ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ॥ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ੧੦॥


ਕਬ੍ਯੋਬਾਚ ਬੇਨਤੀ॥ ਚੌਪਈ॥


ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ॥
ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ॥
ਤਵ ਚਰਨਨਿ ਮਨੁ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ॥
ਅਪਨਾ ਜਾਨਿ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਾ॥੧॥੩੭੭॥


ਹਮਰੇ ਦੁਸਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੁ॥
ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੁ॥
ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ॥
ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ੍ਯ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ॥੨॥੩੭੮॥


ਮੋ ਰੱਛਾ ਨਿਜੁ ਕਰ ਦੈ ਕਰਿਯੈ॥
ਸਭਿ ਬੈਰਿਨ ਕੌ ਆਜੁ ਸੰਘਰਿਯੈ॥
ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ॥
ਤੋਰਿ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੈ ਪ੍ਯਾਸਾ॥੩॥੩੭੯॥


ਤੁਮਹਿ ਛਾਡਿ ਕੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਧ੍ਯਾਊਂ॥
ਜੋ ਬਰੁ ਚਾਹੌਂ ਸੁ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਊਂ॥
ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ੍ਯ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰਿਯਹਿ॥
ਚੁਨਿ ਚੁਨਿ ਸਤ੍ਰੁ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰਿਯਹਿ॥੪॥੩੮੦॥


ਆਪਿ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਝੈ ਉਬਰਿਯੈ॥
ਮਰਨਿ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸੁ ਨਿਵਰਿਯੈ॥
ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ॥
ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਧੁਜ ਜੂ ਕਰਿਯਹੁ ਰੱਛਾ॥੫॥੩੮੧॥


ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਮੁਹਿ ਰਾਖਨਹਾਰੇ॥
ਸਾਹਿਬੁ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ॥
ਦੀਨਬੰਧੁ ਦੁਸਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ॥
ਤੁਮਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ॥੬॥੩੮੨॥


ਕਾਲਿ ਪਾਇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪੁ ਧਰਾ॥
ਕਾਲਿ ਪਾਇ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ॥
ਕਾਲਿ ਪਾਇ ਕਰਿ ਬਿਸਨੁ ਪ੍ਰਕਾਸਾ॥
ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕਿਯਾ ਤਮਾਸਾ॥੭॥੩੮੩॥


ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ॥
ਬੇਦਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ ॥
ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ॥
ਨਮਸਕਾਰਿ ਹੈ ਤਾਹਿ ਹਮਾਰਾ॥੮॥੩੮੪॥


ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਯੋ॥
ਦੇਵ ਦੈਤ ਜੱਛਨ ਉਪਜਾਯੋ॥
ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ॥
ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਯਹੁ ਹਮਾਰਾ॥੯॥੩੮੫॥


ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ॥
ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨਿ ਆਪਿ ਸਵਾਰੀ॥
ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਵਗੁਨ ਸੁਖ ਦੀਓ ॥
ਸੱਤ੍ਰੁਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋ ਬਧ ਕੀਓ ॥੧੦॥੩੮੬॥


ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰਿ ਕੀ ਜਾਨਤਿ॥
ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤਿ॥
ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰੁ ਅਸਥੂਲਾ॥
ਸਭਿ ਪਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰਿ ਫੂਲਾ॥੧੧॥੩੮੭॥


ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ॥
ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧੁਨ ਕੇ ਸੁਖੀ॥
ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ॥
ਘਟਿ ਘਟਿ ਕੇ ਪਟਿ ਪਟਿ ਕੀ ਜਾਨੈ॥੧੨॥੩੮੮॥


ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ॥
ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ॥
ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂੰ॥
ਤੁਮ ਮੈ ਮਿਲਤ ਦੇਹਧਰਿ ਸਭਹੂੰ॥੧੩॥੩੮੯॥


ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਧਾਰੈ॥
ਆਪੁ ਆਪੁਨੀ ਬੂਝਿ ਉਚਾਰੈ॥
ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਤ ਨਿਰਾਲਮ॥
ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰੁ ਆਲਮ॥੧੪॥੩੯੦॥


ਨਿਰੰਕਾਰ ਨ੍ਰਿਬਿਕਾਰ ਨ੍ਰਿਲੰਭ॥
ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦਿ ਅਸੰਭ॥
ਤਾ ਕਾ ਮੂੜ੍ਹ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ॥
ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ॥੧੫॥੩੯੧॥


