ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਆਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥
ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥
ਸਤਿਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵਏ ਨਮਹ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥
ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵਉ ॥
ਸਿਮਰਉ ਜਾਸੁ ਬਿਸੁੰਭਰ ਏਕੈ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ ॥
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਧਾਖ੍ਯ੍ਯਰ ॥
ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਆਖ੍ਯ੍ਯਰ ॥
ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸੁ ਜੀਅ ਬਸਾਵੈ ॥
ਤਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ ॥
ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ॥
ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗਿ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ ॥੧॥


ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਰਭਿ ਨ ਬਸੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੂਖੁ ਜਮੁ ਨਸੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਲੁ ਪਰਹਰੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਸਮਨੁ ਟਰੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖੁ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥੨॥


ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੁਧਿ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦਰਗਹ ਮਾਨੀ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥
ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪਿ ਸਿਮਰਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਏ ॥੩॥


ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੁਝੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਮਨ ਕੀ ਮਲੁ ਜਾਇ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸਹਿ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ॥
ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨਿ ਦਸਨਾ ॥੪॥


ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਤਿਵੰਤੇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸਿ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸਿ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥
ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪਿ ਦਇਆਲਾ ॥
ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ॥੫॥


ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸੂਖਿ ਬਿਹਾਵੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਅਨਦ ਘਨੇਰੇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਬਸਹਿ ਹਰਿ ਨੇਰੇ ॥
ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਿ ॥
ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨੁ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ॥੬॥


ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਬਹੁ ਨ ਝੂਰੇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਬਾਨੀ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਨੀ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨੁ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ ॥
ਸੁਖੁ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰ ॥
ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਪਇਆ ॥੭॥


ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਲਗਿ ਬੇਦ ਉਪਾਏ ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਭਏ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ॥
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਹਰਿ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ॥੮॥੧॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥
ਸਰਣਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ॥
ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੈ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ॥
ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ॥
ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਸੰਗਿ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ॥
ਜਹ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥
ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਉਧਾਰੀ ॥
ਅਨਿਕ ਪੁਨਹਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਤਰੈ ॥
ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਕੋਟਿ ਪਾਪ ਪਰਹਰੈ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਪਾਵਹੁ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥੧॥


ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹੋਇ ਸੁਖੀਆ ॥
ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧੁਨ ਪਰੈ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ ॥
ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨ ਬੁਝਾਵੈ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਆਘਾਵੈ ॥
ਜਿਹ ਮਾਰਗਿ ਇਹੁ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ ॥
ਤਹ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੰਗਿ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ ॥
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਈਐ ॥੨॥


ਛੂਟਤ ਨਹੀ ਕੋਟਿ ਲਖ ਬਾਹੀ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਹ ਪਾਰਿ ਪਰਾਹੀ ॥
ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਜਹ ਆਇ ਸੰਘਾਰੈ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥
ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਜਨਮੈ ਮਰਿ ਜਾਮ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥
ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲੁ ਕਬਹੁ ਨ ਧੋਵੈ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕੋਟਿ ਪਾਪ ਖੋਵੈ ॥
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਰੰਗਿ ॥
ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥੩॥


ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹਿ ਨ ਕੋਸਾ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਊਹਾ ਸੰਗਿ ਤੋਸਾ ॥
ਜਿਹ ਪੈਡੈ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸੰਗਿ ਉਜੀਆਰਾ ॥
ਜਹਾ ਪੰਥਿ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨ ਸਿਞਾਨੂ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਹ ਨਾਲਿ ਪਛਾਨੂ ॥
ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਤਪਤਿ ਬਹੁ ਘਾਮ ॥
ਤਹ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਊਪਰਿ ਛਾਮ ॥
ਜਹਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝੁ ਆਕਰਖੈ ॥
ਤਹ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਰਖੈ ॥੪॥


ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨਿ ਨਾਮੁ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ ॥
ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟਿ ॥
ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਉਖਧੁ ਸਾਧ ਕਮਾਤਿ ॥
ਹਰਿਜਨ ਕੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ॥
ਮਨ ਤਨ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ ॥
ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤਿ ਬਿਬੇਕੈ ॥੫॥


ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ॥
ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਜਨ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭੁਗਤਿ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗੁ ॥
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨ ਭੰਗੁ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥
ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਭੋਗ ਜੋਗ ॥
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ਬਿਓਗੁ ॥
ਜਨੁ ਰਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥
ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੇਵਾ ॥੬॥


ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲੁ ਖਜੀਨਾ ॥
ਹਰਿ ਧਨੁ ਜਨ ਕਉ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭਿ ਦੀਨਾ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ॥
ਹਰਿ ਪ੍ਰਤਾਪਿ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਜਨ ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਾਤੇ ॥
ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੈ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਭਗਤੁ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀ ਛਪੈ ॥
ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਬਹੁ ਕਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗਿ ਕੇਤੇ ਤਰੇ ॥੭॥


ਪਾਰਜਾਤੁ ਇਹੁ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ॥
ਕਾਮਧੇਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥
ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ॥
ਨਾਮੁ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ ॥
ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੈ ॥
ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪਿ ਦੁਰਤੁ ਸਭੁ ਨਸੈ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥
ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥
ਨਾਮ ਤੁਲਿ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੮॥੨॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਬਹੁ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢਢੋਲਿ ॥
ਪੂਜਸਿ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭਿ ਧਿਆਨ ॥
ਖਟ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਵਖਿਆਨ ॥
ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧ੍ਰਮ ਕਿਰਿਆ ॥
ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ ॥
ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ॥
ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ ॥
ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਇ ਹੋਮੈ ਕਰਿ ਰਾਤੀ ॥
ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ॥
ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੀਚਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਇਕ ਬਾਰ ॥੧॥


ਨਉ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰੁ ਜੀਵੈ ॥
ਮਹਾ ਉਦਾਸੁ ਤਪੀਸਰੁ ਥੀਵੈ ॥
ਅਗਨਿ ਮਾਹਿ ਹੋਮਤ ਪਰਾਨ ॥
ਕਨਿਕ ਅਸ੍ਵ ਹੈਵਰ ਭੂਮਿ ਦਾਨ ॥
ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ॥
ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤਿ ਸਾਧਨ ॥
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰਿ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਵੈ ॥
ਤਉ ਭੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥
ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮਸਰਿ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਗਤਿ ਪਾਹਿ ॥੨॥


ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ ॥
ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨੁ ਨ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ ॥
ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਤਿ ॥
ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤਿ ॥
ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ॥
ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ ॥
ਜਲਿ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤਿ ॥
ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ ॥
ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਉਧਰੇ ਪਤਿਤ ਬਹੁ ਮੂਚ ॥੩॥


ਬਹੁਤੁ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਬਿਆਪੈ ॥
ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨ ਨਾ ਧ੍ਰਾਪੈ ॥
ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨਿ ਨਹੀ ਬੁਝੈ ॥
ਕੋਟਿ ਉਪਾਵ ਦਰਗਹ ਨਹੀ ਸਿਝੈ ॥
ਛੂਟਸਿ ਨਾਹੀ ਊਭ ਪਇਆਲਿ ॥
ਮੋਹਿ ਬਿਆਪਹਿ ਮਾਇਆ ਜਾਲਿ ॥
ਅਵਰ ਕਰਤੂਤਿ ਸਗਲੀ ਜਮੁ ਡਾਨੈ ॥
ਗੋਵਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੪॥


ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਗੈ ॥
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ॥
ਜੇ ਕੋ ਆਪੁਨਾ ਦੂਖੁ ਮਿਟਾਵੈ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ ॥
ਜੇ ਕੋ ਅਪੁਨੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋਰੈ ॥
ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਡਰੈ ॥
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੈ ॥
ਜਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਸਾ ॥੫॥


ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ॥
ਸੋਊ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥
ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤਿਨਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਚੀਨਾ ॥
ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ॥
ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਾਜਨਾ ॥
ਸੂਖ ਦੂਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥
ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀ ਲੇਪਾ ॥੬॥


ਨਿਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥
ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ ॥
ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨੁ ॥
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਪੇ ॥
ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ॥
ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੀ ਉਸਤਤਿ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਸਿ ਕੋਇ ॥੭॥


ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸਟ ਧਰਮੁ ॥
ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮੁ ॥
ਸਗਲ ਕ੍ਰਿਆ ਮਹਿ ਊਤਮ ਕਿਰਿਆ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਹਿਰਿਆ ॥
ਸਗਲ ਉਦਮ ਮਹਿ ਉਦਮੁ ਭਲਾ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਜੀਅ ਸਦਾ ॥
ਸਗਲ ਬਾਨੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੀ ॥
ਹਰਿ ਕੋ ਜਸੁ ਸੁਨਿ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ॥
ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਓਹੁ ਊਤਮ ਥਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਘਟਿ ਵਸੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥੮॥੩॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥
ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਨ ਚੇਤਿ ਪਰਾਨੀ ॥
ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸਟਾਨੀ ॥
ਜਿਨਿ ਤੂੰ ਸਾਜਿ ਸਵਾਰਿ ਸੀਗਾਰਿਆ ॥
ਗਰਭ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ ॥
ਬਾਰ ਬਿਵਸਥਾ ਤੁਝਹਿ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ ॥
ਭਰਿ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ ॥
ਬਿਰਧਿ ਭਇਆ ਊਪਰਿ ਸਾਕ ਸੈਨ ॥
ਮੁਖਿ ਅਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ ॥
ਇਹੁ ਨਿਰਗੁਨੁ ਗੁਨੁ ਕਛੂ ਨ ਬੂਝੈ ॥
ਬਖਸਿ ਲੇਹੁ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਝੈ ॥੧॥


ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਧਰ ਊਪਰਿ ਸੁਖਿ ਬਸਹਿ ॥
ਸੁਤ ਭ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਿਤਾ ਸੰਗਿ ਹਸਹਿ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪੀਵਹਿ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ॥
ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨੁ ਪਾਵਕੁ ਅਮੁਲਾ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭੋਗਹਿ ਸਭਿ ਰਸਾ ॥
ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਬਸਾ ॥
ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤ੍ਰ ਰਸਨਾ ॥
ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਸੰਗਿ ਰਚਨਾ ॥
ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾਢਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ॥੨॥


ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਜੋ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥
ਤਿਸ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰੁ ॥
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵਨਿਧਿ ਪਾਵੈ ॥
ਤਾ ਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨੁ ਨਹੀ ਲਾਵੈ ॥
ਜੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥
ਤਾ ਕਉ ਅੰਧਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰੇ ॥
ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥
ਤਿਸਹਿ ਬਿਸਾਰੈ ਮੁਗਧੁ ਅਜਾਨੁ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹੁ ਭੂਲਨਹਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥੩॥


ਰਤਨੁ ਤਿਆਗਿ ਕਉਡੀ ਸੰਗਿ ਰਚੈ ॥
ਸਾਚੁ ਛੋਡਿ ਝੂਠ ਸੰਗਿ ਮਚੈ ॥
ਜੋ ਛਡਨਾ ਸੁ ਅਸਥਿਰੁ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ॥
ਜੋ ਹੋਵਨੁ ਸੋ ਦੂਰਿ ਪਰਾਨੈ ॥
ਛੋਡਿ ਜਾਇ ਤਿਸ ਕਾ ਸ੍ਰਮੁ ਕਰੈ ॥
ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਤਿਸੁ ਪਰਹਰੈ ॥
ਚੰਦਨ ਲੇਪੁ ਉਤਾਰੈ ਧੋਇ ॥
ਗਰਧਬ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਸਮ ਸੰਗਿ ਹੋਇ ॥
ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਪਤਿਤ ਬਿਕਰਾਲ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾਢਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ ॥੪॥


ਕਰਤੂਤਿ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤਿ ॥
ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਅੰਤਰਿ ਮਲੁ ਮਾਇਆ ॥
ਛਪਸਿ ਨਾਹਿ ਕਛੁ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ ॥
ਬਾਹਰਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ॥
ਅੰਤਰਿ ਬਿਆਪੈ ਲੋਭੁ ਸੁਆਨੁ ॥
ਅੰਤਰਿ ਅਗਨਿ ਬਾਹਰਿ ਤਨੁ ਸੁਆਹ ॥
ਗਲਿ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾਹ ॥
ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਜਿ ਸਮਾਤਿ ॥੫॥


ਸੁਨਿ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗੁ ਪਾਵੈ ॥
ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਓੜਿ ਨਿਬਹਾਵੈ ॥
ਕਹਾ ਬੁਝਾਰਤਿ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ ॥
ਨਿਸਿ ਕਹੀਐ ਤਉ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ ॥
ਕਹਾ ਬਿਸਨਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ॥
ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਭੀ ਸੁਰ ਭੰਗ ॥
ਕਹ ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ॥
ਨਹੀ ਹੋਤ ਊਹਾ ਉਸੁ ਗਵਨ ॥
ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾਮੈ ਦੀਨੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ॥
ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ ॥੬॥


ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਸੁ ਆਵੈ ਨ ਚੀਤਿ ॥
ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਹ ਭੀਤਰਿ ਬਸੈ ॥
ਅਨਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗਿ ਰਸੈ ॥
ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ॥
ਕਾਲੁ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤਿ ॥
ਬੈਰ ਬਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ॥
ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧ੍ਰੋਹ ॥
ਇਆਹੂ ਜੁਗਤਿ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ॥
ਨਾਨਕ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਆਪਨ ਕਰਿ ਕਰਮ ॥੭॥


ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੀ ਰਾਸਿ ॥
ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ॥
ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮਹਿ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥
ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤੁ ॥
ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ॥
ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤ੍ਰਿ ਧਾਰੀ ॥
ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ॥
ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥੮॥੪॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਦੇਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭ ਛੋਡਿ ਕੈ ਲਾਗਹਿ ਆਨ ਸੁਆਇ ॥
ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਝਈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਜਾਇ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਦਸ ਬਸਤੂ ਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥
ਏਕ ਬਸਤੁ ਕਾਰਨਿ ਬਿਖੋਟਿ ਗਵਾਵੈ ॥
ਏਕ ਭੀ ਨ ਦੇਇ ਦਸ ਭੀ ਹਿਰਿ ਲੇਇ ॥
ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰੇਇ ॥
ਜਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ॥
ਤਾ ਕਉ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥
ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮੀਠਾ ॥
ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਮਨਿ ਵੂਠਾ ॥
ਜਿਸੁ ਜਨ ਅਪਨਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਆ ॥
ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ॥੧॥


ਅਗਨਤ ਸਾਹੁ ਅਪਨੀ ਦੇ ਰਾਸਿ ॥
ਖਾਤ ਪੀਤ ਬਰਤੈ ਅਨਦ ਉਲਾਸਿ ॥
ਅਪੁਨੀ ਅਮਾਨ ਕਛੁ ਬਹੁਰਿ ਸਾਹੁ ਲੇਇ ॥
ਅਗਿਆਨੀ ਮਨਿ ਰੋਸੁ ਕਰੇਇ ॥
ਅਪਨੀ ਪਰਤੀਤਿ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ॥
ਬਹੁਰਿ ਉਸ ਕਾ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਨ ਹੋਵੈ ॥
ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤੁ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ ॥
ਉਸ ਤੇ ਚਉਗੁਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ॥੨॥


ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ॥
ਸਰਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨੁ ਅਨੇਤ ॥
ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥
ਓਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹੁ ਮਨਿ ਪਛੁਤਾਵੈ ॥
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨਹਾਰੁ ॥
ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਤਹ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰੁ ॥
ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ ॥
ਤਾ ਕਉ ਹਾਥਿ ਨ ਆਵੈ ਕੇਹ ॥
ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਖਦਾਈ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਲਏ ਲਾਈ ॥੩॥


ਮਿਥਿਆ ਤਨੁ ਧਨੁ ਕੁਟੰਬੁ ਸਬਾਇਆ ॥
ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ॥
ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ॥
ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ॥
ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸ੍ਵ ਬਸਤ੍ਰਾ ॥
ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗਿ ਮਾਇਆ ਪੇਖਿ ਹਸਤਾ ॥
ਮਿਥਿਆ ਧ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਊਪਰਿ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨੁ ॥
ਅਸਥਿਰੁ ਭਗਤਿ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ॥
ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥


ਮਿਥਿਆ ਸ੍ਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨਹਿ ॥
ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰਹਿ ॥
ਮਿਥਿਆ ਨੇਤ੍ਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪਾਦ ॥
ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨ ਸ੍ਵਾਦ ॥
ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਬਿਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵਹਿ ॥
ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵਹਿ ॥
ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰਾ ॥
ਮਿਥਿਆ ਬਾਸੁ ਲੇਤ ਬਿਕਾਰਾ ॥
ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ॥
ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਲਏ ॥੫॥


ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ॥
ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ ॥
ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨੁ ਅੰਧ ॥
ਮੁਖਿ ਆਵਤ ਤਾ ਕੈ ਦੁਰਗੰਧ ॥
ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਬ੍ਰਿਥਾ ਬਿਹਾਇ ॥
ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਇ ॥
ਗੋਬਿਦ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ॥
ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ ॥
ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਤੇ ਜਨ ਜਿਹ ਘਟਿ ਬਸਿਓ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੬॥


ਰਹਤ ਅਵਰ ਕਛੁ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ॥
ਮਨਿ ਨਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੁਖਹੁ ਗੰਢ ਲਾਵਤ ॥
ਜਾਨਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ ॥
ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ ॥
ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪਿ ਨ ਕਰੈ ॥
ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥
ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥
ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ॥੭॥


ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਭੁ ਜਾਨੈ ॥
ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਆਪਹਿ ਮਾਨੈ ॥
ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪਿ ਕਰਤ ਨਿਬੇਰਾ ॥
ਕਿਸੈ ਦੂਰਿ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ॥
ਉਪਾਵ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਤ ॥
ਸਭੁ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਤ ॥
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਲੜਿ ਲਾਇ ॥
ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ॥
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ॥੮॥੫॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਅਹੰਮੇਵ ॥
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਗੁਰਦੇਵ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹਿ ॥
ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨਿ ਲਾਵਹਿ ॥
ਤਿਸ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਸਹਿ ਸੁਖ ਮੰਦਰਿ ॥
ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗ੍ਰਿਹ ਸੰਗਿ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਤਿਸੁ ਰਸਨਾ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ॥
ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ॥੧॥


ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹਢਾਵਹਿ ॥
ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵਹਿ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸੇਜ ਸੋਈਜੈ ॥
ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਤਾ ਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵੀਜੈ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਝੁ ਸਭੁ ਕੋਊ ਮਾਨੈ ॥
ਮੁਖਿ ਤਾ ਕੋ ਜਸੁ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੋ ਰਹਤਾ ਧਰਮੁ ॥
ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥
ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ਪਾਵਹਿ ॥
ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਵਹਿ ॥੨॥


ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ॥
ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ਤਿਸੁ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਤ ॥
ਮਨ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦ੍ਰ ਢਾਕੇ ॥
ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰੁ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਕੈ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਝੁ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥
ਮਨ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਊਚੇ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਈ ਦ੍ਰੁਲਭ ਦੇਹ ॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰੇਹ ॥੩॥


ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ ॥
ਮਨ ਤਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸੁ ਕੀਜੈ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਸ੍ਵ ਹਸਤਿ ਅਸਵਾਰੀ ॥
ਮਨ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਸਾਰੀ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ ॥
ਰਾਖੁ ਪਰੋਇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨੇ ਮਨਾ ॥
ਜਿਨਿ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ॥
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਈ ॥
ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖੈ ॥
ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ ॥੪॥


ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਹਿ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ ॥
ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਕਰਿ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂ ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥
ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਚਿਤਾਰੀ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪੁ ॥
ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਹੁ ਸਦਾ ਅਨੂਪੁ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਿ ॥
ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਪਤਿ ਰਹੈ ॥
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਕਹੈ ॥੫॥


ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪੇਖਹਿ ਬਿਸਮਾਦ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜੇ ਬਸਨਾ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਹਿ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹਿ ॥
ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ॥
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਜਾਗਹੁ ॥੬॥


ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸੰਸਾਰਿ ॥
ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਲਿ ਨ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰਿ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਪਰਤਾਪੁ ॥
ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪੁ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥
ਤਿਸਹਿ ਜਾਨੁ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੁ ॥
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉ ਰਾਚੁ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਜਾਪੁ ਜਪੈ ਜਪੁ ਸੋਇ ॥੭॥


ਆਪਿ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ॥
ਆਪਿ ਗਾਵਾਏ ਸੁ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥
ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸੁ ॥
ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥
ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਇਆ ॥
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਲਗਹਿ ਹਰਿ ਨਾਥ ॥
ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ॥੮॥੬॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੋਇ ॥
ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁ ਮੁਕਤਾ ਹੋਇ ॥
ਸੁਨਿ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕੁ ਬਿਨਵੰਤਾ ॥
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਤ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨੁ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇਰਾ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਭੁ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਏਕ ਊਪਰਿ ਜਤਨੁ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੈ ਕਉਨੁ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥


ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਅਗੋਚਰੁ ਮਿਲੈ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਪਰਫੁਲੈ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਆਵਹਿ ਬਸਿ ਪੰਚਾ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਭੁੰਚਾ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਹੋਇ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਕਤਹੂੰ ਧਾਵੈ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਅਸਥਿਤਿ ਮਨੁ ਪਾਵੈ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥੨॥


ਸਾਧਸੰਗਿ ਦੁਸਮਨ ਸਭਿ ਮੀਤ ॥
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਕਿਸ ਸਿਉ ਨਹੀ ਬੈਰੁ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਬੀਗਾ ਪੈਰੁ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪੁ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤਜੈ ਸਭੁ ਆਪੁ ॥
ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਬਡਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿ ਆਈ ॥੩॥


ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ ॥
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਅਜਰੁ ਸਹੈ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬਸੈ ਥਾਨਿ ਊਚੈ ॥
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਹਲਿ ਪਹੂਚੈ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭਿ ਧਰਮ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥


ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੋ ਧਨੁ ਪਾਵੈ ॥
ਜਿਸੁ ਧਨ ਤੇ ਸਭੁ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਧਰਮਰਾਇ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ ॥
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਨ ਗਾਇਨ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸ੍ਰਬ ਥਾਨ ਗੰਮਿ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਫਲ ਜਨੰਮ ॥੫॥


ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ॥
ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਰਕ ਪਰਹਰੈ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੁਹੇਲਾ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਬਿਛੁਰਤ ਹਰਿ ਮੇਲਾ ॥
ਜੋ ਇਛੈ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੈ ॥
ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨਿ ਰਸੈ ॥੬॥


ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੁਨਉ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਰਪਰ ਨਿਸਤਰੈ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਲਗੈ ਪ੍ਰਭੁ ਮੀਠਾ ॥
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਡੀਠਾ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਟੇ ਸਭਿ ਰੋਗ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ॥੭॥


ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨ ਜਾਨਹਿ ॥
ਜੇਤਾ ਸੁਨਹਿ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨਹਿ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰਿ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰਿ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਿ ਆਈ ॥
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦੁ ਨ ਭਾਈ ॥੮॥੭॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਮਨਿ ਸਾਚਾ ਮੁਖਿ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥
ਅਵਰੁ ਨ ਪੇਖੈ ਏਕਸੁ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਇਹ ਲਛਣ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਹੋਇ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ॥
ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ॥
ਜੈਸੇ ਸੂਰੁ ਸਰਬ ਕਉ ਸੋਖ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਮਾਨਿ ॥
ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕਉ ਲਾਗੈ ਤੁਲਿ ਪਵਾਨ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜੁ ਏਕ ॥
ਜਿਉ ਬਸੁਧਾ ਕੋਊ ਖੋਦੈ ਕੋਊ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹੈ ਗੁਨਾਉ ॥
ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਜ ਸੁਭਾਉ ॥੧॥


ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ॥
ਜੈਸੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥
ਜੈਸੇ ਧਰ ਊਪਰਿ ਆਕਾਸੁ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰੁ ਸਮਾਨਿ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ॥
ਮਨਿ ਅਪਨੈ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ॥
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ॥੨॥


ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥
ਆਤਮ ਰਸੁ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਊਪਰਿ ਮਇਆ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛੁ ਬੁਰਾ ਨ ਭਇਆ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਰਸੀ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਗਿਆਨ ॥
ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨੁ ॥੩॥


ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਏਕ ਊਪਰਿ ਆਸ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਬਿਨਾਸ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਧਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਲੇ ਧਾਵਤੁ ਬੰਧਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸੰਗਿ ਸਗਲ ਉਧਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ॥੪॥


ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੈ ਏਕੈ ਰੰਗ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੰਗ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਅਹੰਬੁਧਿ ਤਿਆਗਤ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰਿ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਨਿਵਾਸ ॥
ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਬਿਨਾਸ ॥੫॥


ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗਿ ਹੇਤਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ ਅਚਿੰਤ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਜਿਸੁ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬਡ ਪਰਤਾਪ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸੁ ਬਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕਉ ਖੋਜਹਿ ਮਹੇਸੁਰ ॥
ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਆਪਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ॥੬॥


ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾਹਿ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਉਨ ਜਾਨੈ ਭੇਦੁ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦੇਸੁ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨ ਜਾਇ ਅਧਾਖ੍ਯ੍ਯਰੁ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਉਨੁ ਬਖਾਨੈ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤਿ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਜਾਨੈ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੭॥


ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ ਕਰਤਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀ ਮਰਤਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥੁ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਊਪਰਿ ਹਾਥੁ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਅਕਾਰੁ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਬਨੀ ॥
ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ ॥੮॥੮॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਉਰਿ ਧਾਰੈ ਜੋ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ॥
ਸਰਬ ਮੈ ਪੇਖੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥
ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਅਪਰਸੁ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ ॥
ਮਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ ॥
ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪੁ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤ੍ਰ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸੰਤਸੰਗਿ ਹੇਤ ॥
ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ॥
ਸਭ ਤੇ ਜਾਨੈ ਆਪਸ ਕਉ ਮੰਦਾ ॥
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਿਖਿਆ ਪਰਹਰੈ ॥
ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ ॥
ਇੰਦ੍ਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਤ ॥
ਨਾਨਕ ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ ॥੧॥


ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸੁ ਊਪਰਿ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥
ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਇ ਭਿੰਨ ॥
ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਿਹਕਰਮ ॥
ਤਿਸੁ ਬੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ॥
ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ ਬਾਛੈ ॥
ਕੇਵਲ ਭਗਤਿ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਿ ਰਾਚੈ ॥
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥
ਸਭ ਊਪਰਿ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ॥
ਆਪਿ ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਬੈਸਨੋ ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥੨॥


ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤਿ ਕਾ ਰੰਗੁ ॥
ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸਟ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥
ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮੁ ॥
ਕਰਿ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਪਾ ਮਲੁ ਖੋਵੈ ॥
ਤਿਸੁ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਵੈ ॥
ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤਿ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੈ ਬਿਸਨ ਪਰੀਤਿ ॥
ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕਉ ਪਾਵੈ ॥੩॥


ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਜੋ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧੈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਤਮ ਮਹਿ ਸੋਧੈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰੁ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ॥
ਉਸੁ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸਿ ਜਗੁ ਜੀਵੈ ॥
ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ॥
ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਵੈ ॥
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੂਝੈ ਮੂਲ ॥
ਸੂਖਮ ਮਹਿ ਜਾਨੈ ਅਸਥੂਲੁ ॥
ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਦੇ ਉਪਦੇਸੁ ॥
ਨਾਨਕ ਉਸੁ ਪੰਡਿਤ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦੇਸੁ ॥੪॥


ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰੁ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨੁ ॥
ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਮਹਿ ਜਪੈ ਕੋਊ ਨਾਮੁ ॥
ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰਿ ਉਰ ਧਾਰੈ ॥
ਪਸੁ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਘਦ ਪਾਥਰ ਕਉ ਤਾਰੈ ॥
ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਮੁ ॥
ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥
ਕਾਹੂ ਜੁਗਤਿ ਕਿਤੈ ਨ ਪਾਈਐ ਧਰਮਿ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ ॥੫॥


ਜਿਸਕੈ ਮਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸੁ ॥
ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਰਾਮ ਦਾਸੁ ॥
ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਤਿਸੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥
ਦਾਸ ਦਸੰਤਣ ਭਾਇ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ॥
ਸਦਾ ਨਿਕਟਿ ਨਿਕਟਿ ਹਰਿ ਜਾਨੁ ॥
ਸੋ ਦਾਸੁ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਆਪਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ॥
ਤਿਸੁ ਦਾਸ ਕਉ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਰੈ ॥
ਸਗਲ ਸੰਗਿ ਆਤਮ ਉਦਾਸੁ ॥
ਐਸੀ ਜੁਗਤਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਦਾਸੁ ॥੬॥


ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ ॥
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਸੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥
ਤੈਸਾ ਹਰਖੁ ਤੈਸਾ ਉਸੁ ਸੋਗੁ ॥
ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਤਹ ਨਹੀ ਬਿਓਗੁ ॥
ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤੈਸੀ ਉਸੁ ਮਾਟੀ ॥
ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤੈਸੀ ਬਿਖੁ ਖਾਟੀ ॥
ਤੈਸਾ ਮਾਨੁ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
ਤੈਸਾ ਰੰਕੁ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨੁ ॥
ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤਿ ॥
ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਪੁਰਖੁ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ॥੭॥


ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ॥
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ ॥
ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗੁ ॥
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਹੋਗੁ ॥
ਪਸਰਿਓ ਆਪਿ ਹੋਇ ਅਨਤ ਤਰੰਗ ॥
ਲਖੇ ਨ ਜਾਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ॥
ਜੈਸੀ ਮਤਿ ਦੇਇ ਤੈਸਾ ਪਰਗਾਸ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਬਿਨਾਸ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥੮॥੯॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਉਸਤਤਿ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭਿ ਰਚੀ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬਨ ਭ੍ਰਮਹਿ ਉਦਾਸੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੇਦ ਕੇ ਸ੍ਰੋਤੇ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਤਪੀਸੁਰ ਹੋਤੇ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਆਤਮ ਧਿਆਨੁ ਧਾਰਹਿ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕਬਿ ਕਾਬਿ ਬੀਚਾਰਹਿ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ॥
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਹਿ ॥੧॥


ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰਹਿ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰ ਦੂਖਨਾ ਕਰਹਿ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਇਆ ਸ੍ਰਮ ਮਾਹਿ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰਦੇਸ ਭ੍ਰਮਾਹਿ ॥
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਨਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਨੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ॥੨॥


ਕਈ ਕੋਟਿ ਸਿਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍ਯ੍ਯਤ੍ਰ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦ੍ਰ ਸਿਰਿ ਛਤ੍ਰ ॥
ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਅਪਨੈ ਸੂਤਿ ਧਾਰੈ ॥
ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਤਿਸੁ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥੩॥


ਕਈ ਕੋਟਿ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਅਰੁ ਸਾਸਤ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁਦ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵੇ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਜਖ੍ਯ੍ਯ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਚ ॥
ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭਹੂ ਤੇ ਦੂਰਿ ॥
ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥੪॥


ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਜਨਮਹਿ ਜੀਵਹਿ ਮਰਹਿ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰਹਿ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹਿ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਘਾਲਹਿ ਥਕਿ ਪਾਹਿ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ॥
ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ ॥੫॥


ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਤਿਨਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ ॥
ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਲਹੰਤੇ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਦਰਸਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ॥
ਤਿਨ ਕਉ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਗਹਿ ਸਤਸੰਗੁ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਲਾਗਾ ਰੰਗੁ ॥
ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਪਿ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨਿ ਧੰਨਿ ॥੬॥


ਕਈ ਕੋਟਿ ਖਾਣੀ ਅਰੁ ਖੰਡ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਅਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ॥
ਕਈ ਜੁਗਤਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ॥
ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕੁ ਏਕੰਕਾਰ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥
ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਤਿ ॥
ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥
ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੭॥


ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ॥
ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ॥
ਸਦਾ ਨਿਹਾਰਹਿ ਏਕੋ ਨੇਤ੍ਰੇ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵਹਿ ॥
ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵਹਿ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ॥
ਆਤਮ ਰਸਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹਿ ॥
ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਓਇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ॥੮॥੧੦॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸੋਇ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥
ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥
ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥
ਹੁਕਮੇ ਧਾਰਿ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ ॥
ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਵੈ ॥
ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਬਿਉਹਾਰ ॥
ਹੁਕਮੇ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਪਰਕਾਰ ॥
ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਅਪਨੀ ਵਡਿਆਈ ॥
ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥


ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ ॥
ਆਪਿ ਕਰੈ ਆਪਨ ਬੀਚਾਰੈ ॥
ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਆਪਿ ਸੁਆਮੀ ॥
ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥


ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ॥
ਇਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ਹੋਇ ਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਲੇਇ ॥
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇਇ ॥
ਅਨਜਾਨਤ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ ॥
ਜੇ ਜਾਨਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ ॥
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਦਿਸਿ ਧਾਵੈ ॥
ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਅਪਨੀ ਭਗਤਿ ਦੇਇ ॥
ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮਿ ਮਿਲੇਇ ॥੩॥


ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ॥
ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥
ਤਿਸੁ ਤਤਕਾਲ ਦਹਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥
ਜਾ ਕਉ ਅਪੁਨੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ॥
ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ ॥
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸਿ ॥
ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥
ਅਪਨੀ ਬਣਤ ਆਪਿ ਬਨਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖਿ ਬਡਾਈ ॥੪॥


ਇਸ ਕਾ ਬਲੁ ਨਾਹੀ ਇਸੁ ਹਾਥ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ॥
ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਉ ॥
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਥੀਉ ॥
ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ ॥
ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗਿ ਹਸੈ ॥
ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਬਿਉਹਾਰ ॥
ਕਬਹੂ ਊਭ ਅਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥
ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ॥੫॥


ਕਬਹੂ ਨਿਰਤਿ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥
ਕਬਹੂ ਸੋਇ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ॥
ਕਬਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤ ਰਵਾਲ ॥
ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਬਹੈ ਬਡ ਰਾਜਾ ॥
ਕਬਹੁ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ॥
ਕਬਹੂ ਅਪਕੀਰਤਿ ਮਹਿ ਆਵੈ ॥
ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥
ਜਿਉ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ ॥
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹੈ ॥੬॥


ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਪੰਡਿਤੁ ਕਰੇ ਬਖ੍ਯ੍ਯਾਨੁ ॥
ਕਬਹੂ ਮੋਨਿਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨੁ ॥
ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ॥
ਕਬਹੂ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖਿ ਗਿਆਨ ॥
ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਪਤੰਗ ਹੋਇ ਜੀਆ ॥
ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ॥
ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉ ਸ੍ਵਾਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ॥
ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ॥
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੭॥


ਕਬਹੂ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਇਹੁ ਪਾਵੈ ॥
ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵੈ ॥
ਅੰਤਰਿ ਹੋਇ ਗਿਆਨ ਪਰਗਾਸੁ ॥
ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀ ਬਿਨਾਸੁ ॥
ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗਿ ॥
ਸਦਾ ਬਸਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ ॥
ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨਾ ॥
ਮਿਟਿ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ॥੮॥੧੧॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪੁ ਨਿਵਾਰਿ ਤਲੇ ॥
ਬਡੇ ਬਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਬਿ ਗਲੇ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
ਸੋ ਨਰਕਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨੁ ॥
ਜੋ ਜਾਨੈ ਮੈ ਜੋਬਨਵੰਤੁ ॥
ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤੁ ॥
ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਮਵੰਤੁ ਕਹਾਵੈ ॥
ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਾਵੈ ॥
ਧਨ ਭੂਮਿ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥
ਸੋ ਮੂਰਖੁ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨੁ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤੁ ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥


ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਰਿ ਗਰਬਾਵੈ ॥
ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨਿ ਕਛੁ ਸੰਗਿ ਨ ਜਾਵੈ ॥
ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਊਪਰਿ ਕਰੇ ਆਸ ॥
ਪਲ ਭੀਤਰਿ ਤਾ ਕਾ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ ॥
ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਨੈ ਬਲਵੰਤੁ ॥
ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਇ ਜਾਇ ਭਸਮੰਤੁ ॥
ਕਿਸੈ ਨ ਬਦੈ ਆਪਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
ਧਰਮਰਾਇ ਤਿਸੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥


ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ ॥
ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ ॥
ਅਨਿਕ ਤਪਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ॥
ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਅਵਤਾਰ ॥
ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਆਤਮ ਨਹੀ ਦ੍ਰਵੈ ॥
ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ॥
ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥
ਤਿਸਹਿ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥
ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ॥੩॥


ਜਬ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੁ ਹੋਇ ॥
ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਜਬ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈ ਕਿਛੁ ਕਰਤਾ ॥
ਤਬ ਲਗੁ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ ॥
ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋਊ ਬੈਰੀ ਮੀਤੁ ॥
ਤਬ ਲਗੁ ਨਿਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਤੁ ॥
ਜਬ ਲਗੁ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗਿ ਮਾਇ ॥
ਤਬ ਲਗੁ ਧਰਮਰਾਇ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਤੂਟੈ ॥
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ ॥੪॥


ਸਹਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥
ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥
ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ॥
ਨਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮਰੈ ॥
ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀ ਕੋਊ ਰਾਜੈ ॥
ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ॥
ਨਾਮ ਰੰਗਿ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥੫॥


ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
ਇਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਇ ॥
ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਨੋ ਸੁ ਅਪਨੈ ਰੰਗਿ ॥
ਸਭ ਤੇ ਦੂਰਿ ਸਭਹੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਿਬੇਕ ॥
ਆਪਹਿ ਏਕ ਆਪਹਿ ਅਨੇਕ ॥
ਮਰੈ ਨ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੬॥


ਆਪਿ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪਿ ॥
ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥਿ ॥
ਆਪਿ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
ਸਭੁ ਕਛੁ ਉਸ ਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹਹੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥
ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਏਕੈ ਸੋਇ ॥
ਅਪੁਨੇ ਚਲਿਤ ਆਪਿ ਕਰਣੈਹਾਰ ॥
ਕਉਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪਾਰ ॥
ਮਨ ਮਹਿ ਆਪਿ ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਾਹਿ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੭॥


ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਆਮੀ ॥
ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ ॥
ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਭੁ ਕੀਨਾ ॥
ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ॥
ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ॥
ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ॥
ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥
ਘਟਿ ਘਟਿ ਸੁਨੀ ਸ੍ਰਵਨ ਬਖ੍ਯ੍ਯਾਣੀ ॥
ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪੁਨੀਤ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥੮॥੧੨॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਸੰਤ ਸਰਨਿ ਜੋ ਜਨੁ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨੁ ਉਧਰਨਹਾਰ ॥
ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਅਵਤਾਰ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਆਰਜਾ ਘਟੈ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਛੁਟੈ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸੁਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਇ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਮਤਿ ਹੋਇ ਮਲੀਨ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਹਤੇ ਕਉ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸਟੁ ਹੋਇ ॥
ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ॥
ਨਾਨਕ ਸੰਤਸੰਗਿ ਨਿੰਦਕੁ ਭੀ ਤਰੈ ॥੧॥


ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਤੇ ਮੁਖੁ ਭਵੈ ॥
ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਕਾਗ ਜਿਉ ਲਵੈ ॥
ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸਰਪ ਜੋਨਿ ਪਾਇ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨਿ ਕਿਰਮਾਇ ॥
ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਹਿ ਜਲੈ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸਭੁ ਕੋ ਛਲੈ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤੇਜੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ ॥
ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹਿ ॥
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਓਇ ਭੀ ਗਤਿ ਪਾਹਿ ॥੨॥


ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਮਹਾ ਅਤਤਾਈ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਖਿਨੁ ਟਿਕਨੁ ਨ ਪਾਈ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਪਰਮੇਸੁਰਿ ਮਾਰਾ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨੁ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਦੁਖੀਆ ਅਰੁ ਦੀਨੁ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਰਬ ਰੋਗ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ ॥
ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮਹਿ ਦੋਖੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਉਸ ਕਾ ਭੀ ਹੋਇ ਮੋਖੁ ॥੩॥


ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿਤੁ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨਹੀ ਮਿਤੁ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਡਾਨੁ ਲਾਗੈ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਸਭ ਤਿਆਗੈ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਬਿਕਾਰੀ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥
ਸੰਤ ਕੀ ਦੂਖਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥


ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅਧ ਬੀਚ ਤੇ ਟੂਟੈ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਤੈ ਕਾਜਿ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਉਦਿਆਨ ਭ੍ਰਮਾਈਐ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉਝੜਿ ਪਾਈਐ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ ॥
ਜਿਉ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ॥
ਆਪਨ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹਿ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਅਵਰੁ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਉਬਾਰਿ ॥੫॥


ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਇਉ ਬਿਲਲਾਇ ॥
ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਹੂਨ ਮਛੁਲੀ ਤੜਫੜਾਇ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਭੂਖਾ ਨਹੀ ਰਾਜੈ ॥
ਜਿਉ ਪਾਵਕੁ ਈਧਨਿ ਨਹੀ ਧ੍ਰਾਪੈ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਛੁਟੈ ਇਕੇਲਾ ॥
ਜਿਉ ਬੂਆੜੁ ਤਿਲੁ ਖੇਤ ਮਾਹਿ ਦੁਹੇਲਾ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਤ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਤ ॥
ਕਿਰਤੁ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰਿ ਹੀ ਪਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਆ ॥੬॥


ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਬਿਗੜਰੂਪੁ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਸਹਕਾਈਐ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਨ ਮਰੈ ਨ ਜੀਵਾਈਐ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਪੁਜੈ ਨ ਆਸਾ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉਠਿ ਚਲੈ ਨਿਰਾਸਾ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੋਖਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਟੈ ਕੋਇ ॥
ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਇ ॥
ਪਇਆ ਕਿਰਤੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਜਾਨੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੭॥


ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਵਹੁ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ॥
ਸਭੁ ਕਛੁ ਵਰਤੈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ॥
ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ ॥
ਅਪਨਾ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
ਦੂਸਰ ਕਉਨੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਜਿਸਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸੁ ਆਪਨ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ॥
ਬਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇਇ ॥੮॥੧੩॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਤਜਹੁ ਸਿਆਨਪ ਸੁਰਿਜਨਹੁ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
ਏਕ ਆਸ ਹਰਿ ਮਨਿ ਰਖਹੁ ਨਾਨਕ ਦੂਖੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਜਾਇ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨੁ ॥
ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥
ਜਿਸਕੈ ਦੀਐ ਰਹੈ ਅਘਾਇ ॥
ਬਹੁਰਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥
ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪਿ ॥
ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਥਿ ॥
ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖੁ ਕੰਠਿ ਪਰੋਇ ॥
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੧॥


ਉਸਤਤਿ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥
ਕਰਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿ ਬਿਉਹਾਰ ॥
ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਉ ॥
ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਿ ਲੇਹਿ ਜੀਉ ॥
ਨੈਨਹੁ ਪੇਖੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗੁ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਸੰਗੁ ॥
ਚਰਨ ਚਲਉ ਮਾਰਗਿ ਗੋਬਿੰਦ ॥
ਮਿਟਹਿ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਬਿੰਦ ॥
ਕਰ ਹਰਿ ਕਰਮ ਸ੍ਰਵਨਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ॥
ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮਥਾ ॥੨॥


ਬਡਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹਿ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਹਿ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰ ॥
ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ ॥
ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਬੋਲਹਿ ਹਰਿ ਮੁਖੀ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨਹੁ ਤੇ ਸੁਖੀ ॥
ਏਕੋ ਏਕੁ ਏਕੁ ਪਛਾਨੈ ॥
ਇਤ ਉਤ ਕੀ ਓਹੁ ਸੋਝੀ ਜਾਨੈ ॥
ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਨਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜਾਨਿਆ ॥੩॥


ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਪਨ ਆਪੁ ਸੁਝੈ ॥
ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨਹੁ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥
ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਓਹੁ ਹਰਿਜਨੁ ਰਹਤ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕੇਵਲ ਬਖ੍ਯ੍ਯਾਨੁ ॥
ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਹਿ ਸੋਈ ਨਿਰਬਾਨੁ ॥
ਏਕ ਊਪਰਿ ਜਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥
ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਭੂਖ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਨ ਲਾਗਹਿ ਦੂਖ ॥੪॥


ਜਿਸ ਕਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ॥
ਸੋ ਸੰਤੁ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀ ਡੁਲਾਵੈ ॥
ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ॥
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਕਹੁ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ ॥
ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ ॥
ਅਪੁਨੇ ਕਾਰਜ ਮਹਿ ਆਪਿ ਸਮਾਇਆ ॥
ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਝਿਆ ॥
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਤੁ ਸਭੁ ਬੂਝਿਆ ॥
ਜਬ ਦੇਖਉ ਤਬ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੂਲੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮੁ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲੁ ॥੫॥


ਨਹ ਕਿਛੁ ਜਨਮੈ ਨਹ ਕਿਛੁ ਮਰੈ ॥
ਆਪਨ ਚਲਿਤੁ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ ॥
ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਅਨਦ੍ਰਿਸਟਿ ॥
ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ॥
ਆਪੇ ਆਪਿ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪਿ ॥
ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਰਚਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ॥
ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਖੰਡ ॥
ਧਾਰਣ ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪਰਤਾਪ ॥
ਆਪਿ ਜਪਾਏ ਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ॥੬॥


ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ਸੁ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥
ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ਉਧਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੂਖ ਬਿਸਾਰਨ ॥
ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ ॥
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਜਪਿ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥
ਉਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ॥
ਜਿਸਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਬਡਭਾਗੈ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਾਵਹਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਊਤਮ ਕਰਿ ਮਾਨੁ ॥੭॥


ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ॥
ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥
ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋਇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥
ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਨਾ ॥
ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ ॥
ਓਇ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨਿ ਆਏ ॥
ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਿ ਦੀਨੋ ਮਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨੁ ਏਕੋ ਜਾਨੁ ॥੮॥੧੪॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ॥
ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਉਧਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਟੂਟੀ ਗਾਢਨਹਾਰ ਗੁੋਪਾਲ ॥
ਸਰਬ ਜੀਆ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥
ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥
ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥
ਜੇ ਸਉ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਇ ॥
ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਕਿਛੁ ਕਾਮ ॥
ਗਤਿ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਏਕ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥੧॥


