ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥


॥ ਜਪੁ ॥


ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥
ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥


ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥
ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ ॥
ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ॥
ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਲਿ ॥
ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ ॥
ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ ॥੧॥


ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ॥
ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਜੀਅ ਹੁਕਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥
ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਮਿ ਲਿਖਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਅਹਿ ॥
ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਕਿ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਹਿ ॥
ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥


ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣੁ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣੁ ॥
ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥
ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥
ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜਿ ਕਰੇ ਤਨੁ ਖੇਹ ॥
ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਿ ਦੇਹ॥
ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰਿ ॥
ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰਿ ॥
ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟਿ ॥
ਕਥਿ ਕਥਿ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ॥
ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਕਿ ਪਾਹਿ॥
ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਿ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥
ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ ॥
ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੩॥


ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ ॥
ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥
ਫੇਰਿ ਕਿ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਜਿਤੁ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੁ ॥
ਮੁਹੌ ਕਿ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤੁ ਸੁਣਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰੁ ॥੪॥


ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ ॥
ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥
ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥
ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨਿ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ॥
ਦੁਖੁ ਪਰਹਰਿ ਸੁਖੁ ਘਰਿ ਲੈ ਜਾਇ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥
ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ॥
ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥


ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਵਿਣੁ ਭਾਣੇ ਕਿ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥
ਜੇਤੀ ਸਿਰਠਿ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਕਿ ਮਿਲੈ ਲਈ ॥
ਮਤਿ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ ॥
ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥


ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਇ ॥
ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਵਿਚਿ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲਿ ਚਲੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸੁ ਕੀਰਤਿ ਜਗਿ ਲੇਇ ॥
ਜੇ ਤਿਸੁ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੇ ॥
ਕੀਟਾ ਅੰਦਰਿ ਕੀਟੁ ਕਰਿ ਦੋਸੀ ਦੋਸੁ ਧਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣਿ ਗੁਣੁ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣੁ ਦੇ ॥
ਤੇਹਾ ਕੋਇ ਨ ਸੁਝਈ ਜਿ ਤਿਸੁ ਗੁਣੁ ਕੋਇ ਕਰੇ ॥੭॥


ਸੁਣਿਐ ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੁਰਿ ਨਾਥ ॥
ਸੁਣਿਐ ਧਰਤਿ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥
ਸੁਣਿਐ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਾਤਾਲ ॥
ਸੁਣਿਐ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲੁ ॥
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥
ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥


ਸੁਣਿਐ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਇੰਦੁ ॥
ਸੁਣਿਐ ਮੁਖਿ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੁ ॥
ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਨਿ ਭੇਦ ॥
ਸੁਣਿਐ ਸਾਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਵੇਦ ॥
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥
ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥


ਸੁਣਿਐ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਗਿਆਨੁ ॥
ਸੁਣਿਐ ਅਠਸਠਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥
ਸੁਣਿਐ ਪੜਿ ਪੜਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥
ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥
ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥


ਸੁਣਿਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ॥
ਸੁਣਿਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥
ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹੁ ॥
ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੁ ॥
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥
ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥


ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥
ਕਾਗਦਿ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣਹਾਰੁ ॥
ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੨॥


ਮੰਨੈ ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੈ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥
ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥
ਮੰਨੈ ਮੁਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥
ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਇ ॥
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੩॥


ਮੰਨੈ ਮਾਰਗਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥
ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਸਿਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥
ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥
ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੪॥


ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥
ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ॥
ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਨ ਭਿਖ ॥
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੫॥


ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ ॥
ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ ॥
ਪੰਚੇ ਸੋਹਹਿ ਦਰਿ ਰਾਜਾਨੁ ॥
ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਏਕੁ ਧਿਆਨੁ ॥
ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥
ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ ॥
ਸੰਤੋਖੁ ਥਾਪਿ ਰਖਿਆ ਜਿਨਿ ਸੂਤਿ ॥
ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰੁ ॥
ਧਵਲੈ ਉਪਰਿ ਕੇਤਾ ਭਾਰੁ ॥
ਧਰਤੀ ਹੋਰੁ ਪਰੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ ॥
ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ ॥
ਜੀਅ ਜਾਤਿ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ॥
ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ ॥
ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਇ ॥
ਕੇਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁਆਲਿਹੁ ਰੂਪੁ ॥
ਕੇਤੀ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਕੌਣੁ ਕੂਤੁ ॥
ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ॥
ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥
ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥


ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ॥
ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ ॥
ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਮੁਖਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ॥
ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨਿ ਰਹਹਿ ਉਦਾਸ ॥
ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥
ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ॥
ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੁਹ ਭਖ ਸਾਰ ॥
ਅਸੰਖ ਮੋਨਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥
ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥


ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ॥
ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ॥
ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਜੋਰ ॥
ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਤਿਆ ਕਮਾਹਿ ॥
ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪੁ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ॥
ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹਿ ॥
ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲੁ ਭਖਿ ਖਾਹਿ ॥
ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰਿ ਕਰਹਿ ਭਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥


ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥
ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਅ ॥
ਅਸੰਖ ਕਹਹਿ ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ਹੋਇ ॥
ਅਖਰੀ ਨਾਮੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥
ਅਖਰੀ ਗਿਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥
ਅਖਰੀ ਲਿਖਣੁ ਬੋਲਣੁ ਬਾਣਿ ॥
ਅਖਰਾ ਸਿਰਿ ਸੰਜੋਗੁ ਵਖਾਣਿ ॥
ਜਿਨਿ ਏਹਿ ਲਿਖੇ ਤਿਸੁ ਸਿਰਿ ਨਾਹਿ ॥
ਜਿਵ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹਿ ॥
ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ॥
ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥
ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥


ਭਰੀਐ ਹਥੁ ਪੈਰੁ ਤਨੁ ਦੇਹ ॥
ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸੁ ਖੇਹ ॥
ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜੁ ਹੋਇ ॥
ਦੇ ਸਾਬੂਣੁ ਲਈਐ ਓਹੁ ਧੋਇ ॥
ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥
ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣੁ ਨਾਹਿ ॥
ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਰਣਾ ਲਿਖਿ ਲੈ ਜਾਹੁ ॥
ਆਪੇ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੨੦॥


ਤੀਰਥੁ ਤਪੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥
ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ ॥
ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨਿ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ॥
ਅੰਤਰਗਤਿ ਤੀਰਥਿ ਮਲਿ ਨਾਉ ॥
ਸਭਿ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥
ਸੁਅਸਤਿ ਆਥਿ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ॥
ਸਤਿ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ ॥
ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਥਿਤਿ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥
ਕਵਣਿ ਸਿ ਰੁਤੀ ਮਾਹੁ ਕਵਣੁ ਜਿਤੁ ਹੋਆ ਆਕਾਰੁ ॥
ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜਿ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ਪੁਰਾਣੁ ॥
ਵਖਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਜਿ ਲਿਖਨਿ ਲੇਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥
ਥਿਤਿ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁਤਿ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ ॥
ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥
ਕਿਵ ਕਰਿ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ॥
ਨਾਨਕ ਆਖਣਿ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਸਿਆਣਾ ॥
ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਵਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੌ ਜਾਣੈ ਅਗੈ ਗਇਆ ਨ ਸੋਹੈ ॥੨੧॥


ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥
ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲਿ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਨਿ ਇਕ ਵਾਤ ॥
ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਨਿ ਕਤੇਬਾ ਅਸੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥
ਲੇਖਾ ਹੋਇ ਤ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੈ ਹੋਇ ਵਿਣਾਸੁ ॥
ਨਾਨਕ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੁ ॥੨੨॥


ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਿ ਏਤੀ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈਆ ॥
ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦਿ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ ॥
ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ॥
ਕੀੜੀ ਤੁਲਿ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਹਿ ॥੨੩॥


ਅੰਤੁ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥
ਅੰਤੁ ਨ ਕਰਣੈ ਦੇਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥
ਅੰਤੁ ਨ ਵੇਖਣਿ ਸੁਣਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥
ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨਿ ਮੰਤੁ ॥
ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥
ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
ਅੰਤ ਕਾਰਣਿ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹਿ ॥
ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹਿ ॥
ਏਹੁ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇ ॥
ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥
ਊਚੇ ਉਪਰਿ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥
ਏਵਡੁ ਊਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥
ਤਿਸੁ ਊਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥
ਜੇਵਡੁ ਆਪਿ ਜਾਣੈ ਆਪਿ ਆਪਿ ॥
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤਿ ॥੨੪॥


ਬਹੁਤਾ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥
ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥
ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ॥
ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਕੇਤੇ ਖਪਿ ਤੁਟਹਿ ਵੇਕਾਰ ॥
ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ ਪਾਹਿ ॥
ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥
ਕੇਤਿਆ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ॥
ਏਹਿ ਭਿ ਦਾਤਿ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥
ਬੰਦਿ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਇ ॥
ਹੋਰੁ ਆਖਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕੁ ਆਖਣਿ ਪਾਇ ॥
ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੁਹਿ ਖਾਇ ॥
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥
ਆਖਹਿ ਸਿ ਭਿ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ॥
ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੨੫॥