ਤਾ ਕੌ ਕਰਿ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤਿ॥
ਮਹਾ ਮੂੜ੍ਹ ਕਛੁ ਭੇਦ ਨ ਜਾਨਤਿ॥
ਮਹਾਂਦੇਵ ਕੌ ਕਹਤ ਸਦਾ ਸਿਵ॥
ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤਿ ਨਹਿ ਭਿਵ॥੧੬॥੩੯੨॥


ਆਪੁ ਆਪੁਨੀ ਬੁਧਿ ਹੈ ਜੇਤੀ॥
ਬਰਨਤਿ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੁਹਿ ਤੇਤੀ॥
ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਇ ਪਸਾਰਾ॥
ਕਿਹੱ ਬਿਧਿ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ॥੧੭॥੩੯੩॥


ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ॥
ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੀਂ ਭੂਪਾ॥
ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ॥
ਉਤਭੁਜ ਖਾਨਿ ਬਹੁਰਿ ਰਚਿ ਦੀਨੀ॥੧੮॥੩੯੪॥


ਕਹੂੰ ਫੂਲਿ ਰਾਜਾ ਹ੍ਵੈ ਬੈਠਾ॥
ਕਹੂੰ ਸਿਮਟਿ ਭਯੋ ਸੰਕਰ ਇਕੈਠਾ॥
ਸਿਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਦਿਖਾਇ ਅਚੰਭਵ॥
ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਸਰੂਪ ਸੁਯੰਭਵ॥੧੯॥੩੯੫॥


ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ॥
ਸਿੱਖ੍ਯ ਉਬਾਰਿ ਅਸਿੱਖ੍ਯ ਸੰਘਰੋ॥
ਦੁਸਟਿ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ॥
ਸਕਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਣਿ ਘਾਤਾ॥੨੦॥੩੯੬॥


ਜੇ ਅਸਿਧੁਜ ਤਵ ਸਰਨੀ ਪਰੇ॥
ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਸਟ ਦੁਖਿਤ ਹ੍ਵੈ ਮਰੇ॥
ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗਿ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ॥
ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ॥੨੧॥੩੯੭॥


ਜੋ ਕਲਿ ਕੌ ਇਕ ਬਾਰਿ ਧਿਐਹੈ॥
ਤਾ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟਿ ਨਹਿ ਐਹੈ॥
ਰੱਛਾ ਹੋਇ ਤਾਹਿ ਸਭ ਕਾਲਾ॥
ਦੁਸਟਿ ਅਰਿਸਟ ਟਰੇਂ ਤਤਕਾਲਾ॥੨੨॥੩੯੮॥


ਕ੍ਰਿਪਾਦ੍ਰਿਸਟਿ ਤਨ ਜਾਹਿ ਨਿਹਰਿਹੋ॥
ਤਾ ਕੇ ਤਾਪ ਤਨਿਕ ਮਹਿ ਹਰਿਹੋ॥
ਰਿੱਧਿ ਸਿੱਧਿ ਘਰਿ ਮੋਂ ਸਭ ਹੋਈ॥
ਦੁਸਟਿ ਛਾਹ ਛ੍ਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ॥੨੩॥੩੯੯॥


ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ॥
ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਤੇ ਤਾਹਿ ਉਬਾਰਾ॥
ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮੁ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ॥
ਦਾਰਿਦ ਦੁਸਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ॥੨੪॥੪੦੦॥


ਖੜਗਕੇਤੁ ਮੈਂ ਸਰਣਿ ਤਿਹਾਰੀ॥
ਆਪਿ ਹਾਥ ਦੈ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ॥
ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋ ਹੋਹੁ ਸਹਾਈ॥
ਦੁਸਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹੁ ਬਚਾਈ॥੨੫॥੪੦੧॥


ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗਮਾਤਾ॥
ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭ ਰਾਤਾ॥
ਕਿਲਬਿਖ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ॥
ਦੁਸਟ ਦੋਖਿਯਨ ਕੌ ਛੈ ਕਰਤਾ॥੨੬॥੪੦੨॥


ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਧੁਜ ਜਬ ਭਏ ਦਿਆਲਾ॥
ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ॥
ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ਸੋਈ॥
ਦੂਖ ਨ ਤਿਸੈ ਬਿਆਪਤ ਕੋਈ॥੨੭॥੪੦੩॥


