasaave |
naam jin kai man vasiaa vaaje sabad ghanere |
kahai naanak sache saahib kiaa naahee ghar terai |3|


saachaa naam meraa aadhaaro |
saach naam adhaar meraa jin bhukhaa sabh gavaaeea |
kar saant sukh man aae vasiaa jin ichhaa sabh pujaaeea |
sadaa kurabaan keetaa guroo vittahu jis deea ehi vaddiaaeea |
kahai naanak sunahu santahu sabad dharahu piaaro |
saachaa naam meraa aadhaaro |4|


vaaje panch sabad tith ghar sabhaagai |
ghar sabhaagai sabad vaaje kalaa jit ghar dhaareea |
panch doot tudh vas keete kaal kanttak maariaa |
dhur karam paaeaa tudh jin kau si naam har kai laage |
kahai naanak teh sukh hoaa tith ghar anahad vaaje |5|


saachee livai bin deh nimaanee |
deh nimaanee livai baajhahu kiaa kare vechaareea |
tudh baajh samarath koe naahee kripaa kar banavaareea |
es nau hor thaau naahee sabad laag savaareea |
kahai naanak livai baajhahu kiaa kare vechaareea |6|


aanand aanand sabh ko kahai aanand guroo te jaaniaa |
jaaniaa aanand sadaa gur te kripaa kare piaariaa |
kar kirapaa kilavikh katte giaan anjan saariaa |
andarahu jin kaa mohu tuttaa tin kaa sabad sachai savaariaa |
kahai naanak ehu anand hai aanand gur te jaaniaa |7|


baabaa jis too dehi soee jan paavai |
paavai ta so jan dehi jis no hor kiaa kareh vechaariaa |
eik bharam bhoole fireh deh dis ik naam laag savaariaa |
gur parasaadee man bheaa niramal jinaa bhaanaa bhaave |
kahai naanak jis dehi piaare soee jan paave |8|


aavahu sant piaariho akath kee karah kahaanee |
karah kahaanee akath keree kit duaarai paaeeai |
tan man dhan sabh saup gur kau hukam maniai paaeeai |
hukam manihu guroo keraa gaavahu sachee baanee |
kahai naanak sunahu santahu kathihu akath kahaanee |9|


e man chanchalaa chaturaaee kinai na paaeaa |
chaturaaee na paaeaa kinai too sun man meriaa |
eh maaeaa mohanee jin et bharam bhulaaeaa |
maaeaa ta mohanee tinai keetee jin tthgaulee paaeea |
kurabaan keetaa tisai vittahu jin mohu meetthaa laaeaa |
kahai naanak man chanchal chaturaaee kinai na paaeaa |10|


e man piaariaa too sadaa sach samaale |
ehu kuttanb too ji dekhadaa chalai naahee terai naale |
saath terai chalai naahee tis naal kiau chit laaeeai |
aisaa kam moole na keechai jit ant pachhotaaeeai |
satiguroo kaa upades sun too hovai terai naale |
kahai naanak man piaare too sadaa sach samaale |11|


agam agocharaa teraa ant na paaeaa |
anto na paaeaa kinai teraa aapanaa aap too jaanahe |
jeea jant sabh khel teraa kiaa ko aakh vakhaane |
aakheh ta vekheh sabh toohai jin jagat upaaeaa |
kahai naanak too sadaa agam hai teraa ant na paaeaa |12|


sur nar mun jan amrit khojade su amrit gur te paaeaa |
paaeaa amrit gur kripaa keenee sachaa man vasaaeaa |
jeea jant sabh tudh upaae ik vekh parasan aaeaa |
lab lobh ahankaar chookaa satiguroo bhalaa bhaaeaa |
kahai naanak jis no aap tutthaa tin amrit gur te paaeaa |13|


bhagataa kee chaal niraalee |
chaalaa niraalee bhagataah keree bikham maarag chalanaa |
lab lobh ahankaar taj trisanaa bahut naahee bolanaa |
khaniahu tikhee vaalahu nikee et maarag jaanaa |
gur parasaadee jinee aap tajiaa har vaasanaa samaanee |
kahai naanak chaal bhagataa jugahu jug niraalee |14|


jiau too chalaaeihi tiv chalah suaamee hor kiaa jaanaa gun tere |
jiv too chalaaeihi tivai chalah jinaa maarag paavahe |
kar kirapaa jin naam laaeihi si har har sadaa dhiaavahe |
jis no kathaa sunaaeihi aapanee si guraduaarai sukh paavahe |
kahai naanak sache saahib jiau bhaavai tivai chalaavahe |15|


ehu sohilaa sabad suhaavaa |
sabado suhaavaa sadaa sohilaa satiguroo sunaaeaa |
ehu tin kai man vasiaa jin dhurahu likhiaa aaeaa |
eik fireh ghanere kareh galaa galee kinai na paaeaa |
kahai naanak sabad sohilaa satiguroo sunaaeaa |16|


pavit hoe se janaa jinee har dhiaaeaa |
har dhiaaeaa pavit hoe guramukh jinee dhiaaeaa |
pavit maataa pitaa kuttanb sahit siau pavit sangat sabaaeea |
kahade pavit sunade pavit se pavit jinee man vasaaeaa |
kahai naanak se pavit jinee guramukh har har dhiaaeaa |17|


karamee sehaj na aoopajai vin sahajai sahasaa na jaae |
nah jaae sahasaa kitai sanjam rahe karam kamaae |
sahasai jeeo maleen hai kit sanjam dhotaa jaae |
man dhovahu sabad laagahu har siau rahahu chit laae |
kahai naanak gur parasaadee sehaj upajai ihu sahasaa iv jaae |18|


jeeahu maile baaharahu niramal |
baaharahu niramal jeeahu ta maile tinee janam jooai haariaa |
eh tisanaa vaddaa rog lagaa maran manahu visaariaa |
vedaa meh naam utam so suneh naahee fireh jiau betaaliaa |
kahai naanak jin sach tajiaa koorre laage tinee janam jooai haariaa |19|