ਰੂਪਵੰਤੁ ਹੋਇ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤਿ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ ॥
ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ॥
ਜਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ ॥
ਅਤਿ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹ ਧਾਵੈ ॥
ਜੇ ਕੋ ਹੋਇ ਬਹੈ ਦਾਤਾਰੁ ॥
ਤਿਸੁ ਦੇਨਹਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ ॥
ਜਿਸੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਦਾ ਅਰੋਗੁ ॥੨॥


ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨੁ ॥
ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨਹਿ ਅਸਥੰਮਨੁ ॥
ਜਿਉ ਪਾਖਾਣੁ ਨਾਵ ਚੜਿ ਤਰੈ ॥
ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਗਤੁ ਨਿਸਤਰੈ ॥
ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੁ ॥
ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਮਨਿ ਹੋਇ ਬਿਗਾਸੁ ॥
ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗੁ ਪਾਵੈ ॥
ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥
ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧੂਰਿ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਿ ਲੋਚਾ ਪੂਰਿ ॥੩॥


ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲਲਾਈਐ ॥
ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ॥
ਦੂਖ ਸੂਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰੁ ॥
ਅਵਰ ਤਿਆਗਿ ਤੂ ਤਿਸਹਿ ਚਿਤਾਰੁ ॥
ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਮਾਨੁ ॥
ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰਹਿ ਅਜਾਨ ॥
ਕਉਨ ਬਸਤੁ ਆਈ ਤੇਰੈ ਸੰਗ ॥
ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਰਸਿ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹਿ ॥
ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਹਿ ॥੪॥


ਜਿਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਲੈਨਿ ਤੂ ਆਇਆ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਘਰਿ ਪਾਇਆ ॥
ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਲੇਹੁ ਮਨ ਮੋਲਿ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਤੋਲਿ ॥
ਲਾਦਿ ਖੇਪ ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਚਾਲੁ ॥
ਅਵਰ ਤਿਆਗਿ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ॥
ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਮੁਖ ਊਜਲ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸੋਇ ॥
ਇਹੁ ਵਾਪਾਰੁ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰੈ ॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ॥੫॥


ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਉ ॥
ਅਰਪਿ ਸਾਧ ਕਉ ਅਪਨਾ ਜੀਉ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰਿ ਕਰਹੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥
ਸਾਧ ਊਪਰਿ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥
ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ॥
ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ॥
ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤਹ ਦਰਿ ਆਇਆ ॥
ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਪਾਇਆ ॥੬॥


ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ ॥
ਭੂਖੇ ਕਉ ਦੇਵਤ ਅਧਾਰ ॥
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਮਾਹਿ ॥
ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ਪਾਹਿ ॥
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥
ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥
ਜਪਿ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰੈਣੀ ॥
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਣੀ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਉ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥
ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਥੀਆ ॥੭॥


ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ ॥
ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤਿ ॥
ਭਗਤੁ ਭਗਤੁ ਸੁਨੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥
ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਇ ॥
ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਤਾ ਕੀ ਰਹਤ ॥
ਸਚੁ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿ ਮੁਖਿ ਕਹਤ ॥
ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰੁ ॥
ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰੁ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਕਰਿ ਜਾਤਾ ॥
ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਚਿ ਸਮਾਤਾ ॥੮॥੧੫॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗੁ ਕਿਛੁ ਤ੍ਰਿਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ ॥
ਤਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸੁ ਹੋਵੈ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੁ ॥
ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤਿਆਗੁ ॥
ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਕੋਇ ॥
ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥
ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ॥
ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ ਗਹੀਰੁ ਸੁਜਾਨਾ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ॥
ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸੰਦ ॥
ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ ॥
ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨਿ ਇਹੁ ਅਨਰਾਉ ॥੧॥


ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ॥
ਜੋ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥
ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤ੍ਰ ਫੋਰੁ ॥
ਤਿਸਕਾ ਮੰਤ੍ਰੁ ਨ ਜਾਨੈ ਹੋਰੁ ॥
ਅਨਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕੈ ॥
ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਨੀਅਹਿ ਘਰਿ ਤਾ ਕੈ ॥
ਰਾਜ ਮਹਿ ਰਾਜੁ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ ॥
ਤਪ ਮਹਿ ਤਪੀਸਰੁ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਹਿ ਭੋਗੀ ॥
ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਭਗਤਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥


ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤਿ ਨਾਹਿ ॥
ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹਿ ॥
ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮੁ ਕਿ ਜਾਨੈ ਪੂਤੁ ॥
ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਅਪੁਨੈ ਸੂਤਿ ॥
ਸੁਮਤਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਜਿਨ ਦੇਇ ॥
ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ ਸੇਇ ॥
ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਜਾ ਕਉ ਭਰਮਾਏ ॥
ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥
ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ॥
ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ॥੩॥


ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ॥
ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਇਕ ਰੰਗ ॥
ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥
ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ॥
ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨੁ ਸਭ ਠਾਇ ॥
ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ॥
ਅਪਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਪਾਈ ॥
ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਠਾਉ ॥
ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੪॥


ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ॥
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ॥
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ॥
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ॥
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ॥
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ ॥
ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗਿ ਉਧਰੇ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰਵਨ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਨੈ ਨਾਮਿ ਲਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨੁ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥੫॥


ਰੂਪੁ ਸਤਿ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿ ਅਸਥਾਨੁ ॥
ਪੁਰਖੁ ਸਤਿ ਕੇਵਲ ਪਰਧਾਨੁ ॥
ਕਰਤੂਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥
ਸਤਿ ਕਰਮੁ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤਿ ॥
ਮੂਲੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਉਤਪਤਿ ॥
ਸਤਿ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ॥
ਜਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸਹਿ ਸਭ ਭਲੀ ॥
ਸਤਿਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥
ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਸਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ॥੬॥


ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ ॥
ਸਤਿ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ ॥
ਸਤਿ ਨਿਰਤਿ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਇ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥
ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੀ ਮਿਤਿ ਗਤਿ ॥
ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸੁ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥
ਅਵਰ ਨ ਬੂਝਿ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੀਆ ॥
ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ ॥੭॥


ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ॥
ਜਿਨਿ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸੁ ਆਇਆ ਸ੍ਵਾਦ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਾਚਿ ਜਨ ਰਹੇ ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ॥
ਓਇ ਦਾਤੇ ਦੁਖ ਕਾਟਨਹਾਰ ॥
ਜਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ॥
ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ॥
ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
ਗੁਨ ਗੋਬਿਦ ਕੀਰਤਨੁ ਜਨੁ ਗਾਵੈ ॥
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥੮॥੧੬॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥
ਹੈ ਭਿ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭਿ ਸਚੁ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਚਰਨ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪਰਸਨਹਾਰ ॥
ਪੂਜਾ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸੇਵਦਾਰ ॥
ਦਰਸਨੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪੇਖਨਹਾਰ ॥
ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਧਿਆਵਨਹਾਰ ॥
ਆਪਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਭ ਧਾਰੀ ॥
ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥
ਸਬਦੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਬਕਤਾ ॥
ਸੁਰਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਜਸੁ ਸੁਨਤਾ ॥
ਬੁਝਨਹਾਰ ਕਉ ਸਤਿ ਸਭ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥


ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ਰਿਦੈ ਜਿਨਿ ਮਾਨਿਆ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨਿ ਮੂਲੁ ਪਛਾਨਿਆ ॥
ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ॥
ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ਤਿਸੁ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥
ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸਾਨਾ ॥
ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥
ਬਸਤੁ ਮਾਹਿ ਲੇ ਬਸਤੁ ਗਡਾਈ ॥
ਤਾ ਕਉ ਭਿੰਨ ਨ ਕਹਨਾ ਜਾਈ ॥
ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰੁ ਬਿਬੇਕ ॥
ਨਾਰਾਇਨ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ॥੨॥


ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ॥
ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ ॥
ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨਿ ਪਰਤੀਤਿ ॥
ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥
ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸੇਵਕੁ ਜਾਨੈ ਸੰਗਿ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥
ਸੇਵਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨਹਾਰਾ ॥
ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਜਿਸੁ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਧਾਰੈ ॥
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਰੈ ॥੩॥


ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ॥
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰਪਰ ਰਾਖੈ ॥
ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇਇ ਵਡਾਈ ॥
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਾਮੁ ਜਪਾਈ ॥
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਿ ਪਤਿ ਰਾਖੈ ॥
ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕੋਇ ਨ ਲਾਖੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਤੇ ਊਚੇ ॥
ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਦਹਦਿਸਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥੪॥


ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ ਕਲ ਰਾਖੈ ॥
ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟਿ ਲਾਖੈ ॥
ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸੁ ਨ ਕਾਢਤ ਆਪਿ ॥
ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥ ॥
ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥
ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤਿ ॥
ਮਾਰੈ ਨ ਰਾਖੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਇ ॥
ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਹਿ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥
ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ॥੫॥


ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪੀਐ ॥
ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਧ੍ਰਪੀਐ ॥
ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਜਿਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ॥
ਤਿਸੁ ਕਿਛੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ ॥
ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਾਮੋ ਰੂਪੁ ਰੰਗੁ ॥
ਨਾਮੋ ਸੁਖੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥
ਨਾਮ ਰਸਿ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ॥
ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਹਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਨੇ ॥
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ ॥੬॥


ਬੋਲਹੁ ਜਸੁ ਜਿਹਬਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੈ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤਿ ॥
ਕਰਹਿ ਭਗਤਿ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਸਿਉ ਰਹਹਿ ਸਮਾਇ ॥
ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਨੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ ॥
ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਉਨ ਬਖਾਨਉ ॥
ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਨੁ ਕਹਿ ਏਕ ਨ ਜਾਨਉ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸਹਿ ਹਜੂਰੇ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ॥੭॥


ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹਿ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਪਨਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹਿ ॥
ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਅਪਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ॥
ਸੋ ਜਨੁ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥
ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ॥
ਤਿਸਕੈ ਦਰਸਿ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵਹਿ ॥
ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਛਾਡੁ ॥
ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਤੂ ਸੇਵਾ ਲਾਗੁ ॥
ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਹੁ ਸਦ ਪੈਰਾ ॥੮॥੧੭॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥
ਤਿਸਕੈ ਸੰਗਿ ਸਿਖੁ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥
ਸਿਖ ਕੀ ਗੁਰੁ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਹਿਰੈ ॥
ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ॥
ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖੁ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੈ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨੁ ਦੇਇ ॥
ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖੁ ਵਡਭਾਗੀ ਹੇ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਾ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰੈ ॥
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ਸਮਾਰੈ ॥੧॥


ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਰਹੈ ॥
ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹੈ ॥
ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਿ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ ॥
ਮਨੁ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥
ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸਿ ॥
ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ ॥
ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥
ਅਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ॥
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਲੇਇ ॥੨॥


ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੀ ਗਤਿ ਜਾਨੈ ॥
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ ਜਨੁ ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥
ਏਕਹਿ ਆਪਿ ਨਹੀ ਕਛੁ ਭਰਮੁ ॥
ਸਹਸ ਸਿਆਨਪ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈਐ ॥
ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰੁ ਬਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੩॥


ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ॥
ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥
ਭੇਟਤ ਸੰਗਿ ਰਾਮ ਗੁਨ ਰਵੇ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਗਵੇ ॥
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ ॥
ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਆਤਮ ਪਤੀਆਨੇ ॥
ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਅਖ੍ਯ੍ਯਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤ੍ਰ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪੇਖੈ ਹੋਇ ਸੰਤ ॥
ਗੁਣ ਬਿਅੰਤ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥


ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤਿ ਅਨੇਕ ॥
ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਿਬੇਕ ॥
ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨ ਪਹੁਚਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥
ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ॥
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥
ਅਨਿਕ ਭਗਤ ਬੰਦਨ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰਹਿ ॥
ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ॥
ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪਨੇ ॥੫॥


ਇਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਅਮਰੁ ਸੋ ਹੋਇ ॥
ਉਸੁ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ ॥
ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਨਤਾਸ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲੇਇ ॥
ਸਚੁ ਉਪਦੇਸੁ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇਇ ॥
ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਲੇਪੁ ॥
ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਏਕੁ ॥
ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੇ ॥
ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹ ਤੇ ਨਾਸੇ ॥੬॥


ਤਪਤਿ ਮਾਹਿ ਠਾਢਿ ਵਰਤਾਈ ॥
ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ ॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ॥
ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ॥
ਭਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸੇ ॥
ਸਗਲ ਬਿਆਧਿ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ ॥
ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥
ਥਿਤਿ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ ॥
ਸੁਨਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸ੍ਰਵਨ ॥੭॥


ਨਿਰਗੁਨੁ ਆਪਿ ਸਰਗੁਨੁ ਭੀ ਓਹੀ ॥
ਕਲਾ ਧਾਰਿ ਜਿਨਿ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ॥
ਅਪਨੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਬਨਾਏ ॥
ਅਪੁਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਪਾਏ ॥
ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ॥
ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ॥
ਰਚਿ ਰਚਨਾ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥
ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥੮॥੧੮॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਸਾਥਿ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨੁ ਭਜਨ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਏਕੁ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰੁ ॥
ਅਵਰਿ ਉਪਾਵ ਸਭਿ ਮੀਤ ਬਿਸਾਰਹੁ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਹਿ ਉਰਿ ਧਾਰਹੁ ॥
ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਮਰਥੁ ॥
ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰਿ ਗਹਹੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਵਥੁ ॥
ਇਹੁ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਹੋਵਹੁ ਭਗਵੰਤ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ॥
ਏਕ ਆਸ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟਿ ਜਾਹਿ ॥੧॥


ਜਿਸੁ ਧਨ ਕਉ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਉਠਿ ਧਾਵਹਿ ॥
ਸੋ ਧਨੁ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵਹਿ ॥
ਜਿਸੁ ਸੁਖ ਕਉ ਨਿਤ ਬਾਛਹਿ ਮੀਤ ॥
ਸੋ ਸੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਪਰੀਤਿ ॥
ਜਿਸੁ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ॥
ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜੁ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਨੀ ॥
ਅਨਿਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥
ਰੋਗੁ ਮਿਟੈ ਹਰਿ ਅਵਖਧੁ ਲਾਇ ॥
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥
ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥


ਮਨੁ ਪਰਬੋਧਹੁ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ ॥
ਦਹਦਿਸਿ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਇ ॥
ਤਾ ਕਉ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥
ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬਸੈ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥
ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ ॥
ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਆਸ ॥
ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ॥
ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਜਾਇ ਬਸੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ॥੩॥


ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਹੈ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ॥
ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ ॥
ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ॥
ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਨਿ ਗੁਰਦੇਵ ॥
ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੁ ॥
ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਨ ਛੂਟਨਹਾਰੇ ॥
ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੇ ॥
ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇ ॥
ਮਨਿ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਇ ॥੪॥


ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲਸਿ ਤੇਰੈ ਧਨਾ ॥
ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵਹਿ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ॥
ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰੁ ਬਨਿਤਾ ॥
ਇਨ ਤੇ ਕਹਹੁ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ ॥
ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਿਸਥਾਰ ॥
ਇਨ ਤੇ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ॥
ਅਸੁ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ ॥
ਝੂਠਾ ਡੰਫੁ ਝੂਠੁ ਪਾਸਾਰੀ ॥
ਜਿਨਿ ਦੀਏ ਤਿਸੁ ਬੁਝੈ ਨ ਬਿਗਾਨਾ ॥
ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਨਾਨਕ ਪਛੁਤਾਨਾ ॥੫॥


ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਤੂੰ ਲੇਹਿ ਇਆਨੇ ॥
ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ ॥
ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੀਤ ॥
ਨਿਰਮਲ ਹੋਇ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਜਾਹਿ ॥
ਆਪਿ ਜਪਹੁ ਅਵਰਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥
ਸੁਨਤ ਕਹਤ ਰਹਤ ਗਤਿ ਪਾਵਹੁ ॥
ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤਿ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਉ ॥
ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੬॥


ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸਿ ਮੈਲੁ ॥
ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਫੈਲੁ ॥
ਹੋਹਿ ਅਚਿੰਤੁ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲਿ ॥
ਸਾਸਿ ਗ੍ਰਾਸਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥
ਛਾਡਿ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਵਹਿ ਸਚੁ ਧਨਾ ॥
ਹਰਿ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚਿ ਕਰਹੁ ਬਿਉਹਾਰੁ ॥
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਦਰਗਹ ਜੈਕਾਰੁ ॥
ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਏਕੋ ਦੇਖੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ॥੭॥


ਏਕੋ ਜਪਿ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹਿ ॥
ਏਕੁ ਸਿਮਰਿ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹਿ ॥
ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ਅਨੰਤ ॥
ਮਨਿ ਤਨਿ ਜਾਪਿ ਏਕ ਭਗਵੰਤ ॥
ਏਕੋ ਏਕੁ ਏਕੁ ਹਰਿ ਆਪਿ ॥
ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਆਪਿ ॥
ਅਨਿਕ ਬਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ ॥
ਏਕੁ ਅਰਾਧਿ ਪਰਾਛਤ ਗਏ ॥
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਏਕੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਤਾ ॥
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਤਾ ॥੮॥੧੯॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਜਾਚਕ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨੁ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮਾਗਉ ਧੂਰਿ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥
ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਹਿ ਧਿਆਵਉ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤਿ ॥
ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰੁ ॥੧॥


ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ ॥
ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ॥
ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀ ਡੋਲਾਨੇ ॥
ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗਿ ॥
ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
ਪਰੇ ਸਰਨਿ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗਿ ॥
ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਨਦਿਨੁ ਲਿਵ ਲਾਗਿ ॥
ਬਡਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥


ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤਿ ਲਈ ॥
ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲੁ ॥
ਸੇਵਕੁ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲੁ ॥
ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਮੁਕਤਿ ਜਨੁ ਭਇਆ ॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਖੁ ਭ੍ਰਮੁ ਗਇਆ ॥
ਇਛ ਪੁਨੀ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ॥
ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਦ ਸੰਗਿ ਹਜੂਰੀ ॥
ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨਿ ਲੀਆ ਮਿਲਾਇ ॥
ਨਾਨਕਭਗਤੀਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥


ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿ ਘਾਲ ਨ ਭਾਨੈ ॥
ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿ ਕੀਆ ਜਾਨੈ ॥
ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਦੀਆ ॥
ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ॥
ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ॥
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ ॥
ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿ ਬਿਖੁ ਤੇ ਕਾਢੈ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੈ ॥
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਤਤੁ ਇਹੈ ਬੁਝਾਇਆ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ ॥੪॥


ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰਹੁ ਇਹੁ ਕਾਮੁ ॥
ਆਨ ਤਿਆਗਿ ਜਪਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ॥
ਆਪਿ ਜਪਹੁ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥
ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਤਨੁ ਹੋਸੀ ਛਾਰੁ ॥
ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ॥
ਬੂਡਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥
ਸਗਲ ਦੂਖ ਕਾਹੋਵਤ ਨਾਸੁ ॥
ਨਾਨਕਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਗੁਨਤਾਸੁ ॥੫॥


ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਚਾਉ ॥
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਇਹੀ ਸੁਆਉ ॥
ਨੇਤ੍ਰਹੁ ਪੇਖਿ ਦਰਸੁ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਮਨੁ ਬਿਗਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਇ ॥
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਰੰਗੁ ॥
ਬਿਰਲਾ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ਸੰਗੁ ॥
ਏਕ ਬਸਤੁ ਦੀਜੈ ਕਰਿ ਮਇਆ ॥
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਲਇਆ ॥
ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਇ ॥੬॥


ਪ੍ਰਭ ਬਖਸੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥
ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ॥
ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦਗੁਪਾਲ ॥
ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ ॥
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥
ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੁ ਹੋਇ ਪੁਨੀਤ ॥
ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ ॥
ਹਮ ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ॥
ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨਿ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ॥੭॥


ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤਿ ਮੋਖ ਪਾਏ ॥
ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥
ਅਨਿਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਬਡਿਆਈ ॥
ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨਿ ਭਾਈ ॥
ਬਹੁ ਭੋਜਨਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ ॥
ਰਸਨਾ ਜਪਤੀਹਰਿ ਹਰਿ ਨੀਤ ॥
ਭਲੀ ਸੁਕਰਨੀਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ ॥
ਹਿਰਦੈ ਬਸੇਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਪ੍ਰਭ ਦੇਹੁ ਨਿਵਾਸ ॥
ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ ॥੮॥੨੦॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਸਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰੰਕਾਰਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ ॥
ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਜਬ ਅਕਾਰੁਇਹੁ ਕਛੁ ਨ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹ ਤੇ ਹੋਤਾ ॥
ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ॥
ਤਬ ਬੈਰ ਬਿਰੋਧ ਕਿਸੁ ਸੰਗਿ ਕਮਾਤਿ ॥
ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਬਰਨੁ ਚਿਹਨੁ ਨ ਜਾਪਤ ॥
ਤਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹੁ ਕਿਸਹਿ ਬਿਆਪਤ ॥
ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥
ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸੁ ਹੋਵਤ ਭਰਮ ॥
ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਵਰਤੀਜਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੧॥


ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ॥
ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤਿ ਕਹੁ ਕਿਸ ਕਉ ਗਨੀ ॥
ਜਬ ਏਕਹਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥
ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੁ ਕਉਨ ਅਉਤਾਰ ॥
ਜਬ ਨਿਰਗੁਨ ਪ੍ਰਭ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ॥
ਤਬ ਸਿਵ ਸਕਤਿ ਕਹਹੁ ਕਿਤੁ ਠਾਇ ॥
ਜਬ ਆਪਹਿ ਆਪਿ ਅਪਨੀ ਜੋਤਿ ਧਰੈ ॥
ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰੁ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ ॥
ਆਪਨ ਚਲਿਤ ਆਪਿ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੨॥


ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖਆਪਨ ਆਸਨ ॥
ਤਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੁ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ ॥
ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹਹੁ ਕਿਸੁ ਹੋਇ ॥
ਜਬ ਅਬਿਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ॥
ਤਬ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸੁ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ ॥
ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ ॥
ਤਬ ਕਉਨ ਛੁਟੇ ਕਉਨ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ ॥
ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ॥
ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ ॥੩॥


ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖ ਪਤਿ ਹੋਤਾ ॥
ਤਹ ਬਿਨੁ ਮੈਲੁ ਕਹਹੁ ਕਿਆ ਧੋਤਾ ॥
ਜਹ ਨਿਰੰਜਨਨਿਰੰਕਾਰਨਿਰਬਾਨ ॥
ਤਹ ਕਉਨ ਕਉ ਮਾਨ ਕਉਨ ਅਭਿਮਾਨ ॥
ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ ॥
ਤਹ ਛਲ ਛਿਦ੍ਰ ਲਗਤ ਕਹੁ ਕੀਸ ॥
ਜਹ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤਿ ਸੰਗਿ ਸਮਾਵੈ ॥
ਤਹ ਕਿਸਹਿ ਭੂਖ ਕਵਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰੁ ॥੪॥


ਜਬ ਅਪਨੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਬਨਾਈ ॥
ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਇ ਬਾਪ ਮਿਤ੍ਰ ਸੁਤ ਭਾਈ ॥
ਜਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪਹਿ ਪਰਬੀਨ ॥
ਤਹ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਾ ਕੋਊ ਚੀਨ੍ ॥
ਜਬ ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪਿ ਉਰਿ ਧਾਰੈ ॥
ਤਉ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੈ ॥
ਜਹ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਪਿ ਨੇਰਾ ॥
ਤਹ ਕਉਨ ਠਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ॥
ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ॥
ਨਾਨਕ ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਪਿ ॥੫॥


ਜਹ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ ॥
ਊਹਾ ਕਿਸਹਿ ਬਿਆਪਤ ਮਾਇਆ ॥
ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਆਦੇਸੁ ॥
ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸੁ ॥
ਜਹ ਏਕਹਿ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ ॥
ਤਹ ਕਉਨੁ ਅਚਿੰਤੁ ਕਿਸੁ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ ॥
ਜਹ ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪਿ ਪਤੀਆਰਾ ॥
ਤਹ ਕਉਨੁ ਕਥੈ ਕਉਨੁ ਸੁਨਨੈਹਾਰਾ ॥
ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ॥
ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਪਹੂਚਾ ॥੬॥


ਜਹ ਆਪਿ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚੁ ਅਕਾਰੁ ॥
ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਤਹ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ॥
ਕੋਊ ਨਰਕਕੋਊ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ ॥
ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ॥
ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ ॥
ਦੂਖ ਸੂਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ॥
ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖ੍ਯ੍ਯਾਨ ॥
ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ॥
ਖੇਲੁ ਸੰਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ॥੭॥


ਜਹ ਅਬਿਗਤੁ ਭਗਤੁ ਤਹ ਆਪਿ ॥
ਜਹ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰੁ ਸੰਤ ਪਰਤਾਪਿ ॥
ਦੁਹੂ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪਹਿ ਧਨੀ ॥
ਉਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਨੀ ॥
ਆਪਹਿ ਕਉਤਕ ਕਰੈਅਨਦ ਚੋਜ ॥
ਆਪਹਿ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ ॥
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਆਪਨ ਨਾਇ ਲਾਵੈ ॥
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ ॥
ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੋਲੈ ॥
ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ ॥੮॥੨੧॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਣਹਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹ ਦ੍ਰਿਸਟਾਰ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਆਪਿ ਕਥੈ ਆਪਿ ਸੁਨਨੈਹਾਰੁ ॥
ਆਪਹਿ ਏਕੁ ਆਪਿ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈਤਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਏ ॥
ਆਪਨੈ ਭਾਣੈ ਲਏ ਸਮਾਏ ॥
ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥
ਆਪਨ ਸੂਤਿ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਪਰੋਇ ॥
ਜਾ ਕਉਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ॥
ਸਚੁ ਨਾਮੁਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥
ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥
ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ ਜੇਤਾ ॥੧॥


ਜੀਅ ਜੰਤ੍ਰ ਸਭ ਤਾ ਕੈ ਹਾਥ ॥
ਦੀਨਦਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥੁ ॥
ਜਿਸੁ ਰਾਖੈ ਤਿਸੁ ਕੋਇ ਨ ਮਾਰੈ ॥
ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸੁ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰੈ ॥
ਤਿਸੁ ਤਜਿਅਵਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥
ਸਭ ਸਿਰਿਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਇ ॥
ਜੀਅ ਕੀ ਜੁਗਤਿ ਜਾ ਕੈ ਸਭ ਹਾਥਿ ॥
ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਜਾਨਹੁ ਸਾਥਿ ॥
ਗੁਨ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ॥੨॥


ਪੂਰਨਪੂਰਿ ਰਹੇ ਦਇਆਲ ॥
ਸਭ ਊਪਰਿਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ॥
ਅਪਨੇ ਕਰਤਬਜਾਨੈ ਆਪਿ ॥
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਹਿਓ ਬਿਆਪਿ ॥
ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ਜੀਅਨ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥
ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੁ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਤਿ ॥
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥
ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥
ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਕਰਿ ਮਾਨਿਆ ॥
ਕਰਨਹਾਰੁ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਨਿਆ ॥੩॥


ਜਨੁ ਲਾਗਾ ਹਰਿ ਏਕੈ ਨਾਇ ॥
ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਇ ॥
ਸੇਵਕ ਕਉ ਸੇਵਾ ਬਨਿ ਆਈ ॥
ਹੁਕਮੁ ਬੂਝਿ ਪਰਮਪਦੁ ਪਾਈ ॥
ਇਸ ਤੇ ਊਪਰਿ ਨਹੀ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਜਾ ਕੈ ਮਨਿਬਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
ਬੰਧਨ ਤੋਰਿ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਪੂਜਹਿ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ ॥
ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ॥
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ ॥੪॥


ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਕਰਹੁ ਅਨੰਦ ॥
ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤੁ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਦ੍ਰੁਲਭ ਦੇਹ ਕਾ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰੁ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥
ਪ੍ਰਾਨ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਹੁਨੇਰਾ ॥
ਮਿਟੈ ਅਗਿਆਨੁ ਬਿਨਸੈ ਅੰਧੇਰਾ ॥
ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵਹੁ ॥
ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕਫਲ ਪਾਵਹੁ ॥੫॥


ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਦੁਇ ਲੇਹੁ ਸਵਾਰਿ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮੁਅੰਤਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ ॥
ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਤਿਸੁ ਸਾਚੁ ਪਰੀਖਿਆ ॥
ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਮਨ ਤੇ ਭਉ ਜਾਇ ॥
ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰਹੁ ਵਾਪਾਰੀ ॥
ਦਰਗਹ ਨਿਬਹੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ ॥
ਏਕਾ ਟੇਕ ਰਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
ਨਾਨਕ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ॥੬॥


ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਰਿ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥
ਉਬਰੈ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਧਿਆਇ ॥
ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ ॥
ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਸੁ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨਿ ਹੋਵਤ ਸੂਖ ॥
ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥
ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰੁ ॥
ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਠਾਢਾ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ॥੭॥


ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ॥
ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਉਧਰਤ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ ॥
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਸੁੰਦਰ ਹਰਿ ਰੂਪ ॥
ਧੰਨੁ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ॥
ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲੁ ॥
ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲੁ ॥
ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਨਾਨਕ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥੮॥੨੨॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਰਿ ਦੀਆਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸੁ ॥
ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਸੰਤਸੰਗਿ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਡੀਠਾ ॥
ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ॥
ਸਗਲ ਸਮਿਗ੍ਰੀ ਏਕਸੁ ਘਟ ਮਾਹਿ ॥
ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਹਿ ॥
ਨਉਨਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥
ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥
ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ ॥
ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ ॥
ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਖਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥੧॥


ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਬਾਹਰਿ ਅਨੰਤ ॥
ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ ॥
ਧਰਨਿ ਮਾਹਿ ਆਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥
ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
ਬਨਿ ਤਿਨਿ ਪਰਬਤਿ ਹੈਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥
ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮੁ ॥
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਹਿ ॥
ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹਦਿਸੇ ਸਮਾਹਿ ॥
ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕੋ ਠਾਉ ॥
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਉ ॥੨॥


ਬੇਦ ਪੁਰਾਨਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਮਹਿ ਦੇਖੁ ॥
ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍ਯ੍ਯਤ੍ਰ ਮਹਿ ਏਕੁ ॥
ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ ॥
ਆਪਿ ਅਡੋਲੁ ਨ ਕਬਹੂ ਡੋਲੈ ॥
ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰਿ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ॥
ਮੋਲਿ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣਹ ਅਮੋਲ ॥
ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤਿ ॥
ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਸੁਆਮੀ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ॥
ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਹਿ ਏਹੁ ਬਿਸਾਸੁ ॥੩॥


ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਨੁ ਸਭੁ ਬ੍ਰਹਮ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭਿ ਧਰਮ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨਹਿ ਸੁਭ ਬਚਨ ॥
ਸਰਬ ਬਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗਿ ਰਚਨ ॥
ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਤ ॥
ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭਿ ਕਹਤ ॥
ਜੋ ਜੋ ਹੋਇ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨੈ ॥
ਅੰਤਰਿ ਬਸੇ ਬਾਹਰਿ ਭੀ ਓਹੀ ॥
ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਸਭ ਮੋਹੀ ॥੪॥


ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥
ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤਿ ॥
ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਕਰੇ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥
ਅਨਿਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹ ਜਾਇ ॥
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈਤਿਸੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥
ਕਵਨ ਨਿਕਟਿ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰਿ ॥
ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪ ਭਰਪੂਰਿ ॥
ਅੰਤਰਗਤਿ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਜਨਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ॥੫॥


ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪਿ ਵਰਤਾਰਾ ॥
ਸਰਬ ਨੈਨ ਆਪਿ ਪੇਖਨਹਾਰਾ ॥
ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ ॥
ਆਪਨ ਜਸੁ ਆਪ ਹੀ ਸੁਨਾ ॥
ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਬਨਾਇਆ ॥
ਆਗਿਆਕਾਰੀਕੀਨੀ ਮਾਇਆ ॥
ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੈ ॥
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਹਣਾ ਸੁ ਆਪੇ ਕਹੈ ॥
ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੬॥


ਇਸ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ॥
ਓਰੈ ਕਹਹੁ ਕਿਨੈ ਕਛੁ ਕਰਾ ॥
ਆਪਿ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤਿ ਅਤਿ ਨੀਕੀ ॥
ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੇ ਜੀ ਕੀ ॥
ਆਪਿ ਸਾਚੁ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚੁ ॥
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਰਾਚੁ ॥
ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
ਦੂਸਰ ਹੋਇ ਤ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥
ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਾਨੁ ॥੭॥


ਜੋ ਜਾਨੈ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਆਪਿ ਮਿਲਾਇ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
ਓਹੁ ਧਨਵੰਤੁਕੁਲਵੰਤੁ ਪਤਿਵੰਤੁ ॥
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਭਗਵੰਤੁ ॥
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਜਨੁ ਆਇਆ ॥
ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿਸਭੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥
ਜਨ ਆਵਨ ਕਾਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥
ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿਚਿਤਿ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥
ਆਪਿ ਮੁਕਤੁਮੁਕਤੁ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੮॥੨੩॥


ਸਲੋਕੁ ॥
ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥
ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥


ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਪੇਖੁ ॥
ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ॥
ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ ॥
ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗਹੁ ਤਰੰਗ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਨ ਮੰਗ ॥
ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹੁ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਤਰਹੁ ॥
ਹਰਿ ਧਨ ਕੇ ਭਰਿ ਲੇਹੁ ਭੰਡਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ॥੧॥


ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥
ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਿ ਉਧਾਰਹੁ ਜੀਉ ॥
ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਉ ॥
ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ॥
ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ॥
ਗੋਪਾਲ ਦਾਮੋਦਰ ਦੀਨਦਇਆਲ ॥
ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ ॥
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਰੰਬਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧਾਰ ॥੨॥


ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ॥
ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਏਹਿ ਰਤਨ ॥
ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ॥
ਆਪਿ ਤਰੈ ਲੋਕਹ ਨਿਸਤਾਰ ॥
ਸਫਲ ਜੀਵਨੁ ਸਫਲੁ ਤਾ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥
ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ॥
ਜੈ ਜੈ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ ॥
ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਅਨਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਗਾਜੈ ॥
ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਥੇ ॥
ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ ॥੩॥


ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ ਸੁਨਿ ਸਰਨੀ ਆਏ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ॥
ਮਿਟਿ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ ਸਭ ਰੇਨ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਲੈਨ ॥
ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ ॥
ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ ॥
ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨਿ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ ॥
ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ॥
ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥


ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਮੀਤ ॥
ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ ॥
ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਨਾਮ ॥
ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ ॥
ਸਰਬ ਇਛਾ ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ॥
ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸਭ ਲੋਇ ॥
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨੁ ॥
ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਵੈ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥
ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਾਟਿ ਚਲੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੫॥


ਖੇਮ ਸਾਂਤਿ ਰਿਧਿ ਨਵਨਿਧਿ ॥
ਬੁਧਿ ਗਿਆਨੁਸਰਬ ਤਹ ਸਿਧਿ ॥
ਬਿਦਿਆ ਤਪੁ ਜੋਗੁ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨੁ ॥
ਗਿਆਨੁ ਸ੍ਰੇਸਟ ਊਤਮ ਇਸਨਾਨੁ ॥
ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥
ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ ॥
ਸੁੰਦਰੁ ਚਤੁਰੁ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥
ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥
ਇਹ ਫਲ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖਿ ਭਨੇ ॥
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨਿ ਸੁਨੇ ॥੬॥


ਇਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਪੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥
ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥
ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਬਖਾਣੀ ॥
ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥
ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥
ਕੋਟਿ ਅਪ੍ਰਾਧ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਟੈ ॥
ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ॥
ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭਿ ਪਾਏ ॥
ਸਾਧ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ ॥੭॥


ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤਿ ॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦੂਖੁ ਨਿਵਾਰੈ ॥
ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥
ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥
ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ ॥
ਦੂਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ॥
ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾ ਕੇ ਕਰਮ ॥
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਨੀ ॥
ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣਿ ਨਾਮੁ ਸੁਖਮਨੀ ॥੮॥੨੪॥


ga-orhee sukhmanee mehlaa 5

salok
ik-onkaar satgur parsaad
aad gur-ay namah
jugaad gur-ay namah
satgur-ay namah
sree gurdayv-ay namah ||1||


asatpadee
simra-o simar simar sukh paava-o
kal kalays tan maahi mitaava-o
simra-o jaas bisumbhar aykai
naam japat agnat anaykai
bayd puraan simrit sudhaakh-yar
keenay raam naam ik aakh-yar
kinkaa ayk jis jee-a basaavai
taa kee mahimaa ganee na aavai
kaaNkhee aykai daras tuhaaro
naanak un sang mohi udhaaro ||1||


sukhmanee sukh amrit parabh naam
bhagat janaa kai man bisraam rahaa-o
parabh kai simran garabh na basai
parabh kai simran dookh jam nasai
parabh kai simran kaal parharai
parabh kai simran dusman tarai
parabh simrat kachh bighan na laagai
parabh kai simran an-din jaagai
parabh kai simran bha-o na bi-aapai
parabh kai simran dukh na santaapai
parabh kaa simran saadh kai sang
sarab niDhaan naanak har rang ||2||


parabh kai simran ridh sidh na-o nidh
parabh kai simran gi-aan dhi-aan tat budh
parabh kai simran jap tap poojaa
parabh kai simran binsai doojaa
parabh kai simran tirath isnaanee
parabh kai simran dargeh maanee
parabh kai simran ho-ay so bhalaa
parabh kai simran sufal falaa
say simrahi jin aap simraa-ay
naanak taa kai laaga-o paa-ay ||3||


parabh kaa simran sabh tay oochaa
parabh kai simran udhray moochaa
parabh kai simran tarisnaa bujhai
parabh kai simran sabh kichh sujhai
parabh kai simran naahee jam taraasaa
parabh kai simran pooran aasaa
parabh kai simran man kee mal jaa-ay
amrit naam rid maahey samaa-ay
parabh jee baseh saadh kee rasnaa
naanak jan kaa daasan dasnaa ||4||


parabh ka-o simraih say dhanvantay
parabh ka-o simraih say pativantay
parabh ka-o simraih say jan parvaan
parabh ka-o simraih say purakh pardhaan
parabh ka-o simraih se baymuhtaajay
parabh ka-o simraih se sarab kay raajay
paarabh ka-o simrahi say sukhvaasee
parabh ka-o simrahi sadaa abhinaasee
simran tay laagay jin aap da-i-aalaa
naanak jan kee mangai ravaalaa ||5||


parabh ka-o simrahi say par-upkaaree
parabh ka-o simrahi tin sad balihaaree
parabh ka-o simrahi say mukh suhaavay
parabh ka-o simrahi tin sookh bihaavai
parabh ka-o simrahi tin aatam jeetaa
parabh ka-o simrahi tin nirmal reetaa
parabh ka-o simrahi tin anad ghanayray
parabh ka-o simrahi baseh har nayray
sant kirpaa tay an-din jaag
naanak simran poorai bhaag ||6||


parabh kai simran kaaraj pooray
parabh kai simran kabahu na jhooray
parabh kai simran har gun baanee
parabh kai simran sahj samaanee
parabh kai simran nihchal aasan
parabh kai simran kamal bigaasan
parabh kai simran anhad jhunkaar
sukh parabh simran kaa ant na paar
simrahi say jan jin ka-o parabh ma-i-aa
naanak tin jan sarnee pa-i-aa ||7||


har simran kar bhagat pargataa-ay
har simran lag bayd upaa-ay
har simran bha-ay siDh jatee daatay
har simran neech chahu kunt jaatay
har simran Dhaaree sabh Dharnaa
simar simar har kaaran karnaa
har simran kee-o sagal akaaraa
har simran meh aap nirankaaraa
kar kirpa jis aap bujhaya
nanak gurmukh har simran tinn paya ||8||1||


salok

deen dard dukh bhanjnaa ghat ghat naath anaath
saran tumharee aa-i-o naanak kay prabh saath ||1||


asatpadee
jah maat pitaa sut meet na bhaa-ee
man oohaa naam teyrey sang sahaa-ee
jah mahaa bha-i-aan doot jam dalhey
tah keval naam sang teyrey chalhey
jah muskal hovey att bhaaree
har ko naam khin maahey udhaaree
anik punah charan karat nahee tarey
har ko naam kot paap parharey
gurmukh naam japho man mayrey
naanak paavhu sookh ghaneyrey ||1||


sagal sarist ko raajaa dukhee-aa
har kaa naam japat ho-ay sukhee-aa
aakh karoree bandh na paray
har kaa naam japat nistaray
anik maa-i-aa rang tikh na bujhaavai
har kaa naam japat aaghaavai
jih maarag ih jaat ikaylaa
tah har naam sang hot suhaylaa
aisaa naam man sadaa Dhi-aa-ee-ai
naanak gurmukh param gat paa-ee-ai ||2||


chhootat nahee kot lakh baahee
naam japat tah paar paraahee
anik bighan jah aa-ay sanghaarai
har kaa naam tatkaal uDhaarai
anik jon janmai mar jaam
naam japat paavai bisraam
ha-o mailaa mal kabahu na Dhovai
har kaa naam kot paap khovai
aisaa naam japahu man rang
naanak paa-ee-ai saaDh kai sang ||3||


jih maarag kay ganay jaahi na kosaa
har kaa naam oohaa sang tosaa
jih paidai mahaa anDh gubaaraa
har kaa naam sang ujee-aaraa
jahaa panth tayraa ko na sinjaanoo
har kaa naam tah naal pachhaanoo
jah mahaa bha-i-aan tapat baho ghaam
tah har kay naam kee tum oopar chhaam
jahaa tarikhaa man tujh aakrakhai
tah naanak har har amrit barkhai ||4||


bhagat janaa kee bartan naam
sant janaa kai man bisraam
har kaa naam daas kee ot
har kai naam uDhray jan kot
har jas karat sant din raat
har har a-ukhaDh saaDh kamaat
har jan kai har naam niDhaan
paarbarahm jan keeno daan
man tan rang ratay rang aykai
naanak jan kai birat bibaykai ||5||


man kaamnaa tirath dayh chhutai
har kaa naam jan ka-o mukat jugat
har kai naam jan ka-o taripat bhugat
har kaa naam jan kaa roop rang
har naam japat kab parai na bhang
har kaa naam jan kee vadi-aa-ee
har kai naam jan sobhaa paa-ee
har kaa naam jan ka-o bhog jog
har naam japat kachh naahi bi-og
jan raataa har naam kee sayvaa
naanak poojai har har dayvaa ||6||


har har jan kai maal khajeenaa
har Dhan jan ka-o aap parabh deenaa
har har jan kai ot sataanee
har partaap jan avar na jaanee
ot pot jan har ras raatay
sunn samaaDh naam ras maatay
aath pahar jan har har japai
har kaa bhagat pargat nahee chhapai
har kee bhagat mukat baho karay
naanak jan sang kaytay taray ||7||


paarjaat ih har ko naam
kaamDhayn har har gun gaam
sabh tay ootam har kee kathaa
naam sunat darad dukh lathaa
naam kee mahimaa sant rid vasai
sant partaap durat sabh nasai
sant kaa sang vadbhaagee paa-ee-ai ||8||2||


salok

baho saastar baho simritee paykhay sarab dhadhol
poojas naahee har haray naanak naam amol ||1||


asatpadee
jaap taap gi-aan sabh Dhi-aan
khat saastar simrit vakhi-aan
jog abhi-aas karam Dharam kiri-aa
sagal ti-aag ban maDhay firi-aa
anik parkaar kee-ay baho jatnaa
punn daan homay baho ratnaa
sareer kataa-ay homai kar raatee
varat naym karai baho bhaatee
nahee tul raam naam beechaar
naanak gurmukh naam japee-ai ik baar ||1||


na-o khand parithmee firai chir jeevai
mahaa udaas tapeesar theevai
agan maahi homat paraan
kanik asav haivar bhoom daan
ni-ulee karam karai baho aasan
jain maarag sanjam at saaDhan
nimakh nimakh kar sareer kataavai
ta-o bhee ha-umai mail na jaavai
har kay naam samsar kachh naahi
naanak gurmukh naam japat gat paahi ||2||


man kaamnaa tirath dayh chhutai
garab gumaan na man tay hutai
soch karai dinas ar raat
man kee mail na tan tay jaat
is dayhee ka-o baho saaDhnaa karai
man tay kabhoo na bikhi-aa tarai
jal Dhovai baho dayh aneet
suDh kahaa ho-ay kaachee bheet
man har kay naam kee mahimaa ooch
naanak naam uDhray patit baho mooch ||3||


bahut si-aanap jam kaa bha-o bi-aapai
anik jatan kar tarisan naa Dharaapai
bhaykh anayk agan nahee bujhai
kot upaav dargeh nahee sijhai
chhootas naahee oobh pa-i-aal
mohi bi-aapahi maa-i-aa jaal
avar kartoot saglee jam daanai
govind bhajan bin til nahee maanai
har kaa naam japat dukh jaa-ay
naanak bolai sahj subhaa-ay ||4||


chaar padaarath jay ko maagai
saaDh janaa kee sayvaa laagai
jay ko aapunaa dookh mitaavai
har har naam ridai sad gaavai
jay ko apunee sobhaa lorai
saaDhsang ih ha-umai chhorai
jay ko janam maran tay darai
saaDh janaa kee sarnee parai
jis jan ka-o parabh daras pi-aasaa
naanak taa kai bal bal jaasaa ||5||


sagal purakh meh purakh parDhaan
saaDhsang jaa kaa mitai abhimaan
aapas ka-o jo jaanai neechaa
so-oo ganee-ai sabh tay oochaa
jaa kaa man ho-ay sagal kee reenaa
har har naam tin ghat ghat cheenaa
man apunay tay buraa mitaanaa
paykhai sagal sarisat saajnaa
sookh dookh jan sam daristaytaa
naanak paap punn nahee laypaa ||6||


nirDhan ka-o Dhan tayro naa-o
nithaavay ka-o naa-o tayraa thaa-o
nimaanay ka-o parabh tayro maan
sagal ghataa ka-o dayvhu daan
karan karaavanhaar su-aamee
sagal ghataa kay antarjaamee
apnee gat mit jaanhu aapay
aapan sang aap parabh raatay
tumHree ustat tum tay ho-ay
naanak avar na jaanas ko-ay ||7||


sarab Dharam meh saraysat Dharam
har ko naam jap nirmal karam
sagal kir-aa meh ootam kiri-aa
saaDhsang durmat mal hiri-aa
sagal udam meh udam bhalaa
har kaa naam japahu jee-a sadaa
sagal baanee meh amrit baanee
har ko jas sun rasan bakhaanee
sagal thaan tay oh ootam thaan
naanak jih ghat vasai har naam ||8||3||