ਅਮੁਲ ਗੁਣ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ ॥
ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁਲ ਭੰਡਾਰ ॥
ਅਮੁਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁਲ ਲੈ ਜਾਹਿ ॥
ਅਮੁਲ ਭਾਇ ਅਮੁਲਾ ਸਮਾਹਿ ॥
ਅਮੁਲੁ ਧਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਦੀਬਾਣੁ ॥
ਅਮੁਲੁ ਤੁਲੁ ਅਮੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਅਮੁਲੁ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
ਅਮੁਲੁ ਕਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥
ਅਮੁਲੋ ਅਮੁਲੁ ਆਖਿਆ ਨ ਜਾਇ ॥
ਆਖਿ ਆਖਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
ਆਖਹਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥
ਆਖਹਿ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ॥
ਆਖਹਿ ਬਰਮੇ ਆਖਹਿ ਇੰਦ ॥
ਆਖਹਿ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ ॥
ਆਖਹਿ ਈਸਰ ਆਖਹਿ ਸਿਧ ॥
ਆਖਹਿ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁਧ ॥
ਆਖਹਿ ਦਾਨਵ ਆਖਹਿ ਦੇਵ ॥
ਆਖਹਿ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਵ ॥
ਕੇਤੇ ਆਖਹਿ ਆਖਣਿ ਪਾਹਿ ॥
ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠਿ ਉਠਿ ਜਾਹਿ ॥
ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰਿ ਕਰੇਹਿ ॥
ਤਾ ਆਖਿ ਨ ਸਕਹਿ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
ਜੇਵਡੁ ਭਾਵੈ ਤੇਵਡੁ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲੁਵਿਗਾੜੁ ॥
ਤਾ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰਿ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥


ਸੋ ਦਰੁ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥
ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥
ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਨਿ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥
ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਨੋ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ ॥
ਗਾਵਹਿ ਚਿਤੁ ਗੁਪਤੁ ਲਿਖਿ ਜਾਣਹਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਧਰਮੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥
ਗਾਵਹਿ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨਿ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥
ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇਦਾਸਣਿ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਿ ਨਾਲੇ ॥
ਗਾਵਹਿ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ ਗਾਵਨਿ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ॥
ਗਾਵਨਿ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥
ਗਾਵਨਿ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨਿ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥
ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਨਿ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਇਆਲੇ ॥
ਗਾਵਨਿ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥
ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥
ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਰਖੇ ਧਾਰੇ ॥
ਸੇਈ ਤੁਧੁਨੋ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਨਿ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ॥
ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਵੀਚਾਰੇ ॥
ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥
ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ ਰਚਾਈ ॥
ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ॥
ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ॥
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥
ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹਿਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥


ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਮੁ ਪਤੁ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਿਭੂਤਿ ॥
ਖਿੰਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤਿ ਡੰਡਾ ਪਰਤੀਤਿ ॥
ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨਿ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥
ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥
ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੮॥


ਭੁਗਤਿ ਗਿਆਨੁ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ ॥
ਆਪਿ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥
ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ ॥
ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥
ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੯॥


ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤਿ ਵਿਆਈ ਤਿਨਿ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਭੰਡਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾਏ ਦੀਬਾਣੁ ॥
ਜਿਵ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥
ਓਹੁ ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਏਹੁ ਵਿਡਾਣੁ ॥
ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥
ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੦॥


ਆਸਣੁ ਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਡਾਰ ॥
ਜੋ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ਸੁ ਏਕਾ ਵਾਰ ॥
ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥
ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥
ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੧॥


ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੌ ਲਖ ਹੋਹਿ ਲਖ ਹੋਵਹਿ ਲਖ ਵੀਸ ॥
ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੇੜਾ ਆਖੀਅਹਿ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਜਗਦੀਸ ॥
ਏਤੁ ਰਾਹਿ ਪਤਿ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹੋਇ ਇਕੀਸ ॥
ਸੁਣਿ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ॥੩੨॥


ਆਖਣਿ ਜੋਰੁ ਚੁਪੈ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥
ਜੋਰੁ ਨ ਮੰਗਣਿ ਦੇਣਿ ਨ ਜੋਰੁ ॥
ਜੋਰੁ ਨ ਜੀਵਣਿ ਮਰਣਿ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥
ਜੋਰੁ ਨ ਰਾਜਿ ਮਾਲਿ ਮਨਿ ਸੋਰੁ ॥
ਜੋਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥
ਜੋਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਜਿਸੁ ਹਥਿ ਜੋਰੁ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕੋਇ ॥੩੩॥


ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ॥
ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ॥
ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਧਰਤੀ ਥਾਪਿ ਰਖੀ ਧਰਮ ਸਾਲ ॥
ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਕੇ ਰੰਗ ॥
ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ॥
ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਸਚਾ ਆਪਿ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰੁ ॥
ਤਿਥੈ ਸੋਹਨਿ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਨਦਰੀ ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥
ਕਚ ਪਕਾਈ ਓਥੈ ਪਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਇ ॥੩੪॥


ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਏਹੋ ਧਰਮੁ ॥
ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖਹੁ ਕਰਮੁ ॥
ਕੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ ॥
ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਅਹਿ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ॥
ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ ॥
ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ॥
ਕੇਤੇ ਸਿਧ ਬੁਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ॥
ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨਿ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ॥
ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ॥
ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤੁ ॥੩੫॥


ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨੁ ਪਰਚੰਡੁ ॥
ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਅਨੰਦੁ ॥
ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੁ ॥
ਤਿਥੈ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤੁ ਅਨੂਪੁ ॥
ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹਿ ॥
ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥
ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥
ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥੩੬॥


ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ ॥
ਤਿਥੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ॥
ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥
ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ॥
ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹਿ ॥
ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹਿ ॥
ਨਾ ਓਹਿ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹਿ ॥
ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋਅ ॥
ਕਰਹਿ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥
ਸਚ ਖੰਡਿ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥
ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ ॥
ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥
ਤਿਥੈ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ ॥
ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ ॥
ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥


ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰੁ ॥
ਅਹਰਣਿ ਮਤਿ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥
ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨਿ ਤਪ ਤਾਉ ॥
ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਤੁ ਢਾਲਿ ॥
ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥
ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥੩੮॥


ਸਲੋਕੁ ॥

ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ॥
ਦਿਵਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥
ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ ॥
ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ ॥
ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ ॥
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥

ik oankaar sat naam karataa purakh nirbhau niravairu
akaal moorat ajoonee saibhan gur prasaad |


| jap |


aad sach jugaad sach |
hai bhee sach naanak hosee bhee sach |1|


sochai soch na hovee je sochee lakh vaar |
chupai chup na hovee je laae rahaa liv taar |
bhukhiaa bhukh na utaree je banaa pureea bhaar |
sahas siaanapaa lakh hohi ta ik na chalai naal |
kiv sachiaaraa hoeeai kiv koorrai tuttai paal |
hukam rajaaee chalanaa naanak likhiaa naal |1|


hukamee hovan aakaar hukam na kahiaa jaaee |
hukamee hovan jeea hukam milai vaddiaaee |
hukamee utam neech hukam likh dukh sukh paaeeeh |
eikanaa hukamee bakhasees ik hukamee sadaa bhavaaeeeh |
hukamai andar sabh ko baahar hukam na koe |
naanak hukamai je bujhai ta haumai kahai na koe |2|


gaavai ko taan hovai kisai taan |
gaavai ko daat jaanai neesaan |
gaavai ko gun vaddiaaeea chaar |
gaavai ko vidiaa vikham veechaar |
gaavai ko saaj kare tan kheh |
gaavai ko jeea lai fir deh|
gaavai ko jaapai disai door |
gaavai ko vekhai haadaraa hadoor |
kathanaa kathee na aavai tott |
kath kath kathee kottee kott kott |
dedaa de laide thak paahi|
jugaa jugantar khaahee khaeh |
hukamee hukam chalaae raahu |
naanak vigasai veparavaahu |3|


saachaa saahib saach naae bhaakhiaa bhaau apaar |
aakheh mangeh dehi dehi daat kare daataar |
fer ki agai rakheeai jit disai darabaar |
muhau ki bolan boleeai jit sun dhare piaar |
amrit velaa sach naau vaddiaaee veechaar |
karamee aavai kaparraa nadaree mokh duaar |
naanak evai jaaneeai sabh aape sachiaar |4|


thaapiaa na jaae keetaa na hoe |
aape aap niranjan soe |
jin seviaa tin paaeaa maan |
naanak gaaveeai gunee nidhaan |
gaaveeai suneeai man rakheeai bhaau |
dukh parahar sukh ghar lai jaae |
guramukh naadan guramukh vedan guramukh rahiaa samaaee |
gur eesar gur gorakh baramaa gur paarabatee maaee |
je hau jaanaa aakhaa naahee kahanaa kathan na jaaee |
guraa ik dehi bujhaaee |
sabhanaa jeea kaa ik daataa so mai visar na jaaee |5|


teerath naavaa je tis bhaavaa vin bhaane ki naae karee |
jetee siratth upaaee vekhaa vin karamaa ki milai lee |
mat vich ratan javaahar maanik je ik gur kee sikh sunee |
guraa ik dehi bujhaaee |
sabhanaa jeea kaa ik daataa so mai visar na jaaee |6|


je jug chaare aarajaa hor dasoonee hoe |
navaa khanddaa vich jaaneeai naal chalai sabh koe |
changaa naau rakhaae kai jas keerat jag lee |
je tis nadar na aavee ta vaat na puchhai ke |
keettaa andar keett kar dosee dos dhare |
naanak niragun gun kare gunavantiaa gun de |
tehaa koe na sujhee ji tis gun koe kare |7|