jeeahu niramal baaharahu niramal |
baaharahu ta niramal jeeahu niramal satigur te karanee kamaanee |
koorr kee soe pahuchai naahee manasaa sach samaanee |
janam ratan jinee khattiaa bhale se vanajaare |
kahai naanak jin man niramal sadaa raheh gur naale |20|


je ko sikh guroo setee sanamukh hovai |
hovai ta sanamukh sikh koee jeeahu rahai gur naale |
gur ke charan hiradai dhiaae antar aatamai samaale |
aap chhadd sadaa rahai paranai gur bin avar na jaanai koe |
kahai naanak sunahu santahu so sikh sanamukh hoe |21|


je ko gur te vemukh hovai bin satigur mukat na paavai |
paavai mukat na hor thai koee puchhahu bibekeea jaae |
anek joonee bharam aavai vin satigur mukat na paae |
fir mukat paae laag charanee satiguroo sabad sunaae |
kahai naanak veechaar dekhahu vin satigur mukat na paae |22|


aavahu sikh satiguroo ke piaariho gaavahu sachee baanee |
baanee ta gaavahu guroo keree baaneea sir baanee |
jin kau nadar karam hovai hiradai tinaa samaanee |
peevahu amrit sadaa rahahu har rang japihu saarigapaanee |
kahai naanak sadaa gaavahu eeh sachee baanee |23|


satiguroo binaa hor kachee hai baanee |
baanee ta kachee satiguroo baajhahu hor kachee baanee |
kahade kache sunade kache kachee aakh vakhaanee |
har har nit kareh rasanaa kahiaa kachhoo na jaanee |
chit jin kaa hir leaa maaeaa bolan pe ravaanee |
kahai naanak satiguroo baajhahu hor kachee baanee |24|


gur kaa sabad ratan hai heere jit jarraau |
sabad ratan jit man laagaa ehu hoaa samaau |
sabad setee man miliaa sachai laaeaa bhaau |
aape heeraa ratan aape jis no dee bujhaae |
kahai naanak sabad ratan hai heeraa jit jarraau |25|


siv sakat aap upaae kai karataa aape hukam varataae |
hukam varataae aap vekhai guramukh kisai bujhaae |
torre bandhan hovai mukat sabad man vasaae |
guramukh jis no aap kare su hovai ekas siau liv laae |
kahai naanak aap karataa aape hukam bujhaae |26|


simrit saasatr pun paap beechaarade tatai saar na jaanee |
tatai saar na jaanee guroo baajhahu tatai saar na jaanee |
tihee gunee sansaar bhram sutaa sutiaa rain vihaanee |
gur kirapaa te se jan jaage jinaa har man vasiaa boleh amrit baanee |
kahai naanak so tat paae jis no anadin har liv laagai jaagat rain vihaanee |27|


maataa ke udar meh pratipaal kare so kiau manahu visaareeai |
manahu kiau visaareeai evadd daataa ji agan meh aahaar pahuchaave |
os no kihu pohi na sakee jis nau aapanee liv laave |
aapanee liv aape laae guramukh sadaa samaaleeai |
kahai naanak evadd daataa so kiau manahu visaareeai |28|


jaisee agan udar meh taisee baahar maaeaa |
maaeaa agan sabh iko jehee karatai khel rachaaeaa |
jaa tis bhaanaa taa jamiaa paravaar bhalaa bhaaeaa |
liv chhurrakee lagee trisanaa maaeaa amar varataaeaa |
eh maaeaa jit har visarai mohu upajai bhaau doojaa laaeaa |
kahai naanak gur parasaadee jinaa liv laagee tinee viche maaeaa paaeaa |29|


har aap amulak hai mul na paaeaa jaae |
mul na paaeaa jaae kisai vittahu rahe lok vilalaae |
aisaa satigur je milai tis no sir saupeeai vichahu aap jaae |
jis daa jeeo tis mil rahai har vasai man aae |
har aap amulak hai bhaag tinaa ke naanakaa jin har palai paae |30|


har raas meree man vanajaaraa |
har raas meree man vanajaaraa satigur te raas jaanee |
har har nit japihu jeeahu laahaa khattihu dihaarree |
ehu dhan tinaa miliaa jin har aape bhaanaa |
kahai naanak har raas meree man hoaa vanajaaraa |31|


e rasanaa too an ras raach rahee teree piaas na jaae |
piaas na jaae horat kitai jichar har ras palai na paae |
har ras paae palai peeai har ras bahurr na trisanaa laagai aae |
ehu har ras karamee paaeeai satigur milai jis aae |
kahai naanak hor an ras sabh veesare jaa har vasai man aae |32|


e sareeraa meriaa har tum meh jot rakhee taa too jag meh aaeaa |
har jot rakhee tudh vich taa too jag meh aaeaa |
har aape maataa aape pitaa jin jeeo upaae jagat dikhaaeaa |
gur parasaadee bujhiaa taa chalat hoaa chalat nadaree aaeaa |
kahai naanak srisatt kaa mool rachiaa jot raakhee taa too jag meh aaeaa |33|


man chaau bheaa prabh aagam suniaa |
har mangal gaau sakhee grihu mandar baniaa |
har gaau mangal nit sakhee sog dookh na viaape |
gur charan laage din sabhaage aapanaa pir jaape |
anahat baanee gur sabad jaanee har naam har ras bhogo |
kahai naanak prabh aap miliaa karan kaaran jogo |34|


e sareeraa meriaa is jag meh aae kai kiaa tudh karam kamaaeaa |
k karam kamaaeaa tudh sareeraa jaa too jag meh aaeaa |
jin har teraa rachan rachiaa so har man na vasaaeaa |
gur parasaadee har man vasiaa poorab likhiaa paaeaa |
kahai naanak ehu sareer paravaan hoaa jin satigur siau chit laaeaa |35|


e netrahu meriho har tum meh jot dharee har bin avar na dekhahu koee |
har bin avar na dekhahu koee nadaree har nihaaliaa |
ehu vis sansaar tum dekhade ehu har kaa roop hai har roop nadaree aaeaa |
gur parasaadee bujhiaa jaa vekhaa har ik hai har bin avar na koee |
kahai naanak ehi netr andh se satigur miliai dib drisatt hoee |36|