salok

nirgunee-aar i-aani-aa so parabh sadaa samaal
jin kee-aa tis cheet rakh naanak nibhee naal ||1||


asatpadee
rama-ee-aa kay gun chayt paraanee
kavan mool tay kavan daristaanee
jin tooN saaj savaar seegaari-aa
garabh agan meh jineh ubaari-aa
baar bivasthaa tujheh pi-aarai dooDh
bhar joban bhojan sukh sooDh
biraDh bha-i-aa oopar saak sain mukh api-aa-o baith ka-o dain
ih nirgun gun kachhoo na boojhai
bakhas layho ta-o naanak seejhai ||1||


jih parsaad Dhar oopar sukh baseh
sut bharaat meet banitaa sang haseh
jih parsaad peeveh seetal jalaa
sukh-daa-ee pavan paavak amulaa
jih parsaad bhogeh sabh rasaa
sagal samagree sang saath basaa
deenay hasat paav karan naytar rasnaa
tiseh ti-aag avar sang rachnaa
aisay dokh moorh anDh bi-aapay
naanak kaadh layho parabh aapay ||2||


aad ant jo raakhanhaar
tis si-o pareet na karai gavaar
jaa kee sayvaa nav niDh paavai
taa si-o moorhaa man nahee laavai
jo thaakur sad sadaa hajooray
taa ka-o anDhaa jaanat dooray
jaa kee tahal paavai dargeh maan
tiseh bisaarai mugaDh ajaan
sadaa sadaa ih bhoolanhaar
naanak raakhanhaar apaar ||3||


ratan ti-aag ka-udee sang rachai
saach chhod jhooth sang machai
jo chhadnaa so asthir kar maanai
jo hovan so door paraanai
chhod jaa-ay tis kaa saram karai
sang sahaa-ee tis parharai
chandan layp utaarai Dho-ay
garDhab pareet bhasam sang ho-ay
anDh koop meh patit bikraal
naanak kaadh layho parabh da-i-aal ||4||


kartoot pasoo kee maanas jaat
lok pachaaraa karai din raat
baahar bhaykh antar mal maa-i-aa
chhapas naahi kachh karai chhapaa-i-aa
baahar gi-aan Dhi-aan isnaan
antar bi-aapai lobh su-aan
antar agan baahar tan su-aah
gal paathar kaisay tarai athaah
jaa kai antar basai parabh aap
naanak tay jan sahj samaat ||5||


sun anDhaa kaisay maarag paavai
kar geh layho orh nibhaavai
kahaa bujhaarat boojhai doraa
nis kahee-ai ta-o samjhai bhoraa
kahaa bisanpad gaavai gung
jatan karai ta-o bhee sur bhang
kah pingul parbat par bhavan
nahee hot oohaa us gavan
kartaar karunaa mai deen bayntee karai
naanak tumree kirpaa tarai ||6||


sang sahaa-ee so aavai na cheet
jo bairaa-ee taa si-o pareet
baloo-aa kay garih bheetar basai
anad kayl maa-i-aa rang rasai
darirh kar maanai maneh parteet
kaal na aavai moorhay cheet
bair biroDh kaam kroDh moh
jhooth bikaar mahaa lobh Dharoh
i-aahoo jugat bihaanay ka-ee janam
naanak raakh layho aapan kar karam ||7||


too thaakur tum peh ardaas
jee-o pind sabh tayree raas
tum maat pitaa ham baarik tayray
tumree kirpaa meh sookh ghanayray
ko-ay na jaanai tumraa ant
oochay tay oochaa bhagvant
sagal samagree tumrai sutir Dhaaree
tum tay ho-ay so aagi-aakaaree
tumree gat mit tum hee jaanee
naanak daas sadaa kurbaanee ||8||4||


salok

daynhaar parabh chhod kai laageh aan su-aa-ay
naanak kahoo na seejh-ee bin naavai pat jaa-ay ||1||


asatpadee
das bastoo lay paachhai paavai
ayk basat kaaran bikhot gavaavai
ayk bhee na day-ay das bhee hir lay-ay
ta-o moorhaa kaho kahaa karay-i
jis thaakur si-o naahee chaaraa
taa ka-o keejai sad namaskaaraa
jaa kai man laagaa parabh meethaa
sarab sookh taahoo man voothaa
jis jan apnaa hukam manaa-i-aa
sarab thok naanak tin paa-i-aa ||1||


agnat saahu apnee day raas
khaat peet bartai anad ulaas
apunee amaan kachh bahur saahu lay-ay
agi-aanee man ros karay-i
apnee parteet aap hee khovai
bahur us kaa bisvaas na hovai
jis kee basat tis aagai raakhai
parabh kee aagi-aa maanai maathai
us tay cha-ugun karai nihaal
naanak saahib sadaa da-i-aal ||2||


anik bhaat maa-i-aa kay hayt sarpar hovat jaan anayt
birakh kee chhaa-i-aa si-o rang laavai
oh binsai uho man pachhutaavai
jo deesai so chaalanhaar
lapat rahi-o tah anDh anDhaar
bataa-oo si-o jo laavai nayh
taa ka-o haath na aavai kayh
man har kay naam kee pareet sukh-daa-ee
kar kirpaa naanak aap la-ay laa-ee ||3||


mithi-aa tan Dhan kutamb sabaa-i-aa
mithi-aa ha-umai mamtaa maa-i-aa
mithi-aa raaj joban Dhan maal
mithi-aa kaam kroDh bikraal
mithi-aa rath hastee asav bastaraa
mithi-aa rang sang maa-i-aa paykh hastaa
mithi-aa Dharoh moh abhimaan
mithi-aa aapas oopar karat gumaan
asthir bhagat saaDh kee saran
naanak jap jap jeevai har kay charan ||4||


mithi-aa sarvan par nindaa suneh
mithi-aa hasat par darab ka-o hireh
mithi-aa naytar paykhat par tari-a roopaad
mithi-aa rasnaa bhojan an savaad
mithi-aa charan par bikaar ka-o Dhaaveh
mithi-aa man par lobh lubhaaveh
mithi-aa tan nahee par-upkaaraa
mithi-aa baas layt bikaaraa
bin boojhay mithi-aa sabh bha-ay
safal dayh naanak har har naam la-ay ||5||


birthee saakat kee aarjaa
saach binaa kah hovat soochaa
birthaa naam binaa tan anDh
mukh aavat taa kai durganDh
bin simran din rain baritha bihaa-ay
maygh binaa ji-o khaytee jaa-ay
gobid bhajan bin barithay sabh kaam
ji-o kirpan kay niraarath daam
Dhan Dhan tay jan jih ghat basi-o har naa-o
naanak taa kai bal bal jaa-o ||6||


rahat avar kachh avar kamaavat
man nahee pareet mukhahu gandh laavat
jaananhaar parabhoo parbeen
baahar bhaykh na kaahoo bheen
avar updaysai aap na karai
aavat jaavat janmai marai
jis kai antar basai nirankaar
tis kee seekh tarai sansaar
jo tum bhaanay tin parabh jaataa
naanak un jan charan paraataa ||7||


kara-o bayntee paarbarahm sabh jaanai
apnaa kee-aa aapeh maanai
aapeh aap aap karat nibayraa
kisai door janaavat kisai bujhaavat nayraa
upaav si-aanap sagal tay rahat
sabh kachh jaanai aatam kee rahat
jis bhaavai tis la-ay larh laa-ay
thaan thanantar rahi-aa samaa-ay
so sayvak jis kirpaa karee
nimakh nimakh jap naanak haree ||8||5||


salok

kaam kroDh ar lobh moh binas jaa-ay ahaNmayv
naanak parabh sarnaagatee kar parsaad gurdayv ||1||


asatpadee
jih parsaad chhateeh amrit khaahi
tis thaakur ka-o rakh man maahi
jih parsaad suganDhat tan laaveh
tis ka-o simrat param gat paavahi
jih parsaad baseh sukh mandar
tiseh Dhi-aa-ay sadaa man andar
jih parsaad garih sang sukh basnaa
aath pahar simrahu tis rasnaa
jih parsaad rang ras bhog
naanak sadaa Dhi-aa-ee-ai Dhi-aavan jog ||1||


jih parsaad paat patambar hadhaaveh
tiseh ti-aag kat avar lubhaaveh
jih parsaad sukh sayj so-eejai
man aath pahar taa kaa jas gaaveejai
jih parsaad tujh sabh ko-oo maanai
mukh taa ko jas rasan bakhaanai
jih parsaad tayro rahtaa Dharam
man sadaa Dhi-aa-ay kayval paarbarahm
parabh jee japat dargeh maan paavahi
naanak pat saytee ghar jaaveh ||2||


jih parsaad aarog kanchan dayhee
liv laavhu tis raam sanayhee
jih parsaad tayraa olaa rahat
man sukh paavahi har har jas kahat
jih parsaad tayray sagal chhidar dhaakay
man sarnee par thaakur parabh taa kai
jih parsaad tujh ko na pahoochai
man saas saas simrahu parabh oochay
jih parsaad paa-ee darulabh dayh
naanak taa kee bhagat karayh ||3||


jih parsaad aabhookhan pehreejai
man tis simrat ki-o aalas keejai
jih parsaad asav hasat asvaaree
man tis parabh ka-o kabhoo na bisaaree
jih parsaad baag milakh Dhanaa
raakh paro-ay parabh apunay manaa
jin tayree man banat banaa-ee
oothat baithat sad tiseh Dhi-aa-ee
tiseh Dhi-aa-ay jo ayk alkhai
eehaa oohaa naanak tayree rakhai ||4||


jih parsaad karahi punn baho daan
man aath pahar kar tis kaa Dhi-aan
jih parsaad too aachaar bi-uhaaree
tis parabh ka-o saas saas chitaaree
jih parsaad tayraa sundar roop
so parabh simrahu sadaa anoop
jih parsaad tayree neekee jaat
so parabh simar sadaa din raat
jih parsaad tayree pat rahai
gur parsaad naanak jas kahai ||5||


jih parsaad suneh karan naad
jih parsaad paykheh bismaad
jih parsaad boleh amrit rasnaa
jih parsaad sukh sehjay basnaa
jih parsaad hasat kar chaleh
jih parsaad sampooran faleh
jih parsaad param gat paavahi
jih parsaad sukh sahj samaaveh
aisaa parabh ti-aag avar kat laagahu
gur parsaad naanak man jaagahu ||6||


jih parsaad tooN pargat sansaar
tis parabh ka-o mool na manhu bisaar
jih parsaad tayraa partaap
ray man moorh too taa ka-o jaap
jih parsaad tayray kaaraj pooray
tiseh jaan man sadaa hajooray
jih parsaad tooN paavahi saach
ray man mayray tooN taa si-o raach
jih parsaad sabh kee gat ho-ay
naanak jaap japai jap so-ay ||7||


aap japaa-ay japai so naa-o
aap gaavaa-ai so har gun gaa-o
parabh kirpaa tay ho-ay pargaas
parabhoo da-i-aa tay kamal bigaas
parabh suparsan basai man so-ay
parabh da-i-aa tay mat ootam ho-ay
sarab niDhaan parabh tayree ma-i-aa
aaphu kachhoo na kinhoo la-i-aa
jit jit laavhu tit lageh har naath
naanak in kai kachhoo na haath ||8||6||


salok

agam agaaDh paarbarahm so-ay
jo jo kahai so muktaa ho-ay
sun meetaa naanak binvantaa
saadh janaa kee achraj kathaa ||1||


asatpadee
saaDh kai sang mukh oojal hot
saaDhsang mal saglee khot
saaDh kai sang mitai abhimaan
saaDh kai sang pargatai sugi-aan
saaDh kai sang bujhai parabh nayraa
saaDhsang sabh hot nibayraa
saaDh kai sang paa-ay naam ratan
saaDh kai sang ayk oopar jatan
saaDh kee mahimaa barnai ka-un paraanee
naanak saaDh kee sobhaa parabh maahi samaanee ||1||


saaDh kai sang agochar milai
saaDh kai sang sadaa parfulai
saaDh kai sang aavahi bas panchaa
saaDhsang amrit ras bhunchaa
saaDhsang ho-ay sabh kee rayn
saaDh kai sang manohar bain
saaDh kai sang na katahooN Dhaavai
saaDhsang asthit man paavai
saaDh kai sang maa-i-aa tay bhinn
saaDhsang naanak parabh suparsan ||2||


saaDhsang dusman sabh meet
saaDhoo kai sang mahaa puneet
saaDhsang kis si-o nahee bair
saaDh kai sang na beegaa pair
saaDh kai sang naahee ko mandaa
saaDhsang jaanay parmaanandaa
saaDh kai sang naahee ha-o taap
saaDh kai sang tajai sabh aap
aapay jaanai saaDh badaa-ee
naanak saaDh parabhoo ban aa-ee ||3||


saaDh kai sang na kabhoo Dhaavai
saaDh kai sang sadaa sukh paavai
saaDhsang basat agochar lahai
saaDhoo kai sang ajar sahai
saaDh kai sang basai thaan oochai
saaDhoo kai sang mahal pahoochai
saaDh kai sang darirhai sabh Dharam
saaDh kai sang kayval paarbarahm
saaDh kai sang paa-ay naam niDhaan
naanak saaDhoo kai kurbaan ||4||


saaDh kai sang sabh kul uDhaarai
saaDhsang saajan meet kutamb nistaarai
saaDhoo kai sang so Dhan paavai
jis Dhan tay sabh ko varsaavai
saaDhsang Dharam raa-ay karay sayvaa
saaDh kai sang sobhaa surdayvaa
saaDhoo kai sang paap palaa-in
saaDhsang amrit gun gaa-in
saaDh kai sang sarab thaan gamm
naanak saaDh kai sang safal jannam ||5||


saaDh kai sang nahee kachh ghaal
darsan bhaytat hot nihaal
saaDh kai sang kalookhat harai
saaDh kai sang narak parharai
saaDh kai sang eehaa oohaa suhaylaa
saaDhsang bichhurat har maylaa
jo ichhai so-ee fal paavai
saaDh kai sang na birthaa jaavai
paarbarahm saaDh rid basai
naanak uDhrai saaDh sun rasai ||6||


saaDh kai sang sun-o har naa-o
saaDhsang har kay gun gaa-o
saaDh kai sang na man tay bisrai
saaDhsang sarpar nistarai
saaDh kai sang lagai parabh meethaa
saaDhoo kai sang ghat ghat deethaa
saaDhsang bha-ay aagi-aakaaree
saaDhsang gat bha-ee hamaaree
saaDh kai sang mitay sabh rog
naanak saaDh bhaytay sanjog ||7||


saaDh kee mahimaa bayd na jaaneh
jaytaa suneh taytaa bakhi-aaneh
saaDh kee upmaa tihu gun tay door
saaDh kee upmaa rahee bharpoor
saaDh kee sobhaa kaa naahee ant
saaDh kee sobhaa sadaa bay-ant
saaDh kee sobhaa ooch tay oochee
saaDh kee sobhaa mooch tay moochee
saaDh kee sobhaa saaDh ban aa-ee
naanak saaDh parabh bhayd na bhaa-ee ||8||7||


salok

man saachaa mukh saachaa so-ay
avar na paykhai aykas bin ko-ay
naanak ih lachhan barahm gi-aanee ho-ay ||1||


asatpadee
barahm gi-aanee sadaa nirlayp
jaisay jal meh kamal alayp
barahm gi-aanee sadaa nirdokh
jaisay soor sarab ka-o sokh
barahm gi-aanee kai darisat samaan
jaisay raaj rank ka-o laagai tul pavaan
barahm gi-aanee kai Dheeraj ayk
ji-o basuDhaa ko-oo khodai ko-oo chandan layp
barahm gi-aanee kaa ihai gunaa-o
naanak ji-o paavak kaa sahj subhaa-o ||1||


barahm gi-aanee nirmal tay nirmalaa
jaisay mail na laagai jalaa
barahm gi-aanee kai man ho-ay pargaas
jaisay Dhar oopar aakaas
barahm gi-aanee kai mitar satar samaan
barahm gi-aanee kai naahee abhimaan
barahm gi-aanee ooch tay oochaa
man apnai hai sabh tay neechaa
barahm gi-aanee say jan bha-ay
naanak jin parabh aap karay-i ||2||


barahm gi-aanee sagal kee reenaa
aatam ras barahm gi-aanee cheenaa
barahm gi-aanee kee sabh oopar ma-i-aa
barahm gi-aanee tay kachh buraa na bha-i-aa
barahm gi-aanee sadaa samadrasee
barahm gi-aanee kee darisat amrit barsee
barahm gi-aanee banDhan tay muktaa
barahm gi-aanee kee nirmal jugtaa
barahm gi-aanee kaa bhojan gi-aan
naanak barahm gi-aanee kaa barahm Dhi-aan ||3||


barahm gi-aanee ayk oopar aas
barahm gi-aanee kaa nahee binaas
barahm gi-aanee kai gareebee samaahaa
barahm gi-aanee par-upkaar omaahaa
barahm gi-aanee kai naahee DhanDhaa
barahm gi-aanee lay Dhaavat banDhaa
barahm gi-aanee kai ho-ay so bhalaa
barahm gi-aanee sufal falaa
barahm gi-aanee sang sagal uDhaar
naanak barahm gi-aanee japai sagal sansaar ||4||


barahm gi-aanee kai aykai rang
barahm gi-aanee kai basai parabh sang
barahm gi-aanee kai naam aaDhaar
barahm gi-aanee kai naam parvaar
barahm gi-aanee sadaa sad jaagat
barahm gi-aanee ahaN-buDh ti-aagat
barahm gi-aanee kai man parmaanand
barahm gi-aanee kai ghar sadaa anand
barahm gi-aanee sukh sahj nivaas
naanak barahm gi-aanee kaa nahee binaas ||5||


barahm gi-aanee barahm kaa baytaa
barahm gi-aanee ayk sang haytaa
barahm gi-aanee kai ho-ay achint
barahm gi-aanee kaa nirmal mant
barahm gi-aanee jis karai parabh aap
barahm gi-aanee kaa bad partaap
barahm gi-aanee kaa daras badbhaagee paa-ee-ai
barahm gi-aanee ka-o bal bal jaa-ee-ai
barahm gi-aanee ka-o khojeh mahaysur
naanak barahm gi-aanee aap parmaysur ||6||


barahm gi-aanee kee keemat naahi
barahm gi-aanee kai sagal man maahi
barahm gi-aanee kaa ka-un jaanai bhayd
barahm gi-aanee ka-o sadaa adays
barahm gi-aanee kaa kathi-aa na jaa-ay aDhaakh-yar
barahm gi-aanee sarab kaa thaakur
barahm gi-aanee kee mit ka-un bakhaanai
barahm gi-aanee kee gat barahm gi-aanee jaanai
barahm gi-aanee kaa ant na paar
naanak barahm gi-aanee ka-o sadaa namaskaar ||7||


barahm gi-aanee sabh sarisat kaa kartaa
barahm gi-aanee sad jeevai nahee martaa
barahm gi-aanee mukat jugat jee-a kaa daataa
barahm gi-aanee pooran purakh biDhaataa
barahm gi-aanee anaath kaa naath
barahm gi-aanee kaa sabh oopar haath
barahm gi-aanee kaa sagal akaar
barahm gi-aanee aap nirankaar
barahm gi-aanee kee sobhaa barahm gi-aanee banee
naanak barahm gi-aanee sarab kaa Dhanee ||8||8||


salok

ur Dhaarai jo antar naam
sarab mai paykhai bhagvaan
nimakh nimakh thaakur namaskaarai
naanak oh apras sagal nistaarai ||1||


asatpadee
mithi-aa naahee rasnaa paras
man meh pareet niranjan daras
par tari-a roop na paykhai naytar
saaDh kee tahal satsang hayt
karan na sunai kaahoo kee nindaa
sabh tay jaanai aapas ka-o mandaa
gur parsaad bikhi-aa parharai
man kee baasnaa man tay tarai
indree jit panch dokh tay rahat
naanak kot maDhay ko aisaa apras ||1||
baisno so jis oopar suparsan
bisan kee maa-i-aa tay ho-ay bhinn
karam karat hovai nihkaram
tis baisno kaa nirmal Dharam
kaahoo fal kee ichhaa nahee baachhai
kayval bhagat keertan sang raachai
man tan antar simran gopaal
sabh oopar hovat kirpaal
aap darirhai avrah naam japaavai
naanak oh baisno param gat paavai ||2||


bhag-utee bhagvant bhagat kaa rang
sagal ti-aagai dusat kaa sang
man tay binsai saglaa bharam
kar poojai sagal paarbarahm
saaDhsang paapaa mal khovai
tis bhag-utee kee mat ootam hovai
bhagvant kee tahal karai nit neet
man tan arpai bisan pareet
har kay charan hirdai basaavai
naanak aisaa bhag-utee bhagvant ka-o paavai ||3||


so pandit jo man parboDhai
raam naam aatam meh soDhai
raam naam saar ras peevai
us pandit kai updays jag jeevai
har kee kathaa hirdai basaavai
so pandit fir jon na aavai
bayd puraan simrit boojhai mool
sookham meh jaanai asthool
chahu varnaa ka-o day updays
naanak us pandit ka-o sadaa adays ||4||


beej mantar sarab ko gi-aan
chahu varnaa meh japai ko-oo naam
jo jo japai tis kee gat ho-ay
saaDhsang paavai jan ko-ay
kar kirpaa antar ur Dhaarai
pas parayt mughad paathar ka-o taarai
sarab rog kaa a-ukhad naam
kali-aan roop mangal gun gaam
kaahoo jugat kitai na paa-ee-ai Dharam
naanak tis milai jis likhi-aa Dhur karam ||5||


jis kai man paarbarahm kaa nivaas
tis kaa naam sat raamdaas
aatam raam tis nadree aa-i-aa
daas dasantan bhaa-ay tin paa-i-aa
sadaa nikat nikat har jaan
so daas dargeh parvaan
apunay daas ka-o aap kirpaa karai
tis daas ka-o sabh sojhee parai
sagal sang aatam udaas
aisee jugat naanak raamdaas ||6||


parabh kee aagi-aa aatam hitaavai
jeevan mukat so-oo kahaavai
taisaa harakh taisaa us sog
sadaa anand tah nahee bi-og
taisaa suvran taisee us maatee
taisaa amrit taisee bikh khaatee
taisaa maan taisaa abhimaan
taisaa rank taisaa raajaan
jo vartaa-ay saa-ee jugat
naanak oh purakh kahee-ai jeevan mukat ||7||


paarbarahm kay saglay thaa-o
jit jit ghar raakhai taisaa tin naa-o
aapay karan karaavan jog
parabh bhaavai so-ee fun hog
pasri-o aap ho-ay anat tarang
lakhay na jaahi paarbarahm kay rang
jaisee mat day-ay taisaa pargaas
paarbarahm kartaa abinaas
sadaa sadaa sadaa da-i-aal
simar simar naanak bha-ay nihaal ||8||9||


salok

ustat karahi anayk jan ant na paaraavaar
naanak rachnaa parabh rachee baho biDh anik parkaar ||1||


asatpadee
ka-ee kot ho-ay poojaaree
ka-ee kot aachaar bi-uhaaree
ka-ee kot bha-ay tirath vaasee
ka-ee kot ban bharmeh udaasee
ka-ee kot bayd kay sarotay
ka-ee kot tapeesur hotay
ka-ee kot aatam Dhi-aan Dhaareh
ka-ee kot kab kaab beechaareh
ka-ee kot navtan naam Dhi-aavahi
naanak kartay kaa ant na paavahi ||1||


ka-ee kot bha-ay abhimaanee
ka-ee kot anDh agi-aanee
ka-ee kot kirpan kathor
ka-ee kot abhig aatam nikor
ka-ee kot par darab ka-o hireh
ka-ee kot par dookhnaa karahi
ka-ee kot maa-i-aa saram maahi
ka-ee kot pardays bharmaahi
jit jit laavhu tit tit lagnaa
naanak kartay kee jaanai kartaa rachnaa ||2||


ka-ee kot siDh jatee jogee
ka-ee kot raajay ras bhogee
ka-ee kot pankhee sarap upaa-ay
ka-ee kot paathar birakh nipjaa-ay
ka-ee kot pavan paanee baisantar
ka-ee kot days bhoo mandal
ka-ee kot sasee-ar soor nakh-yatar
ka-ee kot dayv daanav indar sir chhatar
sagal samagree apnai soot Dhaarai
naanak jis jis bhaavai tis tis nistaarai ||3||


ka-ee kot raajas taamas saatak
ka-ee kot bayd puraan simrit ar saasat
ka-ee kot kee-ay ratan samud
ka-ee kot naanaa parkaar jant
ka-ee kot kee-ay chir jeevay
ka-ee kot giree mayr suvran theevay
ka-ee kot jakh-y kinnar pisaach
ka-ee kot bhoot parayt sookar marigaach
sabh tay nayrai sabhhoo tay door
naanak aap alipat rahi-aa bharpoor ||4||


ka-ee kot paataal kay vaasee
ka-ee kot narak surag nivaasee
ka-ee kot janmeh jeeveh mareh
ka-ee kot baho jonee fireh
ka-ee kot baithat hee khaahi
ka-ee kot ghaaleh thak paahi
ka-ee kot kee-ay Dhanvant
ka-ee kot maa-i-aa meh chint
jah jah bhaanaa tah tah raakhay
naanak sabh kichh parabh kai haathay ||5||


ka-ee kot bha-ay bairaagee
raam naam sang tin liv laagee
ka-ee kot parabh ka-o khojantay
aatam meh paarbarahm lahantay
ka-ee kot darsan parabh pi-aas
tin ka-o mili-o parabh abinaas
ka-ee kot maageh satsang
paarbarahm tin laagaa rang
jin ka-o ho-ay aap suparsan
naanak tay jan sadaa Dhan Dhan ||6||


ka-ee kot khaanee ar khand
ka-ee kot akaas barahmand
ka-ee kot ho-ay avtaar
ka-ee jugat keeno bisthaar
ka-ee baar pasri-o paasaar
sadaa sadaa ik aykankaar
ka-ee kot keenay baho bhaat
parabh tay ho-ay parabh maahi samaat
taa kaa ant na jaanai ko-ay
aapay aap naanak parabh so-ay ||7||


ka-ee kot paarbarahm kay daas
tin hovat aatam pargaas
ka-ee kot tat kay baytay
sadaa nihaarahi ayko naytaray
ka-ee kot naam ras peeveh
amar bha-ay sad sad hee jeeveh
ka-ee kot naam gun gaavahi
aatam ras sukh sahj samaaveh
apunay jan ka-o saas saas samaaray
naanak o-ay parmaysur kay pi-aaray ||8||10||


salok

karan kaaran parabh ayk hai doosar naahee ko-ay
naanak tis balihaarnai jal thal mahee-al so-ay ||1||


asatpadee
karan karaavan karnai jog
jo tis bhaavai so-ee hog
khin meh thaap uthaapanhaaraa
ant nahee kichh paaraavaaraa
hukmay Dhaar aDhar rahaavai
hukmay upjai hukam samaavai
hukmay ooch neech bi-uhaar
hukmay anik rang parkaar
kar kar daykhai apnee vadi-aa-ee
naanak sabh meh rahi-aa samaa-ee ||1||


parabh bhaavai maanukh gat paavai
parabh bhaavai taa paathar taraavai
parabh bhaavai bin saas tay raakhai
parabh bhaavai taa har gun bhaakhai
parabh bhaavai taa patit uDhaarai
aap karai aapan beechaarai
duhaa siri-aa kaa aap su-aamee
khaylai bigsai antarjaamee
jo bhaavai so kaar karaavai
naanak daristee avar na aavai ||2||


kaho maanukh tay ki-aa ho-ay aavai
jo tis bhaavai so-ee karaavai
is kai haath ho-ay taa sabh kichh lay-ay
jo tis bhaavai so-ee karay-i
anjaanat bikhi-aa meh rachai
jay jaanat aapan aap bachai
bharmay bhoolaa dah dis Dhaavai
nimakh maahi chaar kunt fir aavai
kar kirpaa jis apnee bhagat day-ay
naanak tay jan naam milay-ay ||3||


khin meh neech keet ka-o raaj
paarbarahm gareeb nivaaj
jaa kaa darisat kachhoo na aavai
tis tatkaal dah dis paragtaavai
jaa ka-o apunee karai bakhsees
taa kaa laykhaa na ganai jagdees
jee-o pind sabh tis kee raas
ghat ghat pooran barahm pargaas
apnee banat aap banaa-ee
naanak jeevai daykh badaa-ee ||4||


is kaa bal naahee is haath
karan karaavan sarab ko naath
aagi-aakaaree bapuraa jee-o
jo tis bhaavai so-ee fun thee-o
kabhoo ooch neech meh basai
kabhoo sog harakh rang hasai
kabhoo nind chind bi-uhaar
kabhoo oobh akaas pa-i-aal
kabhoo baytaa barahm beechaar
naanak aap milaavanhaar ||5||


kabhoo nirat karai baho bhaat
kabhoo so-ay rahai din raat
kabhoo mahaa kroDh bikraal
kabahooN sarab kee hot ravaal
kabhoo ho-ay bahai bad raajaa
kabahu bhaykhaaree neech kaa saajaa
kabhoo apkeerat meh aavai
kabhoo bhalaa bhalaa kahaavai
ji-o parabh raakhai tiv hee rahai
gur parsaad naanak sach kahai ||6||


kabhoo ho-ay pandit karay bakh-yaan
kabhoo moniDhaaree laavai Dhi-aan
kabhoo tat tirath isnaan
kabhoo siDh saaDhik mukh gi-aan
kabhoo keet hasat patang ho-ay jee-aa
anik jon bharmai bharmee-aa
naanaa roop ji-o savaagee dikhaavai
ji-o parabh bhaavai tivai nachaavai
jo tis bhaavai so-ee ho-ay
naanak doojaa avar na ko-ay ||7||


kabhoo saaDhsangat ih paavai
us asthaan tay bahur na aavai
antar ho-ay gi-aan pargaas
us asthaan kaa nahee binaas
man tan naam ratay ik rang
sadaa baseh paarbarahm kai sang
ji-o jal meh jal aa-ay khataanaa
ti-o jotee sang jot samaanaa
mit ga-ay gavan paa-ay bisraam
naanak parabh kai sad kurbaan ||8||11||


salok

sukhee basai maskeenee-aa aap nivaar talay
baday baday ahaNkaaree-aa naanak garab galay ||1||


asatpadee
jis kai antar raaj abhimaan
so narakpaatee hovat su-aan
jo jaanai mai jobanvant
so hovat bistaa kaa jant
aapas ka-o karamvant kahaavai
janam marai baho jon bharmaavai
Dhan bhoom kaa jo karai gumaan
so moorakh anDhaa agi-aan
kar kirpaa jis kai hirdai gareebee basaavai
naanak eehaa mukat aagai sukh paavai ||1||


Dhanvantaa ho-ay kar garbaavai
tarin samaan kachh sang na jaavai
baho laskar maanukh oopar karay aas
pal bheetar taa kaa ho-ay binaas
sabh tay aap jaanai balvant
khin meh ho-ay jaa-ay bhasmant
kisai na badai aap ahaNkaaree
Dharam raa-ay tis karay khu-aaree
gur parsaad jaa kaa mitai abhimaan
so jan naanak dargeh parvaan ||2||


kot karam karai ha-o Dhaaray
saram paavai saglay birthaaray
anik tapasi-aa karay ahaNkaar
narak surag fir fir avtaar
anik jatan kar aatam nahee darvai
har dargeh kaho kaisay gavai
aapas ka-o jo bhalaa kahaavai
tiseh bhalaa-ee nikat na aavai
sarab kee rayn jaa kaa man ho-ay
kaho naanak taa kee nirmal so-ay ||3||


jab lag jaanai mujh tay kachh ho-ay
tab is ka-o sukh naahee ko-ay
jab ih jaanai mai kichh kartaa
tab lag garabh jon meh firtaa
jab Dhaarai ko-oo bairee meet
tab lag nihchal naahee cheet
jab lag moh magan sang maa-ay
tab lag Dharam raa-ay day-ay sajaa-ay
parabh kirpaa tay banDhan tootai
gur parsaad naanak ha-o chhootai ||4||


sahas khatay lakh ka-o uth Dhaavai
taripat na aavai maa-i-aa paachhai paavai
anik bhog bikhi-aa kay karai
nah tariptaavai khap khap marai
binaa santokh nahee ko-oo raajai
supan manorath barithay sabh kaajai
naam rang sarab sukh ho-ay
badbhaagee kisai paraapat ho-ay
karan karaavan aapay aap
sadaa sadaa naanak har jaap ||5||


karan karaavan karnaihaar
is kai haath kahaa beechaar
jaisee darisat karay taisaa ho-ay
aapay aap aap parabh so-ay
jo kichh keeno so apnai rang
sabh tay door sabhhoo kai sang
boojhai daykhai karai bibayk
aapeh ayk aapeh anayk
marai na binsai aavai na jaa-ay
naanak sad hee rahi-aa samaa-ay ||6||


aap updaysai samjhai aap
aapay rachi-aa sabh kai saath
aap keeno aapan bisthaar
sabh kachh us kaa oh karnaihaar
us tay bhinn kahhu kichh ho-ay
thaan thanantar aykai so-ay
apunay chalit aap karnaihaar
ka-utak karai rang aapaar
man meh aap man apunay maahi
naanak keemat kahan na jaa-ay ||7||


sat sat sat parabh su-aamee
gur parsaad kinai vakhi-aanee
sach sach sach sabh keenaa
kot maDhay kinai birlai cheenaa
bhalaa bhalaa bhalaa tayraa roop
at sundar apaar anoop
nirmal nirmal nirmal tayree banee
ghat ghat sunee sarvan bakh-yaanee
pavitar pavitar pavitar puneet
naam japai naanak man pareet ||8||12||


salok

sant saran jo jan parai so jan uDhranhaar
sant kee nindaa naankaa bahur bahur avtaar ||1||


asatpadee
sant kai dookhan aarjaa ghatai
sant kai dookhan jam tay nahee chhutai
sant kai dookhan sukh sabh jaa-ay
sant kai dookhan narak meh paa-ay
sant kai dookhan mat ho-ay maleen
sant kai dookhan sobhaa tay heen
sant kay hatay ka-o rakhai na ko-ay
sant kai dookhan thaan bharsat ho-ay
sant kirpaal kirpaa jay karai
naanak satsang nindak bhee tarai ||1||


sant kay dookhan tay mukh bhavai
santan kai dookhan kaag ji-o lavai
santan kai dookhan sarap jon paa-ay
sant kai dookhan tarigad jon kirmaa-ay
santan kai dookhan tarisnaa meh jalai
sant kai dookhan sabh ko chhalai
sant kai dookhan tayj sabh jaa-ay
sant kai dookhan neech neechaa-ay
sant dokhee kaa thaa-o ko naahi
naanak sant bhaavai taa o-ay bhee gat paahi ||2||


sant kaa nindak mahaa attaa-ee
sant kaa nindak khin tikan na paa-ee
sant kaa nindak mahaa hati-aaraa
sant kaa nindak parmaysur maaraa
sant kaa nindak raaj tay heen
sant kaa nindak dukhee-aa ar deen
sant kay nindak ka-o sarab rog
sant kay nindak ka-o sadaa bijog
sant kee nindaa dokh meh dokh
naanak sant bhaavai taa us kaa bhee ho-ay mokh ||3||


sant kaa dokhee sadaa apvit
sant kaa dokhee kisai kaa nahee mit
sant kay dokhee ka-o daan laagai
sant kay dokhee ka-o sabh ti-aagai
sant kaa dokhee mahaa ahaNkaaree
sant kaa dokhee sadaa bikaaree
sant kaa dokhee janmai marai
sant kee dookhnaa sukh tay tarai
sant kay dokhee ka-o naahee thaa-o
naanak sant bhaavai taa la-ay milaa-ay ||4||


sant kaa dokhee aDh beech tay tootai
sant kaa dokhee kitai kaaj na pahoochai
sant kay dokhee ka-o udi-aan bharmaa-ee-ai
sant kaa dokhee ujharh paa-ee-ai
sant kaa dokhee antar tay thothaa
ji-o saas binaa mirtak kee lothaa
sant kay dokhee kee jarh kichh naahi
aapan beej aapay hee khaahi
sant kay dokhee ka-o avar na raakhanhaar
naanak sant bhaavai taa la-ay ubaar ||5||


sant kaa dokhee i-o billaa-ay
ji-o jal bihoon machhulee tarhafrhaa-ay
sant kaa dokhee bhookhaa nahee raajai
ji-o paavak eeDhan nahee Dharaapai
sant kaa dokhee chhutai ikaylaa
ji-o boo-aarh til khayt maahi duhaylaa
sant kaa dokhee Dharam tay rahat
sant kaa dokhee sad mithi-aa kahat
kirat nindak kaa Dhur hee pa-i-aa
naanak jo tis bhaavai so-ee thi-aa ||6||


sant kaa dokhee bigarh roop ho-ay jaa-ay
sant kay dokhee ka-o dargeh milai sajaa-ay
sant kaa dokhee sadaa sahkaa-ee-ai
sant kaa dokhee na marai na jeevaa-ee-ai
sant kay dokhee kee pujai na aasaa
sant kaa dokhee uth chalai niraasaa
sant kai dokh na taristai ko-ay
jaisaa bhaavai taisaa ko-ee ho-ay
pa-i-aa kirat na maytai ko-ay
naanak jaanai sachaa so-ay ||7||


sabh ghat tis kay oh karnaihaar
sadaa sadaa tis ka-o namaskaar
parabh kee ustat karahu din raat
tiseh Dhi-aavahu saas giraas
sabh kachh vartai tis kaa kee-aa
jaisaa karay taisaa ko thee-aa
apnaa khayl aap karnaihaar
doosar ka-un kahai beechaar
jis no kirpaa karai tis aapan naam day-ay
badbhaagee naanak jan say-ay ||8||13||


salok

tajahu si-aanap sur janhu simrahu har har raa-ay
ayk aas har man rakhahu naanak dookh bharam bha-o jaa-ay ||1||


asatpadee
maanukh kee tayk barithee sabh jaan
dayvan ka-o aykai bhagvaan
jis kai dee-ai rahai aghaa-ay
bahur na tarisnaa laagai aa-ay
maarai raakhai ayko aap
maanukh kai kichh naahee haath
tis kaa hukam boojh sukh ho-ay
tis kaa naam rakh kanth paro-ay
simar simar simar parabh so-ay
naanak bighan na laagai ko-ay ||1||


ustat man meh kar nirankaar
kar man mayray sat bi-uhaar
nirmal rasnaa amrit pee-o
sadaa suhaylaa kar layhi jee-o
nainhu paykh thaakur kaa rang
saaDhsang binsai sabh sang
charan chala-o maarag gobind
miteh paap japee-ai har bind
kar har karam sarvan har kathaa
har dargeh naanak oojal mathaa ||2||


badbhaagee tay jan jag maahi
sadaa sadaa har kay gun gaahi
raam naam jo karahi beechaar
say Dhanvant ganee sansaar
man tan mukh boleh har mukhee
sadaa sadaa jaanhu tay sukhee
ayko ayk ayk pachhaanai
it ut kee oh sojhee jaanai
naam sang jis kaa man maani-aa
naanak tineh niranjan jaani-aa ||3||


gur parsaad aapan aap sujhai
tis kee jaanhu tarisnaa bujhai
saaDhsang har har jas kahat
sarab rog tay oh har jan rahat
an-din keertan kayval bakh-yaan
garihsat meh so-ee nirbaan
ayk oopar jis jan kee aasaa
tis kee katee-ai jam kee faasaa
paarbarahm kee jis man bhookh
naanak tiseh na laageh dookh ||4||


jis ka-o har parabh man chit aavai
so sant suhaylaa nahee dulaavai
jis parabh apunaa kirpaa karai
so sayvak kaho kis tay darai
jaisaa saa taisaa daristaa-i-aa
apunay kaaraj meh aap samaa-i-aa
soDhat soDhat soDhat seejhi-aa
gur parsaad tat sabh boojhi-aa
jab daykh-a-u tab sabh kichh mool
naanak so sookham so-ee asthool ||5||


nah kichh janmai nah kichh marai
aapan chalit aap hee karai
aavan jaavan darisat an-darisat
aagi-aakaaree Dhaaree sabh sarisat
aapay aap sagal meh aap
anik jugat rach thaap uthaap
abhinaasee naahee kichh khand
Dhaaran Dhaar rahi-o barahmand
alakh abhayv purakh partaap
aap japaa-ay ta naanak jaap ||6||


jin parabh jaataa so sobhaavant
sagal sansaar uDhrai tin mant
parabh kay sayvak sagal uDhaaran
parabh kay sayvak dookh bisaaran
aapay mayl la-ay kirpaal
gur kaa sabad jap bha-ay nihaal
un kee sayvaa so-ee laagai
jis no kirpaa karahi badbhaagai
naam japat paavahi bisraam
naanak tin purakh ka-o ootam kar maan ||7||


jo kichh karai so parabh kai rang
sadaa sadaa basai har sang
sahj subhaa-ay hovai so ho-ay
karnaihaar pachhaanai so-ay
parabh kaa kee-aa jan meeth lagaanaa
jaisaa saa taisaa daristaanaa
jis tay upjay tis maahi samaa-ay
o-ay sukh niDhaan unhoo ban aa-ay
aapas ka-o aap deeno maan
naanak parabh jan ayko jaan ||8||14||


salok

sarab kalaa bharpoor parabh birthaa jaananhaar
jaa kai simran uDhree-ai naanak tis balihaar ||1||


asatpadee
tootee gaadhanhaar gopaal
sarab jee-aa aapay partipaal
sagal kee chintaa jis man maahi
tis tay birthaa ko-ee naahi
ray man mayray sadaa har jaap
abhinaasee parabh aapay aap
aapan kee-aa kachhoo na ho-ay
jay sa-o paraanee lochai ko-ay
tis bin naahee tayrai kichh kaam
gat naanak jap ayk har naam ||1||


roopvant ho-ay naahee mohai
parabh kee jot sagal ghat sohai
Dhanvantaa ho-ay ki-aa ko garbai
jaa sabh kichh tis kaa dee-aa darbai
at sooraa jay ko-oo kahaavai
parabh kee kalaa binaa kah Dhaavai
jay ko ho-ay bahai daataar
tis daynhaar jaanai gaavaar
jis gur parsaad tootai ha-o rog
naanak so jan sadaa arog ||2||


ji-o mandar ka-o thaamai thamman
ti-o gur kaa sabad maneh asthamman
ji-o paakhaan naav charh tarai
paraanee gur charan lagat nistarai
ji-o anDhkaar deepak pargaas
gur darsan daykh man ho-ay bigaas
ji-o mahaa udi-aan meh maarag paavai
ti-o saaDhoo sang mil jot paragtaavai
tin santan kee baachha-o Dhoor
naanak kee har lochaa poor ||3||


man moorakh kaahay billaa-ee-ai
purab likhay kaa likhi-aa paa-ee-ai
dookh sookh parabh dayvanhaar
avar ti-aag too tiseh chitaar
jo kachh karai so-ee sukh maan
bhoolaa kaahay fireh ajaan
ka-un basat aa-ee tayrai sang
lapat rahi-o ras lobhee patang
raam naam jap hirday maahi
naanak pat saytee ghar jaahi ||4||


jis vakhar ka-o lain too aa-i-aa
raam naam santan ghar paa-i-aa
taj abhimaan layho man mol
raam naam hirday meh tol
laad khayp santeh sang chaal
avar ti-aag bikhi-aa janjaal
Dhan Dhan kahai sabh ko-ay
mukh oojal har dargeh so-ay
ih vaapaar virlaa vaapaarai
naanak taa kai sad balihaarai ||5||


charan saaDh kay Dho-ay Dho-ay pee-o
arap saaDh ka-o apnaa jee-o
saaDh kee Dhoor karahu isnaan
saaDh oopar jaa-ee-ai kurbaan
saaDh sayvaa vadbhaagee paa-ee-ai
saaDhsang har keertan gaa-ee-ai
anik bighan tay saaDhoo raakhai
har gun gaa-ay amrit ras chaakhai
ot gahee santeh dar aa-i-aa
sarab sookh naanak tih paa-i-aa ||6||


mirtak ka-o jeevaalanhaar
bhookhay ka-o dayvat aDhaar
sarab niDhaan jaa kee daristee maahi
purab likhay kaa lahnaa paahi
sabh kichh tis kaa oh karnai jog
tis bin doosar ho-aa na hog
jap jan sadaa sadaa din rainee
sabh tay ooch nirmal ih karnee
kar kirpaa jis ka-o naam dee-aa
naanak so jan nirmal thee-aa ||7||


jaa kai man gur kee parteet
tis jan aavai har parabh cheet
bhagat bhagat sunee-ai tihu lo-ay
jaa kai hirdai ayko ho-ay
sach karnee sach taa kee rahat
sach hirdai sat mukh kahat
saachee darisat saachaa aakaar
sach vartai saachaa paasaar
paarbarahm jin sach kar jaataa
naanak so jan sach samaataa ||8||15||


salok

roop na raykh na rang kichh tarihu gun tay parabh bhinn
tiseh bujhaa-ay naankaa jis hovai suparsan ||1||


asatpadee
abhinaasee parabh man meh raakh
maanukh kee too pareet ti-aag
tis tay parai naahee kichh ko-ay
sarab nirantar ayko so-ay
aapay beenaa aapay daanaa
gahir gambheer gaheer sujaanaa
paarbarahm parmaysur gobind
kirpaa niDhaan da-i-aal bakhsand
saaDh tayray kee charnee paa-o
naanak kai man ih anraa-o ||1||


mansaa pooran sarnaa jog
jo kar paa-i-aa so-ee hog
haran bharan jaa kaa naytar for
tis kaa mantar na jaanai hor
anad roop mangal sad jaa kai
sarab thok sunee-ah ghar taa kai
raaj meh raaj jog meh jogee
tap meh tapeesar garihsat meh bhogee
Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay bhagtah sukh paa-i-aa
naanak tis purakh kaa kinai ant na paa-i-aa ||2||


jaa kee leelaa kee mit naahi
sagal dayv haaray avgaahi
pitaa kaa janam ke jaanai poot
sagal paro-ee apunai soot
sumat gi-aan Dhi-aan jin day-ay
jan daas naam Dhi-aavahi say-ay
tihu gun meh jaa ka-o bharmaa-ay
janam marai fir aavai jaa-ay
ooch neech tis kay asthaan
jaisaa janaavai taisaa naanak jaan ||3||