suniai sidh peer sur naath |
suniai dharat dhaval aakaas |
suniai deep loa paataal |
suniai pohi na sakai kaal |
naanak bhagataa sadaa vigaas |
suniai dookh paap kaa naas |8|


suniai eesar baramaa ind |
suniai mukh saalaahan mand |
suniai jog jugat tan bhed |
suniai saasat simrit ved |
naanak bhagataa sadaa vigaas |
suniai dookh paap kaa naas |9|


suniai sat santokh giaan |
suniai atthasatth kaa isanaan |
suniai parr parr paaveh maan |
suniai laagai sehaj dhiaan |
naanak bhagataa sadaa vigaas |
suniai dookh paap kaa naas |10|


suniai saraa gunaa ke gaah |
suniai sekh peer paatisaah |
suniai andhe paaveh raahu |
suniai haath hovai asagaahu |
naanak bhagataa sadaa vigaas |
suniai dookh paap kaa naas |11|


mane kee gat kahee na jaae |
je ko kahai pichhai pachhutaae |
kaagad kalam na likhanahaar |
mane kaa beh karan veechaar |
aisaa naam niranjan hoe |
je ko man jaanai man koe |12|


manai surat hovai man budh |
manai sagal bhavan kee sudh |
manai muhi chottaa naa khaae |
manai jam kai saath na jaae |
aisaa naam niranjan hoe |
je ko man jaanai man koe |13|


manai maarag tthaak na paae |
manai pat siau paragatt jaae |
manai mag na chalai panth |
manai dharam setee sanabandh |
aisaa naam niranjan hoe |
je ko man jaanai man koe |14|


manai paaveh mokh duaar |
manai paravaarai saadhaar |
manai tarai taare gur sikh |
manai naanak bhaveh na bhikh |
aisaa naam niranjan hoe |
je ko man jaanai man koe |15|


panch paravaan panch paradhaan |
panche paaveh darageh maan |
panche soheh dar raajaan |
panchaa kaa gur ek dhiaan |
je ko kahai karai veechaar |
karate kai karanai naahee sumaar |
dhaual dharam deaa kaa poot |
santokh thaap rakhiaa jin soot |
je ko bujhai hovai sachiaar |
dhavalai upar ketaa bhaar |
dharatee hor parai hor hor |
tis te bhaar talai kavan jor |
jeea jaat rangaa ke naav |
sabhanaa likhiaa vurree kalaam |
ehu lekhaa likh jaanai koe |
lekhaa likhiaa ketaa hoe |
ketaa taan suaalihu roop |
ketee daat jaanai kauan koot |
keetaa pasaau eko kavaau |
tis te hoe lakh dareeaau |
kudarat kavan kahaa veechaar |
vaariaa na jaavaa ek vaar |
jo tudh bhaavai saaee bhalee kaar |
too sadaa salaamat nirankaar |16|


asankh jap asankh bhaau |
asankh poojaa asankh tap taau |
asankh garanth mukh ved paatth |
asankh jog man raheh udaas |
asankh bhagat gun giaan veechaar |
asankh satee asankh daataar |
asankh soor muh bhakh saar |
asankh mon liv laae taar |
kudarat kavan kahaa veechaar |
vaariaa na jaavaa ek vaar |
jo tudh bhaavai saaee bhalee kaar |
too sadaa salaamat nirankaar |17|


asankh moorakh andh ghor |
asankh chor haraamakhor |
asankh amar kar jaeh jor |
asankh galavadt hatiaa kamaeh |
asankh paapee paap kar jaeh |
asankh koorriaar koorre firaeh |
asankh malechh mal bhakh khaeh |
asankh nindak sir kareh bhaar |
naanak neech kahai veechaar |
vaariaa na jaavaa ek vaar |
jo tudh bhaavai saaee bhalee kaar |
too sadaa salaamat nirankaar |18|


asankh naav asankh thaav |
agam agam asankh loa |
asankh kaheh sir bhaar hoe |
akharee naam akharee saalaah |
akharee giaan geet gun gaah |
akharee likhan bolan baan |
akharaa sir sanjog vakhaan |
jin ehi likhe tis sir naeh |
jiv furamaae tiv tiv paeh |
jetaa keetaa tetaa naau |
vin naavai naahee ko thaau |
kudarat kavan kahaa veechaar |
vaariaa na jaavaa ek vaar |
jo tudh bhaavai saaee bhalee kaar |
too sadaa salaamat nirankaar |19|


bhareeai hath pair tan deh |
paanee dhotai utaras kheh |
moot paleetee kaparr hoe |
de saaboon leeai ohu dhoe |
bhareeai mat paapaa kai sang |
ohu dhopai naavai kai rang |
punee paapee aakhan naeh |
kar kar karanaa likh lai jaahu |
aape beej aape hee khaahu |
naanak hukamee aavahu jaahu |20|


teerath tap deaa dat daan |
je ko paavai til kaa maan |
suniaa maniaa man keetaa bhaau |
antaragat teerath mal naau |
sabh gun tere mai naahee koe |
vin gun keete bhagat na hoe |
suasat aath baanee baramaau |
sat suhaan sadaa man chaau |
kavan su velaa vakhat kavan kavan thit kavan vaar |
kavan si rutee maahu kavan jit hoaa aakaar |
vel na paaeea panddatee ji hovai lekh puraan |
vakhat na paaeo kaadeea ji likhan lekh kuraan |
thit vaar naa jogee jaanai rut maahu naa koee |
jaa karataa siratthee kau saaje aape jaanai soee |
kiv kar aakhaa kiv saalaahee kiau varanee kiv jaanaa |
naanak aakhan sabh ko aakhai ik doo ik siaanaa |
vaddaa saahib vaddee naaee keetaa jaa kaa hovai |
naanak je ko aapau jaanai agai geaa na sohai |21|


paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas |
orrak orrak bhaal thake ved kehan ik vaat |
sahas atthaarah kehan katebaa asuloo ik dhaat |
lekhaa hoe ta likheeai lekhai hoe vinaas |
naanak vaddaa aakheeai aape jaanai aap |22|


saalaahee saalaeh etee surat na paaeea |
nadeea atai vaah paveh samund na jaaneeeh |
samund saah sulataan girahaa setee maal dhan |
keerree tul na hovanee je tis manahu na veesareh |23|


ant na sifatee kehan na ant |
ant na karanai den na ant |
ant na vekhan sunan na ant |
ant na jaapai kiaa man mant |
ant na jaapai keetaa aakaar |
ant na jaapai paaraavaar |
ant kaaran kete bilalaeh |
taa ke ant na paae jaeh |
ehu ant na jaanai koe |
bahutaa kaheeai bahutaa hoe |
vaddaa saahib aoochaa thaau |
aooche upar aoochaa naau |
evadd aoochaa hovai koe |
tis aooche kau jaanai soe |
jevadd aap jaanai aap aap |
naanak nadaree karamee daat |24|


bahutaa karam likhiaa naa jaae |
vaddaa daataa til na tamaae |
kete mangeh jodh apaar |
ketiaa ganat nahee veechaar |
kete khap tutteh vekaar |
kete lai lai mukar paeh |
kete moorakh khaahee khaeh |
ketiaa dookh bhookh sad maar |
ehi bhi daat teree daataar |
band khalaasee bhaanai hoe |
hor aakh na sakai koe |
je ko khaaeik aakhan paae |
ohu jaanai jeteea muhi khaae |
aape jaanai aape dee |
aakheh si bhi keee kee |
jis no bakhase sifat saalaah |
naanak paatisaahee paatisaahu |25|


amul gun amul vaapaar |
amul vaapaaree amul bhanddaar |
amul aaveh amul lai jaeh |
amul bhaae amulaa samaeh |
amul dharam amul deebaan |
amul tul amul paravaan |
amul bakhasees amul neesaan |
amul karam amul furamaan |
amulo amul aakhiaa na jaae |
aakh aakh rahe liv laae |
aakheh ved paatth puraan |
aakheh parre kareh vakhiaan |
aakheh barame aakheh ind |
aakheh gopee tai govind |
aakheh eesar aakheh sidh |
aakheh kete keete budh |
aakheh daanav aakheh dev |
aakheh sur nar mun jan sev |
kete aakheh aakhan paeh |
kete keh keh utth utth jaeh |
ete keete hor karehi |
taa aakh na sakeh keee kee |
jevadd bhaavai tevadd hoe |
naanak jaanai saachaa soe |
je ko aakhai boluvigaarr |
taa likheeai sir gaavaaraa gaavaar |26|


so dar kehaa so ghar kehaa jit beh sarab samaale |
vaaje naad anek asankhaa kete vaavanahaare |
kete raag paree siau kaheean kete gaavanahaare |
gaaveh tuhano paun paanee baisantar gaavai raajaa dharam duaare |
gaaveh chit gupat likh jaaneh likh likh dharam veechaare |
gaaveh eesar baramaa devee sohan sadaa savaare |
gaaveh ind idaasan baitthe devatiaa dar naale |
gaaveh sidh samaadhee andar gaavan saadh vichaare |
gaavan jatee satee santokhee gaaveh veer karaare |
gaavan panddit parran rakheesar jug jug vedaa naale |
gaaveh mohaneea man mohan suragaa machh peaale |
gaavan ratan upaae tere atthasatth teerath naale |
gaaveh jodh mahaabal sooraa gaaveh khaanee chaare |
gaaveh khandd manddal varabhanddaa kar kar rakhe dhaare |
seee tudhuno gaaveh jo tudh bhaavan rate tere bhagat rasaale |
hor kete gaavan se mai chit na aavan naanak kiaa veechaare |
soee soee sadaa sach saahib saachaa saachee naaee |
hai bhee hosee jaae na jaasee rachanaa jin rachaaee |
rangee rangee bhaatee kar kar jinasee maaeaa jin upaaee |
kar kar vekhai keetaa aapanaa jiv tis dee vaddiaaee |
jo tis bhaavai soee karasee hukam na karanaa jaaee |
so paatisaahu saahaa paatisaahib naanak rehan rajaaee |27|