e sravanahu meriho saachai sunanai no patthaae |
saachai sunanai no patthaae sareer laae sunahu sat baanee |
jit sunee man tan hariaa hoaa rasanaa ras samaanee |
sach alakh viddaanee taa kee gat kahee na jaae |
kahai naanak amrit naam sunahu pavitr hovahu saachai sunanai no patthaae |37|


har jeeo gufaa andar rakh kai vaajaa pavan vajaaeaa |
vajaaeaa vaajaa paun nau duaare paragatt kee dasavaa gupat rakhaaeaa |
guraduaarai laae bhaavanee ikanaa dasavaa duaar dikhaaeaa |
tah anek roop naau nav nidh tis daa ant na jaaee paaeaa |
kahai naanak har piaarai jeeo gufaa andar rakh kai vaajaa pavan vajaaeaa |38|


ehu saachaa sohilaa saachai ghar gaavahu |
gaavahu ta sohilaa ghar saachai jithai sadaa sach dhiaavahe |
sacho dhiaaveh jaa tudh bhaaveh guramukh jinaa bujhaavahe |
eihu sach sabhanaa kaa khasam hai jis bakhase so jan paavahe |
kahai naanak sach sohilaa sachai ghar gaavahe |39|


anad sunahu vaddabhaageeho sagal manorath poore |
paarabraham prabh paaeaa utare sagal visoore |
dookh rog santaap utare sunee sachee baanee |
sant saajan bhe sarase poore gur te jaanee |
sunate puneet kahate pavit satigur rahiaa bharapoore |
binavant naanak gur charan laage vaaje anahad toore |40|1|555

रामकली महला ३ अनंदु


ੴ सतिगुर प्रसादि ॥
अनंदु भइआ मेरी माए सतिगुरू मै पाइआ ॥


सतिगुरु त पाइआ सहज सेती मनि वजीआ वाधाईआ ॥
राग रतन परवार परीआ सबद गावण आईआ ॥
सबदो त गावहु हरी केरा मनि जिनी वसाइआ ॥
कहै नानकु अनंदु होआ सतिगुरू मै पाइआ ॥१॥


ए मन मेरिआ तू सदा रहु हरि नाले ॥
हरि नालि रहु तू मंन मेरे दूख सभि विसारणा ॥
अंगीकारु ओहु करे तेरा कारज सभि सवारणा ॥
सभना गला समरथु सुआमी सो किउ मनहु विसारे ॥
कहै नानकु मंन मेरे सदा रहु हरि नाले ॥२॥


साचे साहिबा किआ नाही घरि तेरै ॥
घरि त तेरै सभु किछु है जिसु देहि सु पावए ॥
सदा सिफति सलाह तेरी नामु मनि वसावए ॥
नामु जिन कै मनि वसिआ वाजे सबद घनेरे ॥
कहै नानकु सचे साहिब किआ नाही घरि तेरै ॥३॥


साचा नामु मेरा आधारो ॥
साचु नामु अधारु मेरा जिनि भुखा सभि गवाईआ ॥
करि सांति सुख मनि आइ वसिआ जिनि इछा सभि पुजाईआ ॥
सदा कुरबाणु कीता गुरू विटहु जिस दीआ एहि वडिआईआ ॥
कहै नानकु सुणहु संतहु सबदि धरहु पिआरो ॥
साचा नामु मेरा आधारो ॥४॥


वाजे पंच सबद तितु घरि सभागै ॥
घरि सभागै सबद वाजे कला जितु घरि धारीआ ॥
पंच दूत तुधु वसि कीते कालु कंटकु मारिआ ॥
धुरि करमि पाइआ तुधु जिन कउ सि नामि हरि कै लागे ॥
कहै नानकु तह सुखु होआ तितु घरि अनहद वाजे ॥५॥


साची लिवै बिनु देह निमाणी ॥
देह निमाणी लिवै बाझहु किआ करे वेचारीआ ॥
तुधु बाझु समरथ कोइ नाही क्रिपा करि बनवारीआ ॥
एस नउ होरु थाउ नाही सबदि लागि सवारीआ ॥
कहै नानकु लिवै बाझहु किआ करे वेचारीआ ॥६॥


आनंदु आनंदु सभु को कहै आनंदु गुरू ते जाणिआ ॥
जाणिआ आनंदु सदा गुर ते क्रिपा करे पिआरिआ ॥
करि किरपा किलविख कटे गिआन अंजनु सारिआ ॥
अंदरहु जिन का मोहु तुटा तिन का सबदु सचै सवारिआ ॥
कहै नानकु एहु अनंदु है आनंदु गुर ते जाणिआ ॥७॥


बाबा जिसु तू देहि सोई जनु पावै ॥
पावै त सो जनु देहि जिस नो होरि किआ करहि वेचारिआ ॥
इकि भरमि भूले फिरहि दह दिसि इकि नामि लागि सवारिआ ॥
गुर परसादी मनु भइआ निरमलु जिना भाणा भावए ॥
कहै नानकु जिसु देहि पिआरे सोई जनु पावए ॥८॥


आवहु संत पिआरिहो अकथ की करह कहाणी ॥
करह कहाणी अकथ केरी कितु दुआरै पाईऐ ॥
तनु मनु धनु सभु सउपि गुर कउ हुकमि मंनिऐ पाईऐ ॥
हुकमु मंनिहु गुरू केरा गावहु सची बाणी ॥
कहै नानकु सुणहु संतहु कथिहु अकथ कहाणी ॥९॥


ए मन चंचला चतुराई किनै न पाइआ ॥
चतुराई न पाइआ किनै तू सुणि मंन मेरिआ ॥
एह माइआ मोहणी जिनि एतु भरमि भुलाइआ ॥
माइआ त मोहणी तिनै कीती जिनि ठगउली पाईआ ॥
कुरबाणु कीता तिसै विटहु जिनि मोहु मीठा लाइआ ॥
कहै नानकु मन चंचल चतुराई किनै न पाइआ ॥१०॥