naanaa roop naanaa jaa kay rang
naanaa bhaykh karahi ik rang
naanaa biDh keeno bisthaar
parabh abhinaasee aykankaar
naanaa chalit karay khin maahi
poor rahi-o pooran sabh thaa-ay
naanaa biDh kar banat banaa-ee
apnee keemat aapay paa-ee
sabh ghat tis kay sabh tis kay thaa-o


jap jap jeevai naanak har naa-o ||4||


naam kay Dhaaray saglay jant
naam kay Dhaaray khand barahmand
naam kay Dhaaray simrit bayd puraan
naam kay Dhaaray sunan gi-aan Dhi-aan
naam kay Dhaaray aagaas paataal
naam kay Dhaaray sagal aakaar
naam kay Dhaaray puree-aa sabh bhavan
naam kai sang uDhray sun sarvan
kar kirpaa jis aapnai naam laa-ay
naanak cha-uthay pad meh so jan gat paa-ay ||5||


roop sat jaa kaa sat asthaan
purakh sat kayval parDhaan
kartoot sat sat jaa kee banee
sat purakh sabh maahi samaanee
sat karam jaa kee rachnaa sat
mool sat sat utpat
sat karnee nirmal nirmalee
jisahi bujhaa-ay tiseh sabh bhalee
sat naam parabh kaa sukh-daa-ee
bisvaas sat naanak gur tay paa-ee ||6||


sat bachan saaDhoo updays
sat tay jan jaa kai ridai parvays
sat nirat boojhai jay ko-ay
naam japat taa kee gat ho-ay
aap sat kee-aa sabh sat
aapay jaanai apnee mit gat
jis kee sarisat so karnaihaar
avar na boojh karat beechaar
kartay kee mit na jaanai kee-aa
naanak jo tis bhaavai so vartee-aa ||7||


bisman bisam bha-ay bismaad
jin boojhi-aa tis aa-i-aa savaad
parabh kai rang raach jan rahay
gur kai bachan padaarath lahay
o-ay daatay dukh kaatanhaar
jaa kai sang tarai sansaar
jan kaa sayvak so vadbhaagee
jan kai sang ayk liv laagee
gun gobid keertan jan gaavai
gur parsaad naanak fal paavai ||8||16||


salok

aad sach jugaad sach
hai bhe sach naanak hosee bhe sach ||1||


asatpadee
charan sat sat parsanhaar
poojaa sat sat sayvdaar
darsan sat sat paykhanhaar
naam sat sat Dhi-aavanhaar
aap sat sat sabh Dhaaree
aapay gun aapay gunkaaree
sabad sat sat parabh baktaa
surat sat sat jas suntaa
bujhanhaar ka-o sat sabh ho-ay
naanak sat sat parabh so-ay ||1||


sat saroop ridai jin maani-aa
karan karaavan tin mool pachhaani-aa
jaa kai ridai bisvaas parabh aa-i-aa
tat gi-aan tis man paragtaa-i-aa
bhai tay nirbha-o ho-ay basaanaa
jis tay upji-aa tis maahi samaanaa
basat maahi lay basat gadaa-ee
taa ka-o bhinn na kahnaa jaa-ee
boojhai boojhanhaar bibayk
naaraa-in milay naanak ayk ||2||


thaakur kaa sayvak aagi-aakaaree
thaakur kaa sayvak sadaa poojaaree
thaakur kay sayvak kai man parteet
thaakur kay sayvak kee nirmal reet
thaakur ka-o sayvak jaanai sang
parabh kaa sayvak naam kai rang
sayvak ka-o parabh paalanhaaraa
sayvak kee raakhai nirankaaraa
so sayvak jis da-i-aa parabh Dhaarai
naanak so sayvak saas saas samaarai ||3||


apunay jan kaa pardaa dhaakai
apnay sayvak kee sarpar raakhai
apnay daas ka-o day-ay vadaa-ee
apnay sayvak ka-o naam japaa-ee
apnay sayvak kee aap pat raakhai
taa kee gat mit ko-ay na laakhai
parabh kay sayvak ka-o ko na pahoochai
parabh kay sayvak ooch tay oochay
jo parabh apnee sayvaa laa-i-aa
naanak so sayvak dah dis paragtaa-i-aa ||4||


neekee keeree meh kal raakhai
bhasam karai laskar kot laakhai
jis kaa saas na kaadhat aap
taa ka-o raakhat day kar haath
maanas jatan karat baho bhaat
tis kay kartab birthay jaat
maarai na raakhai avar na ko-ay
sarab jee-aa kaa raakhaa so-ay
kaahay soch karahi ray paraanee
jap naanak parabh alakh vidaanee ||5||


baaraN baar baar parabh japee-ai
pee amrit ih man tan Dharpee-ai
naam ratan jin gurmukh paa-i-aa
tis kichh avar naahee daristaa-i-aa
naam Dhan naamo roop rang
naamo sukh har naam kaa sang
naam ras jo jan tariptaanay
man tan naameh naam samaanay
oothat baithat sovat naam
kaho naanak jan kai sad kaam ||6||


bolhu jas jihbaa din raat
parabh apnai jan keenee daat
karahi bhagat aatam kai chaa-ay
parabh apnay si-o raheh samaa-ay
jo ho-aa hovat so jaanai
parabh apnay kaa hukam pachhaanai
tis kee mahimaa ka-un bakhaana-o
tis kaa gun kahi ayk na jaan-o
aath pahar parabh baseh hajooray
kaho naanak say-ee jan pooray ||7||


man mayray tin kee ot layhi
man tan apnaa tin jan deh
jin jan apnaa parabhoo pachhaataa
so jan sarab thok kaa daataa
tis kee saran sarab sukh paavahi
tis kai daras sabh paap mitaaveh
avar si-aanap saglee chhaad
tis jan kee too sayvaa laag
aavan jaan na hovee tayraa
naanak tis jan kay poojahu sad pairaa ||8||17||


salok

sat purakh jin jaani-aa satgur tis kaa naa-o
tis kai sang sikh uDhrai naanak har gun gaa-o ||1||


asatpadee
satgur sikh kee karai partipaal
sayvak ka-o gur sadaa da-i-aal
sikh kee gur durmat mal hirai
gur bachnee har naam uchrai
satgur sikh kay banDhan kaatai
gur kaa sikh bikaar tay haatai
satgur sikh ka-o naam Dhan day-ay
gur kaa sikh vadbhaagee hay
satgur sikh kaa halat palat savaarai
naanak satgur sikh ka-o jee-a naal samaarai ||1||


gur kai garihi sayvak jo rahai
gur kee aagi-aa man meh sahai
aapas ka-o kar kachh na janaavai
har har naam ridai sad Dhi-aavai
man baychai satgur kai paas
tis sayvak kay kaaraj raas
sayvaa karat ho-ay nihkaamee
tis ka-o hot paraapat su-aamee
apnee kirpaa jis aap karay-i
naanak so sayvak gur kee mat lay-ay ||2||


bees bisvay gur kaa man maanai
so sayvak parmaysur kee gat jaanai
so satgur jis ridai har naa-o
anik baar gur ka-o bal jaa-o
sarab niDhaan jee-a kaa daataa
aath pahar paarbarahm rang raataa
barahm meh jan jan meh paarbarahm
aykeh aap nahee kachh bharam
sahas si-aanap la-i-aa na jaa-ee-ai
naanak aisaa gur badbhaagee paa-ee-ai ||3||


safal darsan paykhat puneet
parsat charan gat nirmal reet
bhaytat sang raam gun ravay
paarbarahm kee dargeh gavay
sun kar bachan karan aaghaanay
man santokh aatam patee-aanay
pooraa gur akh-ya-o jaa kaa mantar
amrit darisat paykhai ho-ay sant
gun bi-ant keemat nahee paa-ay
naanak jis bhaavai tis la-ay milaa-ay ||4||


jihbaa ayk ustat anayk
sat purakh pooran bibayk
kaahoo bol na pahuchat paraanee
agam agochar parabh nirbaanee
niraahaar nirvair sukh-daa-ee
taa kee keemat kinai na paa-ee
anik bhagat bandan nit karahi
charan kamal hirdai simrahi
sad balihaaree satgur apnay
naanak jis parsaad aisaa parabh japnay ||5||


ih har ras paavai jan ko-ay
amrit peevai amar so ho-ay
us purakh kaa naahee kaday binaas
jaa kai man pargatay guntaas
aath pahar har kaa naam lay-ay
sach updays sayvak ka-o day-ay
moh maa-i-aa kai sang na layp
man meh raakhai har har ayk
anDhkaar deepak pargaasay
naanak bharam moh dukh tah tay naasay ||6||


tapat maahi thaadh vartaa-ee
anad bha-i-aa dukh naathay bhaa-ee
janam maran kay mitay andaysay
saaDhoo kay pooran updaysay
bha-o chookaa nirbha-o ho-ay basay
sagal bi-aaDh man tay khai nasay
jis kaa saa tin kirpaa Dhaaree
saaDhsang jap naam muraaree
thit paa-ee chookay bharam gavan
sun naanak har har jas sarvan ||7||


nirgun aap sargun bhee ohee
kalaa Dhaar jin saglee mohee
apnay charit parabh aap banaa-ay
apunee keemat aapay paa-ay
har bin doojaa naahee ko-ay
sarab nirantar ayko so-ay
ot pot ravi-aa roop rang
bha-ay pargaas saaDh kai sang
rach rachnaa apnee kal Dhaaree
anik baar naanak balihaaree ||8||18||


salok

saath na chaalai bin bhajan bikhi-aa saglee chhaar
har har naam kamaavanaa naanak ih Dhan saar ||1||


asatpadee
sant janaa mil karahu beechaar
ayk simar naam aaDhaar
avar upaav sabh meet bisaarahu
charan kamal rid meh ur Dhaarahu
karan kaaran so parabh samrath
darirh kar gahhu naam har vath
ih Dhan sanchahu hovhu bhagvant
sant janaa kaa nirmal mant
ayk aas raakho man maahi
sarab rog naanak mit jaahi ||1||


jis Dhan ka-o chaar kunt uth Dhaaveh
so Dhan har sayvaa tay paavahi
jis sukh ka-o nit baachheh meet
so sukh saaDhoo sang pareet
jis sobhaa ka-o karahi bhalee karnee
saa sobhaa bhaj har kee sarnee
anik upaavee rog na jaa-ay
rog mitai har avkhaDh laa-ay
sarab niDhaan meh har naam niDhaan
jap naanak dargahi parvaan ||2||


man parboDhahu har kai naa-ay
dah dis Dhaavat aavai thaa-ay
taa ka-o bighan na laagai ko-ay
jaa kai ridai basai har so-ay
kal taatee thaaNdhaa har naa-o
simar simar sadaa sukh paa-o
bha-o binsai pooran ho-ay aas
bhagat bhaa-ay aatam pargaas
tit ghar jaa-ay basai abhinaasee
kaho naanak kaatee jam faasee ||3||


tat beechaar kahai jan saachaa
janam marai so kaacho kaachaa
aavaa gavan mitai parabh sayv
aap ti-aag saran gurdayv
i-o ratan janam kaa ho-ay uDhaar
har har simar paraan aaDhaar
anik upaav na chhootanhaaray
simrit saasat bayd beechaaray
har kee bhagat karahu man laa-ay
man banchhat naanak fal paa-ay ||4||


sang na chaalas tayrai Dhanaa
tooN ki-aa laptaavahi moorakh manaa
sut meet kutamb ar banitaa
in tay kahhu tum kavan sanaathaa
raaj rang maa-i-aa bisthaar
in tay kahhu kavan chhutkaar
as hastee rath asvaaree
jhoothaa damf jhooth paasaaree
jin dee-ay tis bujhai na bigaanaa
naam bisaar naanak pachhutaanaa ||5||


gur kee mat tooN layhi i-aanay
bhagat binaa baho doobay si-aanay
har kee bhagat karahu man meet
nirmal ho-ay tumHaaro cheet
charan kamal raakho man maahi
janam janam kay kilbikh jaahi
aap japahu avraa naam japaavhu
sunat kahat rahat gat paavhu
saar bhoot sat har ko naa-o
sahj subhaa-ay naanak gun gaa-o ||6||


gun gaavat tayree utras mail
binas jaa-ay ha-umai bikh fail
hohi achint basai sukh naal
saas garaas har naam samaal
chhaad si-aanap saglee manaa
saaDhsang paavahi sach Dhanaa
har poonjee sanch karahu bi-uhaar
eehaa sukh dargeh jaikaar
sarab nirantar ayko daykh
kaho naanak jaa kai mastak laykh ||7||


ayko jap ayko saalaahi
ayk simar ayko man aahi
aykas kay gun gaa-o anant
man tan jaap ayk bhagvant
ayko ayk ayk har aap
pooran poor rahi-o parabh bi-aap
anik bisthaar ayk tay bha-ay
ayk araaDh paraachhat ga-ay
man tan antar ayk parabh raataa
gur parsaad naanak ik jaataa ||8||19||


salok

firat firat parabh aa-i-aa pari-aa ta-o sarnaa-ay
naanak kee parabh bayntee apnee bhagtee laa-ay ||1||


asatpadee
jaachak jan jaachai parabh daan
kar kirpaa dayvhu har naam
saaDh janaa kee maaga-o Dhoor
paarbarahm mayree sarDhaa poor
sadaa sadaa parabh kay gun gaava-o
saas saas parabh tumeh Dhi-aava-o
charan kamal si-o laagai pareet
bhagat kara-o parabh kee nit neet
ayk ot ayko aaDhaar
naanak maagai naam parabh saar ||1||


parabh kee darisat mahaa sukh ho-ay
har ras paavai birlaa ko-ay
jin chaakhi-aa say jan tariptaanay
pooran purakh nahee dolaanay
subhar bharay paraym ras rang
upjai chaa-o saaDh kai sang
paray saran aan sabh ti-aag
antar pargaas an-din liv laag
badbhaagee japi-aa parabh so-ay
naanak naam ratay sukh ho-ay ||2||


sayvak kee mansaa pooree bha-ee
satgur tay nirmal mat la-ee
jan ka-o parabh ho-i-o da-i-aal
sayvak keeno sadaa nihaal
banDhan kaat mukat jan bha-i-aa
janam maran dookh bharam ga-i-aa
ichh punee sarDhaa sabh pooree
rav rahi-aa sad sang hajooree
jis kaa saa tin lee-aa milaa-ay
naanak bhagtee naam samaa-ay ||3||


so ki-o bisrai je ghaal na bhaanai
so ki-o bisrai je kee-aa jaanai
so ki-o bisrai jin sabh kichh dee-aa
so ki-o bisrai je jeevan jee-aa
so ki-o bisrai je agan meh raakhai
gur parsaad ko birlaa laakhai
so ki-o bisrai je bikh tay kaadhai
janam janam kaa tootaa gaadhai
gur poorai tat ihai bujhaa-i-aa
parabh apnaa naanak jan Dhi-aa-i-aa ||4||


saajan sant karahu ih kaam
aan ti-aag japahu har naam
simar simar simar sukh paavhu
aap japahu avrah naam japaavhu
bhagat bhaa-ay taree-ai sansaar
bin bhagtee tan hosee chhaar
sarab kali-aan sookh niDh naam
boodat jaat paa-ay bisraam
sagal dookh kaa hovat naas
naanak naam japahu guntaas ||5||


upjee pareet paraym ras chaa-o
man tan antar ihee su-aa-o
naytarahu paykh daras sukh ho-ay
man bigsai saaDh charan Dho-ay
bhagat janaa kai man tan rang
birlaa ko-oo paavai sang
ayk basat deejai kar ma-i-aa
gur parsaad naam jap la-i-aa
taa kee upmaa kahee na jaa-ay
naanak rahi-aa sarab samaa-ay ||6||


parabh bakhsand deen da-i-aal
bhagat vachhal sadaa kirpaal
anaath naath gobind gupaal
sarab ghataa karat partipaal
aad purakh kaaran kartaar
bhagat janaa kay paraan aDhaar
jo jo japai so ho-ay puneet
bhagat bhaa-ay laavai man heet
ham nirgunee-aar neech ajaan
naanak tumree saran purakh bhagvaan ||7||


sarab baikunth mukat mokh paa-ay
ayk nimakh har kay gun gaa-ay
anik raaj bhog badi-aa-ee
har kay naam kee kathaa man bhaa-ee
baho bhojan kaapar sangeet
rasnaa japtee har har neet
bhalee so karnee sobhaa Dhanvant
hirdai basay pooran gur mant
saaDhsang parabh dayh nivaas
sarab sookh naanak pargaas ||8||20||


salok

sargun nirgun nirankaar sunn samaaDhee aap
aapan kee-aa naankaa aapay hee fir jaap ||1||


asatpadee
jab akaar ih kachh na daristaytaa
paap punn tab kah tay hotaa
jab Dhaaree aapan sunn samaaDh
tab bair biroDh kis sang kamaat
jab is kaa baran chihan na jaapat
tab harakh sog kaho kiseh bi-aapat
jab aapan aap aap paarbarahm
tab moh kahaa kis hovat bharam
aapan khayl aap varteejaa
naanak karnaihaar na doojaa ||1||


jab hovat parabh kayval Dhanee
tab banDh mukat kaho kis ka-o ganee
jab aykeh har agam apaar
tab narak surag kaho ka-un a-utaar
jab nirgun parabh sahj subhaa-ay
tab siv sakat kahhu kit thaa-ay
jab aapeh aap apnee jot Dharai
tab kavan nidar kavan kat darai
aapan chalit aap karnaihaar
naanak thaakur agam apaar ||2||


abhinaasee sukh aapan aasan
tah janam maran kaho kahaa binaasan
jab pooran kartaa parabh so-ay
tab jam kee taraas kahhu kis ho-ay
jab abigat agochar parabh aykaa
tab chitar gupat kis poochhat laykhaa
jab naath niranjan agochar agaaDhay
tab ka-un chhutay ka-un banDhan baaDhay
aapan aap aap hee acharjaa
naanak aapan roop aap hee uparjaa ||3||


jah nirmal purakh purakh pat hotaa
tah bin mail kahhu ki-aa Dhotaa
jah niranjan nirankaar nirbaan
tah ka-un ka-o maan ka-un abhimaan
jah saroop kayval jagdees
tah chhal chhidar lagat kaho kees
jah jot saroopee jot sang samaavai
tah kiseh bhookh kavan tariptaavai
karan karaavan karnaihaar
naanak kartay kaa naahi sumaar ||4||


jab apnee sobhaa aapan sang banaa-ee
tab kavan maa-ay baap mitar sut bhaa-ee
jah sarab kalaa aapeh parbeen
tah bayd katayb kahaa ko-oo cheen
jab aapan aap aap ur Dhaarai
ta-o sagan apasgan kahaa beechaarai
jah aapan ooch aapan aap nayraa
tah ka-un thaakur ka-un kahee-ai chayraa
bisman bisam rahay bismaad
naanak apnee gat jaanhu aap ||5||


jah achhal achhayd abhayd samaa-i-aa
oohaa kiseh bi-aapat maa-i-aa
aapas ka-o aapeh aadays
tihu gun kaa naahee parvays
jah aykeh ayk ayk bhagvantaa
tah ka-un achint kis laagai chintaa
jah aapan aap aap patee-aaraa
tah ka-un kathai ka-un sunnaihaaraa
baho bay-ant ooch tay oochaa
naanak aapas ka-o aapeh pahoochaa ||6||


jah aap rachi-o parpanch akaar
tihu gun meh keeno bisthaar
paap punn tah bha-ee kahaavat
ko-oo narak ko-oo surag banchhaavat
aal jaal maa-i-aa janjaal
ha-umai moh bharam bhai bhaar
dookh sookh maan apmaan
anik parkaar kee-o bakh-yaan
aapan khayl aap kar daykhai
khayl sankochai ta-o naanak aykai ||7||


jah abigat bhagat tah aap
jah pasrai paasaar sant partaap
duhoo paakh kaa aapeh Dhanee
un kee sobhaa unhoo banee
aapeh ka-utak karai anad choj
aapeh ras bhogan nirjog
jis bhaavai tis aapan naa-ay laavai
jis bhaavai tis khayl khilaavai
baysumaar athaah agnat atolai
ji-o bulaavhu ti-o naanak daas bolai ||8||21||


salok

jee-a jant kay thaakuraa aapay vartanhaar
naanak ayko pasri-aa doojaa kah daristaar ||1||


asatpadee
aap kathai aap sunnaihaar
aapeh ayk aap bisthaar
jaa tis bhaavai taa sarisat upaa-ay
aapnai bhaanai la-ay samaa-ay
tum tay bhinn nahee kichh ho-ay
aapan soot sabh jagat paro-ay
jaa ka-o parabh jee-o aap bujhaa-ay
sach naam so-ee jan paa-ay
so samadrasee tat kaa baytaa
naanak sagal sarisat kaa jaytaa ||1||


jee-a jantar sabh taa kai haath
deen da-i-aal anaath ko naath
jis raakhai tis ko-ay na maarai
so moo-aa jis manhu bisaarai
tis taj avar kahaa ko jaa-ay
sabh sir ayk niranjan raa-ay
jee-a kee jugat jaa kai sabh haath
antar baahar jaanhu saath
gun niDhaan bay-ant apaar
naanak daas sadaa balihaar ||2||


pooran poor rahay da-i-aal
sabh oopar hovat kirpaal
apnay kartab jaanai aap
antarjaamee rahi-o bi-aap
paratipaalai jee-an baho bhaat
jo jo rachi-o so tiseh Dhi-aat
jis bhaavai tis la-ay milaa-ay
bhagat karahi har kay gun gaa-ay
man antar bisvaas kar maani-aa
karanhaar naanak ik jaani-aa ||3||


jan laagaa har aykai naa-ay
tis kee aas na birthee jaa-ay
sayvak ka-o sayvaa ban aa-ee
hukam boojh param pad paa-ee
is tay oopar nahee beechaar
jaa kai man basi-aa nirankaar
banDhan tor bha-ay nirvair
an-din poojeh gur kay pair
ih lok sukhee-ay parlok suhaylay
naanak har parabh aapeh maylay ||4||


saaDhsang mil karahu anand
gun gaavhu parabh parmaanand
raam naam tat karahu beechaar
darulabh dayh kaa karahu uDhaar
amrit bachan har kay gun gaa-o
paraan taran kaa ihai su-aa-o
aath pahar parabh paykhahu nayraa
mitai agi-aan binsai anDhayraa
sun updays hirdai basaavhu
man ichhay naanak fal paavhu ||5||


halat palat du-ay layho savaar
raam naam antar ur Dhaar
pooray gur kee pooree deekhi-aa
jis man basai tis saach pareekhi-aa
man tan naam japahu liv laa-ay
dookh darad man tay bha-o jaa-ay
sach vaapaar karahu vaapaaree
dargeh nibhai khayp tumaaree
aykaa tayk rakhahu man maahi
naanak bahur na aavahi jaahi ||6||


tis tay door kahaa ko jaa-ay
ubrai raakhanhaar Dhi-aa-ay
nirbha-o japai sagal bha-o mitai
parabh kirpaa tay paraanee chhutai
jis parabh raakhai tis naahee dookh
naam japat man hovat sookh
chintaa jaa-ay mitai ahaNkaar
tis jan ka-o ko-ay na pahuchanhaar
sir oopar thaadhaa gur sooraa
naanak taa kay kaaraj pooraa ||7||


mat pooree amrit jaa kee darisat
darsan paykhat uDhrat sarisat
charan kamal jaa kay anoop
safal darsan sundar har roop
Dhan sayvaa sayvak parvaan
antarjaamee purakh parDhaan
jis man basai so hot nihaal
taa kai nikat na aavat kaal
amar bha-ay amraa pad paa-i-aa
saaDhsang naanak har Dhi-aa-i-aa ||8||22||


salok

gi-aan anjan gur dee-aa agi-aan anDhayr binaas
har kirpaa tay sant bhayti-aa naanak man pargaas ||1||


asatpadee
satsang antar parabh deethaa
naam parabhoo kaa laagaa meethaa
sagal samagree aykas ghat maahi
anik rang naanaa daristaahi
na-o niDh amrit parabh kaa naam
dayhee meh is kaa bisraam
sunn samaaDh anhat tah naad
kahan na jaa-ee achraj bismaad
tin daykhi-aa jis aap dikhaa-ay
naanak tis jan sojhee paa-ay ||1||


so antar so baahar anant
ghat ghat bi-aap rahi-aa bhagvant
Dharan maahi aakaas pa-i-aal
sarab lok pooran partipaal
ban tin parbat hai paarbarahm
jaisee aagi-aa taisaa karam
pa-un paanee baisantar maahi
chaar kunt dah disay samaahi
tis tay bhinn nahee ko thaa-o
gur parsaad naanak sukh paa-o ||2||


bayd puraan simrit meh daykh
sasee-ar soor nakh-yatar meh ayk
banee parabh kee sabh ko bolai
aap adol na kabhoo dolai
sarab kalaa kar khaylai khayl
mol na paa-ee-ai gunah amol
sarab jot meh jaa kee jot
Dhaar rahi-o su-aamee ot pot
gur parsaad bharam kaa naas
naanak tin meh ayhu bisaas ||3||


sant janaa kaa paykhan sabh barahm
sant janaa kai hirdai sabh Dharam
sant janaa suneh subh bachan
sarab bi-aapee raam sang rachan
jin jaataa tis kee ih rahat
sat bachan saaDhoo sabh kahat
jo jo ho-ay so-ee sukh maanai
karan karaavanhaar parabh jaanai
antar basay baahar bhee ohee
naanak darsan daykh sabh mohee ||4||


aap sat kee-aa sabh sat
tis parabh tay saglee utpat
tis bhaavai taa karay bisthaar
tis bhaavai taa aykankaar
anik kalaa lakhee nah jaa-ay
jis bhaavai tis la-ay milaa-ay
kavan nikat kavan kahee-ai door
aapay aap aap bharpoor
antargat jis aap janaa-ay
naanak tis jan aap bujhaa-ay ||5||


sarab bhoot aap vartaaraa
sarab nain aap paykhanhaaraa
sagal samagree jaa kaa tanaa
aapan jas aap hee sunaa
aavan jaan ik khayl banaa-i-aa
aagi-aakaaree keenee maa-i-aa
sabh kai maDh alipato rahai
jo kichh kahnaa so aapay kahai
aagi-aa aavai aagi-aa jaa-ay
naanak jaa bhaavai taa la-ay samaa-ay ||6||


is tay ho-ay so naahee buraa
orai kahhu kinai kachh karaa
aap bhalaa kartoot at neekee
aapay jaanai apnay jee kee
aap saach Dhaaree sabh saach
ot pot aapan sang raach
taa kee gat mit kahee na jaa-ay
doosar ho-ay ta sojhee paa-ay
tis kaa kee-aa sabh parvaan
gur parsaad naanak ih jaan ||7||


jo jaanai tis sadaa sukh ho-ay
aap milaa-ay la-ay parabh so-ay
oh Dhanvant kulvant pativant
jeevan mukat jis ridai bhagvant
Dhan Dhan Dhan jan aa-i-aa
jis parsaad sabh jagat taraa-i-aa
jan aavan kaa ihai su-aa-o
jan kai sang chit aavai naa-o
aap mukat mukat karai sansaar
naanak tis jan ka-o sadaa namaskaar ||8||23||


salok

pooraa parabh aaraaDhi-aa pooraa jaa kaa naa-o
naanak pooraa paa-i-aa pooray kay gun gaa-o ||1||


asatpadee
pooray gur kaa sun updays
paarbarahm nikat kar paykh
saas saas simrahu gobind
man antar kee utrai chind
aas anit ti-aagahu tarang
sant janaa kee Dhoor man mang
aap chhod bayntee karahu
saaDhsang agan saagar tarahu
har Dhan kay bhar layho bhandaar
naanak gur pooray namaskaar ||1||


khaym kusal sahj aanand
saaDhsang bhaj parmaanand
narak nivaar uDhaarahu jee-o
gun gobind amrit ras pee-o
chit chitvahu naaraa-in ayk
ayk roop jaa kay rang anayk
gopaal daamodar deen da-i-aal
dukh bhanjan pooran kirpaal
simar simar naam baaraN baar
naanak jee-a kaa ihai aDhaar ||2||


utam salok saaDh kay bachan
amuleek laal ayhi ratan
sunat kamaavat hot uDhaar
aap tarai lokah nistaar
safal jeevan safal taa kaa sang
jaa kai man laagaa har rang
jai jai sabad anaahad vaajai
sun sun anad karay parabh gaajai
pargatay gupaal mahaaNt kai maathay
naanak uDhray tin kai saathay ||3||


saran jog sun sarnee aa-ay
kar kirpaa parabh aap milaa-ay
mit ga-ay bair bha-ay sabh rayn
amrit naam saaDhsang lain
suparsan bha-ay gurdayv
pooran ho-ee sayvak kee sayv
aal janjaal bikaar tay rahtay
raam naam sun rasnaa kahtay
kar parsaad da-i-aa parabh Dhaaree
naanak nibhee khayp hamaaree ||4||


parabh kee ustat karahu sant meet
saavDhaan aykaagar cheet
sukhmanee sahj gobind gun naam
jis man basai so hot niDhaan
sarab ichhaa taa kee pooran ho-ay
parDhaan purakh pargat sabh lo-ay
sabh tay ooch paa-ay asthaan
bahur na hovai aavan jaan
har Dhan khaat chalai jan so-ay
naanak jisahi paraapat ho-ay ||5||


khaym saaNt riDh nav niDh
buDh gi-aan sarab tah siDh
bidi-aa tap jog parabh Dhi-aan
gi-aan saraysat ootam isnaan
chaar padaarath kamal pargaas
sabh kai maDh sagal tay udaas
sundar chatur tat kaa baytaa
samadrasee ayk daristaytaa
ih fal tis jan kai mukh bhanay
gur naanak naam bachan man sunay ||6||


ih niDhaan japai man ko-ay
sabh jug meh taa kee gat ho-ay
gun gobind naam Dhun banee
simrit saastar bayd bakhaanee
sagal mataaNt kayval har naam
gobind bhagat kai man bisraam
kot apraaDh saaDhsang mitai
sant kirpaa tay jam tay chhutai
jaa kai mastak karam parabh paa-ay
saaDh saran naanak tay aa-ay ||7||


jis man basai sunai laa-ay pareet
tis jan aavai har parabh cheet
janam maran taa kaa dookh nivaarai
dulabh dayh tatkaal uDhaarai
nirmal sobhaa amrit taa kee baanee
ayk naam man maahi samaanee
dookh rog binsay bhai bharam
saaDh naam nirmal taa kay karam
sabh tay ooch taa kee sobhaa banee
naanak ih gun naam sukhmanee ||8||24||

गउड़ी सुखमनी म: ५ ॥


सलोकु ॥
ੴ सतिगुर प्रसादि ॥
आदि गुरए नमह ॥
जुगादि गुरए नमह ॥
सतिगुरए नमह ॥
स्री गुरदेवए नमह ॥१॥


असटपदी ॥
सिमरउ सिमरि सिमरि सुखु पावउ ॥
कलि कलेस तन माहि मिटावउ ॥
सिमरउ जासु बिसुंभर एकै ॥
नामु जपत अगनत अनेकै ॥
बेद पुरान सिंम्रिति सुधाख्य्यर ॥
कीने राम नाम इक आख्य्यर ॥
किनका एक जिसु जीअ बसावै ॥
ता की महिमा गनी न आवै ॥
कांखी एकै दरस तुहारो ॥
नानक उन संगि मोहि उधारो ॥१॥


सुखमनी सुख अंम्रित प्रभ नामु ॥
भगत जना कै मनि बिस्राम ॥ रहाउ ॥
प्रभ कै सिमरनि गरभि न बसै ॥
प्रभ कै सिमरनि दूखु जमु नसै ॥
प्रभ कै सिमरनि कालु परहरै ॥
प्रभ कै सिमरनि दुसमनु टरै ॥
प्रभ सिमरत कछु बिघनु न लागै ॥
प्रभ कै सिमरनि अनदिनु जागै ॥
प्रभ कै सिमरनि भउ न बिआपै ॥
प्रभ कै सिमरनि दुखु न संतापै ॥
प्रभ का सिमरनु साध कै संगि ॥
सरब निधान नानक हरि रंगि ॥२॥


प्रभ कै सिमरनि रिधि सिधि नउ निधि ॥
प्रभ कै सिमरनि गिआनु धिआनु ततु बुधि ॥
प्रभ कै सिमरनि जप तप पूजा ॥
प्रभ कै सिमरनि बिनसै दूजा ॥
प्रभ कै सिमरनि तीरथ इसनानी ॥
प्रभ कै सिमरनि दरगह मानी ॥
प्रभ कै सिमरनि होइ सु भला ॥
प्रभ कै सिमरनि सुफल फला ॥
से सिमरहि जिन आपि सिमराए ॥
नानक ता कै लागउ पाए ॥३॥


प्रभ का सिमरनु सभ ते ऊचा ॥
प्रभ कै सिमरनि उधरे मूचा ॥
प्रभ कै सिमरनि त्रिसना बुझै ॥
प्रभ कै सिमरनि सभु किछु सुझै ॥
प्रभ कै सिमरनि नाही जम त्रासा ॥
प्रभ कै सिमरनि पूरन आसा ॥
प्रभ कै सिमरनि मन की मलु जाइ ॥
अंम्रित नामु रिद माहि समाइ ॥
प्रभ जी बसहि साध की रसना ॥
नानक जन का दासनि दसना ॥४॥


प्रभ कउ सिमरहि से धनवंते ॥
प्रभ कउ सिमरहि से पतिवंते ॥
प्रभ कउ सिमरहि से जन परवान ॥
प्रभ कउ सिमरहि से पुरख प्रधान ॥
प्रभ कउ सिमरहि सि बेमुहताजे ॥
प्रभ कउ सिमरहि सि सरब के राजे ॥
प्रभ कउ सिमरहि से सुखवासी ॥
प्रभ कउ सिमरहि सदा अबिनासी ॥
सिमरन ते लागे जिन आपि दइआला ॥
नानक जन की मंगै रवाला ॥५॥


प्रभ कउ सिमरहि से परउपकारी ॥
प्रभ कउ सिमरहि तिन सद बलिहारी ॥
प्रभ कउ सिमरहि से मुख सुहावे ॥
प्रभ कउ सिमरहि तिन सूखि बिहावै ॥
प्रभ कउ सिमरहि तिन आतमु जीता ॥
प्रभ कउ सिमरहि तिन निरमल रीता ॥
प्रभ कउ सिमरहि तिन अनद घनेरे ॥
प्रभ कउ सिमरहि बसहि हरि नेरे ॥
संत क्रिपा ते अनदिनु जागि ॥
नानक सिमरनु पूरै भागि ॥६॥


प्रभ कै सिमरनि कारज पूरे ॥
प्रभ कै सिमरनि कबहु न झूरे ॥
प्रभ कै सिमरनि हरि गुन बानी ॥
प्रभ कै सिमरनि सहजि समानी ॥
प्रभ कै सिमरनि निहचल आसनु ॥
प्रभ कै सिमरनि कमल बिगासनु ॥
प्रभ कै सिमरनि अनहद झुनकार ॥
सुखु प्रभ सिमरन का अंतु न पार ॥
सिमरहि से जन जिन कउ प्रभ मइआ ॥
नानक तिन जन सरनी पइआ ॥७॥


हरि सिमरनु करि भगत प्रगटाए ॥
हरि सिमरनि लगि बेद उपाए ॥
हरि सिमरनि भए सिध जती दाते ॥
हरि सिमरनि नीच चहु कुंट जाते ॥
हरि सिमरनि धारी सभ धरना ॥
सिमरि सिमरि हरि कारन करना ॥
हरि सिमरनि कीओ सगल अकारा ॥
हरि सिमरन महि आपि निरंकारा ॥
करि किरपा जिसु आपि बुझाइआ ॥
नानक गुरमुखि हरि सिमरनु तिनि पाइआ ॥८॥१॥


सलोकु ॥
दीन दरद दुख भंजना घटि घटि नाथ अनाथ ॥
सरणि तुम्ह्हारी आइओ नानक के प्रभ साथ ॥१॥


असटपदी ॥
जह मात पिता सुत मीत न भाई ॥
मन ऊहा नामु तेरै संगि सहाई ॥
जह महा भइआन दूत जम दलै ॥
तह केवल नामु संगि तेरै चलै ॥
जह मुसकल होवै अति भारी ॥
हरि को नामु खिन माहि उधारी ॥
अनिक पुनहचरन करत नही तरै ॥
हरि को नामु कोटि पाप परहरै ॥
गुरमुखि नामु जपहु मन मेरे ॥
नानक पावहु सूख घनेरे ॥१॥


सगल स्रिसटि को राजा दुखीआ ॥
हरि का नामु जपत होइ सुखीआ ॥
लाख करोरी बंधुन परै ॥
हरि का नामु जपत निसतरै ॥
अनिक माइआ रंग तिख न बुझावै ॥
हरि का नामु जपत आघावै ॥
जिह मारगि इहु जात इकेला ॥
तह हरि नामु संगि होत सुहेला ॥
ऐसा नामु मन सदा धिआईऐ ॥
नानक गुरमुखि परमगति पाईऐ ॥२॥


छूटत नही कोटि लख बाही ॥
नामु जपत तह पारि पराही ॥
अनिक बिघन जह आइ संघारै ॥
हरि का नामु ततकाल उधारै ॥
अनिक जोनि जनमै मरि जाम ॥
नामु जपत पावै बिस्राम ॥
हउ मैला मलु कबहु न धोवै ॥
हरि का नामु कोटि पाप खोवै ॥
ऐसा नामु जपहु मन रंगि ॥
नानक पाईऐ साध कै संगि ॥३॥


जिह मारग के गने जाहि न कोसा ॥
हरि का नामु ऊहा संगि तोसा ॥
जिह पैडै महा अंध गुबारा ॥
हरि का नामु संगि उजीआरा ॥
जहा पंथि तेरा को न सिञानू ॥
हरि का नामु तह नालि पछानू ॥
जह महा भइआन तपति बहु घाम ॥
तह हरि के नाम की तुम ऊपरि छाम ॥
जहा त्रिखा मन तुझु आकरखै ॥
तह नानक हरि हरि अंम्रितु बरखै ॥४॥


भगत जना की बरतनि नामु ॥
संत जना कै मनि बिस्रामु ॥
हरि का नामु दास की ओट ॥
हरि कै नामि उधरे जन कोटि ॥
हरि जसु करत संत दिनु राति ॥
हरि हरि अउखधु साध कमाति ॥
हरिजन कै हरि नामु निधानु ॥
पारब्रहमि जन कीनो दान ॥
मन तन रंगि रते रंग एकै ॥
नानक जन कै बिरति बिबेकै ॥५॥


हरि का नामु जन कउ मुकति जुगति ॥
हरि कै नामि जन कउ त्रिपति भुगति ॥
हरि का नामु जन का रूप रंगु ॥
हरि नामु जपत कब परै न भंगु ॥
हरि का नामु जन की वडिआई ॥
हरि कै नामि जन सोभा पाई ॥
हरि का नामु जन कउ भोग जोग ॥
हरि नामु जपत कछु नाहि बिओगु ॥
जनु राता हरि नाम की सेवा ॥
नानक पूजै हरि हरि देवा ॥६॥


हरि हरि जन कै मालु खजीना ॥
हरि धनु जन कउ आपि प्रभि दीना ॥
हरि हरि जन कै ओट सताणी ॥
हरि प्रतापि जन अवर न जाणी ॥
ओति पोति जन हरि रसि राते ॥
सुंन समाधि नाम रस माते ॥
आठ पहर जनु हरि हरि जपै ॥
हरि का भगतु प्रगट नही छपै ॥
हरि की भगति मुकति बहु करे ॥
नानक जन संगि केते तरे ॥७॥


पारजातु इहु हरि को नाम ॥
कामधेन हरि हरि गुण गाम ॥
सभ ते ऊतम हरि की कथा ॥
नामु सुनत दरद दुख लथा ॥
नाम की महिमा संत रिद वसै ॥
संत प्रतापि दुरतु सभु नसै ॥
संत का संगु वडभागी पाईऐ ॥
संत की सेवा नामु धिआईऐ ॥
नाम तुलि कछु अवरु न होइ ॥
नानक गुरमुखि नामु पावै जनु कोइ ॥८॥२॥


सलोकु ॥
बहु सासत्र बहु सिम्रिती पेखे सरब ढढोलि ॥
पूजसि नाही हरि हरे नानक नाम अमोल ॥१॥


असटपदी ॥
जाप ताप गिआन सभि धिआन ॥
खट सासत्र सिम्रिति वखिआन ॥
जोग अभिआस करम ध्रम किरिआ ॥
सगल तिआगि बन मधे फिरिआ ॥
अनिक प्रकार कीए बहु जतना ॥
पुंन दान होमे बहु रतना ॥
सरीरु कटाइ होमै करि राती ॥
वरत नेम करै बहु भाती ॥
नही तुलि राम नाम बीचार ॥
नानक गुरमुखि नामु जपीऐ इक बार ॥१॥


नउ खंड प्रिथमी फिरै चिरु जीवै ॥
महा उदासु तपीसरु थीवै ॥
अगनि माहि होमत परान ॥
कनिक अस्व हैवर भूमि दान ॥
निउली करम करै बहु आसन ॥
जैन मारग संजम अति साधन ॥
निमख निमख करि सरीरु कटावै ॥
तउ भी हउमै मैलु न जावै ॥
हरि के नाम समसरि कछु नाहि ॥
नानक गुरमुखि नामु जपत गति पाहि ॥२॥


मन कामना तीरथ देह छुटै ॥
गरबु गुमानु न मन ते हुटै ॥
सोच करै दिनसु अरु राति ॥
मन की मैलु न तन ते जाति ॥
इसु देही कउ बहु साधना करै ॥
मन ते कबहू न बिखिआ टरै ॥
जलि धोवै बहु देह अनीति ॥
सुध कहा होइ काची भीति ॥
मन हरि के नाम की महिमा ऊच ॥
नानक नामि उधरे पतित बहु मूच ॥३॥


बहुतु सिआणप जम का भउ बिआपै ॥
अनिक जतन करि त्रिसन ना ध्रापै ॥
भेख अनेक अगनि नही बुझै ॥
कोटि उपाव दरगह नही सिझै ॥
छूटसि नाही ऊभ पइआलि ॥
मोहि बिआपहि माइआ जालि ॥
अवर करतूति सगली जमु डानै ॥
गोविंद भजन बिनु तिलु नही मानै ॥
हरि का नामु जपत दुखु जाइ ॥
नानक बोलै सहजि सुभाइ ॥४॥


चारि पदारथ जे को मागै ॥
साध जना की सेवा लागै ॥
जे को आपुना दूखु मिटावै ॥
हरि हरि नामु रिदै सद गावै ॥
जे को अपुनी सोभा लोरै ॥
साधसंगि इह हउमै छोरै ॥
जे को जनम मरण ते डरै ॥
साध जना की सरनी परै ॥
जिसु जन कउ प्रभ दरस पिआसा ॥
नानक ता कै बलि बलि जासा ॥५॥


सगल पुरख महि पुरखु प्रधानु ॥
साधसंगि जा का मिटै अभिमानु ॥
आपस कउ जो जाणै नीचा ॥
सोऊ गनीऐ सभ ते ऊचा ॥
जा का मनु होइ सगल की रीना ॥
हरि हरि नामु तिनि घटि घटि चीना ॥
मन अपुने ते बुरा मिटाना ॥
पेखै सगल स्रिसटि साजना ॥
सूख दूख जन सम द्रिसटेता ॥
नानक पाप पुंन नही लेपा ॥६॥


निरधन कउ धनु तेरो नाउ ॥
निथावे कउ नाउ तेरा थाउ ॥
निमाने कउ प्रभ तेरो मानु ॥
सगल घटा कउ देवहु दानु ॥
करन करावनहार सुआमी ॥
सगल घटा के अंतरजामी ॥
अपनी गति मिति जानहु आपे ॥
आपन संगि आपि प्रभ राते ॥
तुम्ह्हरी उसतति तुम ते होइ ॥
नानक अवरु न जानसि कोइ ॥७॥


सरब धरम महि स्रेसट धरमु ॥
हरि को नामु जपि निरमल करमु ॥
सगल क्रिआ महि ऊतम किरिआ ॥
साधसंगि दुरमति मलु हिरिआ ॥
सगल उदम महि उदमु भला ॥
हरि का नामु जपहु जीअ सदा ॥
सगल बानी महि अंम्रित बानी ॥
हरि को जसु सुनि रसन बखानी ॥
सगल थान ते ओहु ऊतम थानु ॥
नानक जिह घटि वसै हरि नामु ॥८॥३॥


सलोकु ॥
निरगुनीआर इआनिआ सो प्रभु सदा समालि ॥
जिनि कीआ तिसु चीति रखु नानक निबही नालि ॥१॥


असटपदी ॥
रमईआ के गुन चेति परानी ॥
कवन मूल ते कवन द्रिसटानी ॥
जिनि तूं साजि सवारि सीगारिआ ॥
गरभ अगनि महि जिनहि उबारिआ ॥
बार बिवसथा तुझहि पिआरै दूध ॥
भरि जोबन भोजन सुख सूध ॥
बिरधि भइआ ऊपरि साक सैन ॥
मुखि अपिआउ बैठ कउ दैन ॥
इहु निरगुनु गुनु कछू न बूझै ॥
बखसि लेहु तउ नानक सीझै ॥१॥


जिह प्रसादि धर ऊपरि सुखि बसहि ॥
सुत भ्रात मीत बनिता संगि हसहि ॥
जिह प्रसादि पीवहि सीतल जला ॥
सुखदाई पवनु पावकु अमुला ॥
जिह प्रसादि भोगहि सभि रसा ॥
सगल समग्री संगि साथि बसा ॥
दीने हसत पाव करन नेत्र रसना ॥
तिसहि तिआगि अवर संगि रचना ॥
ऐसे दोख मूड़ अंध बिआपे ॥
नानक काढि लेहु प्रभ आपे ॥२॥


आदि अंति जो राखनहारु ॥
तिस सिउ प्रीति न करै गवारु ॥
जा की सेवा नवनिधि पावै ॥
ता सिउ मूड़ा मनु नही लावै ॥
जो ठाकुरु सद सदा हजूरे ॥
ता कउ अंधा जानत दूरे ॥
जा की टहल पावै दरगह मानु ॥
तिसहि बिसारै मुगधु अजानु ॥
सदा सदा इहु भूलनहारु ॥
नानक राखनहारु अपारु ॥३॥