ਅੜਿੱਲ॥
ਸੁਨੈ ਗੁੰਗ ਜੋ ਯਾਹਿ ਸੁ ਰਸਨਾ ਪਾਵਈ॥
ਸੁਨੈ ਮੂੜ੍ਹ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ॥
ਦੂਖ ਦਰਦ ਭੌ ਨਿਕਟਿ ਨ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੈ॥
ਹੋ ਜੋ ਯਾ ਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹੈ॥੨੮॥੪੦੪॥


ਚੌਪਈ॥


ਸੰਬਤ ਸੱਤ੍ਰਹ ਸਹਸ ਭਣਿੱਜੈ॥
ਅਰਧ ਸਹਸ ਫੁਨਿ ਤੀਨਿ ਕਹਿੱਜੈ॥
ਭਾਦ੍ਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸਟਮੀ ਰਵਿਵਾਰਾ॥
ਤੀਰ ਸਤੱਦ੍ਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ॥੨੯॥੪੦੫॥੧॥


ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਖ੍ਯਾਨੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ
ਚਾਰਿ ਸੌ ਪਾਂਚ ਚਰਿੱਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤੁ ਸੁਭ ਮਸਤੁ॥੪੦੫॥੭੫੫੫॥ ਅਫਜੂੰ॥


ਸ੍ਵੈਯਾ॥


ਪਾਂਇ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ
ਤਬ ਤੇ ਕੋਊ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀ ਆਨ੍ਯੋ॥
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ
ਅਨੇਕ ਕਹੈਂ ਮਤਿ ਏਕ ਨ ਮਾਨ੍ਯੋ ॥
ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਸਭੈ
ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਨ੍ਯੋ॥
ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਪਾਨਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰਿ
ਮੈ ਨ ਕਹ੍ਯੋ ਸਭ ਤੋਹਿ ਬਖਾਨ੍ਯੋ॥੮੬੩॥


ਦੋਹਰਾ॥


ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਡਿ ਕੈ ਗਹ੍ਯੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ॥
ਬਾਂਹਿ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ॥੮੬੪॥


ik oankaar sree vaahiguroo jee kee fatah| paatisaahee 10|


kabayobaach benatee| chauapee|


hamaree karo haath dai rachhaa|
pooran hoe chit kee ichhaa|
tav charanan man rahai hamaaraa|
apanaa jaan karo pratipaaraa|1|377|


hamare dusatt sabhai tum ghaavahu|
aap haath dai mohi bachaavahu|
sukhee basai moro parivaaraa|
sevak sikhay sabhai karataaraa|2|378|


mo rachhaa nij kar dai kariyai|
sabh bairin kau aaj sanghariyai|
pooran hoe hamaaree aasaa|
tor bhajan kee rahai payaasaa|3|379|


tumeh chhaadd koee avar na dhayaaoon|
jo bar chaahauan su tum te paaoon|
sevak sikhay hamaare taariyahi|
chun chun satru hamaare maariyahi|4|380|


aap haath dai mujhai ubariyai|
maran kaal kaa traas nivariyai|
hoojo sadaa hamaare pachhaa|
sree asidhuj joo kariyahu rachhaa|5|381|


raakh lehu muhi raakhanahaare|
saahib sant sahaae piaare|
deenabandh dusattan ke hantaa|
tumaho puree chaturadas kantaa|6|382|


kaal paae brahamaa bap dharaa|
kaal paae sivajoo avataraa|
kaal paae kar bisan prakaasaa|
sakal kaal kaa kiyaa tamaasaa|7|383|


javan kaal jogee siv keeo|
bedaraaj brahamaa joo theeo |
javan kaal sabh lok savaaraa|
namasakaar hai taeh hamaaraa|8|384|


javan kaal sabh jagat banaayo|
dev dait jachhan upajaayo|
aad ant ekai avataaraa|
soee guroo samajhiyahu hamaaraa|9|385|


namasakaar tisahee ko hamaaree|
sakal prajaa jin aap savaaree|
sivakan ko savagun sukh deeo |
satrun ko pal mo badh keeo |10|386|