ए मन पिआरिआ तू सदा सचु समाले ॥
एहु कुटंबु तू जि देखदा चलै नाही तेरै नाले ॥
साथि तेरै चलै नाही तिसु नालि किउ चितु लाईऐ ॥
ऐसा कंमु मूले न कीचै जितु अंति पछोताईऐ ॥
सतिगुरू का उपदेसु सुणि तू होवै तेरै नाले ॥
कहै नानकु मन पिआरे तू सदा सचु समाले ॥११॥


अगम अगोचरा तेरा अंतु न पाइआ ॥
अंतो न पाइआ किनै तेरा आपणा आपु तू जाणहे ॥
जीअ जंत सभि खेलु तेरा किआ को आखि वखाणए ॥
आखहि त वेखहि सभु तूहै जिनि जगतु उपाइआ ॥
कहै नानकु तू सदा अगंमु है तेरा अंतु न पाइआ ॥१२॥


सुरि नर मुनि जन अंम्रितु खोजदे सु अंम्रितु गुर ते पाइआ ॥
पाइआ अंम्रितु गुरि क्रिपा कीनी सचा मनि वसाइआ ॥
जीअ जंत सभि तुधु उपाए इकि वेखि परसणि आइआ ॥
लबु लोभु अहंकारु चूका सतिगुरू भला भाइआ ॥
कहै नानकु जिस नो आपि तुठा तिनि अंम्रितु गुर ते पाइआ ॥१३॥


भगता की चाल निराली ॥
चाला निराली भगताह केरी बिखम मारगि चलणा ॥
लबु लोभु अहंकारु तजि त्रिसना बहुतु नाही बोलणा ॥
खंनिअहु तिखी वालहु निकी एतु मारगि जाणा ॥
गुर परसादी जिनी आपु तजिआ हरि वासना समाणी ॥
कहै नानकु चाल भगता जुगहु जुगु निराली ॥१४॥


जिउ तू चलाइहि तिव चलह सुआमी होरु किआ जाणा गुण तेरे ॥
जिव तू चलाइहि तिवै चलह जिना मारगि पावहे ॥
करि किरपा जिन नामि लाइहि सि हरि हरि सदा धिआवहे ॥
जिस नो कथा सुणाइहि आपणी सि गुरदुआरै सुखु पावहे ॥
कहै नानकु सचे साहिब जिउ भावै तिवै चलावहे ॥१५॥


एहु सोहिला सबदु सुहावा ॥
सबदो सुहावा सदा सोहिला सतिगुरू सुणाइआ ॥
एहु तिन कै मंनि वसिआ जिन धुरहु लिखिआ आइआ ॥
इकि फिरहि घनेरे करहि गला गली किनै न पाइआ ॥
कहै नानकु सबदु सोहिला सतिगुरू सुणाइआ ॥१६॥


पवितु होए से जना जिनी हरि धिआइआ ॥
हरि धिआइआ पवितु होए गुरमुखि जिनी धिआइआ ॥
पवितु माता पिता कुटंब सहित सिउ पवितु संगति सबाईआ ॥
कहदे पवितु सुणदे पवितु से पवितु जिनी मंनि वसाइआ ॥
कहै नानकु से पवितु जिनी गुरमुखि हरि हरि धिआइआ ॥१७॥


करमी सहजु न ऊपजै विणु सहजै सहसा न जाइ ॥
नह जाइ सहसा कितै संजमि रहे करम कमाए ॥
सहसै जीउ मलीणु है कितु संजमि धोता जाए ॥
मंनु धोवहु सबदि लागहु हरि सिउ रहहु चितु लाइ ॥
कहै नानकु गुर परसादी सहजु उपजै इहु सहसा इव जाइ ॥१८॥


जीअहु मैले बाहरहु निरमल ॥
बाहरहु निरमल जीअहु त मैले तिनी जनमु जूऐ हारिआ ॥
एह तिसना वडा रोगु लगा मरणु मनहु विसारिआ ॥
वेदा महि नामु उतमु सो सुणहि नाही फिरहि जिउ बेतालिआ ॥
कहै नानकु जिन सचु तजिआ कूड़े लागे तिनी जनमु जूऐ हारिआ ॥१९॥


जीअहु निरमल बाहरहु निरमल ॥
बाहरहु त निरमल जीअहु निरमल सतिगुर ते करणी कमाणी ॥
कूड़ की सोइ पहुचै नाही मनसा सचि समाणी ॥
जनमु रतनु जिनी खटिआ भले से वणजारे ॥
कहै नानकु जिन मंनु निरमलु सदा रहहि गुर नाले ॥२०॥


जे को सिखु गुरू सेती सनमुखु होवै ॥
होवै त सनमुखु सिखु कोई जीअहु रहै गुर नाले ॥
गुर के चरन हिरदै धिआए अंतर आतमै समाले ॥
आपु छडि सदा रहै परणै गुर बिनु अवरु न जाणै कोए ॥
कहै नानकु सुणहु संतहु सो सिखु सनमुखु होए ॥२१॥


जे को गुर ते वेमुखु होवै बिनु सतिगुर मुकति न पावै ॥
पावै मुकति न होर थै कोई पुछहु बिबेकीआ जाए ॥
अनेक जूनी भरमि आवै विणु सतिगुर मुकति न पाए ॥
फिरि मुकति पाए लागि चरणी सतिगुरू सबदु सुणाए ॥
कहै नानकु वीचारि देखहु विणु सतिगुर मुकति न पाए ॥२२॥


आवहु सिख सतिगुरू के पिआरिहो गावहु सची बाणी ॥
बाणी त गावहु गुरू केरी बाणीआ सिरि बाणी ॥
जिन कउ नदरि करमु होवै हिरदै तिना समाणी ॥
पीवहु अंम्रितु सदा रहहु हरि रंगि जपिहु सारिगपाणी ॥
कहै नानकु सदा गावहु एह सची बाणी ॥२३॥