रतनु तिआगि कउडी संगि रचै ॥
साचु छोडि झूठ संगि मचै ॥
जो छडना सु असथिरु करि मानै ॥
जो होवनु सो दूरि परानै ॥
छोडि जाइ तिस का स्रमु करै ॥
संगि सहाई तिसु परहरै ॥
चंदन लेपु उतारै धोइ ॥
गरधब प्रीति भसम संगि होइ ॥
अंध कूप महि पतित बिकराल ॥
नानक काढि लेहु प्रभ दइआल ॥४॥


करतूति पसू की मानस जाति ॥
लोक पचारा करै दिनु राति ॥
बाहरि भेख अंतरि मलु माइआ ॥
छपसि नाहि कछु करै छपाइआ ॥
बाहरि गिआन धिआन इसनान ॥
अंतरि बिआपै लोभु सुआनु ॥
अंतरि अगनि बाहरि तनु सुआह ॥
गलि पाथर कैसे तरै अथाह ॥
जा कै अंतरि बसै प्रभु आपि ॥
नानक ते जन सहजि समाति ॥५॥


सुनि अंधा कैसे मारगु पावै ॥
करु गहि लेहु ओड़ि निबहावै ॥
कहा बुझारति बूझै डोरा ॥
निसि कहीऐ तउ समझै भोरा ॥
कहा बिसनपद गावै गुंग ॥
जतन करै तउ भी सुर भंग ॥
कह पिंगुल परबत पर भवन ॥
नही होत ऊहा उसु गवन ॥
करतार करुणामै दीनु बेनती करै ॥
नानक तुमरी किरपा तरै ॥६॥


संगि सहाई सु आवै न चीति ॥
जो बैराई ता सिउ प्रीति ॥
बलूआ के ग्रिह भीतरि बसै ॥
अनद केल माइआ रंगि रसै ॥
द्रिड़ु करि मानै मनहि प्रतीति ॥
कालु न आवै मूड़े चीति ॥
बैर बिरोध काम क्रोध मोह ॥
झूठ बिकार महा लोभ ध्रोह ॥
इआहू जुगति बिहाने कई जनम ॥
नानक राखि लेहु आपन करि करम ॥७॥


तू ठाकुरु तुम पहि अरदासि ॥
जीउ पिंडु सभु तेरी रासि ॥
तुम मात पिता हम बारिक तेरे ॥
तुमरी क्रिपा महि सूख घनेरे ॥
कोइ न जानै तुमरा अंतु ॥
ऊचे ते ऊचा भगवंत ॥
सगल समग्री तुमरै सूत्रि धारी ॥
तुम ते होइ सु आगिआकारी ॥
तुमरी गति मिति तुम ही जानी ॥
नानक दास सदा कुरबानी ॥८॥४॥


सलोकु ॥
देनहारु प्रभ छोडि कै लागहि आन सुआइ ॥
नानक कहू न सीझई बिनु नावै पति जाइ ॥१॥


असटपदी ॥
दस बसतू ले पाछै पावै ॥
एक बसतु कारनि बिखोटि गवावै ॥
एक भी न देइ दस भी हिरि लेइ ॥
तउ मूड़ा कहु कहा करेइ ॥
जिसु ठाकुर सिउ नाही चारा ॥
ता कउ कीजै सद नमसकारा ॥
जा कै मनि लागा प्रभु मीठा ॥
सरब सूख ताहू मनि वूठा ॥
जिसु जन अपना हुकमु मनाइआ ॥
सरब थोक नानक तिनि पाइआ ॥१॥


अगनत साहु अपनी दे रासि ॥
खात पीत बरतै अनद उलासि ॥
अपुनी अमान कछु बहुरि साहु लेइ ॥
अगिआनी मनि रोसु करेइ ॥
अपनी परतीति आप ही खोवै ॥
बहुरि उस का बिस्वासु न होवै ॥
जिस की बसतु तिसु आगै राखै ॥
प्रभ की आगिआ मानै माथै ॥
उस ते चउगुन करै निहालु ॥
नानक साहिबु सदा दइआलु ॥२॥


अनिक भाति माइआ के हेत ॥
सरपर होवत जानु अनेत ॥
बिरख की छाइआ सिउ रंगु लावै ॥
ओह बिनसै उहु मनि पछुतावै ॥
जो दीसै सो चालनहारु ॥
लपटि रहिओ तह अंध अंधारु ॥
बटाऊ सिउ जो लावै नेह ॥
ता कउ हाथि न आवै केह ॥
मन हरि के नाम की प्रीति सुखदाई ॥
करि किरपा नानक आपि लए लाई ॥३॥


मिथिआ तनु धनु कुटंबु सबाइआ ॥
मिथिआ हउमै ममता माइआ ॥
मिथिआ राज जोबन धन माल ॥
मिथिआ काम क्रोध बिकराल ॥
मिथिआ रथ हसती अस्व बसत्रा ॥
मिथिआ रंग संगि माइआ पेखि हसता ॥
मिथिआ ध्रोह मोह अभिमानु ॥
मिथिआ आपस ऊपरि करत गुमानु ॥
असथिरु भगति साध की सरन ॥
नानक जपि जपि जीवै हरि के चरन ॥४॥


मिथिआ स्रवन पर निंदा सुनहि ॥
मिथिआ हसत पर दरब कउ हिरहि ॥
मिथिआ नेत्र पेखत पर त्रिअ रूपाद ॥
मिथिआ रसना भोजन अन स्वाद ॥
मिथिआ चरन पर बिकार कउ धावहि ॥
मिथिआ मन पर लोभ लुभावहि ॥
मिथिआ तन नही परउपकारा ॥
मिथिआ बासु लेत बिकारा ॥
बिनु बूझे मिथिआ सभ भए ॥
सफल देह नानक हरि हरि नाम लए ॥५॥


बिरथी साकत की आरजा ॥
साच बिना कह होवत सूचा ॥
बिरथा नाम बिना तनु अंध ॥
मुखि आवत ता कै दुरगंध ॥
बिनु सिमरन दिनु रैनि ब्रिथा बिहाइ ॥
मेघ बिना जिउ खेती जाइ ॥
गोबिद भजन बिनु ब्रिथे सभ काम ॥
जिउ किरपन के निरारथ दाम ॥
धंनि धंनि ते जन जिह घटि बसिओ हरि नाउ ॥
नानक ता कै बलि बलि जाउ ॥६॥


रहत अवर कछु अवर कमावत ॥
मनि नही प्रीति मुखहु गंढ लावत ॥
जाननहार प्रभू परबीन ॥
बाहरि भेख न काहू भीन ॥
अवर उपदेसै आपि न करै ॥
आवत जावत जनमै मरै ॥
जिस कै अंतरि बसै निरंकारु ॥
तिस की सीख तरै संसारु ॥
जो तुम भाने तिन प्रभु जाता ॥
नानक उन जन चरन पराता ॥७॥


करउ बेनती पारब्रहमु सभु जानै ॥
अपना कीआ आपहि मानै ॥
आपहि आप आपि करत निबेरा ॥
किसै दूरि जनावत किसै बुझावत नेरा ॥
उपाव सिआनप सगल ते रहत ॥
सभु कछु जानै आतम की रहत ॥
जिसु भावै तिसु लए लड़ि लाइ ॥
थान थनंतरि रहिआ समाइ ॥
सो सेवकु जिसु किरपा करी ॥
निमख निमख जपि नानक हरी ॥८॥५॥


सलोकु ॥
काम क्रोध अरु लोभ मोह बिनसि जाइ अहंमेव ॥
नानक प्रभ सरणागती करि प्रसादु गुरदेव ॥१॥


असटपदी ॥
जिह प्रसादि छतीह अंम्रित खाहि ॥
तिसु ठाकुर कउ रखु मन माहि ॥
जिह प्रसादि सुगंधत तनि लावहि ॥
तिस कउ सिमरत परमगति पावहि ॥
जिह प्रसादि बसहि सुख मंदरि ॥
तिसहि धिआइ सदा मन अंदरि ॥
जिह प्रसादि ग्रिह संगि सुख बसना ॥
आठ पहर सिमरहु तिसु रसना ॥
जिह प्रसादि रंग रस भोग ॥
नानक सदा धिआईऐ धिआवन जोग ॥१॥


जिह प्रसादि पाट पटंबर हढावहि ॥
तिसहि तिआगि कत अवर लुभावहि ॥
जिह प्रसादि सुखि सेज सोईजै ॥
मन आठ पहर ता का जसु गावीजै ॥
जिह प्रसादि तुझु सभु कोऊ मानै ॥
मुखि ता को जसु रसन बखानै ॥
जिह प्रसादि तेरो रहता धरमु ॥
मन सदा धिआइ केवल पारब्रहमु ॥
प्रभ जी जपत दरगह मानु पावहि ॥
नानक पति सेती घरि जावहि ॥२॥


जिह प्रसादि आरोग कंचन देही ॥
लिव लावहु तिसु राम सनेही ॥
जिह प्रसादि तेरा ओला रहत ॥
मन सुखु पावहि हरि हरि जसु कहत ॥
जिह प्रसादि तेरे सगल छिद्र ढाके ॥
मन सरनी परु ठाकुर प्रभ ता कै ॥
जिह प्रसादि तुझु को न पहूचै ॥
मन सासि सासि सिमरहु प्रभ ऊचे ॥
जिह प्रसादि पाई द्रुलभ देह ॥
नानक ता की भगति करेह ॥३॥


जिह प्रसादि आभूखन पहिरीजै ॥
मन तिसु सिमरत किउ आलसु कीजै ॥
जिह प्रसादि अस्व हसति असवारी ॥
मन तिसु प्रभ कउ कबहू न बिसारी ॥
जिह प्रसादि बाग मिलख धना ॥
राखु परोइ प्रभु अपुने मना ॥
जिनि तेरी मन बनत बनाई ॥
ऊठत बैठत सद तिसहि धिआई ॥
तिसहि धिआइ जो एक अलखै ॥
ईहा ऊहा नानक तेरी रखै ॥४॥


जिह प्रसादि करहि पुंन बहु दान ॥
मन आठ पहर करि तिस का धिआन ॥
जिह प्रसादि तू आचार बिउहारी ॥
तिसु प्रभ कउ सासि सासि चितारी ॥
जिह प्रसादि तेरा सुंदर रूपु ॥
सो प्रभु सिमरहु सदा अनूपु ॥
जिह प्रसादि तेरी नीकी जाति ॥
सो प्रभु सिमरि सदा दिन राति ॥
जिह प्रसादि तेरी पति रहै ॥
गुरप्रसादि नानक जसु कहै ॥५॥


जिह प्रसादि सुनहि करन नाद ॥
जिह प्रसादि पेखहि बिसमाद ॥
जिह प्रसादि बोलहि अंम्रित रसना ॥
जिह प्रसादि सुखि सहजे बसना ॥
जिह प्रसादि हसत कर चलहि ॥
जिह प्रसादि संपूरन फलहि ॥
जिह प्रसादि परमगति पावहि ॥
जिह प्रसादि सुखि सहजि समावहि ॥
ऐसा प्रभु तिआगि अवर कत लागहु ॥
गुरप्रसादि नानक मनि जागहु ॥६॥


जिह प्रसादि तूं प्रगटु संसारि ॥
तिसु प्रभ कउ मूलि न मनहु बिसारि ॥
जिह प्रसादि तेरा परतापु ॥
रे मन मूड़ तू ता कउ जापु ॥
जिह प्रसादि तेरे कारज पूरे ॥
तिसहि जानु मन सदा हजूरे ॥
जिह प्रसादि तूं पावहि साचु ॥
रे मन मेरे तूं ता सिउ राचु ॥
जिह प्रसादि सभ की गति होइ ॥
नानक जापु जपै जपु सोइ ॥७॥


आपि जपाए जपै सो नाउ ॥
आपि गावाए सु हरि गुन गाउ ॥
प्रभ किरपा ते होइ प्रगासु ॥
प्रभू दइआ ते कमल बिगासु ॥
प्रभ सुप्रसंन बसै मनि सोइ ॥
प्रभ दइआ ते मति ऊतम होइ ॥
सरब निधान प्रभ तेरी मइआ ॥
आपहु कछू न किनहू लइआ ॥
जितु जितु लावहु तितु लगहि हरि नाथ ॥
नानक इन कै कछू न हाथ ॥८॥६॥


सलोकु ॥
अगम अगाधि पारब्रहमु सोइ ॥
जो जो कहै सु मुकता होइ ॥
सुनि मीता नानकु बिनवंता ॥
साध जना की अचरज कथा ॥१॥


असटपदी ॥
साध कै संगि मुख ऊजल होत ॥
साधसंगि मलु सगली खोत ॥
साध कै संगि मिटै अभिमानु ॥
साध कै संगि प्रगटै सुगिआनु ॥
साध कै संगि बुझै प्रभु नेरा ॥
साधसंगि सभु होत निबेरा ॥
साध कै संगि पाए नाम रतनु ॥
साध कै संगि एक ऊपरि जतनु ॥
साध की महिमा बरनै कउनु प्रानी ॥
नानक साध की सोभा प्रभ माहि समानी ॥१॥


साध कै संगि अगोचरु मिलै ॥
साध कै संगि सदा परफुलै ॥
साध कै संगि आवहि बसि पंचा ॥
साधसंगि अंम्रित रसु भुंचा ॥
साधसंगि होइ सभ की रेन ॥
साध कै संगि मनोहर बैन ॥
साध कै संगि न कतहूं धावै ॥
साधसंगि असथिति मनु पावै ॥
साध कै संगि माइआ ते भिंन ॥
साधसंगि नानक प्रभ सुप्रसंन ॥२॥


साधसंगि दुसमन सभि मीत ॥
साधू कै संगि महा पुनीत ॥
साधसंगि किस सिउ नही बैरु ॥
साध कै संगि न बीगा पैरु ॥
साध कै संगि नाही को मंदा ॥
साधसंगि जाने परमानंदा ॥
साध कै संगि नाही हउ तापु ॥
साध कै संगि तजै सभु आपु ॥
आपे जानै साध बडाई ॥
नानक साध प्रभू बनि आई ॥३॥


साध कै संगि न कबहू धावै ॥
साध कै संगि सदा सुखु पावै ॥
साधसंगि बसतु अगोचर लहै ॥
साधू कै संगि अजरु सहै ॥
साध कै संगि बसै थानि ऊचै ॥
साधू कै संगि महलि पहूचै ॥
साध कै संगि द्रिड़ै सभि धरम ॥
साध कै संगि केवल पारब्रहम ॥
साध कै संगि पाए नाम निधान ॥
नानक साधू कै कुरबान ॥४॥


साध कै संगि सभ कुल उधारै ॥
साधसंगि साजन मीत कुटंब निसतारै ॥
साधू कै संगि सो धनु पावै ॥
जिसु धन ते सभु को वरसावै ॥
साधसंगि धरमराइ करे सेवा ॥
साध कै संगि सोभा सुरदेवा ॥
साधू कै संगि पाप पलाइन ॥
साधसंगि अंम्रित गुन गाइन ॥
साध कै संगि स्रब थान गंमि ॥
नानक साध कै संगि सफल जनंम ॥५॥


साध कै संगि नही कछु घाल ॥
दरसनु भेटत होत निहाल ॥
साध कै संगि कलूखत हरै ॥
साध कै संगि नरक परहरै ॥
साध कै संगि ईहा ऊहा सुहेला ॥
साधसंगि बिछुरत हरि मेला ॥
जो इछै सोई फलु पावै ॥
साध कै संगि न बिरथा जावै ॥
पारब्रहमु साध रिद बसै ॥
नानक उधरै साध सुनि रसै ॥६॥


साध कै संगि सुनउ हरि नाउ ॥
साधसंगि हरि के गुन गाउ ॥
साध कै संगि न मन ते बिसरै ॥
साधसंगि सरपर निसतरै ॥
साध कै संगि लगै प्रभु मीठा ॥
साधू कै संगि घटि घटि डीठा ॥
साधसंगि भए आगिआकारी ॥
साधसंगि गति भई हमारी ॥
साध कै संगि मिटे सभि रोग ॥
नानक साध भेटे संजोग ॥७॥


साध की महिमा बेद न जानहि ॥
जेता सुनहि तेता बखिआनहि ॥
साध की उपमा तिहु गुण ते दूरि ॥
साध की उपमा रही भरपूरि ॥
साध की सोभा का नाही अंत ॥
साध की सोभा सदा बेअंत ॥
साध की सोभा ऊच ते ऊची ॥
साध की सोभा मूच ते मूची ॥
साध की सोभा साध बनि आई ॥
नानक साध प्रभ भेदु न भाई ॥८॥७॥


सलोकु ॥
मनि साचा मुखि साचा सोइ ॥
अवरु न पेखै एकसु बिनु कोइ ॥
नानक इह लछण ब्रहमगिआनी होइ ॥१॥


असटपदी ॥
ब्रहमगिआनी सदा निरलेप ॥
जैसे जल महि कमल अलेप ॥
ब्रहमगिआनी सदा निरदोख ॥
जैसे सूरु सरब कउ सोख ॥
ब्रहमगिआनी कै द्रिसटि समानि ॥
जैसे राज रंक कउ लागै तुलि पवान ॥
ब्रहमगिआनी कै धीरजु एक ॥
जिउ बसुधा कोऊ खोदै कोऊ चंदन लेप ॥
ब्रहमगिआनी का इहै गुनाउ ॥
नानक जिउ पावक का सहज सुभाउ ॥१॥


ब्रहमगिआनी निरमल ते निरमला ॥
जैसे मैलु न लागै जला ॥
ब्रहमगिआनी कै मनि होइ प्रगासु ॥
जैसे धर ऊपरि आकासु ॥
ब्रहमगिआनी कै मित्र सत्रु समानि ॥
ब्रहमगिआनी कै नाही अभिमान ॥
ब्रहमगिआनी ऊच ते ऊचा ॥
मनि अपनै है सभ ते नीचा ॥
ब्रहमगिआनी से जन भए ॥
नानक जिन प्रभु आपि करेइ ॥२॥


ब्रहमगिआनी सगल की रीना ॥
आतम रसु ब्रहमगिआनी चीना ॥
ब्रहमगिआनी की सभ ऊपरि मइआ ॥
ब्रहमगिआनी ते कछु बुरा न भइआ ॥
ब्रहमगिआनी सदा समदरसी ॥
ब्रहमगिआनी की द्रिसटि अंम्रितु बरसी ॥
ब्रहमगिआनी बंधन ते मुकता ॥
ब्रहमगिआनी की निरमल जुगता ॥
ब्रहमगिआनी का भोजनु गिआन ॥
नानक ब्रहमगिआनी का ब्रहम धिआनु ॥३॥


ब्रहमगिआनी एक ऊपरि आस ॥
ब्रहमगिआनी का नही बिनास ॥
ब्रहमगिआनी कै गरीबी समाहा ॥
ब्रहमगिआनी परउपकार उमाहा ॥
ब्रहमगिआनी कै नाही धंधा ॥
ब्रहमगिआनी ले धावतु बंधा ॥
ब्रहमगिआनी कै होइ सु भला ॥
ब्रहमगिआनी सुफल फला ॥
ब्रहमगिआनी संगि सगल उधारु ॥
नानक ब्रहमगिआनी जपै सगल संसारु ॥४॥


ब्रहमगिआनी कै एकै रंग ॥
ब्रहमगिआनी कै बसै प्रभु संग ॥
ब्रहमगिआनी कै नामु आधारु ॥
ब्रहमगिआनी कै नामु परवारु ॥
ब्रहमगिआनी सदा सद जागत ॥
ब्रहमगिआनी अहंबुधि तिआगत ॥
ब्रहमगिआनी कै मनि परमानंद ॥
ब्रहमगिआनी कै घरि सदा अनंद ॥
ब्रहमगिआनी सुख सहज निवास ॥
नानक ब्रहमगिआनी का नही बिनास ॥५॥


ब्रहमगिआनी ब्रहम का बेता ॥
ब्रहमगिआनी एक संगि हेता ॥
ब्रहमगिआनी कै होइ अचिंत ॥
ब्रहमगिआनी का निरमल मंत ॥
ब्रहमगिआनी जिसु करै प्रभु आपि ॥
ब्रहमगिआनी का बड परताप ॥
ब्रहमगिआनी का दरसु बडभागी पाईऐ ॥
ब्रहमगिआनी कउ बलि बलि जाईऐ ॥
ब्रहमगिआनी कउ खोजहि महेसुर ॥
नानक ब्रहमगिआनी आपि परमेसुर ॥६॥


ब्रहमगिआनी की कीमति नाहि ॥
ब्रहमगिआनी कै सगल मन माहि ॥
ब्रहमगिआनी का कउन जानै भेदु ॥
ब्रहमगिआनी कउ सदा अदेसु ॥
ब्रहमगिआनी का कथिआ न जाइ अधाख्य्यरु ॥
ब्रहमगिआनी सरब का ठाकुरु ॥
ब्रहमगिआनी की मिति कउनु बखानै ॥
ब्रहमगिआनी की गति ब्रहमगिआनी जानै ॥
ब्रहमगिआनी का अंतु न पारु ॥
नानक ब्रहमगिआनी कउ सदा नमसकारु ॥७॥


ब्रहमगिआनी सभ स्रिसटि का करता ॥
ब्रहमगिआनी सद जीवै नही मरता ॥
ब्रहमगिआनी मुकति जुगति जीअ का दाता ॥
ब्रहमगिआनी पूरन पुरखु बिधाता ॥
ब्रहमगिआनी अनाथ का नाथु ॥
ब्रहमगिआनी का सभ ऊपरि हाथु ॥
ब्रहमगिआनी का सगल अकारु ॥
ब्रहमगिआनी आपि निरंकारु ॥
ब्रहमगिआनी की सोभा ब्रहमगिआनी बनी ॥
नानक ब्रहमगिआनी सरब का धनी ॥८॥८॥


सलोकु ॥
उरि धारै जो अंतरि नामु ॥
सरब मै पेखै भगवानु ॥
निमख निमख ठाकुर नमसकारै ॥
नानक ओहु अपरसु सगल निसतारै ॥१॥


असटपदी ॥
मिथिआ नाही रसना परस ॥
मन महि प्रीति निरंजन दरस ॥
पर त्रिअ रूपु न पेखै नेत्र ॥
साध की टहल संतसंगि हेत ॥
करन न सुनै काहू की निंदा ॥
सभ ते जानै आपस कउ मंदा ॥
गुरप्रसादि बिखिआ परहरै ॥
मन की बासना मन ते टरै ॥
इंद्री जित पंच दोख ते रहत ॥
नानक कोटि मधे को ऐसा अपरस ॥१॥


बैसनो सो जिसु ऊपरि सुप्रसंन ॥
बिसन की माइआ ते होइ भिंन ॥
करम करत होवै निहकरम ॥
तिसु बैसनो का निरमल धरम ॥
काहू फल की इछा नही बाछै ॥
केवल भगति कीरतन संगि राचै ॥
मन तन अंतरि सिमरन गोपाल ॥
सभ ऊपरि होवत किरपाल ॥
आपि द्रिड़ै अवरह नामु जपावै ॥
नानक ओहु बैसनो परमगति पावै ॥२॥


भगउती भगवंत भगति का रंगु ॥
सगल तिआगै दुसट का संगु ॥
मन ते बिनसै सगला भरमु ॥
करि पूजै सगल पारब्रहमु ॥
साधसंगि पापा मलु खोवै ॥
तिसु भगउती की मति ऊतम होवै ॥
भगवंत की टहल करै नित नीति ॥
मनु तनु अरपै बिसन परीति ॥
हरि के चरन हिरदै बसावै ॥
नानक ऐसा भगउती भगवंत कउ पावै ॥३॥


सो पंडितु जो मनु परबोधै ॥
राम नामु आतम महि सोधै ॥
राम नाम सारु रसु पीवै ॥
उसु पंडित कै उपदेसि जगु जीवै ॥
हरि की कथा हिरदै बसावै ॥
सो पंडितु फिरि जोनि न आवै ॥
बेद पुरान सिम्रिति बूझै मूल ॥
सूखम महि जानै असथूलु ॥
चहु वरना कउ दे उपदेसु ॥
नानक उसु पंडित कउ सदा अदेसु ॥४॥


बीज मंत्रु सरब को गिआनु ॥
चहु वरना महि जपै कोऊ नामु ॥
जो जो जपै तिस की गति होइ ॥
साधसंगि पावै जनु कोइ ॥
करि किरपा अंतरि उर धारै ॥
पसु प्रेत मुघद पाथर कउ तारै ॥
सरब रोग का अउखदु नामु ॥
कलिआण रूप मंगल गुण गाम ॥
काहू जुगति कितै न पाईऐ धरमि ॥
नानक तिसु मिलै जिसु लिखिआ धुरि करमि ॥५॥


जिसकै मनि पारब्रहम का निवासु ॥
तिस का नामु सति राम दासु ॥
आतम रामु तिसु नदरी आइआ ॥
दास दसंतण भाइ तिनि पाइआ ॥
सदा निकटि निकटि हरि जानु ॥
सो दासु दरगह परवानु ॥
अपुने दास कउ आपि किरपा करै ॥
तिसु दास कउ सभ सोझी परै ॥
सगल संगि आतम उदासु ॥
ऐसी जुगति नानक राम दासु ॥६॥


प्रभ की आगिआ आतम हितावै ॥
जीवन मुकति सोऊ कहावै ॥
तैसा हरखु तैसा उसु सोगु ॥
सदा अनंदु तह नही बिओगु ॥
तैसा सुवरनु तैसी उसु माटी ॥
तैसा अंम्रितु तैसी बिखु खाटी ॥
तैसा मानु तैसा अभिमानु ॥
तैसा रंकु तैसा राजानु ॥
जो वरताए साई जुगति ॥
नानक ओहु पुरखु कहीऐ जीवन मुकति ॥७॥


पारब्रहम के सगले ठाउ ॥
जितु जितु घरि राखै तैसा तिन नाउ ॥
आपे करन करावन जोगु ॥
प्रभ भावै सोई फुनि होगु ॥
पसरिओ आपि होइ अनत तरंग ॥
लखे न जाहि पारब्रहम के रंग ॥
जैसी मति देइ तैसा परगास ॥
पारब्रहम करता अबिनास ॥
सदा सदा सदा दइआल ॥
सिमरि सिमरि नानक भए निहाल ॥८॥९॥


सलोकु ॥
उसतति करहि अनेक जन अंतु न पारावार ॥
नानक रचना प्रभि रची बहु बिधि अनिक प्रकार ॥१॥


असटपदी ॥
कई कोटि होए पूजारी ॥
कई कोटि आचार बिउहारी ॥
कई कोटि भए तीरथ वासी ॥
कई कोटि बन भ्रमहि उदासी ॥
कई कोटि बेद के स्रोते ॥
कई कोटि तपीसुर होते ॥
कई कोटि आतम धिआनु धारहि ॥
कई कोटि कबि काबि बीचारहि ॥
कई कोटि नवतन नाम धिआवहि ॥
नानक करते का अंतु न पावहि ॥१॥


कई कोटि भए अभिमानी ॥
कई कोटि अंध अगिआनी ॥
कई कोटि किरपन कठोर ॥
कई कोटि अभिग आतम निकोर ॥
कई कोटि पर दरब कउ हिरहि ॥
कई कोटि पर दूखना करहि ॥
कई कोटि माइआ स्रम माहि ॥
कई कोटि परदेस भ्रमाहि ॥
जितु जितु लावहु तितु तितु लगना ॥
नानक करते की जानै करता रचना ॥२॥


कई कोटि सिध जती जोगी ॥
कई कोटि राजे रस भोगी ॥
कई कोटि पंखी सरप उपाए ॥
कई कोटि पाथर बिरख निपजाए ॥
कई कोटि पवण पाणी बैसंतर ॥
कई कोटि देस भू मंडल ॥
कई कोटि ससीअर सूर नख्य्यत्र ॥
कई कोटि देव दानव इंद्र सिरि छत्र ॥
सगल समग्री अपनै सूति धारै ॥
नानक जिसु जिसु भावै तिसु तिसु निसतारै ॥३॥


कई कोटि राजस तामस सातक ॥
कई कोटि बेद पुरान सिम्रिति अरु सासत ॥
कई कोटि कीए रतन समुद ॥
कई कोटि नाना प्रकार जंत ॥
कई कोटि कीए चिर जीवे ॥
कई कोटि गिरी मेर सुवरन थीवे ॥
कई कोटि जख्य्य किंनर पिसाच ॥
कई कोटि भूत प्रेत सूकर म्रिगाच ॥
सभ ते नेरै सभहू ते दूरि ॥
नानक आपि अलिपतु रहिआ भरपूरि ॥४॥


कई कोटि पाताल के वासी ॥
कई कोटि नरक सुरग निवासी ॥
कई कोटि जनमहि जीवहि मरहि ॥
कई कोटि बहु जोनी फिरहि ॥
कई कोटि बैठत ही खाहि ॥
कई कोटि घालहि थकि पाहि ॥
कई कोटि कीए धनवंत ॥
कई कोटि माइआ महि चिंत ॥
जह जह भाणा तह तह राखे ॥
नानक सभु किछु प्रभ कै हाथे ॥५॥


कई कोटि भए बैरागी ॥
राम नाम संगि तिनि लिव लागी ॥
कई कोटि प्रभ कउ खोजंते ॥
आतम महि पारब्रहमु लहंते ॥
कई कोटि दरसन प्रभ पिआस ॥
तिन कउ मिलिओ प्रभु अबिनास ॥
कई कोटि मागहि सतसंगु ॥
पारब्रहम तिन्ह्ह लागा रंगु ॥
जिन कउ होए आपि सुप्रसंन ॥
नानक ते जन सदा धनि धंनि ॥६॥


कई कोटि खाणी अरु खंड ॥
कई कोटि अकास ब्रहमंड ॥
कई कोटि होए अवतार ॥
कई जुगति कीनो बिसथार ॥
कई बार पसरिओ पासार ॥
सदा सदा इकु एकंकार ॥
कई कोटि कीने बहु भाति ॥
प्रभ ते होए प्रभ माहि समाति ॥
ता का अंतु न जानै कोइ ॥
आपे आपि नानक प्रभु सोइ ॥७॥


कई कोटि पारब्रहम के दास ॥
तिन होवत आतम परगास ॥
कई कोटि तत के बेते ॥
सदा निहारहि एको नेत्रे ॥
कई कोटि नाम रसु पीवहि ॥
अमर भए सद सद ही जीवहि ॥
कई कोटि नाम गुन गावहि ॥
आतम रसि सुखि सहजि समावहि ॥
अपुने जन कउ सासि सासि समारे ॥
नानक ओइ परमेसुर के पिआरे ॥८॥१०॥


सलोकु ॥
करण कारण प्रभु एकु है दूसर नाही कोइ ॥
नानक तिसु बलिहारणै जलि थलि महीअलि सोइ ॥१॥


असटपदी ॥
करन करावन करनै जोगु ॥
जो तिसु भावै सोई होगु ॥
खिन महि थापि उथापनहारा ॥
अंतु नही किछु पारावारा ॥
हुकमे धारि अधर रहावै ॥
हुकमे उपजै हुकमि समावै ॥
हुकमे ऊच नीच बिउहार ॥
हुकमे अनिक रंग परकार ॥
करि करि देखै अपनी वडिआई ॥
नानक सभ महि रहिआ समाई ॥१॥


प्रभ भावै मानुख गति पावै ॥
प्रभ भावै ता पाथर तरावै ॥
प्रभ भावै बिनु सास ते राखै ॥
प्रभ भावै ता हरि गुण भाखै ॥
प्रभ भावै ता पतित उधारै ॥
आपि करै आपन बीचारै ॥
दुहा सिरिआ का आपि सुआमी ॥
खेलै बिगसै अंतरजामी ॥
जो भावै सो कार करावै ॥
नानक द्रिसटी अवरु न आवै ॥२॥


कहु मानुख ते किआ होइ आवै ॥
जो तिसु भावै सोई करावै ॥
इस कै हाथि होइ ता सभु किछु लेइ ॥
जो तिसु भावै सोई करेइ ॥
अनजानत बिखिआ महि रचै ॥
जे जानत आपन आप बचै ॥
भरमे भूला दहदिसि धावै ॥
निमख माहि चारि कुंट फिरि आवै ॥
करि किरपा जिसु अपनी भगति देइ ॥
नानक ते जन नामि मिलेइ ॥३॥


खिन महि नीच कीट कउ राज ॥
पारब्रहम गरीब निवाज ॥
जा का द्रिसटि कछू न आवै ॥
तिसु ततकाल दहदिस प्रगटावै ॥
जा कउ अपुनी करै बखसीस ॥
ता का लेखा न गनै जगदीस ॥
जीउ पिंडु सभ तिस की रासि ॥
घटि घटि पूरन ब्रहम प्रगास ॥
अपनी बणत आपि बनाई ॥
नानक जीवै देखि बडाई ॥४॥


इस का बलु नाही इसु हाथ ॥
करन करावन सरब को नाथ ॥
आगिआकारी बपुरा जीउ ॥
जो तिसु भावै सोई फुनि थीउ ॥
कबहू ऊच नीच महि बसै ॥
कबहू सोग हरख रंगि हसै ॥
कबहू निंद चिंद बिउहार ॥
कबहू ऊभ अकास पइआल ॥
कबहू बेता ब्रहम बीचार ॥
नानक आपि मिलावणहार ॥५॥


कबहू निरति करै बहु भाति ॥
कबहू सोइ रहै दिनु राति ॥
कबहू महा क्रोध बिकराल ॥
कबहूं सरब की होत रवाल ॥
कबहू होइ बहै बड राजा ॥
कबहु भेखारी नीच का साजा ॥
कबहू अपकीरति महि आवै ॥
कबहू भला भला कहावै ॥
जिउ प्रभु राखै तिव ही रहै ॥
गुरप्रसादि नानक सचु कहै ॥६॥


कबहू होइ पंडितु करे बख्य्यानु ॥
कबहू मोनिधारी लावै धिआनु ॥
कबहू तट तीरथ इसनान ॥
कबहू सिध साधिक मुखि गिआन ॥
कबहू कीट हसति पतंग होइ जीआ ॥
अनिक जोनि भरमै भरमीआ ॥
नाना रूप जिउ स्वागी दिखावै ॥
जिउ प्रभ भावै तिवै नचावै ॥
जो तिसु भावै सोई होइ ॥
नानक दूजा अवरु न कोइ ॥७॥


कबहू साधसंगति इहु पावै ॥
उसु असथान ते बहुरि न आवै ॥
अंतरि होइ गिआन परगासु ॥
उसु असथान का नही बिनासु ॥
मन तन नामि रते इक रंगि ॥
सदा बसहि पारब्रहम कै संगि ॥
जिउ जल महि जलु आइ खटाना ॥
तिउ जोती संगि जोति समाना ॥
मिटि गए गवन पाए बिस्राम ॥
नानक प्रभ कै सद कुरबान ॥८॥११॥


सलोकु ॥
सुखी बसै मसकीनीआ आपु निवारि तले ॥
बडे बडे अहंकारीआ नानक गरबि गले ॥१॥


असटपदी ॥
जिस कै अंतरि राज अभिमानु ॥
सो नरकपाती होवत सुआनु ॥
जो जानै मै जोबनवंतु ॥
सो होवत बिसटा का जंतु ॥
आपस कउ करमवंतु कहावै ॥
जनमि मरै बहु जोनि भ्रमावै ॥
धन भूमि का जो करै गुमानु ॥
सो मूरखु अंधा अगिआनु ॥
करि किरपा जिस कै हिरदै गरीबी बसावै ॥
नानक ईहा मुकतु आगै सुखु पावै ॥१॥


धनवंता होइ करि गरबावै ॥
त्रिण समानि कछु संगि न जावै ॥
बहु लसकर मानुख ऊपरि करे आस ॥
पल भीतरि ता का होइ बिनास ॥
सभ ते आप जानै बलवंतु ॥
खिन महि होइ जाइ भसमंतु ॥
किसै न बदै आपि अहंकारी ॥
धरमराइ तिसु करे खुआरी ॥
गुरप्रसादि जा का मिटै अभिमानु ॥
सो जनु नानक दरगह परवानु ॥२॥


कोटि करम करै हउ धारे ॥
स्रमु पावै सगले बिरथारे ॥
अनिक तपसिआ करे अहंकार ॥
नरक सुरग फिरि फिरि अवतार ॥
अनिक जतन करि आतम नही द्रवै ॥
हरि दरगह कहु कैसे गवै ॥
आपस कउ जो भला कहावै ॥
तिसहि भलाई निकटि न आवै ॥
सरब की रेन जा का मनु होइ ॥
कहु नानक ता की निरमल सोइ ॥३॥


जब लगु जानै मुझ ते कछु होइ ॥
तब इस कउ सुखु नाही कोइ ॥
जब इह जानै मै किछु करता ॥
तब लगु गरभ जोनि महि फिरता ॥
जब धारै कोऊ बैरी मीतु ॥
तब लगु निहचलु नाही चीतु ॥
जब लगु मोह मगन संगि माइ ॥
तब लगु धरमराइ देइ सजाइ ॥
प्रभ किरपा ते बंधन तूटै ॥
गुरप्रसादि नानक हउ छूटै ॥४॥


सहस खटे लख कउ उठि धावै ॥
त्रिपति न आवै माइआ पाछै पावै ॥
अनिक भोग बिखिआ के करै ॥
नह त्रिपतावै खपि खपि मरै ॥
बिना संतोख नही कोऊ राजै ॥
सुपन मनोरथ ब्रिथे सभ काजै ॥
नाम रंगि सरब सुखु होइ ॥
बडभागी किसै परापति होइ ॥
करन करावन आपे आपि ॥
सदा सदा नानक हरि जापि ॥५॥


करन करावन करनैहारु ॥
इस कै हाथि कहा बीचारु ॥
जैसी द्रिसटि करे तैसा होइ ॥
आपे आपि आपि प्रभु सोइ ॥
जो किछु कीनो सु अपनै रंगि ॥
सभ ते दूरि सभहू कै संगि ॥
बूझै देखै करै बिबेक ॥
आपहि एक आपहि अनेक ॥
मरै न बिनसै आवै न जाइ ॥
नानक सद ही रहिआ समाइ ॥६॥


आपि उपदेसै समझै आपि ॥
आपे रचिआ सभ कै साथि ॥
आपि कीनो आपन बिसथारु ॥
सभु कछु उस का ओहु करनैहारु ॥
उस ते भिंन कहहु किछु होइ ॥
थान थनंतरि एकै सोइ ॥
अपुने चलित आपि करणैहार ॥
कउतक करै रंग आपार ॥
मन महि आपि मन अपुने माहि ॥
नानक कीमति कहनु न जाइ ॥७॥


सति सति सति प्रभु सुआमी ॥
गुरपरसादि किनै वखिआनी ॥
सचु सचु सचु सभु कीना ॥
कोटि मधे किनै बिरलै चीना ॥
भला भला भला तेरा रूप ॥
अति सुंदर अपार अनूप ॥
निरमल निरमल निरमल तेरी बाणी ॥
घटि घटि सुनी स्रवन बख्य्याणी ॥
पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत ॥
नामु जपै नानक मनि प्रीति ॥८॥१२॥


सलोकु ॥
संत सरनि जो जनु परै सो जनु उधरनहार ॥
संत की निंदा नानका बहुरि बहुरि अवतार ॥१॥


असटपदी ॥
संत कै दूखनि आरजा घटै ॥
संत कै दूखनि जम ते नही छुटै ॥
संत कै दूखनि सुखु सभु जाइ ॥
संत कै दूखनि नरक महि पाइ ॥
संत कै दूखनि मति होइ मलीन ॥
संत कै दूखनि सोभा ते हीन ॥
संत के हते कउ रखै न कोइ ॥
संत कै दूखनि थान भ्रसटु होइ ॥
संत क्रिपाल क्रिपा जे करै ॥
नानक संतसंगि निंदकु भी तरै ॥१॥


संत कै दूखन ते मुखु भवै ॥
संतन कै दूखनि काग जिउ लवै ॥
संतन कै दूखनि सरप जोनि पाइ ॥
संत कै दूखनि त्रिगद जोनि किरमाइ ॥
संतन कै दूखनि त्रिसना महि जलै ॥
संत कै दूखनि सभु को छलै ॥
संत कै दूखनि तेजु सभु जाइ ॥
संत कै दूखनि नीचु नीचाइ ॥
संत दोखी का थाउ को नाहि ॥
नानक संत भावै ता ओइ भी गति पाहि ॥२॥


संत का निंदकु महा अतताई ॥
संत का निंदकु खिनु टिकनु न पाई ॥
संत का निंदकु महा हतिआरा ॥
संत का निंदकु परमेसुरि मारा ॥
संत का निंदकु राज ते हीनु ॥
संत का निंदकु दुखीआ अरु दीनु ॥
संत के निंदक कउ सरब रोग ॥
संत के निंदक कउ सदा बिजोग ॥
संत की निंदा दोख महि दोखु ॥
नानक संत भावै ता उस का भी होइ मोखु ॥३॥


संत का दोखी सदा अपवितु ॥
संत का दोखी किसै का नही मितु ॥
संत के दोखी कउ डानु लागै ॥
संत के दोखी कउ सभ तिआगै ॥
संत का दोखी महा अहंकारी ॥
संत का दोखी सदा बिकारी ॥
संत का दोखी जनमै मरै ॥
संत की दूखना सुख ते टरै ॥
संत के दोखी कउ नाही ठाउ ॥
नानक संत भावै ता लए मिलाइ ॥४॥


संत का दोखी अध बीच ते टूटै ॥
संत का दोखी कितै काजि न पहूचै ॥
संत के दोखी कउ उदिआन भ्रमाईऐ ॥
संत का दोखी उझड़ि पाईऐ ॥
संत का दोखी अंतर ते थोथा ॥
जिउ सास बिना मिरतक की लोथा ॥
संत के दोखी की जड़ किछु नाहि ॥
आपन बीजि आपे ही खाहि ॥
संत के दोखी कउ अवरु न राखनहारु ॥
नानक संत भावै ता लए उबारि ॥५॥


संत का दोखी इउ बिललाइ ॥
जिउ जल बिहून मछुली तड़फड़ाइ ॥
संत का दोखी भूखा नही राजै ॥
जिउ पावकु ईधनि नही ध्रापै ॥
संत का दोखी छुटै इकेला ॥
जिउ बूआड़ु तिलु खेत माहि दुहेला ॥
संत का दोखी धरम ते रहत ॥
संत का दोखी सद मिथिआ कहत ॥
किरतु निंदक का धुरि ही पइआ ॥
नानक जो तिसु भावै सोई थिआ ॥६॥


संत का दोखी बिगड़रूपु होइ जाइ ॥
संत के दोखी कउ दरगह मिलै सजाइ ॥
संत का दोखी सदा सहकाईऐ ॥
संत का दोखी न मरै न जीवाईऐ ॥
संत के दोखी की पुजै न आसा ॥
संत का दोखी उठि चलै निरासा ॥
संत कै दोखि न त्रिसटै कोइ ॥
जैसा भावै तैसा कोई होइ ॥
पइआ किरतु न मेटै कोइ ॥
नानक जानै सचा सोइ ॥७॥


सभ घट तिस के ओहु करनैहारु ॥
सदा सदा तिस कउ नमसकारु ॥
प्रभ की उसतति करहु दिनु राति ॥
तिसहि धिआवहु सासि गिरासि ॥
सभु कछु वरतै तिस का कीआ ॥
जैसा करे तैसा को थीआ ॥
अपना खेलु आपि करनैहारु ॥
दूसर कउनु कहै बीचारु ॥
जिसनो क्रिपा करै तिसु आपन नामु देइ ॥
बडभागी नानक जन सेइ ॥८॥१३॥


सलोकु ॥
तजहु सिआनप सुरिजनहु सिमरहु हरि हरि राइ ॥
एक आस हरि मनि रखहु नानक दूखु भरमु भउ जाइ ॥१॥


असटपदी ॥
मानुख की टेक ब्रिथी सभ जानु ॥
देवन कउ एकै भगवानु ॥
जिसकै दीऐ रहै अघाइ ॥
बहुरि न त्रिसना लागै आइ ॥
मारै राखै एको आपि ॥
मानुख कै किछु नाही हाथि ॥
तिस का हुकमु बूझि सुखु होइ ॥
तिस का नामु रखु कंठि परोइ ॥
सिमरि सिमरि सिमरि प्रभु सोइ ॥
नानक बिघनु न लागै कोइ ॥१॥


उसतति मन महि करि निरंकार ॥
करि मन मेरे सति बिउहार ॥
निरमल रसना अंम्रितु पीउ ॥
सदा सुहेला करि लेहि जीउ ॥
नैनहु पेखु ठाकुर का रंगु ॥
साधसंगि बिनसै सभ संगु ॥
चरन चलउ मारगि गोबिंद ॥
मिटहि पाप जपीऐ हरि बिंद ॥
कर हरि करम स्रवनि हरि कथा ॥
हरि दरगह नानक ऊजल मथा ॥२॥


बडभागी ते जन जग माहि ॥
सदा सदा हरि के गुन गाहि ॥
राम नाम जो करहि बीचार ॥
से धनवंत गनी संसार ॥
मनि तनि मुखि बोलहि हरि मुखी ॥
सदा सदा जानहु ते सुखी ॥
एको एकु एकु पछानै ॥
इत उत की ओहु सोझी जानै ॥
नाम संगि जिस का मनु मानिआ ॥
नानक तिनहि निरंजनु जानिआ ॥३॥


गुरप्रसादि आपन आपु सुझै ॥
तिस की जानहु त्रिसना बुझै ॥
साधसंगि हरि हरि जसु कहत ॥
सरब रोग ते ओहु हरिजनु रहत ॥
अनदिनु कीरतनु केवल बख्य्यानु ॥
ग्रिहसत महि सोई निरबानु ॥
एक ऊपरि जिसु जन की आसा ॥
तिस की कटीऐ जम की फासा ॥
पारब्रहम की जिसु मनि भूख ॥
नानक तिसहि न लागहि दूख ॥४॥


जिस कउ हरि प्रभु मनि चिति आवै ॥
सो संतु सुहेला नही डुलावै ॥
जिसु प्रभु अपुना किरपा करै ॥
सो सेवकु कहु किस ते डरै ॥
जैसा सा तैसा द्रिसटाइआ ॥
अपुने कारज महि आपि समाइआ ॥
सोधत सोधत सोधत सीझिआ ॥
गुरप्रसादि ततु सभु बूझिआ ॥
जब देखउ तब सभु किछु मूलु ॥
नानक सो सूखमु सोई असथूलु ॥५॥