mundaa santokh saram pat jholee dhiaan kee kareh bibhoot |
khinthaa kaal kuaaree kaaeaa jugat ddanddaa parateet |
aaee panthee sagal jamaatee man jeetai jag jeet |
aades tisai aades |
aad aneel anaad anaahat jug jug eko ves |28|


bhugat giaan deaa bhanddaaran ghatt ghatt vaajeh naad |
aap naath naathee sabh jaa kee ridh sidh avaraa saad |
sanjog vijog due kaar chalaaveh lekhe aaveh bhaag |
aades tisai aades |
aad aneel anaad anaahat jug jug eko ves |29|


ekaa maaee jugat viaaee tin chele paravaan |
eik sansaaree ik bhanddaaree ik laae deebaan |
jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furamaan |
ohu vekhai onaa nadar na aavai bahutaa ehu viddaan |
aades tisai aades |
aad aneel anaad anaahat jug jug eko ves |30|


aasan loe loe bhanddaar |
jo kichh paaeaa su ekaa vaar |
kar kar vekhai sirajanahaar |
naanak sache kee saachee kaar |
aades tisai aades |
aad aneel anaad anaahat jug jug eko ves |31|


eik doo jeebhau lakh hohi lakh hoveh lakh vees |
lakh lakh gerraa aakheeeh ek naam jagadees |
et raeh pat pavarreea charreeai hoe ikees |
sun galaa aakaas kee keettaa aaee rees |
naanak nadaree paaeeai koorree koorrai tthees |32|


aakhan jor chupai neh jor |
jor na mangan den na jor |
jor na jeevan maran neh jor |
jor na raaj maal man sor |
jor na suratee giaan veechaar |
jor na jugatee chhuttai sansaar |
jis hath jor kar vekhai soe |
naanak utam neech na koe |33|


raatee rutee thitee vaar |
pavan paanee aganee paataal |
tis vich dharatee thaap rakhee dharam saal |
tis vich jeea jugat ke rang |
tin ke naam anek anant |
karamee karamee hoe veechaar |
sachaa aap sachaa darabaar |
tithai sohan panch paravaan |
nadaree karam pavai neesaan |
kach pakaaee othai paae |
naanak geaa jaapai jaae |34|


dharam khandd kaa eho dharam |
giaan khandd kaa aakhahu karam |
kete pavan paanee vaisantar kete kaan mahes |
kete barame ghaarrat gharreeeh roop rang ke ves |
keteea karam bhoomee mer kete kete dhoo upades |
kete ind chand soor kete kete manddal des |
kete sidh budh naath kete kete devee ves |
kete dev daanav mun kete kete ratan samund |
keteea khaanee keteea baanee kete paat narind |
keteea suratee sevak kete naanak ant na ant |35|


giaan khandd meh giaan parachandd |
tithai naad binod kodd anand |
saram khandd kee baanee roop |
tithai ghaarrat gharreeai bahut anoop |
taa keea galaa katheea naa jaeh |
je ko kahai pichhai pachhutaae |
tithai gharreeai surat mat man budh |
tithai gharreeai suraa sidhaa kee sudh |36|


karam khandd kee baanee jor |
tithai hor na koee hor |
tithai jodh mahaabal soor |
tin meh raam rahiaa bharapoor |
tithai seeto seetaa mahimaa maeh |
taa ke roop na kathane jaeh |
naa ohi mareh na tthaage jaeh |
jin kai raam vasai man maeh |
tithai bhagat vaseh ke loa |
kareh anand sachaa man soe |
sach khandd vasai nirankaar |
kar kar vekhai nadar nihaal |
tithai khandd manddal varabhandd |
je ko kathai ta ant na ant |
tithai loa loa aakaar |
jiv jiv hukam tivai tiv kaar |
vekhai vigasai kar veechaar |
naanak kathanaa kararraa saar |37|


jat paahaaraa dheeraj suniaar |
aharan mat ved hatheeaar |
bhau khalaa agan tap taau |
bhaanddaa bhaau amrit tith dtaal |
gharreeai sabad sachee ttakasaal |
jin kau nadar karam tin kaar |
naanak nadaree nadar nihaal |38|


salok |

pavan guroo paanee pitaa maataa dharat mehat |
divas raat due daaee daaeaa khelai sagal jagat |
changiaaeea buriaaeea vaachai dharam hadoor |
karamee aapo aapanee ke nerrai ke door |
jinee naam dhiaaeaa ge masakat ghaal |
naanak te mukh ujale ketee chhuttee naal |1|555

ੴ सति नामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु
अकाल मूरति अजूनी सैभं गुर प्रसादि ॥


॥ जपु ॥


आदि सचु जुगादि सचु ॥
है भी सचु नानक होसी भी सचु ॥१॥


सोचै सोचि न होवई जे सोची लख वार ॥
चुपै चुप न होवई जे लाइ रहा लिव तार ॥
भुखिआ भुख न उतरी जे बंना पुरीआ भार ॥
सहस सिआणपा लख होहि त इक न चलै नालि ॥
किव सचिआरा होईऐ किव कूड़ै तुटै पालि ॥
हुकमि रजाई चलणा नानक लिखिआ नालि ॥१॥


हुकमी होवनि आकार हुकमु न कहिआ जाई ॥
हुकमी होवनि जीअ हुकमि मिलै वडिआई ॥
हुकमी उतमु नीचु हुकमि लिखि दुख सुख पाईअहि ॥
इकना हुकमी बखसीस इकि हुकमी सदा भवाईअहि ॥
हुकमै अंदरि सभु को बाहरि हुकम न कोइ ॥
नानक हुकमै जे बुझै त हउमै कहै न कोइ ॥२॥


गावै को ताणु होवै किसै ताणु ॥
गावै को दाति जाणै नीसाणु ॥
गावै को गुण वडिआईआ चार ॥
गावै को विदिआ विखमु वीचारु ॥
गावै को साजि करे तनु खेह ॥
गावै को जीअ लै फिरि देह॥
गावै को जापै दिसै दूरि ॥
गावै को वेखै हादरा हदूरि ॥
कथना कथी न आवै तोटि ॥
कथि कथि कथी कोटी कोटि कोटि ॥
देदा दे लैदे थकि पाहि॥
जुगा जुगंतरि खाही खाहि ॥
हुकमी हुकमु चलाए राहु ॥
नानक विगसै वेपरवाहु ॥३॥


साचा साहिबु साचु नाइ भाखिआ भाउ अपारु ॥
आखहि मंगहि देहि देहि दाति करे दातारु ॥
फेरि कि अगै रखीऐ जितु दिसै दरबारु ॥
मुहौ कि बोलणु बोलीऐ जितु सुणि धरे पिआरु ॥
अंम्रित वेला सचु नाउ वडिआई वीचारु ॥
करमी आवै कपड़ा नदरी मोखु दुआरु ॥
नानक एवै जाणीऐ सभु आपे सचिआरु ॥४॥


थापिआ न जाइ कीता न होइ ॥
आपे आपि निरंजनु सोइ ॥
जिनि सेविआ तिनि पाइआ मानु ॥
नानक गावीऐ गुणी निधानु ॥
गावीऐ सुणीऐ मनि रखीऐ भाउ ॥
दुखु परहरि सुखु घरि लै जाइ ॥
गुरमुखि नादं गुरमुखि वेदं गुरमुखि रहिआ समाई ॥
गुरु ईसरु गुरु गोरखु बरमा गुरु पारबती माई ॥
जे हउ जाणा आखा नाही कहणा कथनु न जाई ॥
गुरा इक देहि बुझाई ॥
सभना जीआ का इकु दाता सो मै विसरि न जाई ॥५॥


तीरथि नावा जे तिसु भावा विणु भाणे कि नाइ करी ॥
जेती सिरठि उपाई वेखा विणु करमा कि मिलै लई ॥
मति विचि रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुणी ॥
गुरा इक देहि बुझाई ॥
सभना जीआ का इकु दाता सो मै विसरि न जाई ॥६॥


जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होइ ॥
नवा खंडा विचि जाणीऐ नालि चलै सभु कोइ ॥
चंगा नाउ रखाइ कै जसु कीरति जगि लेइ ॥
जे तिसु नदरि न आवई त वात न पुछै के ॥
कीटा अंदरि कीटु करि दोसी दोसु धरे ॥
नानक निरगुणि गुणु करे गुणवंतिआ गुणु दे ॥
तेहा कोइ न सुझई जि तिसु गुणु कोइ करे ॥७॥


सुणिऐ सिध पीर सुरि नाथ ॥
सुणिऐ धरति धवल आकास ॥
सुणिऐ दीप लोअ पाताल ॥
सुणिऐ पोहि न सकै कालु ॥
नानक भगता सदा विगासु ॥
सुणिऐ दूख पाप का नासु ॥८॥