सतिगुरू बिना होर कची है बाणी ॥
बाणी त कची सतिगुरू बाझहु होर कची बाणी ॥
कहदे कचे सुणदे कचे कची आखि वखाणी ॥
हरि हरि नित करहि रसना कहिआ कछू न जाणी ॥
चितु जिन का हिरि लइआ माइआ बोलनि पए रवाणी ॥
कहै नानकु सतिगुरू बाझहु होर कची बाणी ॥२४॥


गुर का सबदु रतंनु है हीरे जितु जड़ाउ ॥
सबदु रतनु जितु मंनु लागा एहु होआ समाउ ॥
सबद सेती मनु मिलिआ सचै लाइआ भाउ ॥
आपे हीरा रतनु आपे जिस नो देइ बुझाइ ॥
कहै नानकु सबदु रतनु है हीरा जितु जड़ाउ ॥२५॥


सिव सकति आपि उपाइ कै करता आपे हुकमु वरताए ॥
हुकमु वरताए आपि वेखै गुरमुखि किसै बुझाए ॥
तोड़े बंधन होवै मुकतु सबदु मंनि वसाए ॥
गुरमुखि जिस नो आपि करे सु होवै एकस सिउ लिव लाए ॥
कहै नानकु आपि करता आपे हुकमु बुझाए ॥२६॥


सिम्रिति सासत्र पुंन पाप बीचारदे ततै सार न जाणी ॥
ततै सार न जाणी गुरू बाझहु ततै सार न जाणी ॥
तिही गुणी संसारु भ्रमि सुता सुतिआ रैणि विहाणी ॥
गुर किरपा ते से जन जागे जिना हरि मनि वसिआ बोलहि अंम्रित बाणी ॥
कहै नानकु सो ततु पाए जिस नो अनदिनु हरि लिव लागै जागत रैणि विहाणी ॥२७॥


माता के उदर महि प्रतिपाल करे सो किउ मनहु विसारीऐ ॥
मनहु किउ विसारीऐ एवडु दाता जि अगनि महि आहारु पहुचावए ॥
ओस नो किहु पोहि न सकी जिस नउ आपणी लिव लावए ॥
आपणी लिव आपे लाए गुरमुखि सदा समालीऐ ॥
कहै नानकु एवडु दाता सो किउ मनहु विसारीऐ ॥२८॥


जैसी अगनि उदर महि तैसी बाहरि माइआ ॥
माइआ अगनि सभ इको जेही करतै खेलु रचाइआ ॥
जा तिसु भाणा ता जंमिआ परवारि भला भाइआ ॥
लिव छुड़की लगी त्रिसना माइआ अमरु वरताइआ ॥
एह माइआ जितु हरि विसरै मोहु उपजै भाउ दूजा लाइआ ॥
कहै नानकु गुर परसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माइआ पाइआ ॥२९॥


हरि आपि अमुलकु है मुलि न पाइआ जाइ ॥
मुलि न पाइआ जाइ किसै विटहु रहे लोक विललाइ ॥
ऐसा सतिगुरु जे मिलै तिस नो सिरु सउपीऐ विचहु आपु जाइ ॥
जिस दा जीउ तिसु मिलि रहै हरि वसै मनि आइ ॥
हरि आपि अमुलकु है भाग तिना के नानका जिन हरि पलै पाइ ॥३०॥


हरि रासि मेरी मनु वणजारा ॥
हरि रासि मेरी मनु वणजारा सतिगुर ते रासि जाणी ॥
हरि हरि नित जपिहु जीअहु लाहा खटिहु दिहाड़ी ॥
एहु धनु तिना मिलिआ जिन हरि आपे भाणा ॥
कहै नानकु हरि रासि मेरी मनु होआ वणजारा ॥३१॥


ए रसना तू अन रसि राचि रही तेरी पिआस न जाइ ॥
पिआस न जाइ होरतु कितै जिचरु हरि रसु पलै न पाइ ॥
हरि रसु पाइ पलै पीऐ हरि रसु बहुड़ि न त्रिसना लागै आइ ॥
एहु हरि रसु करमी पाईऐ सतिगुरु मिलै जिसु आइ ॥
कहै नानकु होरि अन रस सभि वीसरे जा हरि वसै मनि आइ ॥३२॥


ए सरीरा मेरिआ हरि तुम महि जोति रखी ता तू जग महि आइआ ॥
हरि जोति रखी तुधु विचि ता तू जग महि आइआ ॥
हरि आपे माता आपे पिता जिनि जीउ उपाइ जगतु दिखाइआ ॥
गुर परसादी बुझिआ ता चलतु होआ चलतु नदरी आइआ ॥
कहै नानकु स्रिसटि का मूलु रचिआ जोति राखी ता तू जग महि आइआ ॥३३॥


मनि चाउ भइआ प्रभ आगमु सुणिआ ॥
हरि मंगलु गाउ सखी ग्रिहु मंदरु बणिआ ॥
हरि गाउ मंगलु नित सखीए सोगु दूखु न विआपए ॥
गुर चरन लागे दिन सभागे आपणा पिरु जापए ॥
अनहत बाणी गुर सबदि जाणी हरि नामु हरि रसु भोगो ॥
कहै नानकु प्रभु आपि मिलिआ करण कारण जोगो ॥३४॥


ए सरीरा मेरिआ इसु जग महि आइ कै किआ तुधु करम कमाइआ ॥
कि करम कमाइआ तुधु सरीरा जा तू जग महि आइआ ॥
जिनि हरि तेरा रचनु रचिआ सो हरि मनि न वसाइआ ॥
गुर परसादी हरि मंनि वसिआ पूरबि लिखिआ पाइआ ॥
कहै नानकु एहु सरीरु परवाणु होआ जिनि सतिगुर सिउ चितु लाइआ ॥३५॥


ए नेत्रहु मेरिहो हरि तुम महि जोति धरी हरि बिनु अवरु न देखहु कोई ॥
हरि बिनु अवरु न देखहु कोई नदरी हरि निहालिआ ॥
एहु विसु संसारु तुम देखदे एहु हरि का रूपु है हरि रूपु नदरी आइआ ॥
गुर परसादी बुझिआ जा वेखा हरि इकु है हरि बिनु अवरु न कोई ॥
कहै नानकु एहि नेत्र अंध से सतिगुरि मिलिऐ दिब द्रिसटि होई ॥३६॥