नह किछु जनमै नह किछु मरै ॥
आपन चलितु आप ही करै ॥
आवनु जावनु द्रिसटि अनद्रिसटि ॥
आगिआकारी धारी सभ स्रिसटि ॥
आपे आपि सगल महि आपि ॥
अनिक जुगति रचि थापि उथापि ॥
अबिनासी नाही किछु खंड ॥
धारण धारि रहिओ ब्रहमंड ॥
अलख अभेव पुरख परताप ॥
आपि जपाए त नानक जाप ॥६॥


जिन प्रभु जाता सु सोभावंत ॥
सगल संसारु उधरै तिन मंत ॥
प्रभ के सेवक सगल उधारन ॥
प्रभ के सेवक दूख बिसारन ॥
आपे मेलि लए किरपाल ॥
गुर का सबदु जपि भए निहाल ॥
उन की सेवा सोई लागै ॥
जिसनो क्रिपा करहि बडभागै ॥
नामु जपत पावहि बिस्रामु ॥
नानक तिन पुरख कउ ऊतम करि मानु ॥७॥


जो किछु करै सु प्रभ कै रंगि ॥
सदा सदा बसै हरि संगि ॥
सहज सुभाइ होवै सो होइ ॥
करणैहारु पछाणै सोइ ॥
प्रभ का कीआ जन मीठ लगाना ॥
जैसा सा तैसा द्रिसटाना ॥
जिस ते उपजे तिसु माहि समाए ॥
ओइ सुख निधान उनहू बनि आए ॥
आपस कउ आपि दीनो मानु ॥
नानक प्रभ जनु एको जानु ॥८॥१४॥


सलोकु ॥
सरब कला भरपूर प्रभ बिरथा जाननहार ॥
जा कै सिमरनि उधरीऐ नानक तिसु बलिहार ॥१॥


असटपदी ॥
टूटी गाढनहार गुोपाल ॥
सरब जीआ आपे प्रतिपाल ॥
सगल की चिंता जिसु मन माहि ॥
तिस ते बिरथा कोई नाहि ॥
रे मन मेरे सदा हरि जापि ॥
अबिनासी प्रभु आपे आपि ॥
आपन कीआ कछू न होइ ॥
जे सउ प्रानी लोचै कोइ ॥
तिसु बिनु नाही तेरै किछु काम ॥
गति नानक जपि एक हरि नाम ॥१॥


रूपवंतु होइ नाही मोहै ॥
प्रभ की जोति सगल घट सोहै ॥
धनवंता होइ किआ को गरबै ॥
जा सभु किछु तिस का दीआ दरबै ॥
अति सूरा जे कोऊ कहावै ॥
प्रभ की कला बिना कह धावै ॥
जे को होइ बहै दातारु ॥
तिसु देनहारु जानै गावारु ॥
जिसु गुरप्रसादि तूटै हउ रोगु ॥
नानक सो जनु सदा अरोगु ॥२॥


जिउ मंदर कउ थामै थंमनु ॥
तिउ गुर का सबदु मनहि असथंमनु ॥
जिउ पाखाणु नाव चड़ि तरै ॥
प्राणी गुर चरण लगतु निसतरै ॥
जिउ अंधकार दीपक परगासु ॥
गुर दरसनु देखि मनि होइ बिगासु ॥
जिउ महा उदिआन महि मारगु पावै ॥
तिउ साधू संगि मिलि जोति प्रगटावै ॥
तिन संतन की बाछउ धूरि ॥
नानक की हरि लोचा पूरि ॥३॥


मन मूरख काहे बिललाईऐ ॥
पुरब लिखे का लिखिआ पाईऐ ॥
दूख सूख प्रभ देवनहारु ॥
अवर तिआगि तू तिसहि चितारु ॥
जो कछु करै सोई सुखु मानु ॥
भूला काहे फिरहि अजान ॥
कउन बसतु आई तेरै संग ॥
लपटि रहिओ रसि लोभी पतंग ॥
राम नाम जपि हिरदे माहि ॥
नानक पति सेती घरि जाहि ॥४॥


जिसु वखर कउ लैनि तू आइआ ॥
राम नामु संतन घरि पाइआ ॥
तजि अभिमानु लेहु मन मोलि ॥
राम नामु हिरदे महि तोलि ॥
लादि खेप संतह संगि चालु ॥
अवर तिआगि बिखिआ जंजाल ॥
धंनि धंनि कहै सभु कोइ ॥
मुख ऊजल हरि दरगह सोइ ॥
इहु वापारु विरला वापारै ॥
नानक ता कै सद बलिहारै ॥५॥


चरन साध के धोइ धोइ पीउ ॥
अरपि साध कउ अपना जीउ ॥
साध की धूरि करहु इसनानु ॥
साध ऊपरि जाईऐ कुरबानु ॥
साध सेवा वडभागी पाईऐ ॥
साधसंगि हरि कीरतनु गाईऐ ॥
अनिक बिघन ते साधू राखै ॥
हरि गुन गाइ अंम्रित रसु चाखै ॥
ओट गही संतह दरि आइआ ॥
सरब सूख नानक तिह पाइआ ॥६॥


मिरतक कउ जीवालनहार ॥
भूखे कउ देवत अधार ॥
सरब निधान जा की द्रिसटी माहि ॥
पुरब लिखे का लहणा पाहि ॥
सभु किछु तिस का ओहु करनै जोगु ॥
तिसु बिनु दूसर होआ न होगु ॥
जपि जन सदा सदा दिनु रैणी ॥
सभ ते ऊच निरमल इह करणी ॥
करि किरपा जिस कउ नामु दीआ ॥
नानक सो जनु निरमलु थीआ ॥७॥


जा कै मनि गुर की परतीति ॥
तिसु जन आवै हरि प्रभु चीति ॥
भगतु भगतु सुनीऐ तिहु लोइ ॥
जा कै हिरदै एको होइ ॥
सचु करणी सचु ता की रहत ॥
सचु हिरदै सति मुखि कहत ॥
साची द्रिसटि साचा आकारु ॥
सचु वरतै साचा पासारु ॥
पारब्रहमु जिनि सचु करि जाता ॥
नानक सो जनु सचि समाता ॥८॥१५॥


सलोकु ॥
रूपु न रेख न रंगु किछु त्रिहु गुण ते प्रभ भिंन ॥
तिसहि बुझाए नानका जिसु होवै सुप्रसंन ॥१॥


असटपदी ॥
अबिनासी प्रभु मन महि राखु ॥
मानुख की तू प्रीति तिआगु ॥
तिस ते परै नाही किछु कोइ ॥
सरब निरंतरि एको सोइ ॥
आपे बीना आपे दाना ॥
गहिर गंभीरु गहीरु सुजाना ॥
पारब्रहम परमेसुर गोबिंद ॥
क्रिपानिधान दइआल बखसंद ॥
साध तेरे की चरनी पाउ ॥
नानक कै मनि इहु अनराउ ॥१॥


मनसा पूरन सरना जोग ॥
जो करि पाइआ सोई होगु ॥
हरन भरन जा का नेत्र फोरु ॥
तिसका मंत्रु न जानै होरु ॥
अनद रूप मंगल सद जा कै ॥
सरब थोक सुनीअहि घरि ता कै ॥
राज महि राजु जोग महि जोगी ॥
तप महि तपीसरु ग्रिहसत महि भोगी ॥
धिआइ धिआइ भगतह सुखु पाइआ ॥
नानक तिसु पुरख का किनै अंतु न पाइआ ॥२॥


जा की लीला की मिति नाहि ॥
सगल देव हारे अवगाहि ॥
पिता का जनमु कि जानै पूतु ॥
सगल परोई अपुनै सूति ॥
सुमति गिआनु धिआनु जिन देइ ॥
जन दास नामु धिआवहि सेइ ॥
तिहु गुण महि जा कउ भरमाए ॥
जनमि मरै फिरि आवै जाए ॥
ऊच नीच तिस के असथान ॥
जैसा जनावै तैसा नानक जान ॥३॥


नाना रूप नाना जा के रंग ॥
नाना भेख करहि इक रंग ॥
नाना बिधि कीनो बिसथारु ॥
प्रभु अबिनासी एकंकारु ॥
नाना चलित करे खिन माहि ॥
पूरि रहिओ पूरनु सभ ठाइ ॥
नाना बिधि करि बनत बनाई ॥
अपनी कीमति आपे पाई ॥
सभ घट तिस के सभ तिस के ठाउ ॥
जपि जपि जीवै नानक हरि नाउ ॥४॥


नाम के धारे सगले जंत ॥
नाम के धारे खंड ब्रहमंड ॥
नाम के धारे सिम्रिति बेद पुरान ॥
नाम के धारे सुनन गिआन धिआन ॥
नाम के धारे आगास पाताल ॥
नाम के धारे सगल आकार ॥
नाम के धारे पुरीआ सभ भवन ॥
नाम कै संगि उधरे सुनि स्रवन ॥
करि किरपा जिसु आपनै नामि लाए ॥
नानक चउथे पद महि सो जनु गति पाए ॥५॥


रूपु सति जा का सति असथानु ॥
पुरखु सति केवल परधानु ॥
करतूति सति सति जा की बाणी ॥
सति पुरख सभ माहि समाणी ॥
सति करमु जा की रचना सति ॥
मूलु सति सति उतपति ॥
सति करणी निरमल निरमली ॥
जिसहि बुझाए तिसहि सभ भली ॥
सतिनामु प्रभ का सुखदाई ॥
बिस्वासु सति नानक गुर ते पाई ॥६॥


सति बचन साधू उपदेस ॥
सति ते जन जा कै रिदै प्रवेस ॥
सति निरति बूझै जे कोइ ॥
नामु जपत ता की गति होइ ॥
आपि सति कीआ सभु सति ॥
आपे जानै अपनी मिति गति ॥
जिस की स्रिसटि सु करणैहारु ॥
अवर न बूझि करत बीचारु ॥
करते की मिति न जानै कीआ ॥
नानक जो तिसु भावै सो वरतीआ ॥७॥


बिसमन बिसम भए बिसमाद ॥
जिनि बूझिआ तिसु आइआ स्वाद ॥
प्रभ कै रंगि राचि जन रहे ॥
गुर कै बचनि पदारथ लहे ॥
ओइ दाते दुख काटनहार ॥
जा कै संगि तरै संसार ॥
जन का सेवकु सो वडभागी ॥
जन कै संगि एक लिव लागी ॥
गुन गोबिद कीरतनु जनु गावै ॥
गुरप्रसादि नानक फलु पावै ॥८॥१६॥


सलोकु ॥
आदि सचु जुगादि सचु ॥
है भि सचु नानक होसी भि सचु ॥१॥


असटपदी ॥
चरन सति सति परसनहार ॥
पूजा सति सति सेवदार ॥
दरसनु सति सति पेखनहार ॥
नामु सति सति धिआवनहार ॥
आपि सति सति सभ धारी ॥
आपे गुण आपे गुणकारी ॥
सबदु सति सति प्रभु बकता ॥
सुरति सति सति जसु सुनता ॥
बुझनहार कउ सति सभ होइ ॥
नानक सति सति प्रभु सोइ ॥१॥


सति सरूपु रिदै जिनि मानिआ ॥
करन करावन तिनि मूलु पछानिआ ॥
जा कै रिदै बिस्वासु प्रभ आइआ ॥
ततु गिआनु तिसु मनि प्रगटाइआ ॥
भै ते निरभउ होइ बसाना ॥
जिस ते उपजिआ तिसु माहि समाना ॥
बसतु माहि ले बसतु गडाई ॥
ता कउ भिंन न कहना जाई ॥
बूझै बूझनहारु बिबेक ॥
नाराइन मिले नानक एक ॥२॥


ठाकुर का सेवकु आगिआकारी ॥
ठाकुर का सेवकु सदा पूजारी ॥
ठाकुर के सेवक कै मनि परतीति ॥
ठाकुर के सेवक की निरमल रीति ॥
ठाकुर कउ सेवकु जानै संगि ॥
प्रभ का सेवकु नाम कै रंगि ॥
सेवक कउ प्रभ पालनहारा ॥
सेवक की राखै निरंकारा ॥
सो सेवकु जिसु दइआ प्रभु धारै ॥
नानक सो सेवकु सासि सासि समारै ॥३॥


अपुने जन का परदा ढाकै ॥
अपने सेवक की सरपर राखै ॥
अपने दास कउ देइ वडाई ॥
अपने सेवक कउ नामु जपाई ॥
अपने सेवक की आपि पति राखै ॥
ता की गति मिति कोइ न लाखै ॥
प्रभ के सेवक कउ को न पहूचै ॥
प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे ॥
जो प्रभि अपनी सेवा लाइआ ॥
नानक सो सेवकु दहदिसि प्रगटाइआ ॥४॥


नीकी कीरी महि कल राखै ॥
भसम करै लसकर कोटि लाखै ॥
जिस का सासु न काढत आपि ॥
ता कउ राखत दे करि हाथ ॥
मानस जतन करत बहु भाति ॥
तिस के करतब बिरथे जाति ॥
मारै न राखै अवरु न कोइ ॥
सरब जीआ का राखा सोइ ॥
काहे सोच करहि रे प्राणी ॥
जपि नानक प्रभ अलख विडाणी ॥५॥


बारं बार बार प्रभु जपीऐ ॥
पी अंम्रितु इहु मनु तनु ध्रपीऐ ॥
नाम रतनु जिनि गुरमुखि पाइआ ॥
तिसु किछु अवरु नाही द्रिसटाइआ ॥
नामु धनु नामो रूपु रंगु ॥
नामो सुखु हरि नाम का संगु ॥
नाम रसि जो जन त्रिपताने ॥
मन तन नामहि नामि समाने ॥
ऊठत बैठत सोवत नाम ॥
कहु नानक जन कै सद काम ॥६॥


बोलहु जसु जिहबा दिनु राति ॥
प्रभि अपनै जन कीनी दाति ॥
करहि भगति आतम कै चाइ ॥
प्रभ अपने सिउ रहहि समाइ ॥
जो होआ होवत सो जानै ॥
प्रभ अपने का हुकमु पछानै ॥
तिस की महिमा कउन बखानउ ॥
तिस का गुनु कहि एक न जानउ ॥
आठ पहर प्रभ बसहि हजूरे ॥
कहु नानक सेई जन पूरे ॥७॥


मन मेरे तिन की ओट लेहि ॥
मनु तनु अपना तिन जन देहि ॥
जिनि जनि अपना प्रभू पछाता ॥
सो जनु सरब थोक का दाता ॥
तिस की सरनि सरब सुख पावहि ॥
तिसकै दरसि सभ पाप मिटावहि ॥
अवर सिआनप सगली छाडु ॥
तिसु जन की तू सेवा लागु ॥
आवनु जानु न होवी तेरा ॥
नानक तिसु जन के पूजहु सद पैरा ॥८॥१७॥


सलोकु ॥
सति पुरखु जिनि जानिआ सतिगुरु तिस का नाउ ॥
तिसकै संगि सिखु उधरै नानक हरि गुन गाउ ॥१॥


असटपदी ॥
सतिगुरु सिख की करै प्रतिपाल ॥
सेवक कउ गुरु सदा दइआल ॥
सिख की गुरु दुरमति मलु हिरै ॥
गुर बचनी हरि नामु उचरै ॥
सतिगुरु सिख के बंधन काटै ॥
गुर का सिखु बिकार ते हाटै ॥
सतिगुरु सिख कउ नाम धनु देइ ॥
गुर का सिखु वडभागी हे ॥
सतिगुरु सिख का हलतु पलतु सवारै ॥
नानक सतिगुरु सिख कउ जीअ नालि समारै ॥१॥


गुर कै ग्रिहि सेवकु जो रहै ॥
गुर की आगिआ मन महि सहै ॥
आपस कउ करि कछु न जनावै ॥
हरि हरि नामु रिदै सद धिआवै ॥
मनु बेचै सतिगुर कै पासि ॥
तिसु सेवक के कारज रासि ॥
सेवा करत होइ निहकामी ॥
तिस कउ होत परापति सुआमी ॥
अपनी क्रिपा जिसु आपि करेइ ॥
नानक सो सेवकु गुर की मति लेइ ॥२॥


बीस बिसवे गुर का मनु मानै ॥
सो सेवकु परमेसुर की गति जानै ॥
सो सतिगुरु जिसु रिदै हरि नाउ ॥
अनिक बार गुर कउ बलि जाउ ॥
सरब निधान जीअ का दाता ॥
आठ पहर पारब्रहम रंगि राता ॥
ब्रहम महि जनु जन महि पारब्रहमु ॥
एकहि आपि नही कछु भरमु ॥
सहस सिआनप लइआ न जाईऐ ॥
नानक ऐसा गुरु बडभागी पाईऐ ॥३॥


सफल दरसनु पेखत पुनीत ॥
परसत चरन गति निरमल रीति ॥
भेटत संगि राम गुन रवे ॥
पारब्रहम की दरगह गवे ॥
सुनि करि बचन करन आघाने ॥
मनि संतोखु आतम पतीआने ॥
पूरा गुरु अख्य्यओ जा का मंत्र ॥
अंम्रित द्रिसटि पेखै होइ संत ॥
गुण बिअंत कीमति नही पाइ ॥
नानक जिसु भावै तिसु लए मिलाइ ॥४॥


जिहबा एक उसतति अनेक ॥
सति पुरख पूरन बिबेक ॥
काहू बोल न पहुचत प्रानी ॥
अगम अगोचर प्रभ निरबानी ॥
निराहार निरवैर सुखदाई ॥
ता की कीमति किनै न पाई ॥
अनिक भगत बंदन नित करहि ॥
चरन कमल हिरदै सिमरहि ॥
सद बलिहारी सतिगुर अपने ॥
नानक जिसु प्रसादि ऐसा प्रभु जपने ॥५॥


इहु हरि रसु पावै जनु कोइ ॥
अंम्रितु पीवै अमरु सो होइ ॥
उसु पुरख का नाही कदे बिनास ॥
जा कै मनि प्रगटे गुनतास ॥
आठ पहर हरि का नामु लेइ ॥
सचु उपदेसु सेवक कउ देइ ॥
मोह माइआ कै संगि न लेपु ॥
मन महि राखै हरि हरि एकु ॥
अंधकार दीपक परगासे ॥
नानक भरम मोह दुख तह ते नासे ॥६॥


तपति माहि ठाढि वरताई ॥
अनदु भइआ दुख नाठे भाई ॥
जनम मरन के मिटे अंदेसे ॥
साधू के पूरन उपदेसे ॥
भउ चूका निरभउ होइ बसे ॥
सगल बिआधि मन ते खै नसे ॥
जिस का सा तिनि किरपा धारी ॥
साधसंगि जपि नामु मुरारी ॥
थिति पाई चूके भ्रम गवन ॥
सुनि नानक हरि हरि जसु स्रवन ॥७॥


निरगुनु आपि सरगुनु भी ओही ॥
कला धारि जिनि सगली मोही ॥
अपने चरित प्रभि आपि बनाए ॥
अपुनी कीमति आपे पाए ॥
हरि बिनु दूजा नाही कोइ ॥
सरब निरंतरि एको सोइ ॥
ओति पोति रविआ रूप रंग ॥
भए प्रगास साध कै संग ॥
रचि रचना अपनी कल धारी ॥
अनिक बार नानक बलिहारी ॥८॥१८॥


सलोकु ॥
साथि न चालै बिनु भजन बिखिआ सगली छारु ॥
हरि हरि नामु कमावना नानक इहु धनु सारु ॥१॥


असटपदी ॥
संत जना मिलि करहु बीचारु ॥
एकु सिमरि नाम आधारु ॥
अवरि उपाव सभि मीत बिसारहु ॥
चरन कमल रिद महि उरि धारहु ॥
करन कारन सो प्रभु समरथु ॥
द्रिड़ु करि गहहु नामु हरि वथु ॥
इहु धनु संचहु होवहु भगवंत ॥
संत जना का निरमल मंत ॥
एक आस राखहु मन माहि ॥
सरब रोग नानक मिटि जाहि ॥१॥


जिसु धन कउ चारि कुंट उठि धावहि ॥
सो धनु हरि सेवा ते पावहि ॥
जिसु सुख कउ नित बाछहि मीत ॥
सो सुखु साधू संगि परीति ॥
जिसु सोभा कउ करहि भली करनी ॥
सा सोभा भजु हरि की सरनी ॥
अनिक उपावी रोगु न जाइ ॥
रोगु मिटै हरि अवखधु लाइ ॥
सरब निधान महि हरि नामु निधानु ॥
जपि नानक दरगहि परवानु ॥२॥


मनु परबोधहु हरि कै नाइ ॥
दहदिसि धावत आवै ठाइ ॥
ता कउ बिघनु न लागै कोइ ॥
जा कै रिदै बसै हरि सोइ ॥
कलि ताती ठांढा हरि नाउ ॥
सिमरि सिमरि सदा सुख पाउ ॥
भउ बिनसै पूरन होइ आस ॥
भगति भाइ आतम परगास ॥
तितु घरि जाइ बसै अबिनासी ॥
कहु नानक काटी जम फासी ॥३॥


ततु बीचारु कहै जनु साचा ॥
जनमि मरै सो काचो काचा ॥
आवा गवनु मिटै प्रभ सेव ॥
आपु तिआगि सरनि गुरदेव ॥
इउ रतन जनम का होइ उधारु ॥
हरि हरि सिमरि प्रान आधारु ॥
अनिक उपाव न छूटनहारे ॥
सिंम्रिति सासत बेद बीचारे ॥
हरि की भगति करहु मनु लाइ ॥
मनि बंछत नानक फल पाइ ॥४॥


संगि न चालसि तेरै धना ॥
तूं किआ लपटावहि मूरख मना ॥
सुत मीत कुटंब अरु बनिता ॥
इन ते कहहु तुम कवन सनाथा ॥
राज रंग माइआ बिसथार ॥
इन ते कहहु कवन छुटकार ॥
असु हसती रथ असवारी ॥
झूठा डंफु झूठु पासारी ॥
जिनि दीए तिसु बुझै न बिगाना ॥
नामु बिसारि नानक पछुताना ॥५॥


गुर की मति तूं लेहि इआने ॥
भगति बिना बहु डूबे सिआने ॥
हरि की भगति करहु मन मीत ॥
निरमल होइ तुमारो चीत ॥
चरन कमल राखहु मन माहि ॥
जनम जनम के किलबिख जाहि ॥
आपि जपहु अवरा नामु जपावहु ॥
सुनत कहत रहत गति पावहु ॥
सार भूत सति हरि को नाउ ॥
सहजि सुभाइ नानक गुन गाउ ॥६॥


गुन गावत तेरी उतरसि मैलु ॥
बिनसि जाइ हउमै बिखु फैलु ॥
होहि अचिंतु बसै सुख नालि ॥
सासि ग्रासि हरि नामु समालि ॥
छाडि सिआनप सगली मना ॥
साधसंगि पावहि सचु धना ॥
हरि पूंजी संचि करहु बिउहारु ॥
ईहा सुखु दरगह जैकारु ॥
सरब निरंतरि एको देखु ॥
कहु नानक जा कै मसतकि लेखु ॥७॥


एको जपि एको सालाहि ॥
एकु सिमरि एको मन आहि ॥
एकस के गुन गाउ अनंत ॥
मनि तनि जापि एक भगवंत ॥
एको एकु एकु हरि आपि ॥
पूरन पूरि रहिओ प्रभु बिआपि ॥
अनिक बिसथार एक ते भए ॥
एकु अराधि पराछत गए ॥
मन तन अंतरि एकु प्रभु राता ॥
गुरप्रसादि नानक इकु जाता ॥८॥१९॥


सलोकु ॥
फिरत फिरत प्रभ आइआ परिआ तउ सरनाइ ॥
नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाइ ॥१॥


असटपदी ॥
जाचक जनु जाचै प्रभ दानु ॥
करि किरपा देवहु हरि नामु ॥
साध जना की मागउ धूरि ॥
पारब्रहमु मेरी सरधा पूरि ॥
सदा सदा प्रभ के गुन गावउ ॥
सासि सासि प्रभ तुमहि धिआवउ ॥
चरन कमल सिउ लागै प्रीति ॥
भगति करउ प्रभ की नित नीति ॥
एक ओट एको आधारु ॥
नानकु मागै नामु प्रभ सारु ॥१॥


प्रभ की द्रिसटि महा सुखु होइ ॥
हरि रसु पावै बिरला कोइ ॥
जिन चाखिआ से जन त्रिपताने ॥
पूरन पुरख नही डोलाने ॥
सुभर भरे प्रेम रस रंगि ॥
उपजै चाउ साध कै संगि ॥
परे सरनि आन सभ तिआगि ॥
अंतरि प्रगास अनदिनु लिव लागि ॥
बडभागी जपिआ प्रभु सोइ ॥
नानक नामि रते सुखु होइ ॥२॥


सेवक की मनसा पूरी भई ॥
सतिगुर ते निरमल मति लई ॥
जन कउ प्रभु होइओ दइआलु ॥
सेवकु कीनो सदा निहालु ॥
बंधन काटि मुकति जनु भइआ ॥
जनम मरन दूखु भ्रमु गइआ ॥
इछ पुनी सरधा सभ पूरी ॥
रवि रहिआ सद संगि हजूरी ॥
जिस का सा तिनि लीआ मिलाइ ॥
नानकभगतीनामि समाइ ॥३॥


सो किउ बिसरै जि घाल न भानै ॥
सो किउ बिसरै जि कीआ जानै ॥
सो किउ बिसरै जिनि सभु किछु दीआ ॥
सो किउ बिसरै जि जीवन जीआ ॥
सो किउ बिसरै जि अगनि महि राखै ॥
गुरप्रसादिको बिरला लाखै ॥
सो किउ बिसरै जि बिखु ते काढै ॥
जनम जनम का टूटा गाढै ॥
गुरि पूरै ततु इहै बुझाइआ ॥
प्रभु अपना नानक जन धिआइआ ॥४॥


साजन संत करहु इहु कामु ॥
आन तिआगि जपहु हरि नामु ॥
सिमरि सिमरि सिमरि सुख पावहु ॥
आपि जपहु अवरह नामु जपावहु ॥
भगति भाइ तरीऐ संसारु ॥
बिनु भगती तनु होसी छारु ॥
सरब कलिआण सूख निधि नामु ॥
बूडत जात पाए बिस्रामु ॥
सगल दूख काहोवत नासु ॥
नानकनामु जपहु गुनतासु ॥५॥


उपजी प्रीति प्रेम रसु चाउ ॥
मन तन अंतरि इही सुआउ ॥
नेत्रहु पेखि दरसु सुखु होइ ॥
मनु बिगसै साध चरन धोइ ॥
भगत जना कै मनि तनि रंगु ॥
बिरला कोऊ पावै संगु ॥
एक बसतु दीजै करि मइआ ॥
गुरप्रसादि नामु जपि लइआ ॥
ता की उपमा कही न जाइ ॥
नानक रहिआ सरब समाइ ॥६॥


प्रभ बखसंद दीन दइआल ॥
भगति वछल सदा किरपाल ॥
अनाथ नाथ गोबिंदगुपाल ॥
सरब घटा करत प्रतिपाल ॥
आदि पुरख कारण करतार ॥
भगत जना के प्रान अधार ॥
जो जो जपै सु होइ पुनीत ॥
भगति भाइ लावै मन हीत ॥
हम निरगुनीआर नीच अजान ॥
नानक तुमरी सरनि पुरख भगवान ॥७॥


सरब बैकुंठ मुकति मोख पाए ॥
एक निमख हरि के गुन गाए ॥
अनिक राज भोग बडिआई ॥
हरि के नाम की कथा मनि भाई ॥
बहु भोजनकापर संगीत ॥
रसना जपतीहरि हरि नीत ॥
भली सुकरनीसोभा धनवंत ॥
हिरदै बसेपूरन गुरमंत ॥
साधसंगिप्रभ देहु निवास ॥
सरब सूख नानक परगास ॥८॥२०॥


सलोकु ॥
सरगुन निरगुन निरंकारसुंन समाधी आपि ॥
आपन कीआ नानका आपे ही फिरि जापि ॥१॥


असटपदी ॥
जब अकारुइहु कछु न द्रिसटेता ॥
पाप पुंन तब कह ते होता ॥
जब धारी आपन सुंन समाधि ॥
तब बैर बिरोध किसु संगि कमाति ॥
जब इस का बरनु चिहनु न जापत ॥
तब हरख सोग कहु किसहि बिआपत ॥
जब आपन आप आपि पारब्रहम ॥
तब मोह कहा किसु होवत भरम ॥
आपन खेलु आपि वरतीजा ॥
नानक करनैहारु न दूजा ॥१॥


जब होवत प्रभ केवल धनी ॥
तब बंध मुकति कहु किस कउ गनी ॥
जब एकहि हरि अगम अपार ॥
तब नरक सुरग कहु कउन अउतार ॥
जब निरगुन प्रभ सहज सुभाइ ॥
तब सिव सकति कहहु कितु ठाइ ॥
जब आपहि आपि अपनी जोति धरै ॥
तब कवन निडरु कवन कत डरै ॥
आपन चलित आपि करनैहार ॥
नानक ठाकुर अगम अपार ॥२॥


अबिनासी सुखआपन आसन ॥
तह जनम मरन कहु कहा बिनासन ॥
जब पूरन करता प्रभु सोइ ॥
तब जम की त्रास कहहु किसु होइ ॥
जब अबिगत अगोचर प्रभ एका ॥
तब चित्र गुपत किसु पूछत लेखा ॥
जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे ॥
तब कउन छुटे कउन बंधन बाधे ॥
आपन आप आप ही अचरजा ॥
नानक आपन रूप आप ही उपरजा ॥३॥


जह निरमल पुरखु पुरख पति होता ॥
तह बिनु मैलु कहहु किआ धोता ॥
जह निरंजननिरंकारनिरबान ॥
तह कउन कउ मान कउन अभिमान ॥
जह सरूप केवल जगदीस ॥
तह छल छिद्र लगत कहु कीस ॥
जह जोति सरूपी जोति संगि समावै ॥
तह किसहि भूख कवनु त्रिपतावै ॥
करन करावन करनैहारु ॥
नानक करते का नाहि सुमारु ॥४॥


जब अपनी सोभा आपन संगि बनाई ॥
तब कवन माइ बाप मित्र सुत भाई ॥
जह सरब कला आपहि परबीन ॥
तह बेद कतेब कहा कोऊ चीन् ॥
जब आपन आपु आपि उरि धारै ॥
तउ सगन अपसगन कहा बीचारै ॥
जह आपन ऊच आपन आपि नेरा ॥
तह कउन ठाकुरु कउनु कहीऐ चेरा ॥
बिसमन बिसम रहे बिसमाद ॥
नानक अपनी गति जानहु आपि ॥५॥


जह अछल अछेद अभेद समाइआ ॥
ऊहा किसहि बिआपत माइआ ॥
आपस कउ आपहि आदेसु ॥
तिहु गुण का नाही परवेसु ॥
जह एकहि एक एक भगवंता ॥
तह कउनु अचिंतु किसु लागै चिंता ॥
जह आपन आपु आपि पतीआरा ॥
तह कउनु कथै कउनु सुननैहारा ॥
बहु बेअंत ऊच ते ऊचा ॥
नानक आपस कउ आपहि पहूचा ॥६॥


जह आपि रचिओ परपंचु अकारु ॥
तिहु गुण महि कीनो बिसथारु ॥
पापु पुंनु तह भई कहावत ॥
कोऊ नरककोऊ सुरग बंछावत ॥
आल जाल माइआ जंजाल ॥
हउमै मोह भरम भै भार ॥
दूख सूख मान अपमान ॥
अनिक प्रकार कीओ बख्य्यान ॥
आपन खेलु आपि करि देखै ॥
खेलु संकोचै तउ नानक एकै ॥७॥


जह अबिगतु भगतु तह आपि ॥
जह पसरै पासारु संत परतापि ॥
दुहू पाख का आपहि धनी ॥
उन की सोभा उनहू बनी ॥
आपहि कउतक करैअनद चोज ॥
आपहि रस भोगन निरजोग ॥
जिसु भावै तिसु आपन नाइ लावै ॥
जिसु भावै तिसु खेल खिलावै ॥
बेसुमार अथाह अगनत अतोलै ॥
जिउ बुलावहुतिउ नानक दास बोलै ॥८॥२१॥


सलोकु ॥
जीअ जंत के ठाकुरा आपे वरतणहार ॥
नानक एको पसरिआ दूजा कह द्रिसटार ॥१॥


असटपदी ॥
आपि कथै आपि सुननैहारु ॥
आपहि एकु आपि बिसथारु ॥
जा तिसु भावैता स्रिसटि उपाए ॥
आपनै भाणै लए समाए ॥
तुम ते भिंन नही किछु होइ ॥
आपन सूति सभु जगतु परोइ ॥
जा कउप्रभ जीउ आपि बुझाए ॥
सचु नामुसोई जनु पाए ॥
सो समदरसी तत का बेता ॥
नानक सगल स्रिसटि का जेता ॥१॥


जीअ जंत्र सभ ता कै हाथ ॥
दीनदइआल अनाथ को नाथु ॥
जिसु राखै तिसु कोइ न मारै ॥
सो मूआ जिसु मनहु बिसारै ॥
तिसु तजिअवर कहा को जाइ ॥
सभ सिरिएकु निरंजन राइ ॥
जीअ की जुगति जा कै सभ हाथि ॥
अंतरि बाहरि जानहु साथि ॥
गुन निधान बेअंत अपार ॥
नानक दास सदा बलिहार ॥२॥


पूरनपूरि रहे दइआल ॥
सभ ऊपरिहोवत किरपाल ॥
अपने करतबजानै आपि ॥
अंतरजामी रहिओ बिआपि ॥
प्रतिपालै जीअन बहु भाति ॥
जो जो रचिओ सु तिसहि धिआति ॥
जिसु भावै तिसु लए मिलाइ ॥
भगति करहि हरि के गुण गाइ ॥
मन अंतरि बिस्वासु करि मानिआ ॥
करनहारु नानक इकु जानिआ ॥३॥


जनु लागा हरि एकै नाइ ॥
तिस की आस न बिरथी जाइ ॥
सेवक कउ सेवा बनि आई ॥
हुकमु बूझि परमपदु पाई ॥
इस ते ऊपरि नही बीचारु ॥
जा कै मनिबसिआ निरंकारु ॥
बंधन तोरि भए निरवैर ॥
अनदिनु पूजहि गुर के पैर ॥
इह लोक सुखीएपरलोक सुहेले ॥
नानक हरि प्रभि आपहि मेले ॥४॥


साधसंगि मिलि करहु अनंद ॥
गुन गावहु प्रभ परमानंद ॥
राम नाम ततु करहु बीचारु ॥
द्रुलभ देह का करहु उधारु ॥
अंम्रित बचन हरि के गुन गाउ ॥
प्रान तरन का इहै सुआउ ॥
आठ पहर प्रभ पेखहुनेरा ॥
मिटै अगिआनु बिनसै अंधेरा ॥
सुनि उपदेसु हिरदै बसावहु ॥
मन इछे नानकफल पावहु ॥५॥


हलतु पलतु दुइ लेहु सवारि ॥
राम नामुअंतरि उरि धारि ॥
पूरे गुर की पूरी दीखिआ ॥
जिसु मनि बसै तिसु साचु परीखिआ ॥
मनि तनि नामु जपहु लिव लाइ ॥
दूखु दरदु मन ते भउ जाइ ॥
सचु वापारु करहु वापारी ॥
दरगह निबहै खेप तुमारी ॥
एका टेक रखहु मन माहि ॥
नानक बहुरि न आवहि जाहि ॥६॥


तिस ते दूरि कहा को जाइ ॥
उबरै राखनहारु धिआइ ॥
निरभउ जपै सगल भउ मिटै ॥
प्रभ किरपा ते प्राणी छुटै ॥
जिसु प्रभु राखै तिसु नाही दूख ॥
नामु जपत मनि होवत सूख ॥
चिंता जाइमिटै अहंकारु ॥
तिसु जन कउ कोइ न पहुचनहारु ॥
सिर ऊपरि ठाढा गुरु सूरा ॥
नानक ता के कारज पूरा ॥७॥


मति पूरी अंम्रितु जा की द्रिसटि ॥
दरसनु पेखत उधरत स्रिसटि ॥
चरन कमल जा के अनूप ॥
सफल दरसनु सुंदर हरि रूप ॥
धंनु सेवा सेवकु परवानु ॥
अंतरजामी पुरखु प्रधानु ॥
जिसु मनि बसै सु होत निहालु ॥
ता कै निकटि न आवत कालु ॥
अमर भए अमरापदु पाइआ ॥
साधसंगिनानक हरि धिआइआ ॥८॥२२॥


सलोकु ॥
गिआन अंजनु गुरि दीआअगिआन अंधेर बिनासु ॥
हरि किरपा ते संत भेटिआ नानक मनि परगासु ॥१॥


असटपदी ॥
संतसंगि अंतरि प्रभु डीठा ॥
नामु प्रभू का लागा मीठा ॥
सगल समिग्री एकसु घट माहि ॥
अनिक रंग नाना द्रिसटाहि ॥
नउनिधि अंम्रितुप्रभ का नामु ॥
देही महि इस का बिस्रामु ॥
सुंन समाधि अनहत तह नाद ॥
कहनु न जाई अचरज बिसमाद ॥
तिनि देखिआ जिसु आपि दिखाए ॥
नानक तिसु जन सोझी पाए ॥१॥


सो अंतरि सो बाहरि अनंत ॥
घटि घटि बिआपि रहिआ भगवंत ॥
धरनि माहि आकास पइआल ॥
सरब लोक पूरन प्रतिपाल ॥
बनि तिनि परबति हैपारब्रहमु ॥
जैसी आगिआ तैसा करमु ॥
पउण पाणी बैसंतर माहि ॥
चारि कुंट दहदिसे समाहि ॥
तिस ते भिंन नही को ठाउ ॥
गुरप्रसादि नानक सुखु पाउ ॥२॥


बेद पुरानसिंम्रिति महि देखु ॥
ससीअर सूर नख्य्यत्र महि एकु ॥
बाणी प्रभ की सभु को बोलै ॥
आपि अडोलु न कबहू डोलै ॥
सरब कला करि खेलै खेल ॥
मोलि न पाईऐ गुणह अमोल ॥
सरब जोति महि जा की जोति ॥
धारि रहिओ सुआमी ओति पोति ॥
गुरपरसादि भरम का नासु ॥
नानक तिन महि एहु बिसासु ॥३॥


संत जना का पेखनु सभु ब्रहम ॥
संत जना कै हिरदै सभि धरम ॥
संत जना सुनहि सुभ बचन ॥
सरब बिआपी राम संगि रचन ॥
जिनि जाता तिस की इह रहत ॥
सति बचन साधू सभि कहत ॥
जो जो होइ सोई सुखु मानै ॥
करन करावनहारु प्रभु जानै ॥
अंतरि बसे बाहरि भी ओही ॥
नानक दरसनु देखि सभ मोही ॥४॥


आपि सति कीआ सभु सति ॥
तिसु प्रभ ते सगली उतपति ॥
तिसु भावै ता करे बिसथारु ॥
तिसु भावै ता एकंकारु ॥
अनिक कला लखी नह जाइ ॥
जिसु भावैतिसु लए मिलाइ ॥
कवन निकटि कवन कहीऐ दूरि ॥
आपे आपि आप भरपूरि ॥
अंतरगति जिसु आपि जनाए ॥
नानक तिसु जन आपि बुझाए ॥५॥


सरब भूत आपि वरतारा ॥
सरब नैन आपि पेखनहारा ॥
सगल समग्री जा का तना ॥
आपन जसु आप ही सुना ॥
आवन जानु इकु खेलु बनाइआ ॥
आगिआकारीकीनी माइआ ॥
सभ कै मधि अलिपतो रहै ॥
जो किछु कहणा सु आपे कहै ॥
आगिआ आवै आगिआ जाइ ॥
नानक जा भावै ता लए समाइ ॥६॥


इस ते होइ सु नाही बुरा ॥
ओरै कहहु किनै कछु करा ॥
आपि भला करतूति अति नीकी ॥
आपे जानै अपने जी की ॥
आपि साचु धारी सभ साचु ॥
ओति पोति आपन संगि राचु ॥
ता की गति मिति कही न जाइ ॥
दूसर होइ त सोझी पाए ॥
तिस का कीआ सभु परवानु ॥
गुरप्रसादि नानक इहु जानु ॥७॥


जो जानै तिसु सदा सुखु होइ ॥
आपि मिलाइ लए प्रभु सोइ ॥
ओहु धनवंतुकुलवंतु पतिवंतु ॥
जीवन मुकतिजिसु रिदै भगवंतु ॥
धंनु धंनु धंनु जनु आइआ ॥
जिसु प्रसादिसभु जगतु तराइआ ॥
जन आवन काइहै सुआउ ॥
जन कै संगिचिति आवै नाउ ॥
आपि मुकतुमुकतु करै संसारु ॥
नानक तिसु जन कउ सदा नमसकारु ॥८॥२३॥


सलोकु ॥
पूरा प्रभु आराधिआ पूरा जा का नाउ ॥
नानक पूरा पाइआ पूरे के गुन गाउ ॥१॥


असटपदी ॥
पूरे गुर का सुनि उपदेसु ॥
पारब्रहमु निकटि करि पेखु ॥
सासि सासि सिमरहु गोबिंद ॥
मन अंतर की उतरै चिंद ॥
आस अनित तिआगहु तरंग ॥
संत जना की धूरि मन मंग ॥
आपु छोडि बेनती करहु ॥
साधसंगि अगनि सागरु तरहु ॥
हरि धन के भरि लेहु भंडार ॥
नानक गुर पूरे नमसकार ॥१॥


खेम कुसल सहज आनंद ॥
साधसंगि भजु परमानंद ॥
नरक निवारि उधारहु जीउ ॥
गुन गोबिंद अंम्रित रसु पीउ ॥
चिति चितवहु नाराइण एक ॥
एक रूप जा के रंग अनेक ॥
गोपाल दामोदर दीनदइआल ॥
दुख भंजन पूरन किरपाल ॥
सिमरि सिमरि नामु बारंबार ॥
नानक जीअ का इहै अधार ॥२॥


उतम सलोक साध के बचन ॥
अमुलीक लाल एहि रतन ॥
सुनत कमावत होत उधार ॥
आपि तरै लोकह निसतार ॥
सफल जीवनु सफलु ता का संगु ॥
जा कै मनि लागा हरि रंगु ॥
जै जै सबदु अनाहदु वाजै ॥
सुनि सुनि अनद करे प्रभु गाजै ॥
प्रगटे गुपाल महांत कै माथे ॥
नानक उधरे तिन कै साथे ॥३॥


सरनि जोगु सुनि सरनी आए ॥
करि किरपा प्रभ आप मिलाए ॥
मिटि गए बैर भए सभ रेन ॥
अंम्रित नामु साधसंगि लैन ॥
सुप्रसंन भए गुरदेव ॥
पूरन होई सेवक की सेव ॥
आल जंजाल बिकार ते रहते ॥
राम नाम सुनि रसना कहते ॥
करि प्रसादु दइआ प्रभि धारी ॥
नानक निबही खेप हमारी ॥४॥


प्रभ की उसतति करहु संत मीत ॥
सावधान एकागर चीत ॥
सुखमनी सहज गोबिंद गुन नाम ॥
जिसु मनि बसै सु होत निधान ॥
सरब इछा ता की पूरन होइ ॥
प्रधान पुरखु प्रगटु सभ लोइ ॥
सभ ते ऊच पाए असथानु ॥
बहुरि न होवै आवन जानु ॥
हरि धनु खाटि चलै जनु सोइ ॥
नानक जिसहि परापति होइ ॥५॥


खेम सांति रिधि नवनिधि ॥
बुधि गिआनुसरब तह सिधि ॥
बिदिआ तपु जोगु प्रभ धिआनु ॥
गिआनु स्रेसट ऊतम इसनानु ॥
चारि पदारथ कमल प्रगास ॥
सभ कै मधि सगल ते उदास ॥
सुंदरु चतुरु तत का बेता ॥
समदरसी एक द्रिसटेता ॥
इह फल तिसु जन कै मुखि भने ॥
गुर नानक नाम बचन मनि सुने ॥६॥


इहु निधानु जपै मनि कोइ ॥
सभ जुग महि ता की गति होइ ॥
गुण गोबिंद नाम धुनि बाणी ॥
सिम्रिति सासत्र बेद बखाणी ॥
सगल मतांत केवल हरि नाम ॥
गोबिंद भगत कै मनि बिस्राम ॥
कोटि अप्राध साधसंगि मिटै ॥
संत क्रिपा ते जम ते छुटै ॥
जा कै मसतकि करम प्रभि पाए ॥
साध सरणि नानक ते आए ॥७॥


जिसु मनि बसै सुनै लाइ प्रीति ॥
तिसु जन आवै हरि प्रभु चीति ॥
जनम मरन ता का दूखु निवारै ॥
दुलभ देह ततकाल उधारै ॥
निरमल सोभा अंम्रित ता की बानी ॥
एकु नामु मन माहि समानी ॥
दूख रोग बिनसे भै भरम ॥
साध नाम निरमल ता के करम ॥
सभ ते ऊच ता की सोभा बनी ॥
नानक इह गुणि नामु सुखमनी ॥८॥२४॥

Gauree Sukhmani, Fifth Mehl,

Shalok:
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
I bow to the Primal Guru.
I bow to the Guru of the ages.
I bow to the True Guru.
I bow to the Great, Divine Guru. ||1||


Ashtapadee:
Meditate, meditate, meditate in remembrance of Him, and find peace.
Worry and anguish shall be dispelled from your body.
Remember in praise the One who pervades the whole Universe.
His Name is chanted by countless people, in so many ways.
The Vedas, the Puraanas and the Simritees, the purest of utterances,
were created from the One Word of the Name of the Lord.
That one, in whose soul the One Lord dwells
- the praises of his glory cannot be recounted.
Those who yearn only for the blessing of Your Darshan
- Nanak: save me along with them! ||1||


Sukhmani: Peace of Mind, the Nectar of the Name of God.
The minds of the devotees abide in a joyful peace. ||Pause||
Remembering God, one does not have to enter into the womb again.
Remembering God, the pain of death is dispelled.
Remembering God, death is eliminated.
Remembering God, one's enemies are repelled.
Remembering God, no obstacles are met.
Remembering God, one remains awake and aware, night and day.
Remembering God, one is not touched by fear.
Remembering God, one does not suffer sorrow.
The meditative remembrance of God is in the Company of the Holy.
All treasures, O Nanak, are in the Love of the Lord. ||2||