ghatt ghatt ke antar kee jaanat|
bhale bure kee peer pachhaanat|
cheettee te kunchar asathoolaa|
sabh par kripaadrisatt kar foolaa|11|387|


santan dukh paae te dukhee|
sukh paae saadhun ke sukhee|
ek ek kee peer pachhaanai|
ghatt ghatt ke patt patt kee jaanai|12|388|


jab udakarakh karaa karataaraa|
prajaa dharat tab deh apaaraa|
jab aakarakh karat ho kabahoon|
tum mai milat dehadhar sabhahoon|13|389|


jete badan srisatt sabh dhaarai|
aap aapunee boojh uchaarai|
tum sabh hee te rehat niraalam|
jaanat bed bhed ar aalam|14|390|


nirankaar nribikaar nrilanbh|
aad aneel anaad asanbh|
taa kaa moorrh uchaarat bhedaa|
jaa ko bhev na paavat bedaa|15|391|


taa kau kar paahan anumaanat|
mahaa moorrh kachh bhed na jaanat|
mahaandev kau kehat sadaa siv|
nirankaar kaa cheenat neh bhiv|16|392|


aap aapunee budh hai jetee|
baranat bhin bhin tuhi tetee|
tumaraa lakhaa na jaae pasaaraa|
kiha bidh sajaa pratham sansaaraa|17|393|


ekai roop anoop saroopaa|
rank bhayo raav kaheen bhoopaa|
anddaj jeraj setaj keenee|
autabhuj khaan bahur rach deenee|18|394|


kahoon fool raajaa hvai baitthaa|
kahoon simatt bhayo sankar ikaitthaa|
sigaree srisatt dikhaae achanbhav|
aad jugaad saroop suyanbhav|19|395|


ab rachhaa meree tum karo|
sakhay ubaar asakhay sangharo|
dusatt jite utthavat utapaataa|
sakal malechh karo ran ghaataa|20|396|


je asidhuj tav saranee pare|
tin ke dusatt dukhit hvai mare|
purakh javan pag pare tihaare|
tin ke tum sankatt sabh ttaare|21|397|


jo kal kau ik baar dhiaihai|
taa ke kaal nikatt neh aihai|
rachhaa hoe taeh sabh kaalaa|
dusatt arisatt ttaren tatakaalaa|22|398|


kripaadrisatt tan jaeh nihariho|
taa ke taap tanik meh hariho|
radh sidh ghar mon sabh hoee|
dusatt chhaah chhvai sakai na koee|23|399|


ek baar jin tumai sanbhaaraa|
kaal faans te taeh ubaaraa|
jin nar naam tihaaro kahaa|
daarid dusatt dokh te rahaa|24|400|


kharragaket main saran tihaaree|
aap haath dai lehu ubaaree|
sarab tthauar mo hohu sahaaee|
dusatt dokh te lehu bachaaee|25|401|


kripaa karee ham par jagamaataa|
granth karaa pooran subh raataa|
kilabikh sakal deh ko harataa|
dusatt dokhiyan kau chhai karataa|26|402|


sree asidhuj jab bhe diaalaa|
pooran karaa granth tatakaalaa|
man baanchhat fal paavai soee|
dookh na tisai biaapat koee|27|403|


arral|
sunai gung jo yaeh su rasanaa paavee|
sunai moorrh chit laae chaturataa aavee|
dookh darad bhau nikatt na tin nar ke rahai|
ho jo yaa kee ek baar chauapee ko kahai|28|404|


chauapee|


sanbat satrah sehas bhanajai|
aradh sehas fun teen kahijai|
bhaadrav sudee asattamee ravivaaraa|
teer satadrav granth sudhaaraa|29|405|1|


eit sree charitropakhayaane triyaa charitre mantree bhoop sanbaade
chaar sau paanch charatr samaapat masat subh masat|405|7555| afajoon|


svaiyaa|


paane gahe jab te tumare
tab te koaoo aankh tare nahee aanayo|
raam raheem puraan kuraana
anek kahain mat ek na maanayo |
sinmrit saasatr bed sabhai
bahu bhed kahai ham ek na jaanayo|
sree asipaan kripaa tumaree kari
mai na kehayo sabh tohi bakhaanayo|863|


doharaa|


sagal duaar kau chhaadd kai gehayo tuhaaro duaar|
baanhi gahe kee laaj as gobind daas tuhaar|864|