ए स्रवणहु मेरिहो साचै सुनणै नो पठाए ॥
साचै सुनणै नो पठाए सरीरि लाए सुणहु सति बाणी ॥
जितु सुणी मनु तनु हरिआ होआ रसना रसि समाणी ॥
सचु अलख विडाणी ता की गति कही न जाए ॥
कहै नानकु अंम्रित नामु सुणहु पवित्र होवहु साचै सुनणै नो पठाए ॥३७॥


हरि जीउ गुफा अंदरि रखि कै वाजा पवणु वजाइआ ॥
वजाइआ वाजा पउण नउ दुआरे परगटु कीए दसवा गुपतु रखाइआ ॥
गुरदुआरै लाइ भावनी इकना दसवा दुआरु दिखाइआ ॥
तह अनेक रूप नाउ नव निधि तिस दा अंतु न जाई पाइआ ॥
कहै नानकु हरि पिआरै जीउ गुफा अंदरि रखि कै वाजा पवणु वजाइआ ॥३८॥


एहु साचा सोहिला साचै घरि गावहु ॥
गावहु त सोहिला घरि साचै जिथै सदा सचु धिआवहे ॥
सचो धिआवहि जा तुधु भावहि गुरमुखि जिना बुझावहे ॥
इहु सचु सभना का खसमु है जिसु बखसे सो जनु पावहे ॥
कहै नानकु सचु सोहिला सचै घरि गावहे ॥३९॥


अनदु सुणहु वडभागीहो सगल मनोरथ पूरे ॥
पारब्रहमु प्रभु पाइआ उतरे सगल विसूरे ॥
दूख रोग संताप उतरे सुणी सची बाणी ॥
संत साजन भए सरसे पूरे गुर ते जाणी ॥
सुणते पुनीत कहते पवितु सतिगुरु रहिआ भरपूरे ॥
बिनवंति नानकु गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे ॥४०॥१॥

Raamkalee, Third Mehl, Anand - The Song Of Bliss:
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:


I am in ecstasy, O my mother, for I have found my True Guru.
I have found the True Guru, with intuitive ease, and my mind vibrates with the music of bliss.
The jewelled melodies and their related celestial harmonies have come to sing the Word of the Shabad.
The Lord dwells within the minds of those who sing the Shabad.
Says Nanak, I am in ecstasy, for I have found my True Guru. ||1||


O my mind, remain always with the Lord.
Remain always with the Lord, O my mind, and all sufferings will be forgotten.
He will accept You as His own, and all your affairs will be perfectly arranged.
Our Lord and Master is all-powerful to do all things, so why forget Him from your mind?
Says Nanak, O my mind, remain always with the Lord. ||2||


O my True Lord and Master, what is there which is not in Your celestial home?
Everything is in Your home; they receive, unto whom You give.
Constantly singing Your Praises and Glories, Your Name is enshrined in the mind.
The divine melody of the Shabad vibrates for those, within whose minds the Naam abides.
Says Nanak, O my True Lord and Master, what is there which is not in Your home? ||3||


The True Name is my only support.
The True Name is my only support; it satisfies all hunger.
It has brought peace and tranquility to my mind; it has fulfilled all my desires.
I am forever a sacrifice to the Guru, who possesses such glorious greatness.
Says Nanak, listen, O Saints; enshrine love for the Shabad.
The True Name is my only support. ||4||


The Panch Shabad, the five primal sounds, vibrate in that blessed house.
In that blessed house, the Shabad vibrates; He infuses His almighty power into it.
Through You, we subdue the five demons of desire, and slay Death, the torturer.
Those who have such pre-ordained destiny are attached to the Lord's Name.
Says Nanak, they are at peace, and the unstruck sound current vibrates within their homes. ||5||


Without the true love of devotion, the body is without honor.
The body is dishonored without devotional love; what can the poor wretches do?
No one except You is all-powerful; please bestow Your Mercy, O Lord of all nature.
There is no place of rest, other than the Name; attached to the Shabad, we are embellished with beauty.
Says Nanak, without devotional love, what can the poor wretches do? ||6||


Bliss, bliss - everyone talks of bliss; bliss is known only through the Guru.
Eternal bliss in known only through the Guru, when the Beloved Lord grants His Grace.
Granting His Grace, He cuts away our sins; He blesses us with the healing ointment of spiritual wisdom.
Those who eradicate attachment from within themselves, are adorned with the Shabad, the Word of the True Lord.
Says Nanak, this alone is bliss - bliss which is known through the Guru. ||7||


O Baba, he alone receives it, unto whom You give it.
He alone receives it, unto whom You give it; what can the other poor wretched beings do?
Some are deluded by doubt, wandering in the ten directions; some are adorned with attachment to the Naam.
By Guru's Grace, the mind becomes immaculate and pure, for those who follow God's Will.
Says Nanak, he alone receives it, unto whom You give it, O Beloved Lord. ||8||


Come, Beloved Saints, let us speak the Unspoken Speech of the Lord.
How can we speak the Unspoken Speech of the Lord? Through which door will we find Him?
Surrender body, mind, wealth, and everything to the Guru; obey the Order of His Will, and you will find Him.
Obey the Hukam of the Guru's Command, and sing the True Word of His Bani.
Says Nanak, listen, O Saints, and speak the Unspoken Speech of the Lord. ||9||


O fickle mind, through cleverness, no one has found the Lord.
Through cleverness, no one has found Him; listen, O my mind.
This Maya is so fascinating; because of it, people wander in doubt.
This fascinating Maya was created by the One who has administered this potion.
I am a sacrifice to the One who has made emotional attachment sweet.
Says Nanak, O fickle mind, no one has found Him through cleverness. ||10||


O beloved mind, contemplate the True Lord forever.
This family which you see shall not go along with you.
They shall not go along with you, so why do you focus your attention on them?
Don't do anything that you will regret in the end.
Listen to the Teachings of the True Guru - these shall go along with you.
Says Nanak, O beloved mind, contemplate the True Lord forever. ||11||