सुणिऐ ईसरु बरमा इंदु ॥
सुणिऐ मुखि सालाहण मंदु ॥
सुणिऐ जोग जुगति तनि भेद ॥
सुणिऐ सासत सिम्रिति वेद ॥
नानक भगता सदा विगासु ॥
सुणिऐ दूख पाप का नासु ॥९॥


सुणिऐ सतु संतोखु गिआनु ॥
सुणिऐ अठसठि का इसनानु ॥
सुणिऐ पड़ि पड़ि पावहि मानु ॥
सुणिऐ लागै सहजि धिआनु ॥
नानक भगता सदा विगासु ॥
सुणिऐ दूख पाप का नासु ॥१०॥


सुणिऐ सरा गुणा के गाह ॥
सुणिऐ सेख पीर पातिसाह ॥
सुणिऐ अंधे पावहि राहु ॥
सुणिऐ हाथ होवै असगाहु ॥
नानक भगता सदा विगासु ॥
सुणिऐ दूख पाप का नासु ॥११॥


मंने की गति कही न जाइ ॥
जे को कहै पिछै पछुताइ ॥
कागदि कलम न लिखणहारु ॥
मंने का बहि करनि वीचारु ॥
ऐसा नामु निरंजनु होइ ॥
जे को मंनि जाणै मनि कोइ ॥१२॥


मंनै सुरति होवै मनि बुधि ॥
मंनै सगल भवण की सुधि ॥
मंनै मुहि चोटा ना खाइ ॥
मंनै जम कै साथि न जाइ ॥
ऐसा नामु निरंजनु होइ ॥
जे को मंनि जाणै मनि कोइ ॥१३॥


मंनै मारगि ठाक न पाइ ॥
मंनै पति सिउ परगटु जाइ ॥
मंनै मगु न चलै पंथु ॥
मंनै धरम सेती सनबंधु ॥
ऐसा नामु निरंजनु होइ ॥
जे को मंनि जाणै मनि कोइ ॥१४॥


मंनै पावहि मोखु दुआरु ॥
मंनै परवारै साधारु ॥
मंनै तरै तारे गुरु सिख ॥
मंनै नानक भवहि न भिख ॥
ऐसा नामु निरंजनु होइ ॥
जे को मंनि जाणै मनि कोइ ॥१५॥


पंच परवाण पंच परधानु ॥
पंचे पावहि दरगहि मानु ॥
पंचे सोहहि दरि राजानु ॥
पंचा का गुरु एकु धिआनु ॥
जे को कहै करै वीचारु ॥
करते कै करणै नाही सुमारु ॥
धौलु धरमु दइआ का पूतु ॥
संतोखु थापि रखिआ जिनि सूति ॥
जे को बुझै होवै सचिआरु ॥
धवलै उपरि केता भारु ॥
धरती होरु परै होरु होरु ॥
तिस ते भारु तलै कवणु जोरु ॥
जीअ जाति रंगा के नाव ॥
सभना लिखिआ वुड़ी कलाम ॥
एहु लेखा लिखि जाणै कोइ ॥
लेखा लिखिआ केता होइ ॥
केता ताणु सुआलिहु रूपु ॥
केती दाति जाणै कौणु कूतु ॥
कीता पसाउ एको कवाउ ॥
तिस ते होए लख दरीआउ ॥
कुदरति कवण कहा वीचारु ॥
वारिआ न जावा एक वार ॥
जो तुधु भावै साई भली कार ॥
तू सदा सलामति निरंकार ॥१६॥


असंख जप असंख भाउ ॥
असंख पूजा असंख तप ताउ ॥
असंख गरंथ मुखि वेद पाठ ॥
असंख जोग मनि रहहि उदास ॥
असंख भगत गुण गिआन वीचार ॥
असंख सती असंख दातार ॥
असंख सूर मुह भख सार ॥
असंख मोनि लिव लाइ तार ॥
कुदरति कवण कहा वीचारु ॥
वारिआ न जावा एक वार ॥
जो तुधु भावै साई भली कार ॥
तू सदा सलामति निरंकार ॥१७॥


असंख मूरख अंध घोर ॥
असंख चोर हरामखोर ॥
असंख अमर करि जाहि जोर ॥
असंख गलवढ हतिआ कमाहि ॥
असंख पापी पापु करि जाहि ॥
असंख कूड़िआर कूड़े फिराहि ॥
असंख मलेछ मलु भखि खाहि ॥
असंख निंदक सिरि करहि भारु ॥
नानकु नीचु कहै वीचारु ॥
वारिआ न जावा एक वार ॥
जो तुधु भावै साई भली कार ॥
तू सदा सलामति निरंकार ॥१८॥


असंख नाव असंख थाव ॥
अगंम अगंम असंख लोअ ॥
असंख कहहि सिरि भारु होइ ॥
अखरी नामु अखरी सालाह ॥
अखरी गिआनु गीत गुण गाह ॥
अखरी लिखणु बोलणु बाणि ॥
अखरा सिरि संजोगु वखाणि ॥
जिनि एहि लिखे तिसु सिरि नाहि ॥
जिव फुरमाए तिव तिव पाहि ॥
जेता कीता तेता नाउ ॥
विणु नावै नाही को थाउ ॥
कुदरति कवण कहा वीचारु ॥
वारिआ न जावा एक वार ॥
जो तुधु भावै साई भली कार ॥
तू सदा सलामति निरंकार ॥१९॥


भरीऐ हथु पैरु तनु देह ॥
पाणी धोतै उतरसु खेह ॥
मूत पलीती कपड़ु होइ ॥
दे साबूणु लईऐ ओहु धोइ ॥
भरीऐ मति पापा कै संगि ॥
ओहु धोपै नावै कै रंगि ॥
पुंनी पापी आखणु नाहि ॥
करि करि करणा लिखि लै जाहु ॥
आपे बीजि आपे ही खाहु ॥
नानक हुकमी आवहु जाहु ॥२०॥


तीरथु तपु दइआ दतु दानु ॥
जे को पावै तिल का मानु ॥
सुणिआ मंनिआ मनि कीता भाउ ॥
अंतरगति तीरथि मलि नाउ ॥
सभि गुण तेरे मै नाही कोइ ॥
विणु गुण कीते भगति न होइ ॥
सुअसति आथि बाणी बरमाउ ॥
सति सुहाणु सदा मनि चाउ ॥
कवणु सु वेला वखतु कवणु कवण थिति कवणु वारु ॥
कवणि सि रुती माहु कवणु जितु होआ आकारु ॥
वेल न पाईआ पंडती जि होवै लेखु पुराणु ॥
वखतु न पाइओ कादीआ जि लिखनि लेखु कुराणु ॥
थिति वारु ना जोगी जाणै रुति माहु ना कोई ॥
जा करता सिरठी कउ साजे आपे जाणै सोई ॥
किव करि आखा किव सालाही किउ वरनी किव जाणा ॥
नानक आखणि सभु को आखै इक दू इकु सिआणा ॥
वडा साहिबु वडी नाई कीता जा का होवै ॥
नानक जे को आपौ जाणै अगै गइआ न सोहै ॥२१॥


पाताला पाताल लख आगासा आगास ॥
ओड़क ओड़क भालि थके वेद कहनि इक वात ॥
सहस अठारह कहनि कतेबा असुलू इकु धातु ॥
लेखा होइ त लिखीऐ लेखै होइ विणासु ॥
नानक वडा आखीऐ आपे जाणै आपु ॥२२॥


सालाही सालाहि एती सुरति न पाईआ ॥
नदीआ अतै वाह पवहि समुंदि न जाणीअहि ॥
समुंद साह सुलतान गिरहा सेती मालु धनु ॥
कीड़ी तुलि न होवनी जे तिसु मनहु न वीसरहि ॥२३॥


अंतु न सिफती कहणि न अंतु ॥
अंतु न करणै देणि न अंतु ॥
अंतु न वेखणि सुणणि न अंतु ॥
अंतु न जापै किआ मनि मंतु ॥
अंतु न जापै कीता आकारु ॥
अंतु न जापै पारावारु ॥
अंत कारणि केते बिललाहि ॥
ता के अंत न पाए जाहि ॥
एहु अंतु न जाणै कोइ ॥
बहुता कहीऐ बहुता होइ ॥
वडा साहिबु ऊचा थाउ ॥
ऊचे उपरि ऊचा नाउ ॥
एवडु ऊचा होवै कोइ ॥
तिसु ऊचे कउ जाणै सोइ ॥
जेवडु आपि जाणै आपि आपि ॥
नानक नदरी करमी दाति ॥२४॥


बहुता करमु लिखिआ ना जाइ ॥
वडा दाता तिलु न तमाइ ॥
केते मंगहि जोध अपार ॥
केतिआ गणत नही वीचारु ॥
केते खपि तुटहि वेकार ॥
केते लै लै मुकरु पाहि ॥
केते मूरख खाही खाहि ॥
केतिआ दूख भूख सद मार ॥
एहि भि दाति तेरी दातार ॥
बंदि खलासी भाणै होइ ॥
होरु आखि न सकै कोइ ॥
जे को खाइकु आखणि पाइ ॥
ओहु जाणै जेतीआ मुहि खाइ ॥
आपे जाणै आपे देइ ॥
आखहि सि भि केई केइ ॥
जिस नो बखसे सिफति सालाह ॥
नानक पातिसाही पातिसाहु ॥२५॥