In the remembrance of God are wealth, miraculous spiritual powers and the nine treasures.
In the remembrance of God are knowledge, meditation and the essence of wisdom.
In the remembrance of God are chanting, intense meditation and devotional worship.
In the remembrance of God, duality is removed.
In the remembrance of God are purifying baths at sacred shrines of pilgrimage.
In the remembrance of God, one attains honor in the Court of the Lord.
In the remembrance of God, one becomes good.
In the remembrance of God, one flowers in fruition.
They alone remember Him in meditation, whom He inspires to meditate.
Nanak grasps the feet of those humble beings. ||3||


The remembrance of God is the highest and most exalted of all.
In the remembrance of God, many are saved.
In the remembrance of God, thirst is quenched.
In the remembrance of God, all things are known.
In the remembrance of God, there is no fear of death.
In the remembrance of God, hopes are fulfilled.
In the remembrance of God, the filth of the mind is removed.
The Ambrosial Naam, the Name of the Lord, is absorbed into the heart.
God abides upon the tongues of His Saints.
Nanak is the servant of the slave of His slaves. ||4||


Those who remember God are wealthy.
Those who remember God are honorable.
Those who remember God are approved.
Those who remember God are the most distinguished persons.
Those who remember God are not lacking.
Those who remember God are the rulers of all.
Those who remember God dwell in peace.
Those who remember God are immortal and eternal.
They alone hold to the remembrance of Him, unto whom He Himself shows His Mercy.
Nanak begs for the dust of their feet. ||5||


Those who remember God generously help others.
Those who remember God - to them, I am forever a sacrifice.
Those who remember God - their faces are beautiful.
Those who remember God abide in peace.
Those who remember God conquer their souls.
Those who remember God have a pure and spotless lifestyle.
Those who remember God experience all sorts of joys.
Those who remember God abide near the Lord.
By the Grace of the Saints, one remains awake and aware, night and day.
O Nanak, this meditative remembrance comes only by perfect destiny. ||6||


Remembering God, one's works are accomplished.
Remembering God, one never grieves.
Remembering God, one speaks the Glorious Praises of the Lord.
Remembering God, one is absorbed into the state of intuitive ease.
Remembering God, one attains the unchanging position.
Remembering God, the heart-lotus blossoms forth.
Remembering God, the unstruck melody vibrates.
The peace of the meditative remembrance of God has no end or limitation.
They alone remember Him, upon whom God bestows His Grace.
Nanak seeks the Sanctuary of those humble beings. ||7||


Remembering the Lord, His devotees are famous and radiant.
Remembering the Lord, the Vedas were composed.
Remembering the Lord, we become Siddhas, celibates and givers.
Remembering the Lord, the lowly become known in all four directions.
For the remembrance of the Lord, the whole world was established.
Remember, remember in meditation the Lord, the Creator, the Cause of causes.
For the remembrance of the Lord, He created the whole creation.
In the remembrance of the Lord, He Himself is Formless.
By His Grace, He Himself bestows understanding.
O Nanak, the Gurmukh attains the remembrance of the Lord. ||8||1||


Shalok:
O Destroyer of the pains and the suffering of the poor, O Master of each and every heart, O Masterless One:
I have come seeking Your Sanctuary. O God, please be with Nanak! ||1||


Ashtapadee:
Where there is no mother, father, children, friends or siblings
- O my mind, there, only the Naam, the Name of the Lord, shall be with you as your help and support.
Where the great and terrible Messenger of Death shall try to crush you,
there, only the Naam shall go along with you.
Where the obstacles are so very heavy,
the Name of the Lord shall rescue you in an instant.
By performing countless religious rituals, you shall not be saved.
The Name of the Lord washes off millions of sins.
As Gurmukh, chant the Naam, O my mind.
O Nanak, you shall obtain countless joys. ||1||


The rulers of the all the world are unhappy;
one who chants the Name of the Lord becomes happy.
Acquiring hundreds of thousands and millions, your desires shall not be contained.
Chanting the Name of the Lord, you shall find release.
By the countless pleasures of Maya, your thirst shall not be quenched.
Chanting the Name of the Lord, you shall be satisfied.
Upon that path where you must go all alone,
there, only the Lord's Name shall go with you to sustain you.
On such a Name, O my mind, meditate forever.
O Nanak, as Gurmukh, you shall obtain the state of supreme dignity. ||2||


You shall not be saved by hundreds of thousands and millions of helping hands.
Chanting the Naam, you shall be lifted up and carried across.
Where countless misfortunes threaten to destroy you,
the Name of the Lord shall rescue you in an instant.
Through countless incarnations, people are born and die.
Chanting the Name of the Lord, you shall come to rest in peace.
The ego is polluted by a filth which can never be washed off.
The Name of the Lord erases millions of sins.
Chant such a Name with love, O my mind.
O Nanak, it is obtained in the Company of the Holy. ||3||


On that path where the miles cannot be counted,
there, the Name of the Lord shall be your sustenance.
On that journey of total, pitch-black darkness,
the Name of the Lord shall be the Light with you.
On that journey where no one knows you,
with the Name of the Lord, you shall be recognized.
Where there is awesome and terrible heat and blazing sunshine,
there, the Name of the Lord will give you shade.
Where thirst, O my mind, torments you to cry out,
there, O Nanak, the Ambrosial Name, Har, Har, shall rain down upon you. ||4||


Unto the devotee, the Naam is an article of daily use.
The minds of the humble Saints are at peace.
The Name of the Lord is the Support of His servants.
By the Name of the Lord, millions have been saved.
The Saints chant the Praises of the Lord, day and night.
Har, Har - the Lord's Name - the Holy use it as their healing medicine.
The Lord's Name is the treasure of the Lord's servant.
The Supreme Lord God has blessed His humble servant with this gift.
Mind and body are imbued with ecstasy in the Love of the One Lord.
O Nanak, careful and discerning understanding is the way of the Lord's humble servant. ||5||


The Name of the Lord is the path of liberation for His humble servants.
With the food of the Name of the Lord, His servants are satisfied.
The Name of the Lord is the beauty and delight of His servants.
Chanting the Lord's Name, one is never blocked by obstacles.
The Name of the Lord is the glorious greatness of His servants.
Through the Name of the Lord, His servants obtain honor.
The Name of the Lord is the enjoyment and Yoga of His servants.
Chanting the Lord's Name, there is no separation from Him.
His servants are imbued with the service of the Lord's Name.
O Nanak, worship the Lord, the Lord Divine, Har, Har. ||6||


The Lord's Name, Har, Har, is the treasure of wealth of His servants.
The treasure of the Lord has been bestowed on His servants by God Himself.
The Lord, Har, Har is the All-powerful Protection of His servants.
His servants know no other than the Lord's Magnificence.
Through and through, His servants are imbued with the Lord's Love.
In deepest Samaadhi, they are intoxicated with the essence of the Naam.
Twenty-four hours a day, His servants chant Har, Har.
The devotees of the Lord are known and respected; they do not hide in secrecy.
Through devotion to the Lord, many have been liberated.
O Nanak, along with His servants, many others are saved. ||7||


This Elysian Tree of miraculous powers is the Name of the Lord.
The Khaamadhayn, the cow of miraculous powers, is the singing of the Glory of the Lord's Name, Har, Har.
Highest of all is the Lord's Speech.
Hearing the Naam, pain and sorrow are removed.
The Glory of the Naam abides in the hearts of His Saints.
By the Saint's kind intervention, all guilt is dispelled.
The Society of the Saints is obtained by great good fortune.
Serving the Saint, one meditates on the Naam.
There is nothing equal to the Naam.
O Nanak, rare are those, who, as Gurmukh, obtain the Naam. ||8||2||


Shalok:
The many Shaastras and the many Simritees - I have seen and searched through them all.
They are not equal to Har, Haray - O Nanak, the Lord's Invaluable Name. ||1||


Ashtapadee:
Chanting, intense meditation, spiritual wisdom and all meditations;
the six schools of philosophy and sermons on the scriptures;
the practice of Yoga and righteous conduct;
the renunciation of everything and wandering around in the wilderness;
the performance of all sorts of works;
donations to charities and offerings of jewels to fire;
cutting the body apart and making the pieces into ceremonial fire offerings;
keeping fasts and making vows of all sorts
- none of these are equal to the contemplation of the Name of the Lord,
O Nanak, if, as Gurmukh, one chants the Naam, even once. ||1||


You may roam over the nine continents of the world and live a very long life;
you may become a great ascetic and a master of disciplined meditation
and burn yourself in fire;
you may give away gold, horses, elephants and land;
you may practice techniques of inner cleansing and all sorts of Yogic postures;
you may adopt the self-mortifying ways of the Jains and great spiritual disciplines;
piece by piece, you may cut your body apart;
but even so, the filth of your ego shall not depart.
There is nothing equal to the Name of the Lord.
O Nanak, as Gurmukh, chant the Naam, and obtain salvation. ||2||


With your mind filled with desire, you may give up your body at a sacred shrine of pilgrimage;
but even so, egotistical pride shall not be removed from your mind.
You may practice cleansing day and night,
but the filth of your mind shall not leave your body.
You may subject your body to all sorts of disciplines,
but your mind will never be rid of its corruption.
You may wash this transitory body with loads of water,
but how can a wall of mud be washed clean?
O my mind, the Glorious Praise of the Name of the Lord is the highest;
O Nanak, the Naam has saved so many of the worst sinners. ||3||


Even with great cleverness, the fear of death clings to you.
You try all sorts of things, but your thirst is still not satisfied.
Wearing various religious robes, the fire is not extinguished.
Even making millions of efforts, you shall not be accepted in the Court of the Lord.
You cannot escape to the heavens, or to the nether regions,
if you are entangled in emotional attachment and the net of Maya.
All other efforts are punished by the Messenger of Death,
which accepts nothing at all, except meditation on the Lord of the Universe.
Chanting the Name of the Lord, sorrow is dispelled.
O Nanak, chant it with intuitive ease. ||4||


One who prays for the four cardinal blessings
should commit himself to the service of the Saints.
If you wish to erase your sorrows,
sing the Name of the Lord, Har, Har, within your heart.
If you long for honor for yourself,
then renounce your ego in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.
If you fear the cycle of birth and death,
then seek the Sanctuary of the Holy.
Those who thirst for the Blessed Vision of God's Darshan
- Nanak is a sacrifice, a sacrifice to them. ||5||


Among all persons, the supreme person is the one
who gives up his egotistical pride in the Company of the Holy.
One who sees himself as lowly,
shall be accounted as the highest of all.
One whose mind is the dust of all,
recognizes the Name of the Lord, Har, Har, in each and every heart.
One who eradicates cruelty from within his own mind,
looks upon all the world as his friend.
One who looks upon pleasure and pain as one and the same,
O Nanak, is not affected by sin or virtue. ||6||


To the poor, Your Name is wealth.
To the homeless, Your Name is home.
To the dishonored, You, O God, are honor.
To all, You are the Giver of gifts.
O Creator Lord, Cause of causes, O Lord and Master,
Inner-knower, Searcher of all hearts:
You alone know Your own condition and state.
You Yourself, God, are imbued with Yourself.
You alone can celebrate Your Praises.
O Nanak, no one else knows. ||7||


Of all religions, the best religion
is to chant the Name of the Lord and maintain pure conduct.
Of all religious rituals, the most sublime ritual
is to erase the filth of the dirty mind in the Company of the Holy.
Of all efforts, the best effort
is to chant the Name of the Lord in the heart, forever.
Of all speech, the most ambrosial speech
is to hear the Lord's Praise and chant it with the tongue.
Of all places, the most sublime place,
O Nanak, is that heart in which the Name of the Lord abides. ||8||3||


Shalok:
You worthless, ignorant fool - dwell upon God forever.
Cherish in your consciousness the One who created you; O Nanak, He alone shall go along with you. ||1||


Ashtapadee:
Think of the Glory of the All-pervading Lord, O mortal;
what is your origin, and what is your appearance?
He who fashioned, adorned and decorated you
- in the fire of the womb, He preserved you.
In your infancy, He gave you milk to drink.
In the flower of your youth, He gave you food, pleasure and understanding.
As you grow old, family and friends are there to feed you as you rest.
This worthless person has not appreciated in the least, all the good deeds done for him.
If you bless him with forgiveness, O Nanak, only then will he be saved. ||1||


By His Grace, you abide in comfort upon the earth.
With your children, siblings, friends and spouse, you laugh.
By His Grace, you drink in cool water.
You have peaceful breezes and priceless fire.
By His Grace, you enjoy all sorts of pleasures.
You are provided with all the necessities of life.
He gave you hands, feet, ears, eyes and tongue,
and yet, you forsake Him and attach yourself to others.
Such sinful mistakes cling to the blind fools;
Nanak: uplift and save them, God! ||2||


From beginning to end, He is our Protector,
and yet, the ignorant do not give their love to Him.
Serving Him, the nine treasures are obtained,
and yet, the foolish do not link their minds with Him.
Our Lord and Master is Ever-present, forever and ever,
and yet, the spiritually blind believe that He is far away.
In His service, one obtains honor in the Court of the Lord,
and yet, the ignorant fool forgets Him.
Forever and ever, this person makes mistakes;
O Nanak, the Infinite Lord is our Saving Grace. ||3||


Forsaking the jewel, they are engrossed with a shell.
They renounce Truth and embrace falsehood.
That which passes away, they believe to be permanent.
That which is immanent, they believe to be far off.
They struggle for what they must eventually leave.
They turn away from the Lord, their Help and Support, who is always with them.
They wash off the sandalwood paste;
like donkeys, they are in love with the mud.
They have fallen into the deep, dark pit.
Nanak: lift them up and save them, O Merciful Lord God! ||4||


They belong to the human species, but they act like animals.
They curse others day and night.
Outwardly, they wear religious robes, but within is the filth of Maya.
They cannot conceal this, no matter how hard they try.
Outwardly, they display knowledge, meditation and purification,
but within clings the dog of greed.
The fire of desire rages within; outwardly they apply ashes to their bodies.
There is a stone around their neck - how can they cross the unfathomable ocean?
Those, within whom God Himself abides
- O Nanak, those humble beings are intuitively absorbed in the Lord. ||5||


By listening, how can the blind find the path?
Take hold of his hand, and then he can reach his destination.
How can a riddle be understood by the deaf?
Say 'night', and he thinks you said 'day'.
How can the mute sing the Songs of the Lord?
He may try, but his voice will fail him.
How can the cripple climb up the mountain?
He simply cannot go there.
O Creator, Lord of Mercy - Your humble servant prays;
Nanak: by Your Grace, please save me. ||6||


The Lord, our Help and Support, is always with us, but the mortal does not remember Him.
He shows love to his enemies.
He lives in a castle of sand.
He enjoys the games of pleasure and the tastes of Maya.
He believes them to be permanent - this is the belief of his mind.
Death does not even come to mind for the fool.
Hate, conflict, sexual desire, anger, emotional attachment,
falsehood, corruption, immense greed and deceit:
So many lifetimes are wasted in these ways.
Nanak: uplift them, and redeem them, O Lord - show Your Mercy! ||7||


You are our Lord and Master; to You, I offer this prayer.
This body and soul are all Your property.
You are our mother and father; we are Your children.
In Your Grace, there are so many joys!
No one knows Your limits.
O Highest of the High, Most Generous God,
the whole creation is strung on Your thread.
That which has come from You is under Your Command.
You alone know Your state and extent.
Nanak, Your slave, is forever a sacrifice. ||8||4||


Shalok:
One who renounces God the Giver, and attaches himself to other affairs
- O Nanak, he shall never succeed. Without the Name, he shall lose his honor. ||1||


Ashtapadee:
He obtains ten things, and puts them behind him;
for the sake of one thing withheld, he forfeits his faith.
But what if that one thing were not given, and the ten were taken away?
Then, what could the fool say or do?
Our Lord and Master cannot be moved by force.
Unto Him, bow forever in adoration.
That one, unto whose mind God seems sweet
- all pleasures come to abide in his mind.
One who abides by the Lord's Will,
O Nanak, obtains all things. ||1||


God the Banker gives endless capital to the mortal,
who eats, drinks and expends it with pleasure and joy.
If some of this capital is later taken back by the Banker,
the ignorant person shows his anger.
He himself destroys his own credibility,
and he shall not again be trusted.
When one offers to the Lord, that which belongs to the Lord,
and willingly abides by the Will of God's Order,
the Lord will make him happy four times over.
O Nanak, our Lord and Master is merciful forever. ||2||


The many forms of attachment to Maya shall surely pass away - know that they are transitory.
People fall in love with the shade of the tree,
and when it passes away, they feel regret in their minds.
Whatever is seen, shall pass away;
and yet, the blindest of the blind cling to it.
One who gives her love to a passing traveler
- nothing shall come into her hands in this way.
O mind, the love of the Name of the Lord bestows peace.
O Nanak, the Lord, in His Mercy, unites us with Himself. ||3||


False are body, wealth, and all relations.
False are ego, possessiveness and Maya.
False are power, youth, wealth and property.
False are sexual desire and wild anger.
False are chariots, elephants, horses and expensive clothes.
False is the love of gathering wealth, and reveling in the sight of it.
False are deception, emotional attachment and egotistical pride.
False are pride and self-conceit.
Only devotional worship is permanent, and the Sanctuary of the Holy.
Nanak lives by meditating, meditating on the Lotus Feet of the Lord. ||4||


False are the ears which listen to the slander of others.
False are the hands which steal the wealth of others.
False are the eyes which gaze upon the beauty of another's wife.
False is the tongue which enjoys delicacies and external tastes.
False are the feet which run to do evil to others.
False is the mind which covets the wealth of others.
False is the body which does not do good to others.
False is the nose which inhales corruption.
Without understanding, everything is false.
Fruitful is the body, O Nanak, which takes to the Lord's Name. ||5||


The life of the faithless cynic is totally useless.
Without the Truth, how can anyone be pure?
Useless is the body of the spiritually blind, without the Name of the Lord.
From his mouth, a foul smell issues forth.
Without the remembrance of the Lord, day and night pass in vain,
like the crop which withers without rain.
Without meditation on the Lord of the Universe, all works are in vain,
like the wealth of a miser, which lies useless.
Blessed, blessed are those, whose hearts are filled with the Name of the Lord.
Nanak is a sacrifice, a sacrifice to them. ||6||


He says one thing, and does something else.
There is no love in his heart, and yet with his mouth he talks tall.
The Omniscient Lord God is the Knower of all.
He is not impressed by outward display.
One who does not practice what he preaches to others,
shall come and go in reincarnation, through birth and death.
One whose inner being is filled with the Formless Lord
- by his teachings, the world is saved.
Those who are pleasing to You, God, know You.
Nanak falls at their feet. ||7||


Offer your prayers to the Supreme Lord God, who knows everything.
He Himself values His own creatures.
He Himself, by Himself, makes the decisions.
To some, He appears far away, while others perceive Him near at hand.
He is beyond all efforts and clever tricks.
He knows all the ways and means of the soul.
Those with whom He is pleased are attached to the hem of His robe.
He is pervading all places and interspaces.
Those upon whom He bestows His favor, become His servants.
Each and every moment, O Nanak, meditate on the Lord. ||8||5||


Shalok:
Sexual desire, anger, greed and emotional attachment - may these be gone, and egotism as well.
Nanak seeks the Sanctuary of God; please bless me with Your Grace, O Divine Guru. ||1||


Ashtapadee:
By His Grace, you partake of the thirty-six delicacies;
enshrine that Lord and Master within your mind.
By His Grace, you apply scented oils to your body;
remembering Him, the supreme status is obtained.
By His Grace, you dwell in the palace of peace;
meditate forever on Him within your mind.
By His Grace, you abide with your family in peace;
keep His remembrance upon your tongue, twenty-four hours a day.
By His Grace, you enjoy tastes and pleasures;
O Nanak, meditate forever on the One, who is worthy of meditation. ||1||


By His Grace, you wear silks and satins;
why abandon Him, to attach yourself to another?
By His Grace, you sleep in a cozy bed;
O my mind, sing His Praises, twenty-four hours a day.
By His Grace, you are honored by everyone;
with your mouth and with your tongue, chant His Praises.
By His Grace, you remain in the Dharma;
O mind, meditate continually on the Supreme Lord God.
Meditating on God, you shall be honored in His Court;
O Nanak, you shall return to your true home with honor. ||2||


By His Grace, you have a healthy, golden body;
attune yourself to that Loving Lord.
By His Grace, your honor is preserved;
O mind, chant the Praises of the Lord, Har, Har, and find peace.
By His Grace, all your deficits are covered;
O mind, seek the Sanctuary of God, our Lord and Master.
By His Grace, no one can rival you;
O mind, with each and every breath, remember God on High.
By His Grace, you obtained this precious human body;
O Nanak, worship Him with devotion. ||3||


By His Grace, you wear decorations;
O mind, why are you so lazy? Why don't you remember Him in meditation?
By His Grace, you have horses and elephants to ride;
O mind, never forget that God.
By His Grace, you have land, gardens and wealth;
keep God enshrined in your heart.
O mind, the One who formed your form
- standing up and sitting down, meditate always on Him.
Meditate on Him - the One Invisible Lord;
here and hereafter, O Nanak, He shall save you. ||4||


By His Grace, you give donations in abundance to charities;
O mind, meditate on Him, twenty-four hours a day.
By His Grace, you perform religious rituals and worldly duties;
think of God with each and every breath.
By His Grace, your form is so beautiful;
constantly remember God, the Incomparably Beautiful One.
By His Grace, you have such high social status;
remember God always, day and night.
By His Grace, your honor is preserved;
by Guru's Grace, O Nanak, chant His Praises. ||5||


By His Grace, you listen to the sound current of the Naad.
By His Grace, you behold amazing wonders.
By His Grace, you speak ambrosial words with your tongue.
By His Grace, you abide in peace and ease.
By His Grace, your hands move and work.
By His Grace, you are completely fulfilled.
By His Grace, you obtain the supreme status.
By His Grace, you are absorbed into celestial peace.
Why forsake God, and attach yourself to another?
By Guru's Grace, O Nanak, awaken your mind! ||6||


By His Grace, you are famous all over the world;
never forget God from your mind.
By His Grace, you have prestige;
O foolish mind, meditate on Him!
By His Grace, your works are completed;
O mind, know Him to be close at hand.
By His Grace, you find the Truth;
O my mind, merge yourself into Him.
By His Grace, everyone is saved;
O Nanak, meditate, and chant His Chant. ||7||


Those, whom He inspires to chant, chant His Name.
Those, whom He inspires to sing, sing the Glorious Praises of the Lord.
By God's Grace, enlightenment comes.
By God's Kind Mercy, the heart-lotus blossoms forth.
When God is totally pleased, He comes to dwell in the mind.
By God's Kind Mercy, the intellect is exalted.
All treasures, O Lord, come by Your Kind Mercy.
No one obtains anything by himself.
As You have delegated, so do we apply ourselves, O Lord and Master.
O Nanak, nothing is in our hands. ||8||6||


Shalok:
Unapproachable and Unfathomable is the Supreme Lord God;
whoever speaks of Him shall be liberated.
Listen, O friends, Nanak prays, to the wonderful story of the Holy. ||1||


Ashtapadee:
In the Company of the Holy, one's face becomes radiant.
In the Company of the Holy, all filth is removed.
In the Company of the Holy, egotism is eliminated.
In the Company of the Holy, spiritual wisdom is revealed.
In the Company of the Holy, God is understood to be near at hand.
In the Company of the Holy, all conflicts are settled.
In the Company of the Holy, one obtains the jewel of the Naam.
In the Company of the Holy, one's efforts are directed toward the One Lord.
What mortal can speak of the Glorious Praises of the Holy?
O Nanak, the glory of the Holy people merges into God. ||1||


In the Company of the Holy, one meets the Incomprehensible Lord.
In the Company of the Holy, one flourishes forever.
In the Company of the Holy, the five passions are brought to rest.
In the Company of the Holy, one enjoys the essence of ambrosia.
In the Company of the Holy, one becomes the dust of all.
In the Company of the Holy, one's speech is enticing.
In the Company of the Holy, the mind does not wander.
In the Company of the Holy, the mind becomes stable.
In the Company of the Holy, one is rid of Maya.
In the Company of the Holy, O Nanak, God is totally pleased. ||2||


In the Company of the Holy, all one's enemies become friends.
In the Company of the Holy, there is great purity.
In the Company of the Holy, no one is hated.
In the Company of the Holy, one's feet do not wander.
In the Company of the Holy, no one seems evil.
In the Company of the Holy, supreme bliss is known.
In the Company of the Holy, the fever of ego departs.
In the Company of the Holy, one renounces all selfishness.
He Himself knows the greatness of the Holy.
O Nanak, the Holy are at one with God. ||3||


In the Company of the Holy, the mind never wanders.
In the Company of the Holy, one obtains everlasting peace.
In the Company of the Holy, one grasps the Incomprehensible.
In the Company of the Holy, one can endure the unendurable.
In the Company of the Holy, one abides in the loftiest place.
In the Company of the Holy, one attains the Mansion of the Lord's Presence.
In the Company of the Holy, one's Dharmic faith is firmly established.
In the Company of the Holy, one dwells with the Supreme Lord God.
In the Company of the Holy, one obtains the treasure of the Naam.
O Nanak, I am a sacrifice to the Holy. ||4||


In the Company of the Holy, all one's family is saved.
In the Company of the Holy, one's friends, acquaintances and relatives are redeemed.
In the Company of the Holy, that wealth is obtained.
Everyone benefits from that wealth.
In the Company of the Holy, the Lord of Dharma serves.
In the Company of the Holy, the divine, angelic beings sing God's Praises.
In the Company of the Holy, one's sins fly away.
In the Company of the Holy, one sings the Ambrosial Glories.
In the Company of the Holy, all places are within reach.
O Nanak, in the Company of the Holy, one's life becomes fruitful. ||5||


In the Company of the Holy, there is no suffering.
The Blessed Vision of their Darshan brings a sublime, happy peace.
In the Company of the Holy, blemishes are removed.
In the Company of the Holy, hell is far away.
In the Company of the Holy, one is happy here and hereafter.
In the Company of the Holy, the separated ones are reunited with the Lord.
The fruits of one's desires are obtained.
In the Company of the Holy, no one goes empty-handed.
The Supreme Lord God dwells in the hearts of the Holy.
O Nanak, listening to the sweet words of the Holy, one is saved. ||6||


In the Company of the Holy, listen to the Name of the Lord.
In the Company of the Holy, sing the Glorious Praises of the Lord.
In the Company of the Holy, do not forget Him from your mind.
In the Company of the Holy, you shall surely be saved.
In the Company of the Holy, God seems very sweet.
In the Company of the Holy, He is seen in each and every heart.
In the Company of the Holy, we become obedient to the Lord.
In the Company of the Holy, we obtain the state of salvation.
In the Company of the Holy, all diseases are cured.
O Nanak, one meets with the Holy, by highest destiny. ||7||


The glory of the Holy people is not known to the Vedas.
They can describe only what they have heard.
The greatness of the Holy people is beyond the three qualities.
The greatness of the Holy people is all-pervading.
The glory of the Holy people has no limit.
The glory of the Holy people is infinite and eternal.
The glory of the Holy people is the highest of the high.
The glory of the Holy people is the greatest of the great.
The glory of the Holy people is theirs alone;
O Nanak, there is no difference between the Holy people and God. ||8||7||


Shalok:
The True One is on his mind, and the True One is upon his lips.
He sees only the One.
O Nanak, these are the qualities of the God-conscious being. ||1||


Ashtapadee:
The God-conscious being is always unattached,
as the lotus in the water remains detached.
The God-conscious being is always unstained,
like the sun, which gives its comfort and warmth to all.
The God-conscious being looks upon all alike,
like the wind, which blows equally upon the king and the poor beggar.
The God-conscious being has a steady patience,
like the earth, which is dug up by one, and anointed with sandal paste by another.
This is the quality of the God-conscious being:
O Nanak, his inherent nature is like a warming fire. ||1||


The God-conscious being is the purest of the pure;
filth does not stick to water.
The God-conscious being's mind is enlightened,
like the sky above the earth.
To the God-conscious being, friend and foe are the same.
The God-conscious being has no egotistical pride.
The God-conscious being is the highest of the high.
Within his own mind, he is the most humble of all.
They alone become God-conscious beings,
O Nanak, whom God Himself makes so. ||2||


The God-conscious being is the dust of all.
The God-conscious being knows the nature of the soul.
The God-conscious being shows kindness to all.
No evil comes from the God-conscious being.
The God-conscious being is always impartial.
Nectar rains down from the glance of the God-conscious being.
The God-conscious being is free from entanglements.
The lifestyle of the God-conscious being is spotlessly pure.
Spiritual wisdom is the food of the God-conscious being.
O Nanak, the God-conscious being is absorbed in God's meditation. ||3||


The God-conscious being centers his hopes on the One alone.
The God-conscious being shall never perish.
The God-conscious being is steeped in humility.
The God-conscious being delights in doing good to others.
The God-conscious being has no worldly entanglements.
The God-conscious being holds his wandering mind under control.
The God-conscious being acts in the common good.
The God-conscious being blossoms in fruitfulness.
In the Company of the God-conscious being, all are saved.
O Nanak, through the God-conscious being, the whole world meditates on God. ||4||


The God-conscious being loves the One Lord alone.
The God-conscious being dwells with God.
The God-conscious being takes the Naam as his Support.
The God-conscious being has the Naam as his Family.
The God-conscious being is awake and aware, forever and ever.
The God-conscious being renounces his proud ego.
In the mind of the God-conscious being, there is supreme bliss.
In the home of the God-conscious being, there is everlasting bliss.
The God-conscious being dwells in peaceful ease.
O Nanak, the God-conscious being shall never perish. ||5||


The God-conscious being knows God.
The God-conscious being is in love with the One alone.
The God-conscious being is carefree.
Pure are the Teachings of the God-conscious being.
The God-conscious being is made so by God Himself.
The God-conscious being is gloriously great.
The Darshan, the Blessed Vision of the God-conscious being, is obtained by great good fortune.
To the God-conscious being, I make my life a sacrifice.
The God-conscious being is sought by the great god Shiva.
O Nanak, the God-conscious being is Himself the Supreme Lord God. ||6||


The God-conscious being cannot be appraised.
The God-conscious being has all within his mind.
Who can know the mystery of the God-conscious being?
Forever bow to the God-conscious being.
The God-conscious being cannot be described in words.
The God-conscious being is the Lord and Master of all.
Who can describe the limits of the God-conscious being?
Only the God-conscious being can know the state of the God-conscious being.
The God-conscious being has no end or limitation.
O Nanak, to the God-conscious being, bow forever in reverence. ||7||


The God-conscious being is the Creator of all the world.
The God-conscious being lives forever, and does not die.
The God-conscious being is the Giver of the way of liberation of the soul.
The God-conscious being is the Perfect Supreme Being, who orchestrates all.
The God-conscious being is the helper of the helpless.
The God-conscious being extends his hand to all.
The God-conscious being owns the entire creation.
The God-conscious being is himself the Formless Lord.
The glory of the God-conscious being belongs to the God-conscious being alone.
O Nanak, the God-conscious being is the Lord of all. ||8||8||


Shalok:
One who enshrines the Naam within the heart,
who sees the Lord God in all,
who, each and every moment, bows in reverence to the Lord Master
- O Nanak, such a one is the true 'touch-nothing Saint', who emancipates everyone. ||1||


Ashtapadee:
One whose tongue does not touch falsehood;
whose mind is filled with love for the Blessed Vision of the Pure Lord,
whose eyes do not gaze upon the beauty of others' wives,
who serves the Holy and loves the Saints' Congregation,
whose ears do not listen to slander against anyone,
who deems himself to be the worst of all,
who, by Guru's Grace, renounces corruption,
who banishes the mind's evil desires from his mind,
who conquers his sexual instincts and is free of the five sinful passions
- O Nanak, among millions, there is scarcely one such 'touch-nothing Saint'. ||1||


The true Vaishnaav, the devotee of Vishnu, is the one with whom God is thoroughly pleased.
He dwells apart from Maya.
Performing good deeds, he does not seek rewards.
Spotlessly pure is the religion of such a Vaishnaav;
he has no desire for the fruits of his labors.
He is absorbed in devotional worship and the singing of Kirtan, the songs of the Lord's Glory.
Within his mind and body, he meditates in remembrance on the Lord of the Universe.
He is kind to all creatures.
He holds fast to the Naam, and inspires others to chant it.
O Nanak, such a Vaishnaav obtains the supreme status. ||2||


The true Bhagaautee, the devotee of Adi Shakti, loves the devotional worship of God.
He forsakes the company of all wicked people.
All doubts are removed from his mind.
He performs devotional service to the Supreme Lord God in all.
In the Company of the Holy, the filth of sin is washed away.
The wisdom of such a Bhagaautee becomes supreme.
He constantly performs the service of the Supreme Lord God.
He dedicates his mind and body to the Love of God.
The Lotus Feet of the Lord abide in his heart.
O Nanak, such a Bhagaautee attains the Lord God. ||3||


He is a true Pandit, a religious scholar, who instructs his own mind.
He searches for the Lord's Name within his own soul.
He drinks in the Exquisite Nectar of the Lord's Name.
By that Pandit's teachings, the world lives.
He implants the Sermon of the Lord in his heart.
Such a Pandit is not cast into the womb of reincarnation again.
He understands the fundamental essence of the Vedas, the Puraanas and the Simritees.
In the unmanifest, he sees the manifest world to exist.
He gives instruction to people of all castes and social classes.
O Nanak, to such a Pandit, I bow in salutation forever. ||4||


The Beej Mantra, the Seed Mantra, is spiritual wisdom for everyone.
Anyone, from any class, may chant the Naam.
Whoever chants it, is emancipated.
And yet, rare are those who attain it, in the Company of the Holy.
By His Grace, He enshrines it within.
Even beasts, ghosts and the stone-hearted are saved.
The Naam is the panacea, the remedy to cure all ills.
Singing the Glory of God is the embodiment of bliss and emancipation.
It cannot be obtained by any religious rituals.
O Nanak, he alone obtains it, whose karma is so pre-ordained. ||5||


One whose mind is a home for the Supreme Lord God
- his name is truly Ram Das, the Lord's servant.
He comes to have the Vision of the Lord, the Supreme Soul.
Deeming himself to be the slave of the Lord's slaves, he obtains it.
He knows the Lord to be Ever-present, close at hand.
Such a servant is honored in the Court of the Lord.
To His servant, He Himself shows His Mercy.
Such a servant understands everything.
Amidst all, his soul is unattached.
Such is the way, O Nanak, of the Lord's servant. ||6||


One who, in his soul, loves the Will of God,
is said to be Jivan Mukta - liberated while yet alive.
As is joy, so is sorrow to him.
He is in eternal bliss, and is not separated from God.
As is gold, so is dust to him.
As is ambrosial nectar, so is bitter poison to him.
As is honor, so is dishonor.
As is the beggar, so is the king.
Whatever God ordains, that is his way.
O Nanak, that being is known as Jivan Mukta. ||7||


All places belong to the Supreme Lord God.
According to the homes in which they are placed, so are His creatures named.
He Himself is the Doer, the Cause of causes.
Whatever pleases God, ultimately comes to pass.
He Himself is All-pervading, in endless waves.
The playful sport of the Supreme Lord God cannot be known.
As the understanding is given, so is one enlightened.
The Supreme Lord God, the Creator, is eternal and everlasting.
Forever, forever and ever, He is merciful.
Remembering Him, remembering Him in meditation, O Nanak, one is blessed with ecstasy. ||8||9||


Shalok:
Many people praise the Lord. He has no end or limitation.
O Nanak, God created the creation, with its many ways and various species. ||1||


Ashtapadee:
Many millions are His devotees.
Many millions perform religious rituals and worldly duties.
Many millions become dwellers at sacred shrines of pilgrimage.
Many millions wander as renunciates in the wilderness.
Many millions listen to the Vedas.
Many millions become austere penitents.
Many millions enshrine meditation within their souls.
Many millions of poets contemplate Him through poetry.
Many millions meditate on His eternally new Naam.
O Nanak, none can find the limits of the Creator. ||1||


Many millions become self-centered.
Many millions are blinded by ignorance.
Many millions are stone-hearted misers.
Many millions are heartless, with dry, withered souls.
Many millions steal the wealth of others.
Many millions slander others.
Many millions struggle in Maya.
Many millions wander in foreign lands.
Whatever God attaches them to - with that they are engaged.
O Nanak, the Creator alone knows the workings of His creation. ||2||


Many millions are Siddhas, celibates and Yogis.
Many millions are kings, enjoying worldly pleasures.
Many millions of birds and snakes have been created.
Many millions of stones and trees have been produced.
Many millions are the winds, waters and fires.
Many millions are the countries and realms of the world.
Many millions are the moons, suns and stars.
Many millions are the demi-gods, demons and Indras, under their regal canopies.
He has strung the entire creation upon His thread.
O Nanak, He emancipates those with whom He is pleased. ||3||


Many millions abide in heated activity, slothful darkness and peaceful light.
Many millions are the Vedas, Puraanas, Simritees and Shaastras.
Many millions are the pearls of the oceans.
Many millions are the beings of so many descriptions.
Many millions are made long-lived.
Many millions of hills and mountains have been made of gold.
Many millions are the Yakhshas - the servants of the god of wealth, the Kinnars - the gods of celestial music, and the evil spirits of the Pisaach.
Many millions are the evil nature-spirits, ghosts, pigs and tigers.
He is near to all, and yet far from all;
O Nanak, He Himself remains distinct, while yet pervading all. ||4||


Many millions inhabit the nether regions.
Many millions dwell in heaven and hell.
Many millions are born, live and die.
Many millions are reincarnated, over and over again.
Many millions eat while sitting at ease.
Many millions are exhausted by their labors.
Many millions are created wealthy.
Many millions are anxiously involved in Maya.
Wherever He wills, there He keeps us.
O Nanak, everything is in the Hands of God. ||5||


Many millions become Bairaagees, who renounce the world.
They have attached themselves to the Lord's Name.
Many millions are searching for God.
Within their souls, they find the Supreme Lord God.
Many millions thirst for the Blessing of God's Darshan.
They meet with God, the Eternal.
Many millions pray for the Society of the Saints.
They are imbued with the Love of the Supreme Lord God.
Those with whom He Himself is pleased,
O Nanak, are blessed, forever blessed. ||6||


Many millions are the fields of creation and the galaxies.
Many millions are the etheric skies and the solar systems.
Many millions are the divine incarnations.
In so many ways, He has unfolded Himself.
So many times, He has expanded His expansion.
Forever and ever, He is the One, the One Universal Creator.
Many millions are created in various forms.
From God they emanate, and into God they merge once again.
His limits are not known to anyone.
Of Himself, and by Himself, O Nanak, God exists. ||7||


Many millions are the servants of the Supreme Lord God.
Their souls are enlightened.
Many millions know the essence of reality.
Their eyes gaze forever on the One alone.
Many millions drink in the essence of the Naam.
They become immortal; they live forever and ever.
Many millions sing the Glorious Praises of the Naam.
They are absorbed in intuitive peace and pleasure.
He remembers His servants with each and every breath.
O Nanak, they are the beloveds of the Transcendent Lord God. ||8||10||


Shalok:
God alone is the Doer of deeds - there is no other at all.
O Nanak, I am a sacrifice to the One, who pervades the waters, the lands, the sky and all space. ||1||


Ashtapadee:
The Doer, the Cause of causes, is potent to do anything.
That which pleases Him, comes to pass.
In an instant, He creates and destroys.
He has no end or limitation.
By His Order, He established the earth, and He maintains it unsupported.
By His Order, the world was created; by His Order, it shall merge again into Him.
By His Order, one's occupation is high or low.
By His Order, there are so many colors and forms.
Having created the Creation, He beholds His own greatness.
O Nanak, He is pervading in all. ||1||


If it pleases God, one attains salvation.
If it pleases God, then even stones can swim.
If it pleases God, the body is preserved, even without the breath of life.
If it pleases God, then one chants the Lord's Glorious Praises.
If it pleases God, then even sinners are saved.
He Himself acts, and He Himself contemplates.
He Himself is the Master of both worlds.
He plays and He enjoys; He is the Inner-knower, the Searcher of hearts.
As He wills, He causes actions to be done.
Nanak sees no other than Him. ||2||


Tell me - what can a mere mortal do?
Whatever pleases God is what He causes us to do.
If it were in our hands, we would grab up everything.
Whatever pleases God - that is what He does.
Through ignorance, people are engrossed in corruption.
If they knew better, they would save themselves.
Deluded by doubt, they wander around in the ten directions.
In an instant, their minds go around the four corners of the world and come back again.
Those whom the Lord mercifully blesses with His devotional worship
- O Nanak, they are absorbed into the Naam. ||3||


In an instant, the lowly worm is transformed into a king.
The Supreme Lord God is the Protector of the humble.
Even one who has never been seen at all,
becomes instantly famous in the ten directions.
And that one upon whom He bestows His blessings
- the Lord of the world does not hold him to his account.
Soul and body are all His property.
Each and every heart is illuminated by the Perfect Lord God.
He Himself fashioned His own handiwork.
Nanak lives by beholding His greatness. ||4||


There is no power in the hands of mortal beings;
the Doer, the Cause of causes is the Lord of all.
The helpless beings are subject to His Command.
That which pleases Him, ultimately comes to pass.
Sometimes, they abide in exaltation; sometimes, they are depressed.
Sometimes, they are sad, and sometimes they laugh with joy and delight.
Sometimes, they are occupied with slander and anxiety.
Sometimes, they are high in the Akaashic Ethers, sometimes in the nether regions of the underworld.
Sometimes, they know the contemplation of God.
O Nanak, God Himself unites them with Himself. ||5||


Sometimes, they dance in various ways.
Sometimes, they remain asleep day and night.
Sometimes, they are awesome, in terrible rage.
Sometimes, they are the dust of the feet of all.
Sometimes, they sit as great kings.
Sometimes, they wear the coat of a lowly beggar.
Sometimes, they come to have evil reputations.
Sometimes, they are known as very, very good.
As God keeps them, so they remain.
By Guru's Grace, O Nanak, the Truth is told. ||6||


Sometimes, as scholars, they deliver lectures.
Sometimes, they hold to silence in deep meditation.
Sometimes, they take cleansing baths at places of pilgrimage.
Sometimes, as Siddhas or seekers, they impart spiritual wisdom.
Sometimes, they becomes worms, elephants, or moths.
They may wander and roam through countless incarnations.
In various costumes, like actors, they appear.
As it pleases God, they dance.
Whatever pleases Him, comes to pass.
O Nanak, there is no other at all. ||7||


Sometimes, this being attains the Company of the Holy.
From that place, he does not have to come back again.
The light of spiritual wisdom dawns within.
That place does not perish.
The mind and body are imbued with the Love of the Naam, the Name of the One Lord.
He dwells forever with the Supreme Lord God.
As water comes to blend with water,
his light blends into the Light.
Reincarnation is ended, and eternal peace is found.
Nanak is forever a sacrifice to God. ||8||11||


Shalok:
The humble beings abide in peace; subduing egotism, they are meek.
The very proud and arrogant persons, O Nanak, are consumed by their own pride. ||1||


Ashtapadee:
One who has the pride of power within,
shall dwell in hell, and become a dog.
One who deems himself to have the beauty of youth,
shall become a maggot in manure.
One who claims to act virtuously,
shall live and die, wandering through countless reincarnations.
One who takes pride in wealth and lands
is a fool, blind and ignorant.
One whose heart is mercifully blessed with abiding humility,
O Nanak, is liberated here, and obtains peace hereafter. ||1||


One who becomes wealthy and takes pride in it
- not even a piece of straw shall go along with him.
He may place his hopes on a large army of men,
but he shall vanish in an instant.
One who deems himself to be the strongest of all,
in an instant, shall be reduced to ashes.
One who thinks of no one else except his own prideful self
- the Righteous Judge of Dharma shall expose his disgrace.
One who, by Guru's Grace, eliminates his ego,
O Nanak, becomes acceptable in the Court of the Lord. ||2||


If someone does millions of good deeds, while acting in ego,
he shall incur only trouble; all this is in vain.
If someone performs great penance, while acting in selfishness and conceit,
he shall be reincarnated into heaven and hell, over and over again.
He makes all sorts of efforts, but his soul is still not softened
- how can he go to the Court of the Lord?
One who calls himself good
- goodness shall not draw near him.
One whose mind is the dust of all
- says Nanak, his reputation is spotlessly pure. ||3||


As long as someone thinks that he is the one who acts,
he shall have no peace.
As long as this mortal thinks that he is the one who does things,
he shall wander in reincarnation through the womb.
As long as he considers one an enemy, and another a friend,
his mind shall not come to rest.
As long as he is intoxicated with attachment to Maya,
the Righteous Judge shall punish him.
By God's Grace, his bonds are shattered;
by Guru's Grace, O Nanak, his ego is eliminated. ||4||


Earning a thousand, he runs after a hundred thousand.
Satisfaction is not obtained by chasing after Maya.
He may enjoy all sorts of corrupt pleasures,
but he is still not satisfied; he indulges again and again, wearing himself out, until he dies.
Without contentment, no one is satisfied.
Like the objects in a dream, all his efforts are in vain.
Through the love of the Naam, all peace is obtained.
Only a few obtain this, by great good fortune.
He Himself is Himself the Cause of causes.
Forever and ever, O Nanak, chant the Lord's Name. ||5||


The Doer, the Cause of causes, is the Creator Lord.
What deliberations are in the hands of mortal beings?
As God casts His Glance of Grace, they come to be.
God Himself, of Himself, is unto Himself.
Whatever He created, was by His Own Pleasure.
He is far from all, and yet with all.
He understands, He sees, and He passes judgment.
He Himself is the One, and He Himself is the many.
He does not die or perish; He does not come or go.
O Nanak, He remains forever All-pervading. ||6||


He Himself instructs, and He Himself learns.
He Himself mingles with all.
He Himself created His own expanse.
All things are His; He is the Creator.
Without Him, what could be done?
In the spaces and interspaces, He is the One.
In His own play, He Himself is the Actor.
He produces His plays with infinite variety.
He Himself is in the mind, and the mind is in Him.
O Nanak, His worth cannot be estimated. ||7||


True, True, True is God, our Lord and Master.
By Guru's Grace, some speak of Him.
True, True, True is the Creator of all.
Out of millions, scarcely anyone knows Him.
Beautiful, Beautiful, Beautiful is Your Sublime Form.
You are Exquisitely Beautiful, Infinite and Incomparable.
Pure, Pure, Pure is the Word of Your Bani,
heard in each and every heart, spoken to the ears.
Holy, Holy, Holy and Sublimely Pure
- chant the Naam, O Nanak, with heart-felt love. ||8||12||