O inaccessible and unfathomable Lord, Your limits cannot be found.
No one has found Your limits; only You Yourself know.
All living beings and creatures are Your play; how can anyone describe You?
You speak, and You gaze upon all; You created the Universe.
Says Nanak, You are forever inaccessible; Your limits cannot be found. ||12||


The angelic beings and the silent sages search for the Ambrosial Nectar; this Amrit is obtained from the Guru.
This Amrit is obtained, when the Guru grants His Grace; He enshrines the True Lord within the mind.
All living beings and creatures were created by You; only some come to see the Guru, and seek His blessing.
Their greed, avarice and egotism are dispelled, and the True Guru seems sweet.
Says Nanak, those with whom the Lord is pleased, obtain the Amrit, through the Guru. ||13||


The lifestyle of the devotees is unique and distinct.
The devotees' lifestyle is unique and distinct; they follow the most difficult path.
They renounce greed, avarice, egotism and desire; they do not talk too much.
The path they take is sharper than a two-edged sword, and finer than a hair.
By Guru's Grace, they shed their selfishness and conceit; their hopes are merged in the Lord.
Says Nanak, the lifestyle of the devotees, in each and every age, is unique and distinct. ||14||


As You make me walk, so do I walk, O my Lord and Master; what else do I know of Your Glorious Virtues?
As You cause them to walk, they walk - You have placed them on the Path.
In Your Mercy, You attach them to the Naam; they meditate forever on the Lord, Har, Har.
Those whom You cause to listen to Your sermon, find peace in the Gurdwara, the Guru's Gate.
Says Nanak, O my True Lord and Master, you make us walk according to Your Will. ||15||


This song of praise is the Shabad, the most beautiful Word of God.
This beauteous Shabad is the everlasting song of praise, spoken by the True Guru.
This is enshrined in the minds of those who are so pre-destined by the Lord.
Some wander around, babbling on and on, but none obtain Him by babbling.
Says Nanak, the Shabad, this song of praise, has been spoken by the True Guru. ||16||


Those humble beings who meditate on the Lord become pure.
Meditating on the Lord, they become pure; as Gurmukh, they meditate on Him.
They are pure, along with their mothers, fathers, family and friends; all their companions are pure as well.
Pure are those who speak, and pure are those who listen; those who enshrine it within their minds are pure.
Says Nanak, pure and holy are those who, as Gurmukh, meditate on the Lord, Har, Har. ||17||


By religious rituals, intuitive poise is not found; without intuitive poise, skepticism does not depart.
Skepticism does not depart by contrived actions; everybody is tired of performing these rituals.
The soul is polluted by skepticism; how can it be cleansed?
Wash your mind by attaching it to the Shabad, and keep your consciousness focused on the Lord.
Says Nanak, by Guru's Grace, intuitive poise is produced, and this skepticism is dispelled. ||18||


Inwardly polluted, and outwardly pure.
Those who are outwardly pure and yet polluted within, lose their lives in the gamble.
They contract this terrible disease of desire, and in their minds, they forget about dying.
In the Vedas, the ultimate objective is the Naam, the Name of the Lord; but they do not hear this, and they wander around like demons.
Says Nanak, those who forsake Truth and cling to falsehood, lose their lives in the gamble. ||19||


Inwardly pure, and outwardly pure.
Those who are outwardly pure and also pure within, through the Guru, perform good deeds.
Not even an iota of falsehood touches them; their hopes are absorbed in the Truth.
Those who earn the jewel of this human life, are the most excellent of merchants.
Says Nanak, those whose minds are pure, abide with the Guru forever. ||20||


If a Sikh turns to the Guru with sincere faith, as sunmukh
- if a Sikh turns to the Guru with sincere faith, as sunmukh, his soul abides with the Guru.
Within his heart, he meditates on the lotus feet of the Guru; deep within his soul, he contemplates Him.
Renouncing selfishness and conceit, he remains always on the side of the Guru; he does not know anyone except the Guru.
Says Nanak, listen, O Saints: such a Sikh turns toward the Guru with sincere faith, and becomes sunmukh. ||21||


One who turns away from the Guru, and becomes baymukh - without the True Guru, he shall not find liberation.
He shall not find liberation anywhere else either; go and ask the wise ones about this.
He shall wander through countless incarnations; without the True Guru, he shall not find liberation.
But liberation is attained, when one is attached to the feet of the True Guru, chanting the Word of the Shabad.
Says Nanak, contemplate this and see, that without the True Guru, there is no liberation. ||22||


Come, O beloved Sikhs of the True Guru, and sing the True Word of His Bani.
Sing the Guru's Bani, the supreme Word of Words.
Those who are blessed by the Lord's Glance of Grace - their hearts are imbued with this Bani.
Drink in this Ambrosial Nectar, and remain in the Lord's Love forever; meditate on the Lord, the Sustainer of the world.
Says Nanak, sing this True Bani forever. ||23||


Without the True Guru, other songs are false.
The songs are false without the True Guru; all other songs are false.
The speakers are false, and the listeners are false; those who speak and recite are false.
They may continually chant, 'Har, Har' with their tongues, but they do not know what they are saying.
Their consciousness is lured by Maya; they are just reciting mechanically.
Says Nanak, without the True Guru, other songs are false. ||24||


The Word of the Guru's Shabad is a jewel, studded with diamonds.
The mind which is attached to this jewel, merges into the Shabad.
One whose mind is attuned to the Shabad, enshrines love for the True Lord.
He Himself is the diamond, and He Himself is the jewel; one who is blessed, understands its value.
Says Nanak, the Shabad is a jewel, studded with diamonds. ||25||


He Himself created Shiva and Shakti, mind and matter; the Creator subjects them to His Command.
Enforcing His Order, He Himself sees all. How rare are those who, as Gurmukh, come to know Him.
They break their bonds, and attain liberation; they enshrine the Shabad within their minds.
Those whom the Lord Himself makes Gurmukh, lovingly focus their consciousness on the One Lord.
Says Nanak, He Himself is the Creator; He Himself reveals the Hukam of His Command. ||26||