अमुल गुण अमुल वापार ॥
अमुल वापारीए अमुल भंडार ॥
अमुल आवहि अमुल लै जाहि ॥
अमुल भाइ अमुला समाहि ॥
अमुलु धरमु अमुलु दीबाणु ॥
अमुलु तुलु अमुलु परवाणु ॥
अमुलु बखसीस अमुलु नीसाणु ॥
अमुलु करमु अमुलु फुरमाणु ॥
अमुलो अमुलु आखिआ न जाइ ॥
आखि आखि रहे लिव लाइ ॥
आखहि वेद पाठ पुराण ॥
आखहि पड़े करहि वखिआण ॥
आखहि बरमे आखहि इंद ॥
आखहि गोपी तै गोविंद ॥
आखहि ईसर आखहि सिध ॥
आखहि केते कीते बुध ॥
आखहि दानव आखहि देव ॥
आखहि सुरि नर मुनि जन सेव ॥
केते आखहि आखणि पाहि ॥
केते कहि कहि उठि उठि जाहि ॥
एते कीते होरि करेहि ॥
ता आखि न सकहि केई केइ ॥
जेवडु भावै तेवडु होइ ॥
नानक जाणै साचा सोइ ॥
जे को आखै बोलुविगाड़ु ॥
ता लिखीऐ सिरि गावारा गावारु ॥२६॥


सो दरु केहा सो घरु केहा जितु बहि सरब समाले ॥
वाजे नाद अनेक असंखा केते वावणहारे ॥
केते राग परी सिउ कहीअनि केते गावणहारे ॥
गावहि तुहनो पउणु पाणी बैसंतरु गावै राजा धरमु दुआरे ॥
गावहि चितु गुपतु लिखि जाणहि लिखि लिखि धरमु वीचारे ॥
गावहि ईसरु बरमा देवी सोहनि सदा सवारे ॥
गावहि इंद इदासणि बैठे देवतिआ दरि नाले ॥
गावहि सिध समाधी अंदरि गावनि साध विचारे ॥
गावनि जती सती संतोखी गावहि वीर करारे ॥
गावनि पंडित पड़नि रखीसर जुगु जुगु वेदा नाले ॥
गावहि मोहणीआ मनु मोहनि सुरगा मछ पइआले ॥
गावनि रतन उपाए तेरे अठसठि तीरथ नाले ॥
गावहि जोध महाबल सूरा गावहि खाणी चारे ॥
गावहि खंड मंडल वरभंडा करि करि रखे धारे ॥
सेई तुधुनो गावहि जो तुधु भावनि रते तेरे भगत रसाले ॥
होरि केते गावनि से मै चिति न आवनि नानकु किआ वीचारे ॥
सोई सोई सदा सचु साहिबु साचा साची नाई ॥
है भी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई ॥
रंगी रंगी भाती करि करि जिनसी माइआ जिनि उपाई ॥
करि करि वेखै कीता आपणा जिव तिस दी वडिआई ॥
जो तिसु भावै सोई करसी हुकमु न करणा जाई ॥
सो पातिसाहु साहा पातिसाहिबु नानक रहणु रजाई ॥२७॥


मुंदा संतोखु सरमु पतु झोली धिआन की करहि बिभूति ॥
खिंथा कालु कुआरी काइआ जुगति डंडा परतीति ॥
आई पंथी सगल जमाती मनि जीतै जगु जीतु ॥
आदेसु तिसै आदेसु ॥
आदि अनीलु अनादि अनाहति जुगु जुगु एको वेसु ॥२८॥


भुगति गिआनु दइआ भंडारणि घटि घटि वाजहि नाद ॥
आपि नाथु नाथी सभ जा की रिधि सिधि अवरा साद ॥
संजोगु विजोगु दुइ कार चलावहि लेखे आवहि भाग ॥
आदेसु तिसै आदेसु ॥
आदि अनीलु अनादि अनाहति जुगु जुगु एको वेसु ॥२९॥


एका माई जुगति विआई तिनि चेले परवाणु ॥
इकु संसारी इकु भंडारी इकु लाए दीबाणु ॥
जिव तिसु भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमाणु ॥
ओहु वेखै ओना नदरि न आवै बहुता एहु विडाणु ॥
आदेसु तिसै आदेसु ॥
आदि अनीलु अनादि अनाहति जुगु जुगु एको वेसु ॥३०॥


आसणु लोइ लोइ भंडार ॥
जो किछु पाइआ सु एका वार ॥
करि करि वेखै सिरजणहारु ॥
नानक सचे की साची कार ॥
आदेसु तिसै आदेसु ॥
आदि अनीलु अनादि अनाहति जुगु जुगु एको वेसु ॥३१॥


इक दू जीभौ लख होहि लख होवहि लख वीस ॥
लखु लखु गेड़ा आखीअहि एकु नामु जगदीस ॥
एतु राहि पति पवड़ीआ चड़ीऐ होइ इकीस ॥
सुणि गला आकास की कीटा आई रीस ॥
नानक नदरी पाईऐ कूड़ी कूड़ै ठीस ॥३२॥


आखणि जोरु चुपै नह जोरु ॥
जोरु न मंगणि देणि न जोरु ॥
जोरु न जीवणि मरणि नह जोरु ॥
जोरु न राजि मालि मनि सोरु ॥
जोरु न सुरती गिआनि वीचारि ॥
जोरु न जुगती छुटै संसारु ॥
जिसु हथि जोरु करि वेखै सोइ ॥
नानक उतमु नीचु न कोइ ॥३३॥


राती रुती थिती वार ॥
पवण पाणी अगनी पाताल ॥
तिसु विचि धरती थापि रखी धरम साल ॥
तिसु विचि जीअ जुगति के रंग ॥
तिन के नाम अनेक अनंत ॥
करमी करमी होइ वीचारु ॥
सचा आपि सचा दरबारु ॥
तिथै सोहनि पंच परवाणु ॥
नदरी करमि पवै नीसाणु ॥
कच पकाई ओथै पाइ ॥
नानक गइआ जापै जाइ ॥३४॥


धरम खंड का एहो धरमु ॥
गिआन खंड का आखहु करमु ॥
केते पवण पाणी वैसंतर केते कान महेस ॥
केते बरमे घाड़ति घड़ीअहि रूप रंग के वेस ॥
केतीआ करम भूमी मेर केते केते धू उपदेस ॥
केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस ॥
केते सिध बुध नाथ केते केते देवी वेस ॥
केते देव दानव मुनि केते केते रतन समुंद ॥
केतीआ खाणी केतीआ बाणी केते पात नरिंद ॥
केतीआ सुरती सेवक केते नानक अंतु न अंतु ॥३५॥


गिआन खंड महि गिआनु परचंडु ॥
तिथै नाद बिनोद कोड अनंदु ॥
सरम खंड की बाणी रूपु ॥
तिथै घाड़ति घड़ीऐ बहुतु अनूपु ॥
ता कीआ गला कथीआ ना जाहि ॥
जे को कहै पिछै पछुताइ ॥
तिथै घड़ीऐ सुरति मति मनि बुधि ॥
तिथै घड़ीऐ सुरा सिधा की सुधि ॥३६॥


करम खंड की बाणी जोरु ॥
तिथै होरु न कोई होरु ॥
तिथै जोध महाबल सूर ॥
तिन महि रामु रहिआ भरपूर ॥
तिथै सीतो सीता महिमा माहि ॥
ता के रूप न कथने जाहि ॥
ना ओहि मरहि न ठागे जाहि ॥
जिन कै रामु वसै मन माहि ॥
तिथै भगत वसहि के लोअ ॥
करहि अनंदु सचा मनि सोइ ॥
सच खंडि वसै निरंकारु ॥
करि करि वेखै नदरि निहाल ॥
तिथै खंड मंडल वरभंड ॥
जे को कथै त अंत न अंत ॥
तिथै लोअ लोअ आकार ॥
जिव जिव हुकमु तिवै तिव कार ॥
वेखै विगसै करि वीचारु ॥
नानक कथना करड़ा सारु ॥३७॥


जतु पाहारा धीरजु सुनिआरु ॥
अहरणि मति वेदु हथीआरु ॥
भउ खला अगनि तप ताउ ॥
भांडा भाउ अंम्रितु तितु ढालि ॥
घड़ीऐ सबदु सची टकसाल ॥
जिन कउ नदरि करमु तिन कार ॥
नानक नदरी नदरि निहाल ॥३८॥


सलोकु ॥

पवणु गुरू पाणी पिता माता धरति महतु ॥
दिवसु राति दुइ दाई दाइआ खेलै सगल जगतु ॥
चंगिआईआ बुरिआईआ वाचै धरमु हदूरि ॥
करमी आपो आपणी के नेड़ै के दूरि ॥
जिनी नामु धिआइआ गए मसकति घालि ॥
नानक ते मुख उजले केती छुटी नालि ॥१॥

There is Only One God
Truth is His Name
He is the Creator, Protector, Without Fear, No Enmity, The First Entity,
Never born, Self-perpetuating; With the Guru’s grace: Recite!
True in the beginning, True Through the Ages,
True even now and says Nanak will be True in the future

Pauri 1

By thinking and thinking again a hundred thousand times, one cannot find a solution
By being quiet, peace cannot be found even if poised deep in meditation forever
The hunger of the hungry cannot be quenched if food is carried as baggage
One may possess a hundred thousand clever ideas, but even one will not accompany him/her*
How then can one be purified? How can one throw away the falsehood?
Says Nanak, By Abiding by the Command of God, which is written along with everyone! 1