ੴ स्री वाहिगुरू जी की फतह॥ पातिसाही १०॥


कब्योबाच बेनती॥ चौपई॥


हमरी करो हाथ दै रच्छा॥
पूरन होइ चित की इच्छा॥
तव चरननि मनु रहै हमारा॥
अपना जानि करो प्रतिपारा॥१॥३७७॥


हमरे दुसट सभै तुम घावहु॥
आपु हाथ दै मोहि बचावहु॥
सुखी बसै मोरो परिवारा॥
सेवक सिक्ख्य सभै करतारा॥२॥३७८॥


मो रच्छा निजु कर दै करियै॥
सभि बैरिन कौ आजु संघरियै॥
पूरन होइ हमारी आसा॥
तोरि भजन की रहै प्यासा॥३॥३७९॥


तुमहि छाडि कोई अवरु न ध्याऊं॥
जो बरु चाहौं सु तुम ते पाऊं॥
सेवक सिक्ख्य हमारे तारियहि॥
चुनि चुनि सत्रु हमारे मारियहि॥४॥३८०॥


आपि हाथ दै मुझै उबरियै॥
मरनि काल का त्रासु निवरियै॥
हूजो सदा हमारे पच्छा॥
स्री असिधुज जू करियहु रच्छा॥५॥३८१॥


राखि लेहु मुहि राखनहारे॥
साहिबु संत सहाइ पिआरे॥
दीनबंधु दुसटन के हंता॥
तुमहो पुरी चतुरदस कंता॥६॥३८२॥


कालि पाइ ब्रहमा बपु धरा॥
कालि पाइ सिवजू अवतरा॥
कालि पाइ करि बिसनु प्रकासा॥
सकल काल का किया तमासा॥७॥३८३॥


जवन काल जोगी सिव कीओ॥
बेदराज ब्रहमा जू थीओ ॥
जवन काल सभ लोक सवारा॥
नमसकारि है ताहि हमारा॥८॥३८४॥


जवन काल सभ जगत बनायो॥
देव दैत जच्छन उपजायो॥
आदि अंति एकै अवतारा॥
सोई गुरू समझियहु हमारा॥९॥३८५॥


नमसकार तिसही को हमारी॥
सकल प्रजा जिनि आपि सवारी॥
सिवकन को सवगुन सुख दीओ ॥
सत्रुन को पल मो बध कीओ ॥१०॥३८६॥


घट घट के अंतरि की जानति॥
भले बुरे की पीर पछानति॥
चीटी ते कुंचरु असथूला॥
सभि परि क्रिपाद्रिसटि करि फूला॥११॥३८७॥


संतन दुख पाए ते दुखी॥
सुख पाए साधुन के सुखी॥
एक एक की पीर पछानै॥
घटि घटि के पटि पटि की जानै॥१२॥३८८॥


जब उदकरख करा करतारा॥
प्रजा धरत तब देह अपारा॥
जब आकरख करत हो कबहूं॥
तुम मै मिलत देहधरि सभहूं॥१३॥३८९॥


जेते बदन स्रिसटि सभ धारै॥
आपु आपुनी बूझि उचारै॥
तुम सभ ही ते रहत निरालम॥
जानत बेद भेद अरु आलम॥१४॥३९०॥


निरंकार न्रिबिकार न्रिलंभ॥
आदि अनील अनादि असंभ॥
ता का मूढ़ उचारत भेदा॥
जा को भेव न पावत बेदा॥१५॥३९१॥


ता कौ करि पाहन अनुमानति॥
महा मूढ़ कछु भेद न जानति॥
महांदेव कौ कहत सदा सिव॥
निरंकार का चीनति नहि भिव॥१६॥३९२॥


आपु आपुनी बुधि है जेती॥
बरनति भिंन भिंन तुहि तेती॥
तुमरा लखा न जाइ पसारा॥
किह बिधि सजा प्रथम संसारा॥१७॥३९३॥


एकै रूप अनूप सरूपा॥
रंक भयो राव कहीं भूपा॥
अंडज जेरज सेतज कीनी॥
उतभुज खानि बहुरि रचि दीनी॥१८॥३९४॥