The Simritees and the Shaastras discriminate between good and evil, but they do not know the true essence of reality.
They do not know the true essence of reality without the Guru; they do not know the true essence of reality.
The world is asleep in the three modes and doubt; it passes the night of its life sleeping.
Those humble beings remain awake and aware, within whose minds, by Guru's Grace, the Lord abides; they chant the Ambrosial Word of the Guru's Bani.
Says Nanak, they alone obtain the essence of reality, who night and day remain lovingly absorbed in the Lord; they pass the night of their life awake and aware. ||27||


He nourished us in the mother's womb; why forget Him from the mind?
Why forget from the mind such a Great Giver, who gave us sustenance in the fire of the womb?
Nothing can harm one, whom the Lord inspires to embrace His Love.
He Himself is the love, and He Himself is the embrace; the Gurmukh contemplates Him forever.
Says Nanak, why forget such a Great Giver from the mind? ||28||


As is the fire within the womb, so is Maya outside.
The fire of Maya is one and the same; the Creator has staged this play.
According to His Will, the child is born, and the family is very pleased.
Love for the Lord wears off, and the child becomes attached to desires; the script of Maya runs its course.
This is Maya, by which the Lord is forgotten; emotional attachment and love of duality well up.
Says Nanak, by Guru's Grace, those who enshrine love for the Lord find Him, in the midst of Maya. ||29||


The Lord Himself is priceless; His worth cannot be estimated.
His worth cannot be estimated, even though people have grown weary of trying.
If you meet such a True Guru, offer your head to Him; your selfishness and conceit will be eradicated from within.
Your soul belongs to Him; remain united with Him, and the Lord will come to dwell in your mind.
The Lord Himself is priceless; very fortunate are those, O Nanak, who attain to the Lord. ||30||


The Lord is my capital; my mind is the merchant.
The Lord is my capital, and my mind is the merchant; through the True Guru, I know my capital.
Meditate continually on the Lord, Har, Har, O my soul, and you shall collect your profits daily.
This wealth is obtained by those who are pleasing to the Lord's Will.
Says Nanak, the Lord is my capital, and my mind is the merchant. ||31||


O my tongue, you are engrossed in other tastes, but your thirsty desire is not quenched.
Your thirst shall not be quenched by any means, until you attain the subtle essence of the Lord.
If you do obtain the subtle essence of the Lord, and drink in this essence of the Lord, you shall not be troubled by desire again.
This subtle essence of the Lord is obtained by good karma, when one comes to meet with the True Guru.
Says Nanak, all other tastes and essences are forgotten, when the Lord comes to dwell within the mind. ||32||


O my body, the Lord infused His Light into you, and then you came into the world.
The Lord infused His Light into you, and then you came into the world.
The Lord Himself is your mother, and He Himself is your father; He created the created beings, and revealed the world to them.
By Guru's Grace, some understand, and then it's a show; it seems like just a show.
Says Nanak, He laid the foundation of the Universe, and infused His Light, and then you came into the world. ||33||


My mind has become joyful, hearing of God's coming.
Sing the songs of joy to welcome the Lord, O my companions; my household has become the Lord's Mansion.
Sing continually the songs of joy to welcome the Lord, O my companions, and sorrow and suffering will not afflict you.
Blessed is that day, when I am attached to the Guru's feet and meditate on my Husband Lord.
I have come to know the unstruck sound current and the Word of the Guru's Shabad; I enjoy the sublime essence of the Lord, the Lord's Name.
Says Nanak, God Himself has met me; He is the Doer, the Cause of causes. ||34||


O my body, why have you come into this world? What actions have you committed?
And what actions have you committed, O my body, since you came into this world?
The Lord who formed your form - you have not enshrined that Lord in your mind.
By Guru's Grace, the Lord abides within the mind, and one's pre-ordained destiny is fulfilled.
Says Nanak, this body is adorned and honored, when one's consciousness is focused on the True Guru. ||35||


O my eyes, the Lord has infused His Light into you; do not look upon any other than the Lord.
Do not look upon any other than the Lord; the Lord alone is worthy of beholding.
This whole world which you see is the image of the Lord; only the image of the Lord is seen.
By Guru's Grace, I understand, and I see only the One Lord; there is no one except the Lord.
Says Nanak, these eyes were blind; but meeting the True Guru, they became all-seeing. ||36||


O my ears, you were created only to hear the Truth.
To hear the Truth, you were created and attached to the body; listen to the True Bani.
Hearing it, the mind and body are rejuvenated, and the tongue is absorbed in Ambrosial Nectar.
The True Lord is unseen and wondrous; His state cannot be described.
Says Nanak, listen to the Ambrosial Naam and become holy; you were created only to hear the Truth. ||37||


The Lord placed the soul to the cave of the body, and blew the breath of life into the musical instrument of the body.
He blew the breath of life into the musical instrument of the body, and revealed the nine doors; but He kept the Tenth Door hidden.
Through the Gurdwara, the Guru's Gate, some are blessed with loving faith, and the Tenth Door is revealed to them.
There are many images of the Lord, and the nine treasures of the Naam; His limits cannot be found.
Says Nanak, the Lord placed the soul to the cave of the body, and blew the breath of life into the musical instrument of the body. ||38||


Sing this true song of praise in the true home of your soul.
Sing the song of praise in your true home; meditate there on the True Lord forever.
They alone meditate on You, O True Lord, who are pleasing to Your Will; as Gurmukh, they understand.
This Truth is the Lord and Master of all; whoever is blessed, obtains it.
Says Nanak, sing the true song of praise in the true home of your soul. ||39||


Listen to the song of bliss, O most fortunate ones; all your longings shall be fulfilled.
I have obtained the Supreme Lord God, and all sorrows have been forgotten.
Pain, illness and suffering have departed, listening to the True Bani.
The Saints and their friends are in ecstasy, knowing the Perfect Guru.
Pure are the listeners, and pure are the speakers; the True Guru is all-pervading and permeating.
Prays Nanak, touching the Guru's Feet, the unstruck sound current of the celestial bugles vibrates and resounds. ||40||1||