Pauri 2

By Your Command entities are formed. Your Command cannot be predicted.
With your Command one obtains respect and is praised.
By Your Command Ups & Downs occur. With Your Command is written suffering and happiness.
Without Your Command no one is blessed. With your Command one lives in perpetual migrations.
Everyone in Within Your Command, None is outside His Order.
Says Nanak, “Whosoever realizes Your Command, Never speaks in ego.” 2

Pauri 3

Many sing of His power, who has that power. Many sing of the Gift, who knows the sign.
Many sing of virtues, praises and greatness. Many sing of knowledge, wisdom and understanding.
Many sing about how He creates and destroys Many sing about how He takes life and then restores it.
Many sing, chant and see far Many sing that He watches, is ever-present one-on-one.
There is no shortage of those who preach and teach. Millions upon millions offer millions of sermons and stories.
The Great Giver keeps on giving, the receivers grow weary of receiving. Throughout the ages, the consumers keep on consuming.
The Commander, by His Command, leads us to walk on the Path. O Nanak, only He blossoms forth, carefree and untroubled. 3

Pauri 4

True Master, True is His Name – Meditate it with utmost humility and deep love.
Ask and plead, “Give, give” – The Giver gives in abundance.
What can we place before Him, by which the Darbaar can be seen?
What words can our mouth utter, listening to which His Love is gained?
In the Ambrosial period, dwell upon His True Name and praises.
With good past karmas, this robe is obtained, By His Grace, the Gate of Liberation is found.
O Nanak, know this well: Everything is in the Righteous Lord! 4

Pauri 5

He cannot be established; By doing it cannot be done. He Himself is Immaculate and Pure.
Whoever serves Him receives honor. O Nanak sing – “Only Lord has endless Virtues”.
Sing, listen, and keep your mind humble. For your pains, take home every peace.
The Guru’s Word is the Sound-current, wisdom of the Vedas and remains the ultimate protector.
The Guru is Shiva, Gorak and Brahma; the Guru is Paarvati and Lakhshmi.
Even knowing Him, I cannot describe Him; He is beyond description in words.
The Guru has extinguished this doubt:All creatures have only the one God – May I never forget this! 5

Pauri 6

If by bathing at holy places, He could be obtained, Without His Blessing one cannot get there
I gaze upon His Creation: without good karmas, what will they receive?
Within the mind are gems, jewels and rubies, when the Sikh listens to the One Guru.
The Guru has extinguished this doubt:
All creatures have only the one God – May I never forget this! 6

Pauri 7

Even if you lived the four ages, or even ten times more,
and even if you were known throughout the nine continents and everyone followed you,
with a good name and reputation, the whole world sang your praises –
still, if you do not please the Lord, no one will ask about you!
Among worms, you would be considered a lowly worm, and even contemptible sinners would hold you in contempt.
O Nanak, He makes unworthy, worthy and gives virtues to the virtuous.
I know of no other who can grant so much to others! 7

Pauri 8

Listening – the saints, priests, warriors and recluse.
Listening – the earth, its support and sky.
Listening – the oceans, lands of the world and the nether regions.
Listening – Death cannot even touch you
O Nanak, the devotees are forever in bliss.
Listening – pain and sin are erased. 8

Pauri 9

Listening – Shiva, Brahma and Indra.
Listening – even foul-mouthed people praise Him.
Listening – the technology of Yoga and the secrets of the body.
Listening – the Holy Books, Philosophy and the Vedas.
O Nanak, the devotees are forever in bliss.
Listening-pain and sin are erased. 9

Pauri 10

Listening – truth, contentment and spiritual wisdom.
Listening – bathe at the sixty-eight holy places.
Listening – reading and reciting, honor is obtained.
Listening – one attains sure dedication.
O Nanak, the devotees are forever in bliss.
Listening-pain and sin are erased. 10

Pauri 11

Listening – dive deep into the ocean of virtue.
Listening – the religious scholars, spiritual teachers and emperors.
Listening – even the blind find the Path.
Listening – the Unreachable comes within grasp.
O Nanak, the devotees are forever in bliss.
Listening-pain and sin are erased. 11

Pauri 12

The state of the Believer cannot be described.
The One who tries shall regret the attempt.
Neither paper nor pen can narrate.
Many study the concept of faith.
Such personality obtains purity.
If one mind understands another’s mind. 12

Pauri 13

With faith, awareness and enlightenment is obtained.
With faith, all types of realms are understood.
The faithful do not face trouble.
The faithful do not go with the Messenger of Death.
Such personality obtains purity.
If one mind understands another’s mind. 13

Pauri 14

The path of the faithful is never blocked.
The faithful shall depart with honor and fame.
The faithful do not follow empty religious rituals.
The faithful are firmly bound to the Dharma.
Such personality obtains purity.
If one mind understands another’s mind.14

Pauri 15

The faithful find the Door of Liberation.
The faithful uplift and redeem their family and relations.
The faithful are saved, together with the Sikhs of the Guru.
The faithful, O Nanak, do not wander around begging.
Such personality obtains purity.
If one mind understands another’s mind. 15

Pauri 16

The chosen are accepted and preside. The chosen are honored in the Court of the Lord
The chosen look beautiful in the courts of kings. The chosen meditate single-mindedly on the Guru.
What is said, mediate on this thought. the actions of the Creator cannot be counted.
Bull, the Dharma, is the son of compassion; Contentment patiently holds it in its place.
One who understands becomes pure. What is the great load on the bull?
There is another world, then many, more and more! Who holds their weight in balance with this force?
Beings, species, colors have names. were all inscribed by the Almighty’s Pen
This written account is only known to a few? How massive is this written account?
What awesome power, fascinating beauty! Whose wonderful gifts! Who can know their limit?
He created the Universe with One Word! Within it flow hundreds of thousands of rivers.
Think about the mighty Creative Potency? I cannot even begin to describe You.
Whatever pleases You, All will be blessed, You always protect us, Formless One! 16

Pauri 17

Countless mediate, countless yearn. Countless worship, countless exercise self-restrain.
Countless recite granths and Vedas prayers. Countless Yogis detached their minds from the world.
Countless devotees contemplate the Virtues and Wisdoms. Countless sacrifice; countless donate.
Countless warriors, face attack head on. Countless in silence, focus their thoughts.
Think about the mighty Creative Potency? I cannot even begin to describe You.
Whatever pleases You, All will be blessed, You always protect us, Formless One! 17

Pauri 18

Countless fools, blinded by ignorance. Countless thieves and cheaters.
Countless impose their will by force. Countless cut-throats and gather sins.
Countless sinners who keep on sinning. Countless liars, wander lost in their lies.
Countless wretches, eat filth for food. Countless slanders, make their heads heavy
Lowly Nanak, gives this explanation. I cannot even begin to describe You.
Whatever pleases You, All will be blessed, You always protect us, Formless One! 18

Pauri 19

Countless names, countless places. Inaccessible, unapproachable, countless celestial bodies.
Even to call them countless is to carry weight on your head. The Word brings Naam; the Word brings Praise.
The Word brings wisdom and the singing of songs of His Glory. The Word brings the written and spoken words and hymns.
The Word brings destiny written on one’s forehead. But Writer of the destiny – None are written on His Forehead.
As He proclaims, so do we receive.Whatever You do, its in Your Name. Without Your Name, there is no place at all.
Think about the mighty Creative Potency? I cannot even begin to describe You.
Whatever pleases You, All will be blessed, You always protect us, Formless One! 19

Pauri 20

Hands, feet and the body that are polluted, With water the dirt can be washed away.
Clothes that are soiled and stained by urine, With soap they can be washed clean.
When the intellect is stained and polluted by sin, That can be cleansed by the Color of the Naam.
Virtue and vice do not come by mere words; actions repeated, again and again, are engraved on the soul.
What you plant is what you shall harvest.O Nanak, by God’s Command, we come and go. 20

Pauri 21

Pilgrimages, austere discipline, compassion and charity. these, by themselves, bring only an iota of merit.
By listening and believing bring humility in your mind; Within the sacred inner shrine, cleanse your mind.
Lord, all virtues are Yours, none are mine. Without good deeds, there is no worship.
Forever vibrate the Bani of Brahma. O Mind, forever seek the Companionship of Truth.
What is that time, that moment? What is that day, that date? What is that season, that month, when the Universe was created?
The Pandits, who have the writings of the Puraans, cannot provide this time. The time is not known to the Qazis, who study the Koran.
The day and date are not known to the Yogis, nor is the month or the season. The Creator who created this creation only He Himself knows.
How does one describe or give an opinion of Him or praise or get to know Him? Nanak, everyone speaks of Him, one wiser than the next!
The Great Master with a Great Name by His doing – everything happens. O Nanak, one who thinks he knows all, shall not move forwarded. 21

Pauri 22

Planets upon planets and hundreds of thousands of skies upon skies.
Forever and ever, one can search until one grows tired, the Vedas say one thing;
The scriptures speak of 18,000 worlds, in reality there is only One Universe.
If one had the knowledge, one could write the account, but it could not be finished.
Nanak, call Him Great, for He Himself knows all. 22

Pauri 23

The praisers praise Him, but this is not how understanding is obtained!
The streams and rivers entering the ocean do not know its vastness.
Ocean sized kingdoms owners with mountains of material wealth.
Even an ant outweighs them, if the Lord doesn’t dwell in their mind. 23