कहूं फूलि राजा ह्वै बैठा॥
कहूं सिमटि भयो संकर इकैठा॥
सिगरी स्रिसटि दिखाइ अचंभव॥
आदि जुगादि सरूप सुयंभव॥१९॥३९५॥


अब रच्छा मेरी तुम करो॥
सिक्ख्य उबारि असिक्ख्य संघरो॥
दुसटि जिते उठवत उतपाता॥
सकल मलेछ करो रणि घाता॥२०॥३९६॥


जे असिधुज तव सरनी परे॥
तिन के दुसट दुखित ह्वै मरे॥
पुरख जवन पगि परे तिहारे॥
तिन के तुम संकट सभ टारे॥२१॥३९७॥


जो कलि कौ इक बारि धिऐहै॥
ता के काल निकटि नहि ऐहै॥
रच्छा होइ ताहि सभ काला॥
दुसटि अरिसट टरें ततकाला॥२२॥३९८॥


क्रिपाद्रिसटि तन जाहि निहरिहो॥
ता के ताप तनिक महि हरिहो॥
रिद्धि सिद्धि घरि मों सभ होई॥
दुसटि छाह छ्वै सकै न कोई॥२३॥३९९॥


एक बार जिन तुमै संभारा॥
काल फांस ते ताहि उबारा॥
जिन नर नामु तिहारो कहा॥
दारिद दुसट दोख ते रहा॥२४॥४००॥


खड़गकेतु मैं सरणि तिहारी॥
आपि हाथ दै लेहु उबारी॥
सरब ठौर मो होहु सहाई॥
दुसट दोख ते लेहु बचाई॥२५॥४०१॥


क्रिपा करी हम पर जगमाता॥
ग्रंथ करा पूरन सुभ राता॥
किलबिख सकल देह को हरता॥
दुसट दोखियन कौ छै करता॥२६॥४०२॥


स्री असिधुज जब भए दिआला॥
पूरन करा ग्रंथ ततकाला॥
मन बांछत फलु पावै सोई॥
दूख न तिसै बिआपत कोई॥२७॥४०३॥


अड़िल॥
सुनै गुंग जो याहि सु रसना पावई॥
सुनै मूढ़ चितु लाइ चतुरता आवई॥
दूख दरद भौ निकटि न तिन नर के रहै॥
हो जो या की एक बार चौपई को कहै॥२८॥४०४॥


चौपई॥


संबत सत्रह सहस भणिजै॥
अरध सहस फुनि तीनि कहिजै॥
भाद्रव सुदी असटमी रविवारा॥
तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा॥२९॥४०५॥१॥


इति स्री चरित्रोपख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे
चारि सौ पांच चरित्र समापत मसतु सुभ मसतु॥४०५॥७५५५॥ अफजूं॥


स्वैया॥


पांइ गहे जब ते तुमरे
तब ते कोऊ आंख तरे नही आन्यो॥
राम रहीम पुरान कुरान
अनेक कहैं मति एक न मान्यो ॥
सिंम्रिति सासत्र बेद सभै
बहु भेद कहै हम एक न जान्यो॥
स्री असिपानि क्रिपा तुमरी करि
मै न कह्यो सभ तोहि बखान्यो॥८६३॥


दोहरा॥


सगल दुआर कउ छाडि कै गह्यो तुहारो दुआर॥
बांहि गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार॥८६४॥


God is One, All victory is the victory of God.

A hymn by the tenth Guru. To be read like a poem.

Please guard us with Your Hands. All my heart's desires are fulfilled. My mind is focused on Your Feet. Sustain us as Your Own. [1]

Destroy all my enemies. With Your Hands protect me. In Bliss remains my household, servants, sikh, O Creator! [2]

Give me your personal protection. Restrain all my adversaries, Today. You’ve Fulfilled my Wishes. My Thirst for Your Worship grows. [3]

Leaving You, may I never worship another. All my needs, I get from You. You save my Sikhs & Devotees. One-by-One you demolish my foes. [4]

With your Hand guard me. destroy my fear of death. Always side with me. With your Sword protect me. [5]

Save me, Dear Saviour. Beloved, Helper of Saints.O Merciful, Destroyer of tyrants. You are Lord of fourteen worlds. [6]

Time came, Brahma was born, then Shiva was incarnated and then Visnu, Arose. It’s all Tricks of the Temporal Lord. [7]