Shalok:
One who seeks the Sanctuary of the Saints shall be saved.
One who slanders the Saints, O Nanak, shall be reincarnated over and over again. ||1||


Ashtapadee:
Slandering the Saints, one's life is cut short.
Slandering the Saints, one shall not escape the Messenger of Death.
Slandering the Saints, all happiness vanishes.
Slandering the Saints, one falls into hell.
Slandering the Saints, the intellect is polluted.
Slandering the Saints, one's reputation is lost.
One who is cursed by a Saint cannot be saved.
Slandering the Saints, one's place is defiled.
But if the Compassionate Saint shows His Kindness,
O Nanak, in the Company of the Saints, the slanderer may still be saved. ||1||


Slandering the Saints, one becomes a wry-faced malcontent.
Slandering the Saints, one croaks like a raven.
Slandering the Saints, one is reincarnated as a snake.
Slandering the Saints, one is reincarnated as a wiggling worm.
Slandering the Saints, one burns in the fire of desire.
Slandering the Saints, one tries to deceive everyone.
Slandering the Saints, all one's influence vanishes.
Slandering the Saints, one becomes the lowest of the low.
For the slanderer of the Saint, there is no place of rest.
O Nanak, if it pleases the Saint, even then, he may be saved. ||2||


The slanderer of the Saint is the worst evil-doer.
The slanderer of the Saint has not even a moment's rest.
The slanderer of the Saint is a brutal butcher.
The slanderer of the Saint is cursed by the Transcendent Lord.
The slanderer of the Saint has no kingdom.
The slanderer of the Saint becomes miserable and poor.
The slanderer of the Saint contracts all diseases.
The slanderer of the Saint is forever separated.
To slander a Saint is the worst sin of sins.
O Nanak, if it pleases the Saint, then even this one may be liberated. ||3||


The slanderer of the Saint is forever impure.
The slanderer of the Saint is nobody's friend.
The slanderer of the Saint shall be punished.
The slanderer of the Saint is abandoned by all.
The slanderer of the Saint is totally egocentric.
The slanderer of the Saint is forever corrupt.
The slanderer of the Saint must endure birth and death.
The slanderer of the Saint is devoid of peace.
The slanderer of the Saint has no place of rest.
O Nanak, if it pleases the Saint, then even such a one may merge in union. ||4||


The slanderer of the Saint breaks down mid-way.
The slanderer of the Saint cannot accomplish his tasks.
The slanderer of the Saint wanders in the wilderness.
The slanderer of the Saint is misled into desolation.
The slanderer of the Saint is empty inside,
like the corpse of a dead man, without the breath of life.
The slanderer of the Saint has no heritage at all.
He himself must eat what he has planted.
The slanderer of the Saint cannot be saved by anyone else.
O Nanak, if it pleases the Saint, then even he may be saved. ||5||


The slanderer of the Saint bewails like this
- like a fish, out of water, writhing in agony.
The slanderer of the Saint is hungry and is never satisfied,
as fire is not satisfied by fuel.
The slanderer of the Saint is left all alone,
like the miserable barren sesame stalk abandoned in the field.
The slanderer of the Saint is devoid of faith.
The slanderer of the Saint constantly lies.
The fate of the slanderer is pre-ordained from the very beginning of time.
O Nanak, whatever pleases God's Will comes to pass. ||6||


The slanderer of the Saint becomes deformed.
The slanderer of the Saint receives his punishment in the Court of the Lord.
The slanderer of the Saint is eternally in limbo.
He does not die, but he does not live either.
The hopes of the slanderer of the Saint are not fulfilled.
The slanderer of the Saint departs disappointed.
Slandering the Saint, no one attains satisfaction.
As it pleases the Lord, so do people become;
no one can erase their past actions.
O Nanak, the True Lord alone knows all. ||7||


All hearts are His; He is the Creator.
Forever and ever, I bow to Him in reverence.
Praise God, day and night.
Meditate on Him with every breath and morsel of food.
Everything happens as He wills.
As He wills, so people become.
He Himself is the play, and He Himself is the actor.
Who else can speak or deliberate upon this?
He Himself gives His Name to those, upon whom He bestows His Mercy.
Very fortunate, O Nanak, are those people. ||8||13||


Shalok:
Give up your cleverness, good people - remember the Lord God, your King!
Enshrine in your heart, your hopes in the One Lord. O Nanak, your pain, doubt and fear shall depart. ||1||


Ashtapadee:
Reliance on mortals is in vain - know this well.
The Great Giver is the One Lord God.
By His gifts, we are satisfied,
and we suffer from thirst no longer.
The One Lord Himself destroys and also preserves.
Nothing at all is in the hands of mortal beings.
Understanding His Order, there is peace.
So take His Name, and wear it as your necklace.
Remember, remember, remember God in meditation.
O Nanak, no obstacle shall stand in your way. ||1||


Praise the Formless Lord in your mind.
O my mind, make this your true occupation.
Let your tongue become pure, drinking in the Ambrosial Nectar.
Your soul shall be forever peaceful.
With your eyes, see the wondrous play of your Lord and Master.
In the Company of the Holy, all other associations vanish.
With your feet, walk in the Way of the Lord.
Sins are washed away, chanting the Lord's Name, even for a moment.
So do the Lord's Work, and listen to the Lord's Sermon.
In the Lord's Court, O Nanak, your face shall be radiant. ||2||


Very fortunate are those humble beings in this world,
who sing the Glorious Praises of the Lord, forever and ever.
Those who dwell upon the Lord's Name,
are the most wealthy and prosperous in the world.
Those who speak of the Supreme Lord in thought, word and deed
- know that they are peaceful and happy, forever and ever.
One who recognizes the One and only Lord as One,
understands this world and the next.
One whose mind accepts the Company of the Naam,
the Name of the Lord, O Nanak, knows the Immaculate Lord. ||3||


By Guru's Grace, one understands himself;
know that then, his thirst is quenched.
In the Company of the Holy, one chants the Praises of the Lord, Har, Har.
Such a devotee of the Lord is free of all disease.
Night and day, sing the Kirtan, the Praises of the One Lord.
In the midst of your household, remain balanced and unattached.
One who places his hopes in the One Lord
- the noose of Death is cut away from his neck.
One whose mind hungers for the Supreme Lord God,
O Nanak, shall not suffer pain. ||4||


One who focuses his conscious mind on the Lord God
- that Saint is at peace; he does not waver.
Those unto whom God has granted His Grace
- who do those servants need to fear?
As God is, so does He appear;
in His Own creation, He Himself is pervading.
Searching, searching, searching, and finally, success!
By Guru's Grace, the essence of all reality is understood.
Wherever I look, there I see Him, at the root of all things.
O Nanak, He is the subtle, and He is also the manifest. ||5||


Nothing is born, and nothing dies.
He Himself stages His own drama.
Coming and going, seen and unseen,
all the world is obedient to His Will.
He Himself is All-in-Himself.
In His many ways, He establishes and disestablishes.
He is Imperishable; nothing can be broken.
He lends His Support to maintain the Universe.
Unfathomable and Inscrutable is the Glory of the Lord.
As He inspires us to meditate, O Nanak, so do we meditate. ||6||


Those who know God are glorious.
The whole world is redeemed by their teachings.
God's servants redeem all.
God's servants cause sorrows to be forgotten.
The Merciful Lord unites them with Himself.
Chanting the Word of the Guru's Shabad, they become ecstatic.
He alone is committed to serve them,
upon whom God bestows His Mercy, by great good fortune.
Those who chant the Naam find their place of rest.
O Nanak, respect those persons as the most noble. ||7||


Whatever you do, do it for the Love of God.
Forever and ever, abide with the Lord.
By its own natural course, whatever will be will be.
Acknowledge that Creator Lord;
God's doings are sweet to His humble servant.
As He is, so does He appear.
From Him we came, and into Him we shall merge again.
He is the treasure of peace, and so does His servant become.
Unto His own, He has given His honor.
O Nanak, know that God and His humble servant are one and the same. ||8||14||


Shalok:
God is totally imbued with all powers; He is the Knower of our troubles.
Meditating in remembrance on Him, we are saved; Nanak is a sacrifice to Him. ||1||


Ashtapadee:
The Lord of the World is the Mender of the broken.
He Himself cherishes all beings.
The cares of all are on His Mind;
no one is turned away from Him.
O my mind, meditate forever on the Lord.
The Imperishable Lord God is Himself All-in-all.
By one's own actions, nothing is accomplished,
even though the mortal may wish it so, hundreds of times.
Without Him, nothing is of any use to you.
Salvation, O Nanak, is attained by chanting the Name of the One Lord. ||1||


One who is good-looking should not be vain;
the Light of God is in all hearts.
Why should anyone be proud of being rich?
All riches are His gifts.
One may call himself a great hero,
but without God's Power, what can anyone do?
One who brags about giving to charities
- the Great Giver shall judge him to be a fool.
One who, by Guru's Grace, is cured of the disease of ego
- O Nanak, that person is forever healthy. ||2||


As a palace is supported by its pillars,
so does the Guru's Word support the mind.
As a stone placed in a boat can cross over the river,
so is the mortal saved, grasping hold of the Guru's Feet.
As the darkness is illuminated by the lamp,
so does the mind blossom forth, beholding the Blessed Vision of the Guru's Darshan.
The path is found through the great wilderness by joining the Saadh Sangat, the Company of the Holy, and one's light shines forth.
I seek the dust of the feet of those Saints;
O Lord, fulfill Nanak's longing! ||3||


O foolish mind, why do you cry and bewail?
You shall obtain your pre-ordained destiny.
God is the Giver of pain and pleasure.
Abandon others, and think of Him alone.
Whatever He does - take comfort in that.
Why do you wander around, you ignorant fool?
What things did you bring with you?
You cling to worldly pleasures like a greedy moth.
Dwell upon the Lord's Name in your heart.
O Nanak, thus you shall return to your home with honor. ||4||


This merchandise, which you have come to obtai
n - the Lord's Name is obtained in the home of the Saints.
Renounce your egotistical pride, and with your mind, purchase the Lord's Name - measure it out within your heart.
Load up this merchandise, and set out with the Saints.
Give up other corrupt entanglements.
"Blessed, blessed", everyone will call you,
and your face shall be radiant in the Court of the Lord.
In this trade, only a few are trading.
Nanak is forever a sacrifice to them. ||5||


Wash the feet of the Holy, and drink in this water.
Dedicate your soul to the Holy.
Take your cleansing bath in the dust of the feet of the Holy.
To the Holy, make your life a sacrifice.
Service to the Holy is obtained by great good fortune.
In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, the Kirtan of the Lord's Praise is sung.
From all sorts of dangers, the Saint saves us.
Singing the Glorious Praises of the Lord, we taste the ambrosial essence.
Seeking the Protection of the Saints, we have come to their door.
All comforts, O Nanak, are so obtained. ||6||


He infuses life back into the dead.
He gives food to the hungry.
All treasures are within His Glance of Grace.
People obtain that which they are pre-ordained to receive.
All things are His; He is the Doer of all.
Other than Him, there has never been any other, and there shall never be.
Meditate on Him forever and ever, day and night.
This way of life is exalted and immaculate.
One whom the Lord, in His Grace, blesses with His Name
- O Nanak, that person becomes immaculate and pure. ||7||


One who has faith in the Guru in his mind
comes to dwell upon the Lord God.
He is acclaimed as a devotee, a humble devotee throughout the three worlds.
The One Lord is in his heart.
True are his actions; true are his ways.
True is his heart; Truth is what he speaks with his mouth.
True is his vision; true is his form.
He distributes Truth and he spreads Truth.
One who recognizes the Supreme Lord God as True
- O Nanak, that humble being is absorbed into the True One. ||8||15||


Shalok:
He has no form, no shape, no color; God is beyond the three qualities.
They alone understand Him, O Nanak, with whom He is pleased. ||1||


Ashtapadee:
Keep the Immortal Lord God enshrined within your mind.
Renounce your love and attachment to people.
Beyond Him, there is nothing at all.
The One Lord is pervading among all.
He Himself is All-seeing; He Himself is All-knowing,
Unfathomable, Profound, Deep and All-knowing.
He is the Supreme Lord God, the Transcendent Lord, the Lord of the Universe,
the Treasure of mercy, compassion and forgiveness.
To fall at the Feet of Your Holy Beings
- this is the longing of Nanak's mind. ||1||


He is the Fulfiller of wishes, who can give us Sanctuary;
that which He has written, comes to pass.
He destroys and creates in the twinkling of an eye.
No one else knows the mystery of His ways.
He is the embodiment of ecstasy and everlasting joy.
I have heard that all things are in His home.
Among kings, He is the King; among yogis, He is the Yogi.
Among ascetics, He is the Ascetic; among householders, He is the Enjoyer.
By constant meditation, His devotee finds peace.
O Nanak, no one has found the limits of that Supreme Being. ||2||


There is no limit to His play.
All the demigods have grown weary of searching for it.
What does the son know of his father's birth?
All are strung upon His string.
He bestows good sense, spiritual wisdom and meditation on His humble servants and slaves who meditate on the Naam.
He leads some astray in the three qualities;
they are born and die, coming and going over and over again.
The high and the low are His places.
As He inspires us to know Him, O Nanak, so is He known. ||3||


Many are His forms; many are His colors.
Many are the appearances which He assumes, and yet He is still the One.
In so many ways, He has extended Himself.
The Eternal Lord God is the One, the Creator.
He performs His many plays in an instant.
The Perfect Lord is pervading all places.
In so many ways, He created the creation.
He alone can estimate His worth.
All hearts are His, and all places are His.
Nanak lives by chanting, chanting the Name of the Lord. ||4||


The Naam is the Support of all creatures.
The Naam is the Support of the earth and solar systems.
The Naam is the Support of the Simritees, the Vedas and the Puraanas.
The Naam is the Support by which we hear of spiritual wisdom and meditation.
The Naam is the Support of the Akaashic ethers and the nether regions.
The Naam is the Support of all bodies.
The Naam is the Support of all worlds and realms.
Associating with the Naam, listening to it with the ears, one is saved.
Those whom the Lord mercifully attaches to His Naam
- O Nanak, in the fourth state, those humble servants attain salvation. ||5||


His form is true, and true is His place.
His personality is true - He alone is supreme.
His acts are true, and true is His Word.
The True Lord is permeating all.
True are His actions; His creation is true.
His root is true, and true is what originates from it.
True is His lifestyle, the purest of the pure.
All goes well for those who know Him.
The True Name of God is the Giver of peace.
Nanak has obtained true faith from the Guru. ||6||


True are the Teachings, and the Instructions of the Holy.
True are those into whose hearts He enters.
One who knows and loves the Truth
- chanting the Naam, he obtains salvation.
He Himself is True, and all that He has made is true.
He Himself knows His own state and condition.
He is the Creator Lord of His world.
No one else understands Him, although they may try.
The created cannot know the extent of the Creator.
O Nanak, whatever pleases Him comes to pass. ||7||


Gazing upon His wondrous wonder, I am wonder-struck and amazed!
One who realizes this, comes to taste this state of joy.
God's humble servants remain absorbed in His Love.
Following the Guru's Teachings, they receive the four cardinal blessings.
They are the givers, the dispellers of pain.
In their company, the world is saved.
The slave of the Lord's servant is so very blessed.
In the company of His servant, one becomes attached to the Love of the One.
His humble servant sings the Kirtan, the songs of the glory of God.
By Guru's Grace, O Nanak, he receives the fruits of his rewards. ||8||16||


Shalok:
True in the beginning, True throughout the ages,
True here and now. O Nanak, He shall forever be True. ||1||


Ashtapadee:
His Lotus Feet are True, and True are those who touch Them.
His devotional worship is True, and True are those who worship Him.
The Blessing of His Vision is True, and True are those who behold it.
His Naam is True, and True are those who meditate on it.
He Himself is True, and True is all that He sustains.
He Himself is virtuous goodness, and He Himself is the Bestower of virtue.
The Word of His Shabad is True, and True are those who speak of God.
Those ears are True, and True are those who listen to His Praises.
All is True to one who understands.
O Nanak, True, True is He, the Lord God. ||1||


One who believes in the Embodiment of Truth with all his heart
recognizes the Cause of causes as the Root of all.
One whose heart is filled with faith in God
- the essence of spiritual wisdom is revealed to his mind.
Coming out of fear, he comes to live without fear.
He is absorbed into the One, from whom he originated.
When something blends with its own,
it cannot be said to be separate from it.
This is understood only by one of discerning understanding.
Meeting with the Lord, O Nanak, he becomes one with Him. ||2||


The servant is obedient to his Lord and Master.
The servant worships his Lord and Master forever.
The servant of the Lord Master has faith in his mind.
The servant of the Lord Master lives a pure lifestyle.
The servant of the Lord Master knows that the Lord is with him.
God's servant is attuned to the Naam, the Name of the Lord.
God is the Cherisher of His servant.
The Formless Lord preserves His servant.
Unto His servant, God bestows His Mercy.
O Nanak, that servant remembers Him with each and every breath. ||3||


He covers the faults of His servant.
He surely preserves the honor of His servant.
He blesses His slave with greatness.
He inspires His servant to chant the Naam, the Name of the Lord.
He Himself preserves the honor of His servant.
No one knows His state and extent.
No one is equal to the servant of God.
The servant of God is the highest of the high.
One whom God applies to His own service, O Nanak
- that servant is famous in the ten directions. ||4||


He infuses His Power into the tiny ant;
it can then reduce the armies of millions to ashes
Those whose breath of life He Himself does not take away
- He preserves them, and holds out His Hands to protect them.
You may make all sorts of efforts,
but these attempts are in vain.
No one else can kill or preserve
- He is the Protector of all beings.
So why are you so anxious, O mortal?
Meditate, O Nanak, on God, the invisible, the wonderful! ||5||


Time after time, again and again, meditate on God.
Drinking in this Nectar, this mind and body are satisfied.
The jewel of the Naam is obtained by the Gurmukhs;
they see no other than God.
Unto them, the Naam is wealth, the Naam is beauty and delight.
The Naam is peace, the Lord's Name is their companion.
Those who are satisfied by the essence of the Naam
- their minds and bodies are drenched with the Naam.
While standing up, sitting down and sleeping, the Naam,
says Nanak, is forever the occupation of God's humble servant. ||6||


Chant His Praises with your tongue, day and night.
God Himself has given this gift to His servants.
Performing devotional worship with heart-felt love,
they remain absorbed in God Himself.
They know the past and the present.
They recognize God's Own Command.
Who can describe His Glory?
I cannot describe even one of His virtuous qualities.
Those who dwell in God's Presence, twenty-four hours a day
- says Nanak, they are the perfect persons. ||7||


O my mind, seek their protection;
give your mind and body to those humble beings.
Those humble beings who recognizes God
are the givers of all things.
In His Sanctuary, all comforts are obtained.
By the Blessing of His Darshan, all sins are erased.
So renounce all other clever devices,
and enjoin yourself to the service of those servants.
Your comings and goings shall be ended.
O Nanak, worship the feet of God's humble servants forever. ||8||17||


Shalok:
The one who knows the True Lord God, is called the True Guru.
In His Company, the Sikh is saved, O Nanak, singing the Glorious Praises of the Lord. ||1||


Ashtapadee:
The True Guru cherishes His Sikh.
The Guru is always merciful to His servant.
The Guru washes away the filth of the evil intellect of His Sikh.
Through the Guru's Teachings, he chants the Lord's Name.
The True Guru cuts away the bonds of His Sikh.
The Sikh of the Guru abstains from evil deeds.
The True Guru gives His Sikh the wealth of the Naam.
The Sikh of the Guru is very fortunate.
The True Guru arranges this world and the next for His Sikh.
O Nanak, with the fullness of His heart, the True Guru mends His Sikh. ||1||


That selfless servant, who lives in the Guru's household,
is to obey the Guru's Commands with all his mind.
He is not to call attention to himself in any way.
He is to meditate constantly within his heart on the Name of the Lord.
One who sells his mind to the True Guru
- that humble servant's affairs are resolved.
One who performs selfless service, without thought of reward,
shall attain his Lord and Master.
He Himself grants His Grace;
O Nanak, that selfless servant lives the Guru's Teachings. ||2||


One who obeys the Guru's Teachings one hundred per cent
- that selfless servant comes to know the state of the Transcendent Lord.
The True Guru's Heart is filled with the Name of the Lord.
So many times, I am a sacrifice to the Guru.
He is the treasure of everything, the Giver of life.
Twenty-four hours a day, He is imbued with the Love of the Supreme Lord God.
The servant is in God, and God is in the servant.
He Himself is One - there is no doubt about this.
By thousands of clever tricks, He is not found.
O Nanak, such a Guru is obtained by the greatest good fortune. ||3||


Blessed is His Darshan; receiving it, one is purified.
Touching His Feet, one's conduct and lifestyle become pure.
Abiding in His Company, one chants the Lord's Praise,
and reaches the Court of the Supreme Lord God.
Listening to His Teachings, one's ears are satisfied.
The mind is contented, and the soul is fulfilled.
The Guru is perfect; His Teachings are everlasting.
Beholding His Ambrosial Glance, one becomes saintly.
Endless are His virtuous qualities; His worth cannot be appraised.
O Nanak, one who pleases Him is united with Him. ||4||


The tongue is one, but His Praises are many.
The True Lord, of perfect perfection - no speech can take the mortal to Him.
God is Inaccessible, Incomprehensible, balanced in the state of Nirvaanaa.
He is not sustained by food; He has no hatred or vengeance; He is the Giver of peace.
No one can estimate His worth.
Countless devotees continually bow in reverence to Him.
In their hearts, they meditate on His Lotus Feet.
Nanak is forever a sacrifice to the True Guru;
by His Grace, he meditates on God. ||5||


Only a few obtain this ambrosial essence of the Lord's Name.
Drinking in this Nectar, one becomes immortal.
That person whose mind is illuminated by the treasure of excellence, never dies.
Twenty-four hours a day, he takes the Name of the Lord.
The Lord gives true instruction to His servant.
He is not polluted by emotional attachment to Maya.
In his mind, he cherishes the One Lord, Har, Har.
In the pitch darkness, a lamp shines forth.
O Nanak, doubt, emotional attachment and pain are erased. ||6||


In the burning heat, a soothing coolness prevails.
Happiness ensues and pain departs, O Siblings of Destiny.
The fear of birth and death is dispelled,
by the perfect Teachings of the Holy Saint.
Fear is lifted, and one abides in fearlessness.
All evils are dispelled from the mind.
He takes us into His favor as His own.
In the Company of the Holy, chant the Naam, the Name of the Lord.
Stability is attained; doubt and wandering cease,
O Nanak, listening with one's ears to the Praises of the Lord, Har, Har. ||7||


He Himself is absolute and unrelated; He Himself is also involved and related.
Manifesting His power, He fascinates the entire world.
God Himself sets His play in motion.
Only He Himself can estimate His worth.
There is none, other than the Lord.
Permeating all, He is the One.
Through and through, He pervades in form and color.
He is revealed in the Company of the Holy.
Having created the creation, He infuses His own power into it.
So many times, Nanak is a sacrifice to Him. ||8||18||


Shalok:
Nothing shall go along with you, except your devotion. All corruption is like ashes.
Practice the Name of the Lord, Har, Har. O Nanak, this is the most excellent wealth. ||1||


Ashtapadee:
Joining the Company of the Saints, practice deep meditation.
Remember the One, and take the Support of the Naam, the Name of the Lord.
Forget all other efforts, O my friend
- enshrine the Lord's Lotus Feet within your heart.
God is All-powerful; He is the Cause of causes.
Grasp firmly the object of the Lord's Name.
Gather this wealth, and become very fortunate.
Pure are the instructions of the humble Saints.
Keep faith in the One Lord within your mind.
All disease, O Nanak, shall then be dispelled. ||1||


The wealth which you chase after in the four directions
- you shall obtain that wealth by serving the Lord.
The peace, which you always yearn for, O friend
- that peace comes by the love of the Company of the Holy.
The glory, for which you perform good deeds
- you shall obtain that glory by seeking the Lord's Sanctuary.
All sorts of remedies have not cured the disease
- the disease is cured only by giving the medicine of the Lord's Name.
Of all treasures, the Lord's Name is the supreme treasure.
Chant it, O Nanak, and be accepted in the Court of the Lord. ||2||


Enlighten your mind with the Name of the Lord.
Having wandered around in the ten directions, it comes to its place of rest.
No obstacle stands in the way of one
whose heart is filled with the Lord.
The Dark Age of Kali Yuga is so hot; the Lord's Name is soothing and cool.
Remember, remember it in meditation, and obtain everlasting peace.
Your fear shall be dispelled, and your hopes shall be fulfilled.
By devotional worship and loving adoration, your soul shall be enlightened.
You shall go to that home, and live forever.
Says Nanak, the noose of death is cut away. ||3||


One who contemplates the essence of reality, is said to be the true person.
Birth and death are the lot of the false and the insincere.
Coming and going in reincarnation is ended by serving God.
Give up your selfishness and conceit, and seek the Sanctuary of the Divine Guru.
Thus the jewel of this human life is saved.
Remember the Lord, Har, Har, the Support of the breath of life.
By all sorts of efforts, people are not saved
- not by studying the Simritees, the Shaastras or the Vedas.
Worship the Lord with whole-hearted devotion.
O Nanak, you shall obtain the fruits of your mind's desire. ||4||


Your wealth shall not go with you;
why do you cling to it, you fool?
Children, friends, family and spouse
- who of these shall accompany you?
Power, pleasure, and the vast expanse of Maya
- who has ever escaped from these?
Horses, elephants, chariots and pageantry
- false shows and false displays.
The fool does not acknowledge the One who gave this;
forgetting the Naam, O Nanak, he will repent in the end. ||5||


Take the Guru's advice, you ignorant fool;
without devotion, even the clever have drowned.
Worship the Lord with heart-felt devotion, my friend;
your consciousness shall become pure.
Enshrine the Lord's Lotus Feet in your mind;
the sins of countless lifetimes shall depart.
Chant the Naam yourself, and inspire others to chant it as well.
Hearing, speaking and living it, emancipation is obtained.
The essential reality is the True Name of the Lord.
With intuitive ease, O Nanak, sing His Glorious Praises. ||6||


Chanting His Glories, your filth shall be washed off.
The all-consuming poison of ego will be gone.
You shall become carefree, and you shall dwell in peace.
With every breath and every morsel of food, cherish the Lord's Name.
Renounce all clever tricks, O mind.
In the Company of the Holy, you shall obtain the true wealth.
So gather the Lord's Name as your capital, and trade in it.
In this world you shall be at peace, and in the Court of the Lord, you shall be acclaimed.
See the One permeating all;
says Nanak, your destiny is pre-ordained. ||7||


Meditate on the One, and worship the One.
Remember the One, and yearn for the One in your mind.
Sing the endless Glorious Praises of the One.
With mind and body, meditate on the One Lord God.
The One Lord Himself is the One and Only.
The Pervading Lord God is totally permeating all.
The many expanses of the creation have all come from the One.
Adoring the One, past sins are removed.
Mind and body within are imbued with the One God.
By Guru's Grace, O Nanak, the One is known. ||8||19||


Shalok:
After wandering and wandering, O God, I have come, and entered Your Sanctuary.
This is Nanak's prayer, O God: please, attach me to Your devotional service. ||1||


Ashtapadee:
I am a beggar; I beg for this gift from You:
please, by Your Mercy, Lord, give me Your Name.
I ask for the dust of the feet of the Holy.
O Supreme Lord God, please fulfill my yearning;
may I sing the Glorious Praises of God forever and ever.
With each and every breath, may I meditate on You, O God.
May I enshrine affection for Your Lotus Feet.
May I perform devotional worship to God each and every day.
You are my only Shelter, my only Support.
Nanak asks for the most sublime, the Naam, the Name of God. ||1||


By God's Gracious Glance, there is great peace.
Rare are those who obtain the juice of the Lord's essence.
Those who taste it are satisfied.
They are fulfilled and realized beings - they do not waver.
They are totally filled to over-flowing with the sweet delight of His Love.
Spiritual delight wells up within, in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.
Taking to His Sanctuary, they forsake all others.
Deep within, they are enlightened, and they center themselves on Him, day and night.
Most fortunate are those who meditate on God.
O Nanak, attuned to the Naam, they are at peace. ||2||


The wishes of the Lord's servant are fulfilled.
From the True Guru, the pure teachings are obtained.
Unto His humble servant, God has shown His kindness.
He has made His servant eternally happy.
The bonds of His humble servant are cut away, and he is liberated.
The pains of birth and death, and doubt are gone.
Desires are satisfied, and faith is fully rewarded,
imbued forever with His all-pervading peace.
He is His - he merges in Union with Him.
Nanak is absorbed in devotional worship of the Naam. ||3||


Why forget Him, who does not overlook our efforts?
Why forget Him, who acknowledges what we do?
Why forget Him, who has given us everything?
Why forget Him, who is the Life of the living beings?
Why forget Him, who preserves us in the fire of the womb?
By Guru's Grace, rare is the one who realizes this.
Why forget Him, who lifts us up out of corruption?
Those separated from Him for countless lifetimes, are re-united with Him once again.
Through the Perfect Guru, this essential reality is understood.
O Nanak, God's humble servants meditate on Him. ||4||


O friends, O Saints, make this your work.
Renounce everything else, and chant the Name of the Lord.
Meditate, meditate, meditate in remembrance of Him, and find peace.
Chant the Naam yourself, and inspire others to chant it.
By loving devotional worship, you shall cross over the world-ocean.
Without devotional meditation, the body will be just ashes.
All joys and comforts are in the treasure of the Naam.
Even the drowning can reach the place of rest and safety.
All sorrows shall vanish.
O Nanak, chant the Naam, the treasure of excellence. ||5||


Love and affection, and the taste of yearning, have welled up within;
within my mind and body, this is my purpose:
beholding with my eyes His Blessed Vision, I am at peace.
My mind blossoms forth in ecstasy, washing the feet of the Holy.
The minds and bodies of His devotees are infused with His Love.
Rare is the one who obtains their company.
Show Your mercy - please, grant me this one request:
by Guru's Grace, may I chant the Naam.
His Praises cannot be spoken;
O Nanak, He is contained among all. ||6||


God, the Forgiving Lord, is kind to the poor.
He loves His devotees, and He is always merciful to them.
The Patron of the patronless, the Lord of the Universe, the Sustainer of the world,
the Nourisher of all beings.
The Primal Being, the Creator of the Creation.
The Support of the breath of life of His devotees.
Whoever meditates on Him is sanctified,
focusing the mind in loving devotional worship.
I am unworthy, lowly and ignorant.
Nanak has entered Your Sanctuary, O Supreme Lord God. ||7||


Everything is obtained: the heavens, liberation and deliverance,
if one sings the Lord's Glories, even for an instant.
So many realms of power, pleasures and great glories,
come to one whose mind is pleased with the Sermon of the Lord's Name.
Abundant foods, clothes and music
come to one whose tongue continually chants the Lord's Name, Har, Har.
His actions are good, he is glorious and wealthy;
the Mantra of the Perfect Guru dwells within his heart.
O God, grant me a home in the Company of the Holy.
All pleasures, O Nanak, are so revealed. ||8||20||


Shalok:
He possesses all qualities; He transcends all qualities; He is the Formless Lord. He Himself is in Primal Samaadhi.
Through His Creation, O Nanak, He meditates on Himself. ||1||


Ashtapadee:
When this world had not yet appeared in any form,
who then committed sins and performed good deeds?
When the Lord Himself was in Profound Samaadhi,
then against whom were hate and jealousy directed?
When there was no color or shape to be seen,
then who experienced joy and sorrow?
When the Supreme Lord Himself was Himself All-in-all,
then where was emotional attachment, and who had doubts?
He Himself has staged His own drama;
O Nanak, there is no other Creator. ||1||


When there was only God the Master,
then who was called bound or liberated?
When there was only the Lord, Unfathomable and Infinite,
then who entered hell, and who entered heaven?
When God was without attributes, in absolute poise,
then where was mind and where was matter - where was Shiva and Shakti?
When He held His Own Light unto Himself,
then who was fearless, and who was afraid?
He Himself is the Performer in His own plays;
O Nanak, the Lord Master is Unfathomable and Infinite. ||2||


When the Immortal Lord was seated at ease,
then where was birth, death and dissolution?
When there was only God, the Perfect Creator,
then who was afraid of death?
When there was only the One Lord, unmanifest and incomprehensible,
then who was called to account by the recording scribes of the conscious and the subconscious?
When there was only the Immaculate, Incomprehensible, Unfathomable Master,
then who was emancipated, and who was held in bondage?
He Himself, in and of Himself, is the most wonderful.
O Nanak, He Himself created His Own Form. ||3||


When there was only the Immaculate Being, the Lord of beings,
there was no filth, so what was there to be washed clean?
When there was only the Pure, Formless Lord in Nirvaanaa,
then who was honored, and who was dishonored?
When there was only the Form of the Lord of the Universe,
then who was tainted by fraud and sin?
When the Embodiment of Light was immersed in His Own Light,
then who was hungry, and who was satisfied?
He is the Cause of causes, the Creator Lord.
O Nanak, the Creator is beyond calculation. ||4||


When His Glory was contained within Himself,
then who was mother, father, friend, child or sibling?
When all power and wisdom was latent within Him,
then where were the Vedas and the scriptures, and who was there to read them?
When He kept Himself, All-in-all, unto His Own Heart,
then who considered omens to be good or bad?
When He Himself was lofty, and He Himself was near at hand,
then who was called master, and who was called disciple?
We are wonder-struck at the wondrous wonder of the Lord.
O Nanak, He alone knows His own state. ||5||


When the Undeceiveable, Impenetrable, Inscrutable One was self-absorbed,
then who was swayed by Maya?
When He paid homage to Himself,
then the three qualities were not prevailing.
When there was only the One, the One and Only Lord God,
then who was not anxious, and who felt anxiety?
When He Himself was satisfied with Himself,
then who spoke and who listened?
He is vast and infinite, the highest of the high.
O Nanak, He alone can reach Himself. ||6||


When He Himself fashioned the visible world of the creation,
he made the world subject to the three dispositions.
Sin and virtue then began to be spoken of.
Some have gone to hell, and some yearn for paradise.
Worldly snares and entanglements of Maya,
egotism, attachment, doubt and loads of fear;
pain and pleasure, honor and dishonor
- these came to be described in various ways.
He Himself creates and beholds His own drama.
He winds up the drama, and then, O Nanak, He alone remains. ||7||


Wherever the Eternal Lord's devotee is, He Himself is there.
He unfolds the expanse of His creation for the glory of His Saint.
He Himself is the Master of both worlds.
His Praise is to Himself alone.
He Himself performs and plays His amusements and games.
He Himself enjoys pleasures, and yet He is unaffected and untouched.
He attaches whomever He pleases to His Name.
He causes whomever He pleases to play in His play.
He is beyond calculation, beyond measure, uncountable and unfathomable.
As You inspire him to speak, O Lord, so does servant Nanak speak. ||8||21||


Shalok:
O Lord and Master of all beings and creatures, You Yourself are prevailing everywhere.
O Nanak, The One is All-pervading; where is any other to be seen? ||1||


Ashtapadee:
He Himself is the speaker, and He Himself is the listener.
He Himself is the One, and He Himself is the many.
When it pleases Him, He creates the world.
As He pleases, He absorbs it back into Himself.
Without You, nothing can be done.
Upon Your thread, You have strung the whole world.
One whom God Himself inspires to understand
- that person obtains the True Name.
He looks impartially upon all, and he knows the essential reality.
O Nanak, he conquers the whole world. ||1||


All beings and creatures are in His Hands.
He is Merciful to the meek, the Patron of the patronless.
No one can kill those who are protected by Him.
One who is forgotten by God, is already dead.
Leaving Him, where else could anyone go?
Over the heads of all is the One, the Immaculate King.
The ways and means of all beings are in His Hands.
Inwardly and outwardly, know that He is with you.
He is the Ocean of excellence, infinite and endless.
Slave Nanak is forever a sacrifice to Him. ||2||


The Perfect, Merciful Lord is pervading everywhere.
His kindness extends to all.
He Himself knows His own ways.
The Inner-knower, the Searcher of hearts, is present everywhere.
He cherishes His living beings in so many ways.
That which He has created meditates on Him.
Whoever pleases Him, He blends into Himself.
They perform His devotional service and sing the Glorious Praises of the Lord.
With heart-felt faith, they believe in Him.
O Nanak, they realize the One, the Creator Lord. ||3||


The Lord's humble servant is committed to His Name.
His hopes do not go in vain.
The servant's purpose is to serve;
obeying the Lord's Command, the supreme status is obtained.
Beyond this, he has no other thought.
Within his mind, the Formless Lord abides.
His bonds are cut away, and he becomes free of hatred.
Night and day, he worships the Feet of the Guru.
He is at peace in this world, and happy in the next.
O Nanak, the Lord God unites him with Himself. ||4||


Join the Company of the Holy, and be happy.
Sing the Glories of God, the embodiment of supreme bliss.
Contemplate the essence of the Lord's Name.
Redeem this human body, so difficult to obtain.
Sing the Ambrosial Words of the Lord's Glorious Praises;
this is the way to save your mortal soul.
Behold God near at hand, twenty-four hours a day.
Ignorance shall depart, and darkness shall be dispelled.
Listen to the Teachings, and enshrine them in your heart.
O Nanak, you shall obtain the fruits of your mind's desires. ||5||


Embellish both this world and the next;
enshrine the Lord's Name deep within your heart.
Perfect are the Teachings of the Perfect Guru.
That person, within whose mind it abides, realizes the Truth.
With your mind and body, chant the Naam; lovingly attune yourself to it.
Sorrow, pain and fear shall depart from your mind.
Deal in the true trade, O trader,
and your merchandise shall be safe in the Court of the Lord.
Keep the Support of the One in your mind.
O Nanak, you shall not have to come and go in reincarnation again. ||6||


Where can anyone go, to get away from Him?
Meditating on the Protector Lord, you shall be saved.
Meditating on the Fearless Lord, all fear departs.
By God's Grace, mortals are released.
One who is protected by God never suffers in pain.
Chanting the Naam, the mind becomes peaceful.
Anxiety departs, and ego is eliminated.
No one can equal that humble servant.
The Brave and Powerful Guru stands over his head.
O Nanak, his efforts are fulfilled. ||7||


His wisdom is perfect, and His Glance is Ambrosial.
Beholding His Vision, the universe is saved.
His Lotus Feet are incomparably beautiful.
The Blessed Vision of His Darshan is fruitful and rewarding; His Lordly Form is beautiful.
Blessed is His service; His servant is famous.
The Inner-knower, the Searcher of hearts, is the most exalted Supreme Being.
That one, within whose mind He abides, is blissfully happy.
Death does not draw near him.
One becomes immortal, and obtains the immortal status,
meditating on the Lord, O Nanak, in the Company of the Holy. ||8||22||


Shalok:
The Guru has given the healing ointment of spiritual wisdom, and dispelled the darkness of ignorance.
By the Lord's Grace, I have met the Saint; O Nanak, my mind is enlightened. ||1||


Ashtapadee:
In the Society of the Saints, I see God deep within my being.
God's Name is sweet to me.
All things are contained in the Heart of the One,
although they appear in so many various colors.
The nine treasures are in the Ambrosial Name of God.
Within the human body is its place of rest.
The Deepest Samaadhi, and the unstruck sound current of the Naad are there.
The wonder and marvel of it cannot be described.
He alone sees it, unto whom God Himself reveals it.
O Nanak, that humble being understands. ||1||


The Infinite Lord is inside, and outside as well.
Deep within each and every heart, the Lord God is pervading.
In the earth, in the Akaashic ethers, and in the nether regions of the underworld
- in all worlds, He is the Perfect Cherisher.
In the forests, fields and mountains, He is the Supreme Lord God.
As He orders, so do His creatures act.
He permeates the winds and the waters.
He is pervading in the four corners and in the ten directions.
Without Him, there is no place at all.
By Guru's Grace, O Nanak, peace is obtained. ||2||


See Him in the Vedas, the Puraanas and the Simritees.
In the moon, the sun and the stars, He is the One.
The Bani of God's Word is spoken by everyone.
He Himself is unwavering - He never wavers.
With absolute power, He plays His play.
His value cannot be estimated; His virtues are invaluable.
In all light, is His Light.
The Lord and Master supports the weave of the fabric of the universe.
By Guru's Grace, doubt is dispelled.
O Nanak, this faith is firmly implanted within. ||3||


In the eye of the Saint, everything is God.
In the heart of the Saint, everything is Dharma.
The Saint hears words of goodness.
He is absorbed in the All-pervading Lord.
This is the way of life of one who knows God.
True are all the words spoken by the Holy.
Whatever happens, he peacefully accepts.
He knows God as the Doer, the Cause of causes.
He dwells inside, and outside as well.
O Nanak, beholding the Blessed Vision of His Darshan, all are fascinated. ||4||


He Himself is True, and all that He has made is True.
The entire creation came from God.
As it pleases Him, He creates the expanse.
As it pleases Him, He becomes the One and Only again.
His powers are so numerous, they cannot be known.
As it pleases Him, He merges us into Himself again.
Who is near, and who is far away?
He Himself is Himself pervading everywhere.
One whom God causes to know that He is within the heart
- O Nanak, He causes that person to understand Him. ||5||


In all forms, He Himself is pervading.
Through all eyes, He Himself is watching.
All the creation is His Body.
He Himself listens to His Own Praise.
The One has created the drama of coming and going.
He made Maya subservient to His Will.
In the midst of all, He remains unattached.
Whatever is said, He Himself says.
By His Will we come, and by His Will we go.
O Nanak, when it pleases Him, then He absorbs us into Himself. ||6||


If it comes from Him, it cannot be bad.
Other than Him, who can do anything?
He Himself is good; His actions are the very best.
He Himself knows His Own Being.
He Himself is True, and all that He has established is True.
Through and through, He is blended with His creation.
His state and extent cannot be described.
If there were another like Him, then only he could understand Him.
His actions are all approved and accepted.
By Guru's Grace, O Nanak, this is known. ||7||


One who knows Him, obtains everlasting peace.
God blends that one into Himself.
He is wealth and prosperous, and of noble birth.
He is Jivan Mukta - liberated while yet alive; the Lord God abides in his heart.
Blessed, blessed, blessed is the coming of that humble being;
by his grace, the whole world is saved.
This is his purpose in life;
in the Company of this humble servant, the Lord's Name comes to mind.
He Himself is liberated, and He liberates the universe.
O Nanak, to that humble servant, I bow in reverence forever. ||8||23||


Shalok:
I worship and adore the Perfect Lord God. Perfect is His Name.
O Nanak, I have obtained the Perfect One; I sing the Glorious Praises of the Perfect Lord. ||1||


Ashtapadee:
Listen to the Teachings of the Perfect Guru;
see the Supreme Lord God near you.
With each and every breath, meditate in remembrance on the Lord of the Universe,
and the anxiety within your mind shall depart.
Abandon the waves of fleeting desire,
and pray for the dust of the feet of the Saints.
Renounce your selfishness and conceit and offer your prayers.
In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, cross over the ocean of fire.
Fill your stores with the wealth of the Lord.
Nanak bows in humility and reverence to the Perfect Guru. ||1||


Happiness, intuitive peace, poise and bliss
- in the Company of the Holy, meditate on the Lord of supreme bliss.
You shall be spared from hell - save your soul!
Drink in the ambrosial essence of the Glorious Praises of the Lord of the Universe.
Focus your consciousness on the One, the All-pervading Lord
- He has One Form, but He has many manifestations.
Sustainer of the Universe, Lord of the world, Kind to the poor,
Destroyer of sorrow, perfectly Merciful.
Meditate, meditate in remembrance on the Naam, again and again.
O Nanak, it is the Support of the soul. ||2||


The most sublime hymns are the Words of the Holy.
These are priceless rubies and gems.
One who listens and acts on them is saved.
He himself swims across, and saves others as well.
His life is prosperous, and his company is fruitful;
his mind is imbued with the love of the Lord.
Hail, hail to him, for whom the sound current of the Shabad vibrates.
Hearing it again and again, he is in bliss, proclaiming God's Praises.
The Lord radiates from the foreheads of the Holy.
Nanak is saved in their company. ||3||


Hearing that He can give Sanctuary, I have come seeking His Sanctuary.
Bestowing His Mercy, God has blended me with Himself.
Hatred is gone, and I have become the dust of all.
I have received the Ambrosial Naam in the Company of the Holy.
The Divine Guru is perfectly pleased;
the service of His servant has been rewarded.
I have been released from worldly entanglements and corruption,
hearing the Lord's Name and chanting it with my tongue.
By His Grace, God has bestowed His Mercy.
O Nanak, my merchandise has arrived save and sound. ||4||


Sing the Praises of God, O Saints, O friends,
with total concentration and one-pointedness of mind.
Sukhmani is the peaceful ease, the Glory of God, the Naam.
When it abides in the mind, one becomes wealthy.
All desires are fulfilled.
One becomes the most respected person, famous all over the world.
He obtains the highest place of all.
He does not come and go in reincarnation any longer.
One who departs, after earning the wealth of the Lord's Name,
O Nanak, realizes it. ||5||


Comfort, peace and tranquility, wealth and the nine treasures;
wisdom, knowledge, and all spiritual powers;
learning, penance, Yoga and meditation on God;
The most sublime wisdom and purifying baths;
the four cardinal blessings, the opening of the heart-lotus;
in the midst of all, and yet detached from all;
beauty, intelligence, and the realization of reality;
to look impartially upon all, and to see only the One
- these blessings come to one who, through Guru Nanak, chants the Naam with his mouth, and hears the Word with his ears. ||6||


One who chants this treasure in his mind
- in every age, he attains salvation.
In it is the Glory of God, the Naam, the chanting of Gurbani.
The Simritees, the Shaastras and the Vedas speak of it.
The essence of all religion is the Lord's Name alone.
It abides in the minds of the devotees of God.
Millions of sins are erased, in the Company of the Holy.
By the Grace of the Saint, one escapes the Messenger of Death.
Those, who have such pre-ordained destiny on their foreheads,
O Nanak, enter the Sanctuary of the Saints. ||7||


One, within whose mind it abides, and who listens to it with love
- that humble person consciously remembers the Lord God.
The pains of birth and death are removed.
The human body, so difficult to obtain, is instantly redeemed.
Spotlessly pure is his reputation, and ambrosial is his speech.
The One Name permeates his mind.
Sorrow, sickness, fear and doubt depart.
He is called a Holy person; his actions are immaculate and pure.
His glory becomes the highest of all.
O Nanak, by these Glorious Virtues, this is named Sukhmani, Peace of mind. ||8||24||