Pauri 24

Countless don’t Praise Him; Countless don’t speak. Countless don’t act; Countless don’t give.
Countless don’t see Him; Countless don’t listen. Countless don’t worship Him, What’s in their mind?
Countless don’t realise the doings of the Almighty. Countless don’t know of His scope and presence.
Countless yearn and struggle to know His limits, but His limits cannot be found.
No one knows these Limits. The more you describe, the more there is to be known.
Great is the Master high is His status. Highest of the High, and still higher is His Name.
Only a few can get this high, His Lofty and Exalted state is only known by them.
How Great He is? Only He knows Himself. Nanak, only by His Grace and Doing do we receive His Gifts. 24

Pauri 25

His doings are beyond our written record. The Great Giver does not hold anything back.
Where will the great warriors beg? So many do not contemplate or dwell upon Him.
How many in pain break and waste away? How many keep taking over and over again, and then deny it?
How many fools keep continuously consuming? So many endure pain, deprivation and constant abuse.
Even these are Your Gifts, Great Giver! Liberation from bondage comes only by Your Will.
No one else has any say in this. If some fool should say otherwise, he certainly will have to eat his words.
He Himself knows, He Himself gives. Few, very few acknowledge this.
One, who is blessed to sing His Praises Nanak, is the king of kings. 25

Pauri 26

Priceless are Virtues, Priceless are Dealings. Priceless are Dealers, Priceless are Treasures.
Priceless are the comings; Priceless are taken away. Priceless is Love for Him, Priceless are absorbed.
Priceless is Dharma, Priceless is His Court. Priceless are the scales priceless are the weights.
Priceless are His Blessings, Priceless is the Banner and Insignia. Priceless is His Mercy, Priceless is His Royal Command.
Priceless, O Priceless beyond expression! By repeating continually remain absorbed in His Love.
The Vedas and Puraanas speak. The scholars speak and lecture. Brahma speaks Indra speaks.
The Gopis and Krishna speak. Shiva speaks the Siddhas speak. The many created Buddhas speak.
The demons speak the demi-gods speak. The warriors, the heavenly beings, the silent sages, the humble Sewadars speak.
Many say He is obtained by speaking. Many having spoken over and over have arisen and departed.
Having done all this, have it done again; even then, they could not describe Him.
Whatever the Great one desires so shall transpire. O Nanak, Only the True Lord knows.
If anyone presumes to describe God, he shall be known as the greatest fool of fools! 26

Pauri 27

What is that Place like? What is the House like? Where that Lord resides?
Numerous Sound-currents vibrate simultaneously – Where are the musicians? So many melodious Ragas are sung – Where are the singers?
Singing for You are the wind, water and fire; the King Dharma sings at Your Door.
Chitr and Gupt, the angels of the conscious and subconscious who record actions sing; Dharma keeps writing, then thinks.
Sing, Shiva, Brahma and Devi, beautifully decorated. Sing, Indra, seated upon His Throne, with the deities at Your Door.
Sing, Yogis in their posture/trance; the holy priests in contemplation.
Sing, celibates, fanatics and the peaceful; Sing, the fearless warriors. Sing, Pandits, the religious scholars who have studied the Vedas for many ages.
Sing, Mohinis, the enticer of hearts in this world, in paradise, and in the underworld of the subconscious.
Sing, celestial jewels created by You, with the 68 holy places of pilgrimage. Sing, brave mighty warriors, Sing, the four sources of creation.
Sing, the planets, solar systems and galaxies, created and arranged by Your Hand.
Only those alone sing, who yearn for You, Your immersed and purified Bhagats.
Who else sings? They do not come to mind. O Nanak, What can be considered?
He and only He, the True Lord is always True and True is His Name. He is, and shall always be. He shall never depart – the Creator of the Universe.
He created the world, with its various colors, species of beings, and the variety of Maya.
Having created the creation, He watches over it Himself, by His Greatness. He does whatever He pleases. No order can be issued to Him.
He is the King – the King of kings. Nanak remains submissive to His Will. 27

Pauri 28

Make contentment your ear-rings, humility your begging bowl and meditation the body ash.
The thought of death; aspiration of the bride to be; and faith in the Lord be your walking stick.
Come as a traveller; All are fellow students; conquer your mind, and conquer the world.
Salutation! My humbly salutation to You.
The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. Throughout time you remain same. 28

Pauri 29

Make wisdom your food and compassion your attendant; The Sound-current vibrates in each and every heart.
You are Supreme Lord of all; wealth and miraculous spiritual powers are the tastes of others.
Union and separation both drive the world; only our destiny matters.
Salutation! My humbly salutation to You.
The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. Throughout time you remain same. 29

Pauri 30

The One Divine Mother conceived and gave birth to the three deities.
One the Creator of the World; One the Sustainer; and One the Destroyer.
Whatever He wishes, He makes to happen according to His Command.
He watches all, but none see Him! How mysterious is this?
Salutation! My humbly salutation to You.
The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. Throughout time you remain same. 30

Pauri 31

World upon world are His Seats of Authority and His Stores.
Whatever was put into them, was put there once and for all.
Having created the Universe, He watches over it.
Nanak, This is the True Creator’s True Creation.
Salutation! My humbly salutation to You.
The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end. Throughout time you remain same. 31

Pauri 32

From the one tongue, if I had 100,000 tongues, and these were then multiplied by twenty more.
I would repeat, hundreds of thousands of times, the One Name of the Creator.
Tread this path to our Husband Lord, climbing these steps one merges with Him.
Hearing of talks of the cosmos, even worms want to compete.
Nanak, Only by His Grace is He obtained. The boastings of the false are a sham. 32

Pauri 33

Uttering brings power; silence brings no power.
Power is not gained by begging; giving doesn’t bring power.
Power is not gained by living; death doesn’t bring power.
Power is not gained by ruling with wealth and occult mental powers.
Power is not gained by understanding, spiritual wisdom and meditation.
Power is not gained by finding a way to escape from the world.
In whose Hand the Power is, He watches over all.
O Nanak, no one is high or low. 33

Pauri 34

Nights, days, weeks and seasons; wind, water, fire and the nether regions
in the midst of these, He established the earth as a home for Dharma.Upon it, He placed creatures of various colors.
Their names are uncountable and endless. By their karams and deeds will they be judged.
God Himself is True, and True is His Court. There, in perfect grace sit the elect Controllers.
Through blessed Karmas, they receive their Mark. The ripe and the unripe shall be judged there.
O Nanak, those go there who have worshipped. 34

Pauri 35

The Kingdom of Dharma has set rules. Speak of the qualities of the realm of knowledge.
So many winds, waters and fires; so many Krishnas and Shivas
So many Brahmas fashioning forms of great beauty, adorned and dressed in many colors.
So many worlds and lands for working out karma. So very many lessons to be learned!
So many Indras, so many moons and suns, so many worlds and lands.
So many Siddhas and Buddhas, so many Yogic masters. So many goddesses of various kinds.
So many demi-gods and demons, so many silent sages. So many oceans of jewels.
So many ways of life, so many languages. So many dynasties of rulers.
So many intuitive people, so many selfless servants. O Nanak, Limitless is His limit! 35

Pauri 36

In the realm of wisdom, spiritual wisdom reigns supreme.
The Sound current vibrates amidst the sounds and the sights of bliss.
In the realm of humility the beautiful Bani reigns.
Forms of incomparable beauty are created and fashioned there.
These things cannot be described.
One who tries to speak of these shall regret the attempt.
The intuitive consciousness, intellect and understanding of the mind are shaped there.
The consciousness of the spiritual warriors and the beings of spiritual perfection, are shaped there. 36

Pauri 37

In the realm of karma, the Bani is Power. Nothing else can prevail here.
The warriors of great power and immense courage. In whom Ram dwells and is infused completely.
Myriads of Sitas are there, cool and calm in their majestic glory, Their physical features are beyond description.
Neither do they die nor can they be robbed, within whose minds the Lord Ram resides.
The devotees of many worlds dwell there. They are in bliss; the True Lord dwells in their minds.
In the realm of Truth, the Formless Lord abides. Having created, He watches over the Creation bestowing Grace and happiness.
There are planets, solar systems and galaxies. If one describes them, there is no limit, no end.
There are worlds upon worlds of His Creation. As He commands, so they exist.
He watches, contemplates and rejoices upon His Creation O Nanak, description is extremely difficult! 37

Pauri 38

Let self-control be the furnace, and patience the goldsmith.
Let understanding be the anvil, and religious wisdom the tools.
Fear of God the bellows; fan the flames of your body’s inner heat.
In the crucible of love, melt the Amrit Nectar of the Naam,
Forge the Shabad in the True mint.
Whoever is showered with His Grace, karma of their actions excel.
O Nanak, the Merciful Lord’s Glance uplifts and rescues them. 38

Shalok:

Air is the Guru, Water is the Father, and Earth is the Great Mother of all.
Day and night are the two nurses, in whose lap all the world is at play.
Good deeds and bad deeds-the record is read out in the Presence of the Lord of Dharma.
According to their own actions, some are drawn closer, and some are driven farther away.
Those who have meditated on the Naam, the Name of the Lord, and departed after having worked by the sweat of their brows
-O Nanak, their faces are radiant in the Court of the Lord, and many are saved along with them! ||1||