Temporal Lord created Yogi Shiva; Brahma, the Utterer of Vedas. Temporal Lord, fashioned the entire Universe. I salute Him alone. [8]

Creator of Time made the Universe; the angels, demons and yakshas. Start & End only with Him. He alone is My Guru. [9]

I bow only to Him. Creator of all entities & subjects. Gives all merits & tranquillity to His devotees. Destroys enemies at once. [10]

Intimate Knower of all our feelings. Recognises the anguish of all creatures, good or bad. From ant to elephant, He protects and cares for all. [11]

When His saints suffer, He is pained, and feels happiness when they are happy. Each one’s pain he recognises. Everyone’s, every feeling He Knows. [12]

When the Creator, projected Himself, His creations appeared in physical forms. Whenever, Creation is dissolved, all physical forms merge back into Him. [13]

created numerous forms and bodies. They utter Him as they can think, what He is. You remain detached from them all. This distinction the wise ones and the religious books know. [14]

Formless, Stainless and Self-reliant. Primal, Blemish-less, Endless and birth-less. Only a Fool can discuss your bound. Your Limits even the Vedas do not know. [15]

The fools consider Him a stone, for He does not know the Profound Mystery that is God. He calls Shiva, The Eternal Lord, and does not know the secret of the Formless Lord. [16]

Every one according to his understanding, describes You differently. The limits of Your creation cannot be known, nor how in the beginning You created the Universes. [17]

You are One, manifest in varied forms, as a poor man, rich manor, a king. You create beings that are egg born, the sweat born, earth born and the foetus born. [18]

Sometime You joyfully appear in the form of Brahma expanding the creation, and some time in the form of contracting and dissolving Shiva.
He shows His miraculous deeds to all His creation of the Universe. He, the Primal Power, born of Himself is since the beginning of beginning. [19]

O Lord, now keep me under Your protection, encourage my followers to flourish (in intellect and wisdom) and destroy my enemies (negative thinking).
All the evil doers who arise (in my mind), fight with them and destroy them there and then. [20]

O Mighty Lord of the Sword (Knowledge), whosoever seeks Your protection, his enemies (evil passions) suffer, pain are destroyed.
The persons, who fall on Your Feet, You remove all their afflictions and maladies. [21]

Those who meditate even once (with complete devotion) on You, the Supreme Destroyer, the Death cannot come near them.
They remain protected at all times. All their enemies and sorrows are removed instantaneously. [22]

With your blessing & compassion, Bliss is obtained. All their Sins are removed. They are blessed with all the earthly and spiritual treasures,
and no evil doer (deadly passions and sickly instinctual drives) can even touch their shadows. [23]

If once they remember You. You remove the noose of Death. Whosoever meditates on Your Name. They are spared Poverty, suffering and adversity. [24]

O The Lord of Sword, I seek Your protection. With Your Hands you have guarded me. At All Times be my Support. Save me from wickedness and pain. [25]

The Mother of the world has been kind towards me and I have completed the book this auspicious night; The Lord is the destroyer of all the sins of the body and all the malicious and wicked persons. [26]

When Mahakal became kind, He immediately caused me to complete this book; He will obtain the fruit desired by the mind (who will read or listen to this book) and no suffering will occur to him. [27]

ARRIL

The dumb, who will listen to it, will be blessed with the tongue to speak; the fool, who will listen to it attentively, will get wisdom;
The suffering, pain and fear of the person will depart who recite Chaupai even once. [28]

CHAUPAI

It was Bikrami Samvat 1753; This Granth was competed on the banks of Sutlej on Sunday, the eighth Sudi of the month of Bhaadro. [29]
Here completes the 405th chapter of chaterization of Tria Chatritra, every thing is pure and auspicious.

SVAIYAA

O God! Since I have held your feet, none other has entered my vision; Ram, Rahim, Puranas, Quran and many others recite, but I don't believe in even one.
The Simritis, Shastras and Vedas describe many mysteries, but I don't recognise even one of them; O Sword-wielder God! All this I write, with your blessings, is not what I know but what you have shown me. [863]

DOHRAA

O Lord! I have forsaken all other doors and chosen your door. O Govind, you have taken my arm; cared and protect your servant's honour. [864]